Những Bài Thực Hành Vĩ Đại

The Great Practices - temporary grey book front cover

Những Bài Thực Hành Vĩ Đại là một quyển sách sắp xuất bản của Khải Huyền.

Quyển sách này chứa đựng những Khải Huyền nguyên bản qua lời nói đã được nhận lãnh bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers. Sứ Giả đã được chỉ dẫn bởi Cội Nguồn của Thông Điệp Mới để tập hợp những khải huyền của Thông Điệp Mới vào những quyển sách và Tập Sách thiêng liêng của Thông Điệp Mới của Chúa.