Sống theo Con Đường của Tri Thức

Living the Way of Knowledge

Order the Print Book | Order the eBook

 

Sống theo Con Đường Tri Thức là Giáo Huấn trong Thông Điệp Mới về cách làm sao để đem ơn huệ, sự hướng dẫn và quyền lực của Tri Thức vào trong Bốn Trụ Cột của cuộc sống của bạn: Trụ Cột của Những Mối Quan Hệ, Trụ Cột của Công Việc, Trụ Cột của Sức Khoẻ và Trụ Cột của Sự Phát Triển Thánh Linh. Như bốn chân của cái bàn, Bốn Trụ Cột tạo ra nền tảng bền vững cho việc xây dựng một cuộc sống vĩ đại hơn trong một thế giới bất ổn và không chắc chắn.

Sống theo Con Đường Tri Thức trao cho một trong những bài thực tập vĩ đại cho việc học và sống Thông Điệp Mới từ Chúa. Bằng việc xây dựng Bốn Trụ Cột của cuộc sống của bạn, bạn phát triển một nền tảng chân thật và một sự chắc chắn, bền vững vĩ đại hơn và phương hướng trong trải nghiệm của bạn.

Đó là minh triết vĩ đại trong Sống theo Con Đường Tri Thức mà sẽ trao cho sự sáng suốt hằng ngày cần thiết khi bạn đi qua những ngưỡng cửa vĩ đại trên hành trình khám phá và đi theo Tri Thức.

Sống theo Con Đường Tri Thức là quyển sách thứ ba của Tập 3 của Thông Điệp Mới từ Chúa.