Thánh Linh của Cộng Đồng Vĩ Đại

Thánh Linh của Cộng Đồng Vĩ Đại tượng trưng cho một hiểu biết mới và một trải nghiệm vĩ đại hơn về Chúa và thánh linh của loài người trong một phạm vi rộng lớn hơn của sự sống thông minh. Đây là một thánh linh vượt qua tất cả mọi giới hạn của chủng tộc, văn hoá, tôn giáo và ngôn ngữ, trao cho nền tảng cho sự nhận biết và quan hệ giữa con người, các quốc gia và các thế giới.

Thánh Linh của Cộng Đồng Vĩ Đại trình bày một phần của thần học và vũ trụ học của Thông Điệp Mới từ Chúa. Nó mở ra con đường cho một trải nghiệm vĩ đại hơn về Chúa. Nó dành cho những ai chưa tìm thấy ngôi nhà thánh linh của họ trong những truyền thống tín ngưỡng của thế giới này và đang tìm kiếm một sự chuẩn bị thánh linh và phương hướng ở thời điểm của sự đổi thay và không chắc chắn lớn lao này trong thế giới chúng ta.

Thánh Linh của Cộng Đồng Vĩ Đại bao gồm 27 chương, mỗi chương trả lời một câu hỏi căn bản về ý nghĩa của sự sống, mối quan hệ của chúng ta với Chúa và định mệnh của chúng ta trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ. Cũng được trình bày ở đây là thực tế của Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại, chính là con đường nội tâm cho sự chuẩn bị và phát triển thánh linh được chứa đựng bên trong Thông Điệp Mới từ Chúa. Đây là một sự chuẩn bị thánh linh cho toàn vũ trụ ngay lúc này đang được trình bày cho thế giới lần đầu tiên.

Thánh Linh của Cộng Đồng Vĩ Đại là quyển sách đầu tiên của Tập 2 của Thông Điệp Mới từ Chúa.