Những Bước Đi đến Tri Thức

Những Bước Đi đến Tri Thức trao cho những bài học và những bài thực tập cần thiết cho việc học và việc sống Thông Điệp Mới từ Chúa. Được trao cho trong hình thức tự học, nó bao gồm 365 Bước (bài thực tập hằng ngày) để dạy bạn cách để thấy, để biết và để hành động với sự chắc chắn và uy quyền mà Đấng Tạo Hoá đã trao cho bạn. Nó là việc học trọn vẹn trong sự quyết tâm chân thật của bản thân và sự hiểu biết nội tâm.

Những Bước Đi đến Tri Thức là dành cho những ai sẵn sàng để thực hiện công việc vĩ đại của họ trong cuộc sống và những ai nhận ra rằng họ đang ở đây để đóng góp cho thế giới ở điểm ngoặt quan trọng này trong lịch sử của chúng ta. Quyển sách này đang ở đây để phục vụ họ.

Những Bước Đi đến Tri Thức là quyển sách đầu tiên của Tập 3 của Thông Điệp Mới từ Chúa.