Ang Pagkakasalaysay

Tulad ng ipinahayag kay
Marshall Vian Summers
Noong ika 1 na Abril 2011
Sa Boulder, Colorado
Estados Unidos

Nag Salita muli Ang Diyos.

Kami ang inatasan upang dalhin ang Mensahe. Ang Kalooban ng Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan Namin.

Kami ay lampas sa iyong pagpapahalaga, lampas sa iyong relihiyosong teorya at iyong sarili na haka-haka.

Dahil ang imahinasyon ng tao ay maari lamang gumawa mula sa kung ano ang nararanasan nito sa pisikal na mundo. Ngunit ang katotohanan ay umiiral na higit pa rito – lampas sa lupain at ang abot ng pag-iisip.

Ito ang katotohanan sa buong uniberso, ang Dakilang Komunidad ng buhay na kung saan ka nakatira.

Dinala namin ang Dakila na Mensahe para sa panahong ito, na isinilang mula sa Lumikha ng lahat ng uniberso, para sa proteksyon ng sangkatauhan, para sa kaligtasan ng mundo.

Kami ang mga hindi mo maintindihan. Ngunit Kami ang pinagmumulan at ang daluyan ng kung ano ang dapat makilala at gawin ng sangkatauhan sa sarili nitong ngalan, kung ano ang dapat itong makita, kung ano ang hindi nakita nito, kung ano ang dapat itong malaman, kung ano ang hindi nito alam, kung ano ang dapat gawin nito, na hindi pa nagagawa.

Ito ang Mensahe para sa panahon na ito. Ito ang panahon ng Rebelasyon.

Isa ang ipinadala sa mundo upang tumanggap ng Rebelasyon at upang dalhin ito sa kamalayan ng tao, isang napakalaking tungkulin.

Ang tumaggap ng Bagong Mensahe ay tumatanggap ng pinakadakilang Rebelasyon na ibinigay sa sangkatauhan.

Upang ipakita ito sa mundo ay isang napakalaking tungkulin, isang tungkulin para sa Mensahero at para sa lahat na tutulong sa kanya sa pagdadala ng Rebelasyon sa lahat ng dako na ito ay kinakailangan.

Ito ay kinakailangan sa lahat ng dako, dahil ang sangkatauhan ay nakaharap sa malaking panganib. Inihasik nito ang mga binhi ng sarili nitong kapahamakan sa pamamagitan ng pagkawasak at pagkasira ng kapaligiran nito – ang tubig nito, ang lupa nito, ang hangin nito – hanggang sa punto kung saan ang mundo mismo ay nagsisimula nang magbago, isang pagbabago na magdadala ng malaking pagsubok at kapighatian sa mundo ng mga tao at sa pamilya ng sangkatauhan.

Ang sangkatauhan ay nakaharap sa isang uniberso ng matalinong buhay. Kailangan itong maghanda ngayon, dahil ang pakikiharap ay nagsimula na – pakikiharap galling sa mga nakakakita ng pagkakataon na samantalahin ang isang mahina at nagkakasalungat na sangkatauhan.

Ito ay isang panahon ng malaking pagbabago at kawalan ng katiyakan, kung saan ang mga dayuhang kapangyarihan ay naghahanap upang makamit ang impluwensya at kung saan ang sangkatauhan ay mabibigo sa sarili nitong kamangmangan, kahangalan at pagpapakalabis.

Ang Mensahe ay masyadong malaki upang sabihin sa isang pangungusap, ngunit ito ay magdadala sa iyo mas malapit sa Diyos at kung ano ang ipinadala ng Diyos para sa iyo, bilang isang indibidwal, nandito upang gawin sa mundo ngayon, na kung saan ay malayo naiiba mula sa kung ano ang iyong paniniwala at gunigunihin ngayon.

Ang Diyos ay nagdala ng kaalaman mula sa sansinukob upang ihanda ang sangkatauhan para sa sansinukob.

Dinala ng Diyos ang kakanyahan ng espirituwalidad sa purong anyo – hindi natatakpan ng kasaysayan at pagmamanipula ng tao, na hindi napawi ng pulitika ng tao, kalooban at katiwalian.

Dinala namin ang Mga Hakbang sa Karunungan upang malaman mo ang mas malalim na isip na inilagay ng Diyos sa iyo upang gabayan ka sa isang lalong mapanganib na mundo.

