Những Từ Quan Trọng

Thông Điệp Mới Từ Chúa tiết lộ rằng thế giới của chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa vĩ đại nhất trong lịch sử và quá trình tiến hoá của nhân loại. Ở ngưỡng cửa này, một Thông Điệp từ Chúa đã đến. Nó tiết lộ về sự đổi thay to lớn đang tiến đến thế giới và định mệnh của chúng ta trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống bên ngoài thế giới chúng ta điều mà chúng ta chưa nhận thức và chưa chuẩn bị.
Ở đây Khải Huyền định nghĩa lại một vài từ quen thuộc nhưng trong một bối cảnh lớn hơn và giới thiệu những từ khác mới đối với gia đình loài người. Nó là quan trọng để hiểu những từ này khi đọc những bài viết của Thông Điệp Mới.


Chúa được tiết lộ trong Thông Điệp Mới như là Cội Nguồn và Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống và của vô số chủng loài trong vũ trụ. Ở đây thực tế vĩ đại của Chúa được vén mở trong một bối cảnh rộng hơn của mọi sự sống trong thế giới này và mọi sự sống trong vũ trụ. Bối cảnh vĩ đại này định nghĩa lại ý nghĩa của sự hiểu biết của chúng ta về Chúa và về Quyền Lực và sự Hiện Diện của Chúa trong cuộc sống chúng ta. Thông Điệp Mới nói rằng để hiểu Chúa đang làm gì trong thế giới chúng ta, chúng ta phải hiểu Chúa đang làm gì trong cả vũ trụ. Điều này bây giờ đang được lần đầu tiên tiết lộ thông qua một Thông Điệp Mới từ Chúa. Trong Thông Điệp Mới, Chúa không phải là một nhân vật hay một nhận thức đơn lẻ, nhưng thay vào đó là một thế lực lan rộng và thực tế mà xuyên suốt mọi sự sống, tồn tại vượt khỏi những ranh giới hạn hẹp của mọi thần học và hiểu biết về tín ngưỡng. Chúa nói với nơi sâu thẳm nhất trong mỗi người thông qua quyền lực của Tri Thức sống trong họ. Học thêm…


Sự Phân Ly là trạng thái và tình trạng đang diễn ra từ sự tách rời khỏi Chúa. Sự Phân Ly đã bắt đầu khi một phần của Tạo Hoá đã ý muốn có tự do để tách rời khỏi Chúa, để sống trong một tình trạng của Sự Phân Ly. Bởi vậy, Chúa đã tạo dựng thế giới đang tiến triển của chúng ta và vũ trụ đang giãn rộng như là nơi cho những loài bị phân ly để sống trong vô số hình hài và nơi chốn. Trước Sự Phân Ly, tất cả mọi sự sống đã ở trong một trạng thái vô tận của sự thống nhất tinh khiết. Đó là cho trạng thái thống nhất ban đầu này với Chúa mà tất cả những loài đang sống trong Sự Phân Ly cuối cùng sẽ được gọi về – thông qua sự phục vụ, sự đóng góp và sự khám phá về Tri Thức. Đó là sứ mệnh của Chúa trong thế giới chúng ta và khắp cả vũ trụ để giành lại những loài bị phân ly thông qua Tri Thức, điều là một phần của mỗi cá nhân mà vẫn còn kết nối với Chúa. Học thêm…


Tri Thức là tâm trí thánh linh và sự thông minh sâu thẳm hơn bên trong mỗi người, đang chờ để được phát hiện. Tri Thức đại diện cho phần bất diệt của chúng ta mà chưa bao giờ xa rời Chúa. Thông Điệp Mới nói về Tri Thức như là niềm hi vọng vĩ đại cho nhân loại, một quyền lực nội tâm ở cốt lõi của mỗi người mà Thông Điệp Mới của Chúa đang ở đây để tiết lộ và để kêu gọi ra. Tri Thức tồn tại vượt ngoài trí tuệ. Một mình nó có quyền lực để dẫn dắt chúng ta đến mục đích cao cả hơn và đến những mối quan hệ định mệnh của chúng ta trong cuộc sống. Học thêm…


