ANG PROKLAMASYON

Tulad ng ipinahayag kay
Marshall Vian Summers
Noong ika 7 na Hulyo 2006
Sa Boulder Colorado
Estados Unidos

Mayroong Bagong Mensahe mula sa Diyos sa Mundo. Ito ay nagmula sa Lumikha ng lahat ng buhay.

Ito ay isinalin sa wika at pang unawa ng tao sa pamamagitan ng Presensya ng mga Angheliko na nangangasiwa sa mundong ito.

Ito ay nagpapatuloy sa dakila na serye ng mga transmisyon mula sa Maykapal na naganap sapaglipas ng mga siglo at milenia.

Tinutupad nito ang mga dating mensahe na naibigay sa sangkatauhan at ipinahayag nito ang mga bagay na hindi kailanman ipinakita sa sangkatauhan dati. Dahil ang sangkatauhan ay nakaharap ngayon sa isang malubha at mapanganib na hanay ng mga hamon, kapwa galing sa loob ng mundo at mula sa ibayo ng mundo.

Ang Bagong Mensahe mula sa Diyos ay naririto ngayon upang magbigay ng alerto, magbigay kapangyarihan, at maihanda ang pamilya ng sangkatauhan – mula sa lahat ng mga bansa at relihiyosong tradisyon, mula sa lahat ng tribo, grupo at oryantasyon.

Ito ay dumating sa panahon ng malubha na pangangailangan, panahon na may darakila na kinahihinatnan. Naghahanda ito ng mga tao para sa mga bagay na hindi pa nakikilala.

Ito ay prophetic sa pagpaalala sa mga tao sa Malalaking Alon ng pagbabago na darating sa mundo at sa posisyon ng sangkatauhan sa uniberso, lalo na tungkol sa iyong pakikitungo sa iba pang mga lahi.

Tinatawag nito ang dakilang presensya na espirituwal sa loob ng bawat tao – ang dakilang kaloob ng Karunungan na ibinigay sa buong sangkatauhan, na dapat ay ngayon na nilinang, pinalakas at magtapat.

Ito ay nagsasalita sa mahusay na pangangailangan na espirituwal ng indibidwal – ang pangangailangan para sa layunin, kahulugan at direksyon.

Nagsasalita ito sa magagandang relasyon na maitatag ng mga tao sa isa`t isa, mga relasyon na kumakatawan sa kanilang mas mataas na layunin sa buhay.

Ito ay nagsasalita sa mga pangangailangan ng mundo at sa mga pangangailangan ng hinaharap. Sa paggawa nito, nagdudulot ito ng layunin at pagkilala, pagkakaisa at kooperasyon, karunungan at lakas sa lahat na makakatanggap nito, sino ang maaaring matutunan ito, sino ang maaaring sumunod sa mga hakbang nito, na maaaring mag-ambag ito sa iba at maaaring magbahagi ng karunungan nito sa paglilingkod sa ibang mga indibidwal, sa mga pamilya, sa mga komunidad, sa mga bansa at sa buong mundo.

Tanggapin ang pagpapalang ito. Alamin ang Bagong Mensahe mula sa Diyos. Ang pag unawa na ito ay magpapatunay na totoo saloobin ng inyong kasalukuyang mga tradisyon, at ito ay magsasalita sa mas malalim na karunungan na mayroon ka na. Ito ay magsasalita sa inyong puso, lampas pa sa inyong saloobin at paniniwala at sa mga saloobin at paniniwala ng inyong kultura o bansa.

Tanggapin ang biyaya na ito at pag-aralan nang matiyagang ito, gawin ang Mga Hakbang tungo sa Karunungan, pag-aralan ang karunungan mula sa Malawak na Komunidad at pagkilala sa kapangyarihan ng Isang Espirituwalidad ng sangkatauhan sa pakipag-isa ng sangkatauhan, sa pagpapalakas sa sangkatauhan at paghahanda sa sangkatauhan upang makilala at layagin sa mahirap ng mga panahon pasulong.

Tanggapin ang Bagong Mensahe sa pagtawag nito para sa para sa pagpapanatili at pagpapalakas ng kalayaan ng tao, pagtutulungan at responsibilidad.

Dahil kung wala nitong Bagong Mensahe, ang sangkatauhan ay nahaharap sa malala at matagal na dalisdis.

Nakaharap ito sa pagkawala ng kalayaan at soberanya nito sa mundo ito, sa iba pang mga pwersa mula sa sansinukob sa paligid mo.

Kung wala ang Bagong Mensahe na ito, ang espiritu ng tao ay mananatiling tahimik, at ang mga tao ay mabubuhay sa buhay na desperasyon, kumpetisyon at salungatan.

Ito ay Kalooban ng Tagapaglikha na ang sangkatauhan ay lumitaw sa Malawak na Komunidad ng buhay sa sansinukob bilang isang lahi na malaya at makapangyarihan – bilang isang malakas na lahi, bilang isang lahi na nagkakaisa, bilang lahi na may kakayahang mapanatili ang pagkakaiba ng kultura nito habang iginagalang ang mas malalim na lakas at layunin na magpapanatili sa pamilya ng tao na mahalaga, aktibo at malikhain, na nagpapakita ng isang bagong pagkakataon para sa pagsulong sa hinaharap.

Ngunit upang sumulong kailangan mong magtagumpay. Kailangan mong magtagumpay sa mahirap na mga panahon na hinaharap, at kailangan mong makaligtas sa kumpetisyon mula sa ibayo ng mundo na kung sino ang magkokontrol sa mundong ito at sa tadhana nito.

Ang bawat indibidwal ay dapat malaman na sila ay may isang malaki na pagkakataon upang matuklasan ang mas malalim na Karunungan na ibinigay ng Dyos sa kanila – ang Karunungan na naglalaman ng kanilang layunin, ang kanilang kahulugan at ang kanilang direksyon at ang pamantayan para sa lahat ng kanilang, makabuluhang relasyon.

Samakatuwid, mayroong isang Bagong Mensahe mula sa Diyos para sa indibidwal, at mayroong Bagong Mensahe mula sa Diyos para sa buong mundo. At ito ay naririto na at ngayon din.

Mahabang panahon ang lumipas upang matanggap nito ng Taga-Dala ng Mensahe, sapagkat ang Mensahe ay mapakalawak.

Parangalan ang isa na dumating upang dalhin ang Bagong Mensahe sa mundo.

Siya ay isang mapagkumbabang tao. Naitaguyod niya ang karunungan na kailangan upang magawa ang isang tungkulin, at siya ay pinadala sa mundo para sa layuning ito.

Tanggapin siya. Unawain siya. Huwag mong ibunyi siya. Siya ay hindi isang diyos. Siya ay isang Sugo ng nagdadala ng Bagong Mensahe mula sa Diyos para sa mundo.