Varför ett Nytt Budskap från Gud?

Gud vakar över världen och håller uppsikt över mänsklighetens utveckling. Då och då blir det nödvändigt för Gud att sända ett Nytt Budskap till världen som svar på ett djupare behov som mänskligheten varken är medveten om eller själv kan tillgodose. Eftersom mänskligheten redan har fått en hel del vägledning i hur den skall leva i fred och samförstånd, med större ansvar och aktiv medverkan, är dessa Budskap sällsynta. Många människor brottas fortfarande med de Budskap och Uppenbarelser mänskligheten redan fått; medan andra avfärdar dem helt. Hur det än är med den saken, så vakar Gud likväl ständigt över världen och uppmuntrar oupphörligt mänskligheten genom Sina Sändebud, Guds Änglar, att hitta tillbaka till sin sanna andliga identitet och medvetenhet.

Nu, när mänsklighetens utveckling går snabbare än någonsin, har Gud funnit det nödvändigt att sända ett Nytt Budskap till världen. Detta Nya Budskap sänds för att mänskligheten skall bli medveten om sin situation i förhållande till utomjordisk intelligens.

Mänskligheten har nämligen kommit till en viktig och avgörande vändpunkt i sin utveckling. Den är inte enbart en kulminering av dess historia, utan är en början på en aldrig tidigare upplevd epok, i vilken mänskligheten upptäcker att den inte är ensam i Universum och inte heller i sin egen värld. Det är dags för mänskligheten att bli medveten om att den inte är skapelsens krona och att den inte heller är en isolerad företeelse i Universum.

Ur ett högre perspektiv innebär detta att mänskligheten har uppnått vuxen ålder. Det är ett tecken på mognad. Ni har ju alltid levt inom ett Större Samfund av intelligent liv i Universum; även om ni inte har varit medvetna om det. Ert släkte är bara ett ungt släkte av många. Universum myllrar av liv i olika stadier av mognad och utveckling. Trots det har mänskligheten ändå levt i relativ isolering, med endast sällsynta besök från andra släkten i Det Större Samfundet.

Nu är denna isolering snart över och ett helt nytt kapitel i mänsklighetens stora resa är på väg att ta sin början. Denna vändpunkt medför stora faror och många utmaningar; men erbjuder samtidigt enorma möjligheter. Hur skall mänskligheten kunna få vetskap om dessa saker? Hur skall mänskligheten på bästa sätt kunna förbereda sig för allt det nya den står inför när den inte är intresserad av annat än sin omedelbara framtid och den samtidigt brottas med gamla olösta problem och konflikter?

Mänsklighetens inträde i Det Större Samfundet och dess kontakt med utomjordisk intelligens är en tanke som många människor har varit öppna för; men hur många förstår vad det egentligen innebär? Hur skall mänskligheten kunna förbereda sig, om inte Skaparen hjälper den?

Eftersom Gud är medveten om problemet, har Gud därför överlämnat ett Nytt Budskap till världen, så att mänskligheten skall kunna förbereda sig för sitt nya liv i Det Större Samfundet. Denna nya Uppenbarelse presenteras ödmjukt och enkelt. Den har inte anpassats till människors förväntningar, tro eller traditioner. Den är inte bunden till dessa ting, utan ger mänskligheten bara precis det den behöver för att kunna ta de steg som krävs för att kunna möta nästa utmaning i sin utveckling.

Uppenbarelser som denna tas sällan väl emot i början. De blir dessutom ofta helt missförstådda av de människor som kommer i kontakt med dem för första gången. Gud är medveten om detta. Icke desto mindre är varje Nytt Budskap som världen får utomordentligt viktigt och måste därför tas emot utan att förvanskas, för att därefter föras ut till världen av de modiga människor som har anförtrotts detta uppdrag.