Hội Đồng Thiên Thần là sự hiện diện vĩ đại của Thiên Thần đang trông coi thế giới. Đây là một phần của hệ thống cấp bậc của sự phục vụ và mối quan hệ được thiết lập bởi Chúa để trông coi sự cứu rỗi và sự trở về của tất cả mọi sự sống tách biệt trong vũ trụ. Mỗi thế giới nơi mà sinh linh tồn tại thì được trông coi bởi một Hội Đồng Thiên Thần. Hội Đồng trông coi thế giới chúng ta đã thông dịch Ý Muốn của Chúa cho thời đại của chúng ta vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người, điều mà bây giờ được tiết lộ thông qua Thông Điệp Mới từ Chúa. Từ Hội Đồng Thiên Thần là đồng nghĩa với từ Sự Hiện Diện của Thiên Thần và Nhóm Thiên Thần. Học thêm…


Thông Điệp Mới từ Chúa là một Khải Huyền và sự truyền đạt gốc từ Chúa đến cho con người của thế giới, cho cả thời đại của chúng ta và những thời đại sắp tới. Thông Điệp Mới là một món quà từ Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống cho con người của tất cả mọi quốc gia và tôn giáo và tượng trưng cho biểu hiện vĩ đại kế tiếp của Ý Muốn và Kế Hoạch của Chúa cho gia đình nhân loại. Thông Điệp Mới dài hơn 9000 trang và là Khải Huyền lớn nhất từng được trao cho thế giới, được trao ban ngay lúc này cho một thế giới học thức với sự liên lạc toàn cầu và một nhận thức về toàn cầu đang gia tăng. Thông Điệp Mới không phải là một nhánh hay là một sự cải cách của bất kỳ truyền thống xưa nào. Nó là một Thông Điệp Mới từ Chúa cho nhân loại, mà ngay lúc này đang đối mặt với sự bất ổn và sự biến động to lớn trên thế giới và ngưỡng cửa vĩ đại của sự trỗi vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ. Học thêm…


Tiếng Nói của Khải Huyền là tiếng nói đồng nhất của Hội Đồng Thiên Thần, truyền tải Thông Điệp của Chúa thông qua một Sứ Giả được gửi đến thế giới cho nhiệm vụ này. Ở đây Hội Đồng nói như một Tiếng Nói, nhiều người nói như một người. Lần đầu tiên trong lịch sử, bạn có thể nghe Tiếng Nói thật sự của Khải Huyền nói thông qua Sứ Giả của Chúa. Đó là Tiếng Nói này mà đã nói với tất cả những Sứ Giả của Chúa trong quá khứ. Chữ Viết và Âm Thanh của Tiếng Nói của Khải Huyền đang ở trong thế giới theo một cách mới. Học thêm…


Sứ Giả là người được chọn, được chuẩn bị và được gửi vào thế giới bởi Hội Đồng Thiên Thần để nhận lãnh Thông Điệp Mới từ Chúa. Người Sứ Giả cho thời đại này là Marshall Vian Summers. Ông ấy là một người khiêm nhường không với vị thế nào trong thế giới người đã trải qua một sự chuẩn bị dài và khó khăn để có thể hoàn thành một vai trò và sứ mệnh quan trọng như vậy trong cuộc đời. Ông ấy đã được giao trọng trách với một gánh nặng to lớn, lời chúc phúc và trách nhiệm để nhận lãnh Khải Huyền tinh khiết của Chúa và để bảo vệ và trình bày nó trên thế giới. Ông ấy là người Sứ Giả đầu tiên của Chúa để tiết lộ thực tế của một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ. Người Sứ Giả đã tham gia vào quá trình Khải Huyền trong hơn 30 năm. Ông ấy còn sống trong thế giới ngày hôm nay. Học thêm…


