Thế Giới Mới

The New World

Thế Giới Mới tiết lộ một lời cảnh báo về sự đổi thay vĩ đại đang tiến đến thế giới của chúng ta và một cái nhìn tiên tri về một thế giới tương lai mà chúng ta phải chuẩn bị.

Thế Giới Mới là một lời cảnh báo từ Chúa về việc làm cạn kiệt và suy thoái nhanh Trái Đất, khí hậu của nó và môi trường của nó, và hành động khẩn cấp mà chúng ta phải làm, một mình và tập thể, để phục hồi hành tinh của chúng ta và chuẩn bị cho một tình trạng thế giới mới trong tương lai.

Quyển sách này tiết lộ về tình trạng nghiêm trọng của nhân loại và những nguyên nhân sâu xa hơn của bi kịch toàn cầu về sự mâu thuẫn, nghèo đói và sự áp bức đang lan rộng khắp thế giới. Với điều này, nó trình bày Kế Hoạch của Chúa cho thế giới và điều có thể giải cứu nhân loại khi nó đối mặt với những thử thách to lớn nhất của nó trong tương lai.

Thế Giới Mới là bài mở đầu tiên đoán cho Những Đợt Sóng Vĩ Đại của Đổi Thay, quyển sách mô tả chi tiết hơn những thử thách mỗi cá nhân chúng ta sẽ đối mặt và con đường của sự chuẩn bị bên trong và bên ngoài cho từng người có ngay bây giờ thông qua Thông Điệp Mới.

Mỗi chương của Thế Giới Mới là một khải huyền được trao ban từ Cội Nguồn, được biên soạn thành bài viết này bởi Sứ Giả, Marshall Vian Summers. Nhiều chương trong Thế Giới Mới đã được nhận lãnh ở những vùng với sự mâu thuẫn và bất ổn đang gia tăng, bao gồm Beirut, Aleppo và Tehran.

Thế Giới Mới là quyển sách thứ bảy trong Tập 1 của Thông Điệp Mới từ Chúa.