Sự Sống trong Vũ Trụ

Life in the Universe

Cửa Hàng Cộng Đồng

 

Mấy ngàn năm qua, nhân loại nhìn lên bầu trời đêm và suy ngẫm: ai ở ngoài kia?

Bây giờ bạn có cơ hội để du hành vào trong bầu trời đêm đó, để vượt qua việc suy ngẫm và trải nghiệm cho bản thân thực tế và thánh linh của sự sống bên ngoài thế giới chúng ta.

Sự Sống trong Vũ Trụ là cửa sổ vào trong câu chuyện đang diễn ra của vũ trụ chúng ta: những thực tế về giao dịch, du hành và mâu thuẫn trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh; sự ra đời và chấm dứt của những nền văn minh khắp cả các vì sao; Kế Hoạch và Mục Đích vĩ đại của Đấng Tạo Hóa người trông coi quá trình thánh linh của sự sống trong tất cả các thiên hà.

Chúa bây giờ đang cảnh báo và chuẩn bị chúng ta cho định mệnh của chúng ta trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Chỉ thông qua khải huyền Thánh Thần mà chúng ta có thể hiểu những điều này và học về thực tế và thánh linh của sự sống trong vũ trụ. Bây giờ lần đầu tiên, bạn có thể đi ra khỏi những giới hạn của thế giới chúng ta và vào trong khu vực bao la của sự sống mà nhân loại đang trỗi vào.

Sự Sống trong Vũ Trụ là một cánh cửa mở rộng cho một trải nghiệm vĩ đại hơn của loài người. Đang mở ra trước mắt bạn là một câu chuyện và một viễn cảnh về vũ trụ đầy sự sống, sự phức tạp của tương tác giữa các thế giới và tương lai đang chờ chúng ta khi chúng ta tiến vào khu vực rộng lớn này của sự sống. Hãy vượt khỏi những giới hạn của một tầm nhìn chỉ từ loài người và đắm mình vào trong “Cộng Đồng Vĩ Đại” này, một khu vực vĩ đại của sự sống mà đã luôn kêu gọi bạn.

Sự Sống trong Vũ Trụ là quyển sách thứ hai của Tập 4 của Thông Điệp Mới từ Chúa.