Những Đợt Sóng Vĩ Đại của Đổi Thay

Cửa Hàng Cộng Đồng

 

Những Đợt Sóng Vĩ Đại của Đổi Thay đem đến lời tiên tri về những thời gian khó khăn trước mặt và những bước bạn có thể làm để chèo lái một tương lai ngày càng xáo trộn và không chắc chắn.

Khi đối mặt với sự không chắc chắn như vậy, Những Đợt Sóng Vĩ Đại của Đổi Thay đem đến một con đường cách mạng mới để đạt được sự chắc chắn và phương hướng trong cuộc sống, một quá trình độc nhất mà có thể được áp dụng bởi con người ở mọi nơi. Bằng việc hiểu biết về Những Đợt Sóng Vĩ Đại và bằng cách kết nối với Tri Thức, uy quyền sâu thẳm hơn bên trong, bạn có thể tìm thấy sức mạnh, lòng can đảm và sự chắc chắn bên trong để thích ứng và để trở thành một người đóng góp, không phải một nạn nhân, cho một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Những Đợt Sóng Vĩ Đại là tài liệu thiết yếu mà mỗi người cần để chuẩn bị bản thân về tinh thần, cảm xúc và một cách thực tế cho sự thay đổi vĩ đại đang đến. Nếu đủ người có thể thực hiện việc chuẩn bị này, nhân loại sẽ có sức mạnh, lòng nhân từ và sự kiên trì để vượt qua giai đoạn khó khăn sắp đến và vào trong một thực tế Thế Giới Mới.

Những Đợt Sóng Vĩ Đại của Đổi Thay là quyển sách đầu tiên của Tập 4 của Thông Điệp Mới từ Chúa.