Dấu Niêm Phong của những Nhà Tiên Tri là một dấu niêm phong được thiết lập bởi Chúa vào lúc cuối cuộc đời của một Sứ Giả. Nó niêm phong lại Khải Huyền trong sự tinh khiết, bảo vệ lại sự thêm vào hay chỉnh sửa lời truyền đạt của Chúa. Dấu Niêm Phong của những Nhà Tiên Tri được thiết lập bởi một mình Chúa, và chỉ một mình Chúa có thể gỡ bỏ Dấu Niêm Phong ở những ngưỡng cửa trong quá trình tiến hoá và sự trỗi lên của nhân loại khi mà Chúa chọn để lên tiếng một lần nữa. Học thêm…


Sự Hiện Diện có thể là về sự hiện diện của Tri Thức bên trong cá nhân, sự Hiện Diện của Hội Đồng Thiên Thần hay cuối cùng là sự Hiện Diện của Chúa. Sự Hiện Diện của ba thực tế này trao ban một trải nghiệm đổi đời về ân sủng và mối quan hệ mà có thể được tìm thấy bằng việc đi theo bí ẩn trong cuộc sống và bằng cách học và thực tập một trong những Khải Huyền xưa của Chúa hay Tân Khải Huyền của Chúa cho thế giới. Tân Khải Huyền trao cho một con đường đương thời để trải nghiệm quyền lực của sự Hiện Diện này trong cuộc sống của bạn. Học thêm…


Những Bước Đi đến Tri Thức là một cuốn sách cổ xưa về thực hành thánh linh mà bây giờ lần đầu tiên được trao tặng bởi Chúa cho thế giới. Bằng cách đi theo hành trình bí ẩn này, mỗi người được dẫn đến sự khám phá về quyền lực của Tri Thức và trải nghiệm của sự hiểu biết nội tâm sâu sắc, điều có thể dẫn họ đến mục đích cao cả và tiếng gọi của họ trong cuộc sống. Học thêm…


Cộng Đồng Vĩ Đại là vũ trụ to lớn hơn của sự sống thông minh nơi mà thế giới của chúng ta đã luôn tồn tại. Cộng Đồng Vĩ Đại này bao gồm tất cả mọi thế giới trong vũ trụ nơi mà sinh linh tồn tại, trong mọi trạng thái của quá trình tiến hóa và phát triển. Thông Điệp Mới tiết lộ rằng nhân loại đang trong giai đoạn đầu và thiếu niên của quá trình phát triển của nó và bây giờ thời điểm đã đến để nhân loại chuẩn bị để trỗi vào Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó là ở đây, đứng ngay ở ngưỡng cửa của không gian, mà nhân loại khám phá ra rằng nó không một mình trong vũ trụ, hay ngay cả trong thế giới của riêng nó. Học thêm…


Bóng Tối Vĩ Đại là một Sự Can Thiệp đang diễn ra bởi vài chủng loại từ Cộng Đồng Vĩ Đại loài đang ở đây để lợi dụng một nhân loại yếu ớt và chia rẽ. Điều này đang diễn ra vào thời điểm gia đình loài người đang tiến vào một giai đoạn của sự suy sụp và hỗn loạn ngày càng gia tăng, khi đối mặt với Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay. Sự Can Thiệp tự bày tỏ như một thế lực tốt lành và cứu rỗi trong khi thực tế mục đích cuối cùng của nó là để phá hoại tự do và quyền tự quyết của loài người và thống trị thế giới và tài nguyên của nó. Thông Điệp Mới tiết lộ rằng Sự Can Thiệp tìm cách để bí mật thiết lập sức ảnh hưởng của nó ở đây trong tâm trí và trái tim của loài người vào thời điểm của sự lẫn lộn, mâu thuẫn và dễ ảnh hưởng ngày càng tăng. Là thổ dân của thế giới này, chúng ta được kêu gọi để chống lại Sự Can Thiệp này và để cảnh báo và giáo dục người khác, để rồi thống nhất gia đình loài người trong một mục đích vĩ đại chung và chuẩn bị thế giới chúng ta cho những thử thách và những cơ hội của sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Học thêm…


