Sứ Giả Nói

Sứ Giả của Chúa Marshall Vian Summers đang sống trong thế giới và đang nói với bạn.

Ông ấy đang trao tặng những giáo huấn, lời nguyện cầu và thông điệp toàn cầu cho tất cả nhân loại.

Dưới đây bạn sẽ thấy những thông điệp của Sứ Giả dưới hình thức video, ghi âm và được ghi chép lại cho bạn và cho tất cả mọi người của mọi truyền thống, quốc gia và văn hóa trên khắp thế giới.