Magaganap ang malaking kaguluhan at nagsisimula nang mangyari -mga likas na kalamidad na isinilang ng kamangmangan ng sangkatauhan at labis na paggamit at maling paggamit ng mundo.

Ito ang panahon ng pagtutuos, isang panahon ng pananagutan, panahon upang tapusin ang kamangmangan at pagmamataas

Tanging Diyos ang nakakaalam kung ano ang darating.

At dinala namin ang Mensahe -Mensahe ng libong libo mensahe, Mensahe ng libong libo pagtuturo, isang Mensaheng sapat na sapat upang sakupin ka para sa natitirang bahagi ng iyong panahon, isang Mensaheng sapat na upang i-direkta ang pagsisikap ng tao, lakas at kamalayan upang ang sangkatauhan ay maaaring magkaroon ng isang mas mataas na hinaharap kaysa sa nakaraan, upang ang sangkatauhan ay maaaring makaligtas sa Malalaking Alon ng pagbabago at interbensyon at kumpetisyon mula sa uniberso sa paligid mo.

Pakinggan ito, hindi sa iyong mga ideya, sa iyong mga paniniwala o sa iyong mga hatol, ngunit sa mas malalim na isip na ibinigay sa iyo ng Diyos upang marinig, makita, malaman at kumilos nang may higit na katiyakan.

Ang aming mga salita ay hindi para sa haka-haka o debate. Iyon ang pag-uugali ng mga hangal, na hindi nakakarinig at hindi nakakakita.

Natatakot ka sa Rebelasyon, sapagkat ito ay magbabago ng iyong buhay. Ngunit nais mo ang Rebelasyon, sapagkat ito ay magbabago sa iyong buhay.

Iyon ang iyong salungat ng isip na nagbubulag sa iyo. Ito ay ang mga layunin na nagpapatakbo ng kontra sa isa’t isa na nagpapanatili sa iyo sa isang estado ng pagkalito at hindi pinapayagan kang makita.

Kami ang nagdala ng lahat ng mga Rebelasyon sa mundo.

Sapagkat hindi nagsasalita ang Diyos. Ang Diyos ay hindi isang tao o isang personahe o isang pagkatao o isang kamangha-manghang kamalayan. Ang pag-iisip na tulad nito ay pagpapamaliit sa Lumikha at pagmamalaki sa ang iyong sarili.

Kami ang nagsalita kay Hesus at sa Buddha, sa Mohammad at sa iba pang mga guro at mga tagakita sa buong panahon na nagdala ng mas malaking kalinawan sa mundo-sa mga propeta sa bawat panahon at sa mga Mensahero na dumarating lamang sa dakilang mga punto para sa sangkatauhan.

Hindi ka maaaring sumamba sa Amin. Hindi mo malalaman ang aming mga pangalan.

Sapagkat kailangan mo na ngayong maging responsable at gamitin ang mga kasanayan at ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Lumikha sa serbisyo sa isang mundo ng malaki na pangangailangan, pag-aalsa at pag-aalala.

Huwag magpatirapa sa Lumikha kung ayaw mong isagawa kung ano ang itinaglay sa iyo dito upang gawin, kung hindi mo magawa ang Mga Hakbang sa Karunungan, kung ikaw ay may pagmamataas na pag-iisip na matutukoy mo ang iyong kapalaran at ang iyong tadhana at katuparan.

Huwag maging mapagkunwari. Huwag kang magluhod at sambahin ang Diyos na hindi mo maaring maglingkod o hindi paglingkuran.

Mas mabuti kung gayon na mabuhay ka sa iyong sariling determinadong buhay at harapin ang lahat ng mga panganib na ito kaysa sa pagsamba sa isang Diyos na hindi mo maaring maglingkod.

At kung hindi ka makatugon sa Rebelasyon, kung gayon ano ang ginagawa mo rito ngayon?

Ang bawat Sugo ay inuusig. Ang bawat Sugo ay hindi nauunawaan. Ang bawat Bagong Rebelasyon ay nilabanan at tinanggihan at pinagtatalunan.

Walang oras para sa nito ngayon. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay matutukoy sa susunod na dalawampung taon-ang kondisyon ng mundo, ang kondisyon ng pamilya ng tao, ang kapalaran at ang kinabukasan ng sibilisasyon ng tao.

