Một Chúa

Only One God

Một Chúa là một quyển sách khải huyền mà trao ban cho một hiểu biết mới về bản chất và thực tế của Chúa và Kế Hoạch và Mục Đích của Chúa trong thế giới và trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống trong vũ trụ. Ở đây bắt đầu chương kế tiếp trong Khải Huyền đang tăng trưởng về sự Hiện Diện và Ý Muốn của Chúa cho nhân loại.

Thông qua những Sứ Giả vĩ đại và những Giáo Huấn của quá khứ, Khải Huyền đang diễn ra này đã chảy xuyên suốt thời gian, tiến triển sự hiểu biết của chúng ta về Một Chúa và sự thức tỉnh của mối quan hệ cá nhân của chúng ta với sự Hiện Diện Thánh Linh trong cuộc sống chúng ta. Bây giờ Khải Huyền đang tăng trưởng này tiếp tục theo một cách mới thông qua một Thông Điệp Mới từ Chúa.

Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới ngay lúc này. Mỗi chương của Một Chúa là một khải huyền được trao ban để đưa cho một giáo huấn mới về Cội Nguồn của sự sống của chúng ta và mục đích chúng ta ở trong thế giới trong thời đại này. Mỗi chương mở ra trước mắt bạn một điểm quan sát mới mà bạn có thể nhìn thoáng vào trái tim của Chúa, quay về ngày khởi đầu của vũ trụ và đi trước đến sự mở ra của Kế Hoạch của Chúa cho thời đại này và cho những thời đại sắp tới.

Mỗi chương của Một Chúa là một khải huyền được trao ban từ Cội Nguồn, được biên soạn thành bài viết này bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers.

Một Chúa là quyển sách thứ hai của Tập 1 của Thông Điệp Mới từ Chúa.