Về Quá Trình Khải Huyền

The New Message from God

Những bài viết của Thông Điệp Mới từ Chúa đã đầu tiên được nói bởi Tiếng Nói của Hội Đồng Thiên Thần thông qua Sứ Giả, Marshall Vian Summers. Quá trình này của Khải Huyền Thánh Linh đã diễn ra từ năm 1983. Khải Huyền tiếp tục cho đến ngày hôm nay.

Ở đây, sự truyền đạt ban đầu của Chúa, điều tồn tại vượt ngoài lời nói, được thông dịch vào trong ngôn ngữ và sự hiểu biết của con người bởi Hội Đồng Thiên Thần người trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó nói Thông Điệp của Chúa thông qua Sứ Giả, điều được thu âm lại, được sao chép và bây giờ được phát hành trong thư viện rộng lớn của những bài viết khải huyền ở www.NewMessage.org.

Ngoài ra, lần đầu tiên trong lịch sử, bạn có thể nghe những bài thu âm gốc của Tiếng Nói của Khải Huyền , cùng một Tiếng Nói đã nói với những nhà tiên tri và những Sứ Giả trong quá khứ, và bây giờ đang nói một lần nữa thông qua một Sứ Giả Mới trong thế giới ngày hôm nay. Chưa bao giờ trước đây bản thu âm gốc của Khải Huyền đã được thu lại và được phát hành trong hình dạng tinh khiết của nó.

Chữ Viết và Âm Thanh đang ở trong thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, bạn và tất cả mọi người có thể nghe bài thu âm của bản gốc Tiếng Nói của Khải Huyền . Tiếng Nói này không phải là tiếng nói của một cá thể, nhưng là của toàn thể Hội Đồng Thiên Thần cùng lúc nói, tất cả như một.

Ở đây nhân loại có thể nhận lãnh bản gốc thánh kinh của Khải Huyền của Chúa , điều đã được thu lại trong hình dạng thu âm, được sao chép, được biên soạn bởi Sứ Giả của nó và bây giờ được trình bày cho thế giới.

Để nghe Tiếng Nói của Khải Huyền , điều là nguồn của bài viết được chứa đựng trong tất cả những cuốn sách của Thông Điệp Mới, xin hãy ghé thăm www.NewMessage.org/experience. Những bản gốc thu âm của Tiếng Nói bây giờ được phát hành đến cho mọi người.

Chúc bạn là người nhận lãnh món quà này của Khải Huyền và chúc bạn rộng mở để nhận lãnh Thông Điệp quyền lực của nó cho bạn và cho cuộc sống của bạn.