Tiếp Tục Rèn Luyện Những Bước

Tiếp Tục Rèn Luyện Những Bước tiếp tục hành trình đổi đời đã được bắt đầu trong Những Bước Đi đến Tri Thức. Bao gồm 84 Bước, hay bài thực tập, Tiếp Tục Rèn Luyện đem bạn đi đến gần hơn nhận thức về mục đích và định mệnh chân thật của bạn trong cuộc sống.

Nếu bạn đã hoàn thành hành trình trong Những Bước Đi đến Tri Thức và đã làm theo lời hướng dẫn như đã được trao cho, mà không thay đổi chương trình học, thì bạn bây giờ sẵn sàng để bắt đầu chương trình học cao hơn này.

Tiếp Tục Rèn Luyện Những Bước được phát hành cho những học sinh của Thông Điệp Mới ở Thư Viện Thông Điệp Mới .

Tiếp Tục Rèn Luyện Những Bước là quyển sách thứ hai của Tập 3 của Thông Điệp Mới từ Chúa.