Những Đợt Sóng Vĩ Đại của đổi thay là một nhóm những thế lực đầy quyền lực về môi trường, kinh tế và xã hội mà ngay lúc này đang cùng đổ lên thế giới. Những Đợt Sóng Vĩ Đại là hậu quả của việc dùng sai và lạm dụng thế giới, tài nguyên của nó và môi trường của nó. Những Đợt Sóng Vĩ Đại có quyền lực để thay đổi mạnh mẽ bộ mặt của thế giới, tạo ra sự bất ổn kinh tế, thay đổi khí hậu không điều khiển được, thời tiết khắc nghiệt và sự mất mát của đất đai canh tác và những nguồn tài nguyên nước ngọt, đe dọa để tạo ra một tình trạng thế giới của sự khó khăn và sự khổ cực vĩ đại cho loài người. Những Đợt Sóng Vĩ Đại không phải là ngày tận thế hay một sự kiện từ khải huyền, nhưng thay vào đó là một giai đoạn chuyển đổi sang một tình trạng thế giới mới. Thông Điệp Mới tiết lộ điều gì đang đến cho thế giới và sự chuẩn bị vĩ đại mà phải được thực hiện bởi đủ người. Nó đang kêu gọi cho sự thống nhất và hợp tác của con người được sinh ra ngay lúc nào từ sự cần thiết cho việc bảo tồn và bảo vệ nền văn minh nhân loại. Học thêm…


Môi Trường Tinh Thần là một môi trường của suy nghĩ và cảm xúc tồn tại song song với môi trường vật lý. Môi trường tinh thần bao gồm những thế lực ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta và điều này có thể thống trị chúng ta cho đến khi chúng ta trở nên mạnh mẽ với Tri Thức. Học thêm…


Mục Đích Cao Cả là về sự đóng góp cụ thể mỗi người đã được gửi vào thế giới để làm và những mối quan hệ độc nhất mà sẽ giúp hoàn thành mục đích này. Tri Thức bên trong cá nhân chứa đựng mục đích cao cả của họ và định mệnh cho họ. Nó không thể được xác định bởi chỉ trí tuệ. Nó phải được khám phá, đi theo và bộc lộ bằng sự phục vụ người khác để được hiểu một cách trọn vẹn. Thế giới cần sự biểu hiện của mục đích cao cả này từ nhiều người hơn so với trước đây. Học thêm…


Gia Đình Thánh Linh là về những nhóm làm việc nhỏ được hình thành sau sự Phân Ly để giúp tất cả mọi cá nhân tiến đến những trạng thái lớn lao hơn của sự thống nhất và mối quan hệ, diễn ra trong một quãng thời gian dài, đạt đến đỉnh điểm trong sự trở về cuối cùng của họ với Chúa. Gia Đình Thánh Linh của bạn tượng trưng cho những mối quan hệ bạn đã giành lại thông qua Tri Thức trong hành trình dài của bạn trong sự Phân Ly. Một vài thành viên của Gia Đình Thánh Linh của bạn đang ở trong thế giới và một vài ở ngoài thế giới. Gia Đình Thánh Linh là một phần của Kế Hoạch bí ẩn của Chúa để giải phóng và để hợp nhất lại tất cả những ai đang sống trong sự Phân Ly. Học thêm…


Quê Hương Cổ Đại là về thực tế của sự sống và trạng thái nhận thức và mối quan hệ bạn đã có trước khi đi vào thế giới, và nơi bạn sẽ trở về sau cuộc đời của bạn trong thế giới. Quê Hương Cổ Đại của bạn là một trạng thái liên kết và mối quan hệ với Gia Đình Thánh Linh của bạn, Hội Đồng và Chúa. Học thêm…