Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Hai

Cửa Hàng Cộng Đồng

 

Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập II tập trung vào những nhu cầu của một thế giới đang chuyển đổi như là bối cảnh vĩ đại cho việc tìm thấy mục đích cao cả của bạn trong cuộc sống và việc giải quyết những vấn đề cá nhân. Nó nói về phạm vi lớn hơn của sự sống thông minh được gọi là Cộng Đồng Vĩ Đại (Cộng Đồng Vĩ Đại là gì?) và trao cho những sự sáng suốt và cách nhìn cần thiết để chuẩn bị cho một tương lai mà sẽ không như bất kỳ điều gì chúng ta từng biết.

Trong Giáo Huấn của Thông Điệp Mới về những chủ đề từ “Nhận Thức Rõ” và “Những Thực Tế trong Cộng Đồng Vĩ Đại” đến “Lòng Can Đảm” và “Tôn Giáo như là Bí Ẩn,” Minh Triết Hai mở ra con đường cho việc sống một cuộc sống vĩ đại hơn trong thế giới. Cả hai tập của Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại là một phần bổ sung đầy quyền lực cho hành trình trong Những Bước Đi đến Tri Thức .

Nơi đây trình bày một chuỗi những giáo huấn về Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, con đường nội tâm cho sự chuẩn bị thánh linh được chứa đựng bên trong Thông Điệp Mới từ Chúa. Đây là một sự chuẩn bị thánh linh khắp vũ trụ lần đầu tiên được trình bày cho thế giới ngay lúc này.

Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập II là quyển sách thứ hai của Tập 5 của Thông Điệp Mới từ Chúa.