Hành Trình đến một Cuộc Sống Mới


Hành Trình đến một Cuộc Sống Mới mở ra trước mắt bạn một cuộc hành trình để khám phá mục đích cao cả và những mối quan hệ vĩ đại của bạn trong cuộc sống. Với điều này, Cuộc Sống Mới tiết lộ nguyên nhân thật sự cho sự bối rối bên trong bản thân, sự cô lập và sự khổ cực cảm nhận bởi con người trên khắp thế giới và con đường cho giải pháp mà Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống đang trao tặng ngay lúc này.

Ở đây Chúa đang kêu gọi bạn để thức tỉnh từ giấc mơ và ác mộng của Sự Phân Ly và để bắt đầu một hành trình mới trong cuộc sống nơi mà bạn khám phá và xây dựng sự liên kết của bạn với Tri Thức, tâm trí thánh linh sâu thẳm mà Chúa đã đặt bên trong bạn để dẫn dắt và bảo vệ bạn. Hành trình của sự thức tỉnh và trở về này sẽ đem bạn về với mục đích ban đầu của bạn khi đi vào thế giới, ký ức về những người đã cử bạn và sự đóng góp lớn lao hơn mà bạn đã có ý định để làm.

Ở đây một quá trình linh thiêng bắt đầu mà có quyền lực để giải thoát bạn khỏi quá khứ và chuẩn bị bạn cho một cuộc sống mới và vĩ đại hơn trong tương lai.

Mỗi chương trong Hành Trình đến một Cuộc Sống Mới là một khải huyền được trao ban từ Cội Nguồn, được biên soạn thành bài viết này bởi Sứ Giả Marshall Vian Summers.

Hành Trình đến một Cuộc Sống Mới là quyển sách thứ năm trong Tập 1 của Thông Điệp Mới từ Chúa.