Làm Sâu Sắc Thêm Việc Thực Hành Tâm Linh của Bạn

Deepening you Spiritual Practice - temporary grey book front cover

Làm Sâu Sắc Thêm Việc Thực Hành Tâm Linh của Bạn là một quyển sách sắp xuất bản của Khải Huyền.

Quyển sách này chứa đựng những Khải Huyền nguyên bản qua lời nói đã được nhận lãnh bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers. Sứ Giả đã được chỉ dẫn bởi Cội Nguồn của Thông Điệp Mới để tập hợp những khải huyền của Thông Điệp Mới vào những quyển sách và Tập Sách thiêng liêng của Thông Điệp Mới của Chúa.