Tvärtemot vad många människor tror ges Det Nya Budskapet alltid till en enda person. Många andra kallas att hjälpa denna person att ta emot och föra ut Budskapet på ett effektivt sätt. Det är på detta sätt Uppenbarelser presenteras både inom er värld och i alla andra världar i Det Större Samfundet. Det är det mest effektiva sättet. Om den utvalda personen förmår att svara an på och är villig att axla denna stora ansvarsbörda – och andra omkring henne eller honom förmår att svara an på och är villiga att hjälpa henne eller honom med denna uppgift – kan den Nya Uppenbarelsen förmedlas i ren form. Om fler än en fick ta emot den Nya Uppenbarelsen skulle det genast uppstå motsättningar och missförstånd; och olika versioner och tolkningar av den skulle spridas. Detta är anledningen till att världen alltid får ta emot en Ny Uppenbarelse genom en enda människa. Detta kommer naturligtvis att ifrågasättas av och uppröra många; kanske därför att de själva inte valdes ut att ta emot den Nya Uppenbarelsen. De kommer kanske att tycka att fler än en borde ha valts. Det är inte så det fungerar. Gud verkar inte så, varken i er värld eller i någon annan värld i Universum.

Uppenbarelsen, Det Nya Budskapet, måste ges i ren form. Den måste ges till någon som förmår att ta emot den, någon som inte tar avstånd från eller förvanskar den på något sätt. Den måste ges till just den människa som sändes till världen i syfte att ta emot och förmedla Det Nya Budskapet från Gud. En sådan Uppenbarelse är alldeles för viktig för att anförtros åt någon som inte uppfyller dessa krav.

Många tror att världen får ta emot budskap från Gud jämt och ständigt. Men så är det inte. Det sker mycket sällan. De gånger det händer är det enbart för att hjälpa mänskligheten att möta nya och aldrig tidigare upplevda behov. De överbringas vid avgörande tidpunkter och viktiga milstolpar i mänsklighetens utveckling.

Mänskligheten står på tröskeln till att möta intelligenta raser från Det Större Samfundet. Den är på väg att utplåna sig själv. Detta är i sig tillräckligt för att Gud skall anse det högst nödvändigt att sända ett Nytt Budskap till världen; och det är det Gud gör nu.

Många människor känner på sig att stora förändringar är på väg att ske i världen; och många känner också på sig att det redan har börjat. De kanske tolkar tecknen på olika sätt, beroende på vilken erfarenhetsgrund de har och vilken medvetandenivå de befinner sig på; men känslan är densamma. Kunskap, eller Ande, börjar göra sig hörd i många människor och göra dem medvetna om de stora omvälvningar som mänskligheten står inför; de stora utmaningar och de stora möjligheter som väntar dem. Själva känslan är densamma hur man än tolkar den. Hur man än tror att det hela skall sluta är det känslan i sig som är det viktigaste, för den är i sig ett tecken på att någonting stort är på väg att hända. Den är ett tecken på att Det Nya Budskapet från Gud är på väg.

Skaparen är – till skillnad mot människan – mycket praktisk, vilket gör att det alltid uppstår många missförstånd i början. Människor tror att överbringandet av ett Nytt Budskap från Gud skall vara en dramatisk tilldragelse, med moln som skingrar sig i himlen och en dånande röst som talar ner till människorna. Det är inte så det går till. Det som händer är att en enskild människa kallas och förbereds till att ta emot det Nya Budskapet. Denna människa får då genomgå en genomgripande förändringsprocess. Hon eller han måste utveckla den självacceptans och den tillit till Gud som krävs för att kunna ta emot det Nya Budskapet. Sedan kallas en liten skara till att hjälpa denna person. De måste också släppa sina egna intressen och personliga angelägenheter för att axla detta stora ansvar. Denna process kan ta ganska lång tid. När alla krav är uppfyllda kan Det Nya Budskapet från Gud börja flöda. Budskapet är viktigt, viktigare än något annat. Ty det är inte bara en uppsättning idéer och rättesnören ni kommer att få ta del av, utan en helt ny kunskap och medvetenhet. Den utvalda människan, samt de som är kallade att hjälpa henne eller honom, måste lära sig att förmedla denna nya kunskap och medvetenhet till andra på ett effektivt sätt.

Mänskligheten har aldrig varit särskilt mottaglig för Guds Uppenbarelser, vilket gör att det alltid är mycket svårt att förmedla ett Nytt Budskap från Gud till världen. De som försöker möter ofta stort motstånd, dömande och fördömande. Men hur responsen än är, så måste Budskapet ändå föras ut.

