Những Mối Quan Hệ và Mục Đích Cao Cả

Relationships and Higher Purpose

Order the Print Book | Order the eBook

 

Những Mối Quan Hệ và Mục Đích Cao Cả đem bạn vượt khỏi những phạm vi bình thường của mối quan hệ con người đến một trải nghiệm sâu thẳm hơn của sự hợp nhất, mục đích và ý nghĩa với những cá nhân mà bạn chia sẻ một định mệnh vĩ đại trong cuộc sống. Nó là giáo huấn độc đáo trong Thông Điệp Mới về việc khám phá mối quan hệ vĩ đại của bạn với bản thân, với những người khác và với thế giới.

Những Mối Quan Hệ và Mục Đích Cao Cả mở rộng bối cảnh của mối quan hệ để bao gồm mối quan hệ của bạn với Tri Thức ( Tri Thức là gì?), với Gia Đình Thánh Linh của bạn (Mối Quan Hệ của Bạn với Gia Đình Thánh Linh của bạn) và với Những Thế Lực Vĩ Đại đang định hình cuộc sống của bạn và thế giới.

Những Mối Quan Hệ và Mục Đích Cao Cả là thành phần thiết yếu để tìm và hoàn thành một cuộc sống vĩ đại của mục đích, ý nghĩa và định mệnh.

Những Mối Quan Hệ và Mục Đích Cao Cả là quyển sách thứ hai của Tập 2 của Thông Điệp Mới từ Chúa.