Tập 6

Về Tập 6

Tập Sáu sẽ bao gồm những quyển sách khác của Thông Điệp Mới từ Chúa mà không nằm trong năm tập đầu. Mặc dù chỉ có một quyển sách hiện tại nằm trong Tập Sáu, Những Bí Mật của Thiên Đàng, nó sẽ mở rộng khi Sứ Giả chuẩn bị và phát hành những Quyển Sách Khải Huyền khác cho thế giới.