Gud kommunicerar endast med det Gud har skapat inom er. Ert medvetande kan kanske spjärna emot denna kontakt. Ert medvetande kanske oroas av den eller kan kanske finna en mängd olika skäl att motsätta sig den. Budskapet är emellertid avsett att nå en djupare del av er. Det är bara på detta djupare plan ni kommer att kunna förstå Det Nya Budskapet från Gud.

I början kommer Budskapet att förkastas. Det kommer att möta motstånd. Det kommer att missförstås. Det kommer att uppstå all slags förvirring och förnekelse; men med tiden kommer Det Nya Budskapet från Gud att bli självklart. På grund av mänsklighetens accelererande utveckling finns det dock inte så mycket tid till att förmedla Det Nya Budskapet från Gud. Förhållandena förändras alltför snabbt. Allting snurrar fortare och närvaron av utomjordiska besökare i världen börjar bli så påtaglig och utövar ett så stort inflytande på mänskligheten, att den inte har särskilt mycket tid på sig att fundera över eller vänja sig vid ett nytt synsätt. På grund av er accelererande utveckling måste allting ske i mycket snabbare takt. Det Nya Budskapet från Gud måste presenteras till mänskligheten snarast möjligt och mänskligheten måste integrera det så snabbt den kan för att det skall kunna få sin fulla genomslagskraft och hjälpa mänskligheten på allra bästa sätt. Detta är avgörande för mänsklighetens överlevnad och välfärd i Det Större Samfundet.

Ni ges denna större medvetenhet så att ni skall kunna ta emot Skaparens välsignelse. När människor ber Skaparen om välsignelse är det oftast sina egna personliga angelägenheter de ber om välsignelse för. De ser det ur sina små och egoistiska perspektiv. När Skaparen ger sin välsignelse till mänskligheten är det i själva verket något verkligt stort och vittomspännande.

Skaparen vet att människan inte har förmåga att utan hjälp förstå sin verklighet; hon förstår inte ens naturen som hon är en del av. Ni behöver hjälp att förbereda er för de händelser med långtgående verkningar som ni står inför. Eftersom Gud inte vill gripa in direkt i världens händelser måste budskap sändas genom vissa inspirerade människor.

Skaparens Änglar hjälper människan med mer omedelbara angelägenheter; med praktiska frågor; med akuta problem vad gäller samhällenas välfärd; och med människors strävan till goda gärningar. Ett Nytt Budskap från Gud, emellertid; det står i en klass för sig.

Världen är i stort behov av ett Nytt Budskap från Gud. Mänskligheten står inför en hög tröskel; kanske den högsta den någonsin kommer att stå inför. Er isolering i Universum är över. Er värld är föremål för en Intervention av intelligenta utomjordiska raser. Krigen, splittringen och de sinande naturtillgångarna gör er oerhört sårbara för en sådan Intervention och för påtryckningar och manipulation av utomjordiska krafter.

Samtidigt har mänskligheten en oerhörd styrka. Ni har en andlig grundval som många andra mer teknologiskt utvecklade raser i Det Större Samfundet inte har. Ni har både en styrka och en svaghet när ni nu går den stora vändpunkten till mötes. Valet av tidpunkt är avgörande i denna situation. Medvetenheten är av yttersta vikt. Det är inte bara en fråga om ett val. Det är inte enbart något moraliskt uppbyggande för ett fåtal inspirerade människor. Det är avgörande för hela mänsklighetens överlevnad och välbefinnande.

Ni kanske känner på er att någonting stort och omvälvande är på väg att hända. Ni kanske känner på er att allt ni hittills har förknippat med livet är på väg att förändras. Det är inte bara ni själva som håller på att förändras, utan också världen omkring er. Denna omvälvning är större än era ekonomier, större än era kulturer, större än era mästerverk. Alla i världen känner på sig detta. Det är en övergripande känsla. Det är till denna känsla Det Nya Budskapet från Gud riktas.

Guds Nya Budskap är ämnat för alla i världen, oavsett nationalitet eller religionstillhörighet. Det är ämnat för rika och fattiga, friska och sjuka, unga och gamla. Det talar till alla.

Det är nu dags att utforska vad Det Nya Budskapet från Gud är och vad det är som kallar det till världen.