Người Sứ Giả Mới

Người Sứ Giả Mới là một quyển sách khải huyền về nguồn gốc, dòng dõi và sứ mệnh của Những Sứ Giả của Chúa người mà, vào những thời đại khác nhau trong lịch sử loài người, đã vào trong thế giới để nhận lãnh và trình bày những Tân Khải Huyền cho nhân loại.

Thông Điệp Mới dạy rằng tất cả những Sứ Giả của Chúa trước đây đã là thành viên của Hội Đồng Thiên Thần trông coi thế giới. Xuyên suốt lịch sử, Hội Đồng này, khi đáp lại Ý Muốn của Chúa, đã gửi vào trong thế giới một người trong số họ ở những thời điểm và địa điểm cụ thể để phục vụ những nhu cầu đang gia tăng của nhân loại.

Việc người Sứ Giả Mới đến đây đại diện cho chương kế tiếp trong Khải Huyền đang tăng trưởng về Ý Muốn và Kế Hoạch của Chúa cho nhân loại. Bây giờ Chúa đã nói một lần nữa, tiết lộ điều chưa từng được tiết lộ trước đây, nói thông qua một người Sứ Giả Mới, một người đàn ông tên là Marshall Vian Summers.

Người Sứ Giả Mới chứa đựng những khải huyền đó từ Cội Nguồn về chính người Sứ Giả. Ông ấy là ai? Tại sao ông ấy đã được chọn? Làm sao bạn có thể biết ông ấy là có thật và chân thật? Và ông ấy kết nối với những Sứ Giả trong quá khứ như thế nào?

Đây là những câu hỏi mà mọi người với ý tốt có thể hỏi. Bây giờ Chúa đã lại lên tiếng với một chuỗi những khải huyền để nâng cao sự hiểu biết của chúng ta về Những Sứ Giả của Chúa, việc lựa chọn họ, danh tính vĩ đại của họ, mối quan hệ của họ với nhau và hậu quả của sự hiện diện và trỗi dậy của họ trong thế giới.

Mỗi chương trong Người Sứ Giả Mới là một khải huyền độc lập được trao tặng từ Chúa cho nhân loại. Ở đây bạn có cơ hội để thật sự hiểu ông ấy, Marshall Vian Summers, người đã nhận lãnh hơn 9000 trang khải huyền của Thông Điệp Mới từ Chúa. Tiếng Nói của Khải Huyền tiếp tục nói thông qua Sứ Giả và Chữ Viết và Âm Thanh của sự truyền đạt của Chúa đang được lắng nghe khắp thế giới. Khải Huyền tiếp tục cho đến ngày hôm nay.

Người Sứ Giả Mới là quyển sách thứ ba trong Tập 1 của Thông Điệp Mới từ Chúa.