Hindi ka na nag-iisa sa mundo o kahit sa uniberso, siyempre. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari at kung ano ang dumarating sa abot-tanaw dahil natatakot ka nang makita at masyadong mapagmataas, sa pag-aakala na alam mo. Iyon ang dahilan kung bakit ang Rebelasyon ay dapat ibigay upang ipakita sa iyo kung ano ang hindi mo nakikita at hindi alam ng lampas sa haka-haka at pagtatantiya ng tao. Ito ay nakabaon sa lahat ng Mga Turo ng Bagong Mensahe.

Ito ang Bagong Mensahe. Pakikibaka laban dito at makipagpunyagi ka laban sa iyong sariling pagkilala.

Sapagkat dapat mong malaman ang higit na pag-iisip at ang higit na lakas na ibinigay sa iyo ng Maylalang.

Itinuro sa bawat relihiyon, ngunit dumidilim at tinakpan ng bawat relihiyon, ito ang dapat kilalanin ngayon.

Hindi pinamamahalaan ng Diyos ang mundo. Hindi nililikha ng Diyos ang mga sakuna, ang mga bagyo, ang mga lindol, ang mga baha, ang mga tagtuyot.

Ang Diyos ay nagmamasdan upang makita kung paano ang sangkatauhan ay makitungo sa isang mundo na ito ay nagbago-isang bagong mundo, isang bago at hindi nahuhulaang mundo.

Ang sangkatauhan ay umuusbong sa isang Dakilang Komunidad ng buhay sa sansinukob sapagkat ang iba ay naririto upang humanap ng impluwensya at pangingibabaw ng isang daigdig na may malaking halaga at kahalagahan.

Ngunit hindi ito nakikita ng mga tao. Hindi nila naririnig. At kung sa tingin nila sa lahat, ito ay upang lumikha ng isang unawa na magpatibay sa kanilang mga ideya at ang kanilang mga paniniwala.

Kaya’t hindi nakikita ng mga tao. Ang mga bansa ay hindi naghahanda. At patuloy ang mapanirang pag-uugali.

Minamasdan namin ang mundo. MInamasdan naming ang mundo ng mahabang panahon.

Kami ang mga ipinadala ng Diyos upang mamahala sa pagpapaunlad at ebolusyon ng sangkatauhan at upang tanggapin ang mga paghahayag na ibibigay sa mga Mensahero, upang matanggap ang mga pananaw na ibinigay sa mga propeta, upang patunugin ang mga babala, upang ibigay ang mga pagpapala at ngayon ay magkaloob isang paghahanda para sa isang mundo na hindi katulad ng nakaraan na iyong naranasan at para sa isang kinabukasan kung saan ang sangkatauhan ay kailangang makipagtalunan sa Dakilang Komunidad mismo.

Hindi ililigtas ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kasamaan, sa pagtatapos ng mga suliranin na nilikha ng sangkatauhan o ang mga problema na dapat itong harapin bilang natural na bahagi ng ebolusyon nito.

Upang isipin ito ay hindi maunawaan ang iyong relasyon sa Banal, habang ikaw ay nabubuhay ngayon sa isang estado ng Paghihiwalay.

Ngunit ang Paghihiwalay ay hindi nakumpleto dahil may bahagi ka na nakakonekta pa rin sa Diyos.

Ito ay tinawag namin Karunungan. At ito ay magiging determinadong salik sa resulta ng iyong personal na buhay-ang kahulugan at ang halaga ng iyong buhay-at kung ang sangkatauhan ay maaaring maghanda, umangkop at lumikha sa isang bagong mundo, sa isang bagong hanay ng mga pangyayari.

Kailanman ay hindi pa naibigay ang Rebelasyon sa pamilya ng tao, sapagkat hindi ito kinakailangan.

Nakagawa ka ng sibilisasyon sa mundo. Bali at nahati ito, ngunit ito ay isang sibilisasyon.

Naging magkakaugnay kayo sa pagitan ng mga bansa at kultura. Ito ang intensyon ng Lumikha, sapagkat ito ang likas na ebolusyon ng sangkatauhan at lahat ng intelihenteng lahi sa sansinukob.

Ngayon dapat mong harapin ang susunod na darakilang bungad- isang mundo na dumadalisdis, isang mundo ng pagtanggi ng mga mapagkukunan, isang mundo ng pagtanggi katatagan, isang mundo ng lumiliit na pagkain at tubig, isang mundo kung saan ang isang lumalagong sangkatauhan ay kailangang harapin ang mga kondisyon ng mundo. Para sa mga ito kailangan mo ang Bagong Rebelasyon.

