Về Quá Trình Phiên Dịch Khải Huyền

Người Sứ Giả, Marshall Vian Summers, đang nhận lãnh một Thông Điệp Mới từ Chúa từ năm 1983. Thông Điệp Mới từ Chúa là Khải Huyền lớn nhất từng được trao cho nhân loại, được trao cho một thế giới có học thức với sự liên lạc toàn cầu và một nhận thức toàn cầu đang gia tăng. Nó không được trao cho riêng một bộ tộc, một quốc gia hay một tôn giáo, nhưng thay vào đó là để chạm đến toàn thế giới. Điều này đã kêu gọi sự phiên dịch vào nhiều ngôn ngữ nhất có thể.

Quá trình Khải Huyền bây giờ đang được tiết lộ lần đầu tiên trong lịch sử. Trong quá trình phi thường này, sự Hiện Diện của Chúa truyền đạt vượt ngoài lời nói đến Hội Đồng Thiên Thần đang trông coi thế giới. Hội Đồng sau đó thông dịch sự truyền đạt này vào ngôn ngữ loài người và tất cả nói như một người thông qua Sứ Giả của họ, người mà tiếng nói trở thành phương tiện cho Tiếng Nói vĩ đại này – Tiếng Nói của Khải Huyền. Lời được nói bằng tiếng Anh và được thu lại trực tiếp dưới dạng thu âm, sau đó được chép lại và được phát hành dưới dạng bài viết và bài thu âm của Thông Điệp Mới. Bằng cách này, sự tinh khiết của nguyên bản của Thông Điệp của Chúa được bảo tồn và có thể được trao cho tất cả mọi người.

Nhưng cũng có một quá trình phiên dịch nữa. Bởi vì nguyên bản của Khải Huyền đã được truyền tải trong ngôn ngữ tiếng Anh, đây là nền tảng cho tất cả những bản phiên dịch vào các ngôn ngữ của nhân loại. Bởi vì có nhiều ngôn ngữ được dùng trên thế giới của chúng ta, những bản phiên dịch là thiết yếu để đem Thông Điệp Mới đến cho mọi người khắp nơi.

Những học sinh của Thông Điệp Mới đã dần xung phong để phiên dịch Thông Điệp vào trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Ở thời điểm này trong lịch sử, Hội không đủ khả năng trả tiền cho những bản dịch vào trong rất nhiều ngôn ngữ và cho một Thông Điệp to lớn như vậy, một Thông Điệp mà phải chạm đến thế giới với sự khẩn cấp nguy ngập. Ngoài điều đó, Hội cũng tin rằng đó là quan trọng để những người phiên dịch của Hội là học sinh của Thông Điệp Mới để hiểu và trải nghiệm, nhiều nhất có thể, bản chất của điều đang được phiên dịch.

Bởi vì sự khẩn cấp và nhu cầu để chia sẻ Thông Điệp Mới khắp thế giới, chúng tôi chào mời thêm sự hỗ trợ phiên dịch để mở rộng tầm với của Thông Điệp Mới vào trong thế giới, đem đến nhiều Khải Huyền hơn trong các ngôn ngữ mà việc phiên dịch đã bắt đầu và cũng giới thiệu những ngôn ngữ mới. Trong tương lai, chúng tôi cũng muốn cải thiện chất lượng của những bản dịch này. Vẫn còn có rất nhiều điều cần phải làm.