Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Một

Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Một là một chỉ dẫn thông thái và đầy nhân từ cho việc khám phá giáo huấn của Thông Điệp Mới về quyền lực của mối quan hệ và sự chắc chắn nội tâm trong cuộc sống hằng ngày.
Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Một nói với cảm giác dai dẳng rằng có điều gì đó quan trọng để làm trong cuộc sống. Nó trao cho một cái nhìn từ Cộng Đồng Vĩ Đại về những chủ đề từ “Hôn Nhân” và “Đạt Được Bình An” cho đến “Thúc Đẩy Sự Thay Đổi” và “Quá Trình Tiến Hóa của Thế Giới.” Minh Triết Một cắt xuyên qua sự không chắc chắn và lẫn lộn của thời đại chúng ta và giúp bạn tìm và đi theo điều bạn đã luôn biết một cách sâu sắc.

Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Một là quyển sách đầu tiên của Tập 5 của Thông Điệp Mới từ Chúa.