Ang mga nakaraang Rebelasyon ng Lumikha ay hindi maaaring maghanda sa iyo para sa malalaking alon ng pagbabago. Hindi nila maaaring ihanda ka para sa iyong kapalaran sa Dakila na Komunidad. Hindi sila makapaghahanda sa iyo para sa mga darakilang bungad na ngayon na sa harapan at lalong lumalaki sa harapan mo.

Wala kang mga sagot sa harap ng mga bagay na ito. Iyan ang dahilan kung bakit ibinigay ang Rebelasyon. Dahil ang sangkatauhan ngayon ay dapat na pinapayuhan at binigyan ng babala, pagpalain at bigyan ng paghahanda para sa isang hinaharap na magiging hindi katulad ng nakaraan.

Pakinggan ang mga salitang ito, hindi sa iyong pag-iisip ngunit sa iyong puso. Nagsasalita sila sa isang mas malaking katotohanan sa loob mo-isang mas malaking katotohanan na higit sa mga konsepto, paniniwala at ideya.

Nagsasalita sila sa isang likas na taginting sa loob mo, isang natural na relasyon, isang likas na pagkahilig, isang natural na direksyon na nabubuhay sa loob mo sa bawat sandali, lampas sa  kaharian at sa abot ng pag-iisip.

Ito ay isang patutastas sa iyong mas malalim na likas na pagkatao-upang palakasin ito, upang itawag ito, upang itakda ito bilang kaibahan sa iyong mga ideya, ang iyong mga paniniwala at ang iyong mga gawain habang umiiral ito ngayon.

Hindi ka nakahanda. Ipinadala ng Diyos ang paghahanda.

Hindi mo namalayan. Ang Diyos ay nagbibigay ng kamalayan.

Hindi ka sigurado. Tinatawag ka ng Diyos sa gitna ng katiyakan sa loob ng iyong sarili.

Ikaw ay nagkakasalungat. Ang Diyos ay nagbibigay ng landas palabas sa salungatan.

Ikaw ay napipigilan sa sarili at masama sa iba. Ang Diyos ay pinanumbalik sa iyo ang iyong tunay na halaga at layunin sa mundo.

Nagbabago ang mundo, ngunit hindi mo nakikita. Ibinigay ng Diyos sa iyo ang mga mata upang makita at ang mga tainga upang marinig, ngunit iba ito sa kung ano ang iyong ginagawa ngayon at kung ano ang naiintindihan mo ngayon.

Ang sangkatauhan ay mabibigo kung wala ang Bagong Rebelasyon. Ang mundo ay magiging mas magdidilim, mas mapanganib at nagkakasalungat kung wala ang Rebelasyon.

Ang sangkatauhan ay mawawasak at mabibigo sa harap ng sarili nitong mga pagkakamali at kakulangan ng kalinawan.

Ang mga mapagkukunan ng mundo ay gugugulin sa pamamagitan ng kontrahan, kumpetisyon at digmaan. Ang mga tao ay tatayo laban sa kanilang mga pamahalaan. Ang mga tao ay tatayo laban sa isa’t isa.

Magkakaroon ng hindi mabilang na salungatan sa darating ng panahon, mas malaki at mas tuluy-tuloy kaysa sa anumang nakita mo noon.

Ang Bagong Rebelasyon ang nagtataglay ng mga nawawalang sangkap sa iyong pag-unawa, ang susi sa iyong kamalayan at ang pinagkukunan ng iyong kapangyarihan, lakas at pagpapasiya.

Dahil dito kailangan mong magkaroon ng seriyosong pagiisip, tanggapin ng seriyoso ang iyong buhay at simulan na dumalo sa mas higit na mga pangangailangan at mga kinakailangan ng iyong buhay.

Iyan kung bakit ipinadala ng Diyos ang Rebelasyon.

Ito ang Rebelasyon. Kami ang Rebelasyon.

Walang mga bayani na sinasamba ngayon, walang mga indibidwal na diyusin, tanging mas malaking responsibilidad na gagampanan at mas higit na karunungan na gagamitin.

Walang takas sa pamamagitan ng sariling na paliwanag. Walang tatakbo palayo.

Walang panlilinlang sa sarili. Mayroon lamang mas malaking taginting at pananagutan, higit na pagsasakripisyo at kontribusyon.

Iyon ang magliligtas sa mundo. Iyan ang magliligtas ng kalayaan ng tao at pagpapasya sa sarili sa isang uniberso kung saan ang kalayaan ay bihira at dapat na protektahan ng maingat.

Ito ang magpapanumbalik ng dignidad sa indibidwal at ang kakayahang mag-ambag ng isang bagay na may higit na kapangyarihan at kabuluhan, anuman ang kalagayan mo.

Pakinggan ang mga salitang ito-hindi sa iyong mga ideya, sa iyong mga paniniwala o sa iyong mga pagtatalo, ngunit sa iyong puso, ang iyong mas malalim na likas na pagkatao.

Dahil ang  Diyos ay maaari lamang makipag-usap sa kung ano ang nilikha ng Diyos sa iyo. Hindi nilikha ng Diyos ang iyong panlipunang pagkatao. Hindi nilikha ng Diyos ang iyong mga ideya at paniniwala. Hindi nilikha ng Diyos ang iyong mga desisyon, ang iyong mga pagkabigo at ang iyong mga pagsisisi.

Ang Diyos ay maaari lamang makipag-usap sa kung ano ang nilikha ng Diyos sa iyo, na kung saan ay isang bagay na mas malalim, mas malaganap at mas natural sa loob mo.

Ang Bagong Mensahe ay tumatawag sa iyo. Kapag nalaman mo ito, dapat mong harapin ang hamon ng pagkilala at kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong buhay.

Tinatanggihan ng mga tao ang Rebelasyon dahil ayaw nilang magbago. Hindi nila nais na muling isaalang-alang ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang mga ideya at ang kanilang posisyon sa lipunan.

Hindi nila mapagtatalunan ang Bagong Mensahe, sa katunayan. Maaari lamang nila itong iwasan at labanan salungat dito upang protektahan ang kanilang dating pinamumuhunanan at ideya ng kanilang sarili.

Sino ang maaaring makipaglaban salungat sa Kalooban at sa Karunungan ng Lumikha, maliban sa mga hindi kilalang kadahilanan?

Dito makikita mo ang problema na nakaharap sa bawat tao. Gaano katapat ang gusto nilang maging sa kanilang sarili, kung ano ang nakikita at nalalaman nila? Gaano nalalaman ang gusto nilang maging ng kanilang sarili, ang kanilang sitwasyon at ang mundo sa kanilang paligid? Gaano karaming responsibilidad ang nais nilang maging balanse ang kanilang buhay at gawin ang mga mahirap na desisyon na hindi nila ginawa dati?

Dito makikita mo ang pag-iisip na magparangya bilang isang uri ng diyos kapag, sa katunayan, ito ay isang katangi-tanging lingkod. Iyon ang layunin at disenyo nito.

Dito makikita mo ang pagmamataas at kamangmangan na magkasama sa isang mapanlinlang na anyo na sinusunod ng napakaraming tao.

Makikita mo kung ano ang dakila at kung ano ang maliit, kung ano ang malakas at kung ano ang mahina, kung ano ang totoo at kung ano ang mali, kung ano ang mahalaga at kung ano ang nagpapanggap lamang na mahalaga.

Ang Rebelasyon ay nagpapakita ng lahat.

Tumawag ito sa iyo upang sundin kung ano ang dakila sa loob mo at upang pamahalaan kung ano ang maliit. Hindi ito nagsasalita ng anumang gitna sa bagay na ito.

Hindi ka maaaring magkaroon ng lahat. Hindi mo maaaring magkaroon ang iyong hinaharap at ang iyong nakaraan na magkasama dahil hindi sila magkatugma.

Sa pamamagitan lamang ng kabiguan at hindi kasiya-siya na nalaman mo na hindi ka nabubuhay ang buhay na iyong sinadya upang buhayin, at hindi ka tapat at totoo sa iyong sarili at tapat at totoo sa iba-isang mabagsik ngunit kinakailangang pagbilang sa isang pagkakataon ng pagtutuos, isang panahon ng pagsasakatuparan, isang panahon ng Rebelasyon.

Pakinggan ang mga salitang ito-hindi sa iyong mga ideya, sa iyong mga pagpapalagay, hindi sa iyong mga panlaban, hindi sa pagmamayabang, pagmamataas o kamangmangan, ngunit sa iyong mas malalim na kalikasan, sapagkat iyan ang dapat ihayag sa iyo.

Ito ay bahagi ng Rebelasyon.

Nakaraang Kabanata: Ang Proklamasyon – May Bagong Mensahe mula sa Diyos

Susunod na Kabanata: Ang Pakikipagtipan sa isang Mas Mataas na Awtoridad sa Iyong Buhay

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *