Kapitel 2: Vad är världen?

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 20 september 1993
i Boulder Colorado

Er förståelse av världen och alla företeelser i världen kommer att förändras allteftersom ni gör framsteg i Kunskapens Väg. Förvisso kommer er förståelse av er själv – era behov, ert syfte och er riktning – att förändras när ni fortskrider. Detta kommer att ge er ett annorlunda och växande perspektiv när ni rör er framåt.

I ett större sammanhang är världen ett ställe dit ni har kommit för att tjäna, för att ge och för att återförenas med dem som ni är ödesbestämd att möta, att känna och att samarbeta med. Denna definition, ehuru universellt sann, är en sanning som inte är tillgänglig för många människor i detta stadium av utveckling; ty de är alltför fokuserade på överlevnad och tillfredsställelse för att kunna se dess betydelse. När ni emellertid begriper denna idé och börjar erfara den inom räckvidden av er egen förståelse och era egna relationer, så öppnar den upp ett helt nytt panorama, en större utsiktspunkt där saker kan ses och vetas som tidigare inte kunde ses eller vetas.

Världen är i första hand en plats för givande. Ni lär er detta genom att ge. Det är en plats för att associera och återknyta. Ni lär er detta genom att associera och återknyta. Ni har kommit från bortom världen bärande på gåvor till världen. Detta är i högsta grad sant; men fall inte offer för tanken att detta skulle indikera en grandios roll för er. Nej, er roll kommer att vara mycket specifik, och endast i särdeles ovanliga fall kommer den att röna uppmärksamhet och bifall. Detta måste vara klart för er; ty ni ser här att världen är något mycket olikt mot vad ni hade tänkt tidigare. Istället för att vara en plats att hävda er själv och etablera er själv, så är det en plats att få något gjort bakom kulisserna, i hemlighet, utan erkännande eller bifall. Det är på detta sätt som Kunskap verkar i världen; och det är på detta sätt som ni kommer att lära er verka i världen, allteftersom ni börjar uppleva ett större syfte och en större riktning i livet.

Innan detta var världen en plats att överleva och förverkliga er själv; men nu blir den något annat. Detta är i enlighet med en sanning i det större panorama av liv som vi kallar för Det Större Samfundet, nämligen att De Visa överallt verkar med så stor hemlighetsfullhet som möjligt. De bidrar med sina gåvor till de individer för vilka deras gåvor är ämnade och av vilka de är behövda.

Kunskap är sällan välkommet i något enda samhälle i Det Större Samfundet, utom i de ytterst få som har fortskridit och avskiljt sig själva från svårigheterna och vedermödorna i att vara inblandad i Det Större Samfundet. I alla andra samhällen – oavsett arten av deras miljöer, deras kultur, deras etik, deras trosuppfattningar eller deras standard – så måste De Visa utöva sina gåvor och sin verksamhet med stor försiktighet. Kunskap finner unika uttryck i de olika samhällena i Det Större Samfundet; men dess syfte och dess öde är desamma: att återförena er med de som har blivit sända för att dela ert syfte i livet så att ni må kunna uppfylla ert specifika uppdrag här. Ni kommer sedan att återvända till er Andliga Familj bortom det uppenbarade livet; och där kommer ni att förbereda er för ert nästa uppdrag.

Det finns inga Himmelriken eller Helveten. Det finns bara ett arbete att uträtta; och det finns bara framgång eller misslyckande i detta avseende. Om ni lyckas, så avancerar ni och rör er framåt. Om ni misslyckas, så håller ni tillbaka er själv och er Andliga Familj. Misslyckande är inte alltid en fråga om försummelse. Ibland beror det på omständigheterna. I detta finns det ingen skuld. Att emellertid inse betydelsen av att lyckas i att finna ert syfte i livet som det verkligen är och inte som ni skulle vilja att det var, är en stor prestation. Det garanterar en tillfredsställelse och en upplevelse av mening som inte kan uppnås på något annat sätt.

Ni är inte här för att fördöma världen. Ni är inte ens här för att reparera världen. Men ni har kommit hit för att ge något, och er gåva vet vart den behöver riktas. Er gåva har sina egna ödesbestämda mottagare. Detta är något ni inte kan ändra på. Men ni kan avgöra om er gåva kan ges eller inte. Ni kan avgöra hur lång tid det tar för er gåva att ges. Ni kan avgöra utfallet. Men det slutgiltiga resultatet är bortom ert avgörande; ty detta är del av en Större Plan. Det är en Plan som inte förutbestämmer alla aktiviteter och händelser i livet, utan istället skänker en riktning för allt liv och för livets evolution. Här kommer mycket variation och skillnader att äga rum; men till slut måste slutresultatet etableras i tiden.

Ni har ett syfte i att vara här. Detta är religion. Ni har ett budskap till vissa speciella personer. Detta är tro. Ni är i världen för att ge eftersom ni har ett Ursprungligt Hem bortom världen. Ni har ett syfte som överskrider era överlevnadsimpulser och era önskemål om självtillfredsställelse. Detta syfte förnekar inte dessa andra impulser och önskemål, men det etablerar ett större fokus och en högre standard för ert liv.

Vad är då världen, för er som har kommit för att ge? Världen är en plats som behöver er gåva. Er gåva måste ges till vissa speciella människor vid en viss tidpunkt och på ett visst sätt. Den är inte för alla; och den är inte nödvändigtvis för dem ni skulle vilja att den var för. Världen är som den är eftersom det är en plats där Kunskap saknas. Det är en konfliktfylld plats. Bortom och under alla de skenbara konflikterna i det fysiska livet, finns den fundamentala kampen mellan att ta emot eller att stå emot Kunskap. Denna kamp finns inom varje person. Det är kampen mellan Kunskap och vilja, mellan förening och separation, mellan syfte och självbestämmande.

Hur få är inte de människor i världen som vet att de är här på ett uppdrag och som kan lämna det uppdraget odefinierat och oförklarat och dock stödja det helhjärtat. Hur få är inte de människor som kan ge sig själva till något som är känt och angeläget men som tycks oförklarligt och bortom beskrivning. Tänk så få dessa individer är – och dock hur viktiga de är för framåtskridandet i världen. Utan män och kvinnor av Kunskap, så skulle det mänskliga släktet ha tynat bort för länge sedan. Mänsklighetens löfte och arv hålls vid liv genom aktiviteterna hos de som verkar osedda och okända av befolkningen i stort. För dem är världen något väldigt annorlunda. Dess prövningar är möjligheter. Dess konflikter representerar dess kallelse. Dess svårigheter och katastrofer representerar dess tillstånd. Här hörs inga klagomål eller anklagelser. Det finns bara ett arbete att utföra – en stor gåva för en tillfällig plats.

Denna förståelse går bortom mänsklig moral och även moralen av något enda samhälle eller någon enda kultur inom Det Större Samfundet. Således är dess tillämpning universell. Den kan genomsyra vilken situation som helst och tillhandahålla värde och mening där. Den är fri från begränsningarna och inskränkningarna hos samhället i vilken den inträder. Detsamma gäller för personen som bär på ett sådant syfte i full medvetenhet.

Världen är inte ett meningslöst ställe. Den är inte ett hopplöst ställe. Den är inte ett ondskefullt ställe. Den är ett turbulent ställe. Personen av Kunskap måste komma hit för att arbeta; ty detta hjälper de som är i världen och de som är bortom världen att göra framsteg.

Det Större Samfundets Andlighet är inte en andlighet för blott en enda ras. Det är en andlighet för många raser. Ytterst är det en andlighet för hela universum. Som sådan kallar den på upplevelse snarare än på idéer. Enhetlighet i tänkandet är inte möjligt i Det Större Samfundet, på grund av variationerna i temperament, värden, miljöer och biologisk utveckling. Upplevelsen av Kunskap är dock universell. Den överskrider alla lokala traditioner och begränsningar. Detta har fördelar bortom er medvetenhets horisonter. Detta är källan till inspiration i ert liv. Detta är betydelsen av ert livs mysterium.

Försök inte att förklara Mysteriet, ty då kommer Mysteriet att gå förlorat för er. Definiera inte ert syfte, ty då kommer ert syfte att bli bara er definition. Hävda inte att ni förstår ert ursprung eller ert öde; ty att tro detta är att förneka er själv den direkta upplevelsen, som är er belöning för att ni vunnit tillträde till en Större Vishet och en Större Kraft inom er själv. Tillåt Mysteriet att vara oförklarligt och knyt an till det i er djupaste erfarenhet. Håll fast vid det med den största hängivenhet. Följ det utan återhållsamhet. Håll er själv kvar i dess omfamning; och ni kommer att veta vad andra inte kan veta; och ni kommer att se vad andra inte kan se; och ni kommer att höra vad varje hjärta längtar efter: frihet och återförening med livet som det verkligen är.

Det Större Samfundets Andlighet finns i hjärtat av varje religion; och dock är den bortom varje religion. Den är källan till all inspiration; och dock överskrider den alla uttryck för inspiration. Så är detta ert Arv – att finna detta, att ta emot detta, att omfamna detta, och att ge detta enligt en Större Plan i vilken ni ingår som en viktig del. Acceptera det faktum att er roll kommer att vara liten och specifik. Den kommer inte att vara självglorifierande. Nej, i själva verket kan den mycket väl leda bort från alla era planer på självförverkligande. Och dock innehåller den en större sanning, en större förståelse och en större trygghet i livet som ni inte kommer att finna någon annan stans.

Lev utan att döma världen. Om världen var ett perfekt ställe, så skulle ni inte behöva komma hit. Om världen var ett ställe som fungerade harmoniskt, utan friktion eller konflikt, så skulle detta inte vara stället för er. Världen representerar alla aspekter av den mänskliga existensen – från den högsta till den lägsta. Världen existerar också inom sammanhanget av Det Större Samfundet, något som i stort sett inte igenkänns här. Världen är ert ställe för att arbeta och att ge. Dess nöjen är små men verkliga. Dess smärtor och svårigheter är stora. Världen kan inte skänka er det ni söker; ty det ni söker har ni fört med er från bortom världen. Världen kan inte ge er svar på era stora frågor om livet eller tillfredsställa den större längtan som bor i hjärtat hos alla som vistas här. Det kräver en annorlunda förståelse. Det vilar i något annat, något vi kallar för Kunskap.

Kunskap är källan till all sann religion i Det Större Samfundet. Det är möjligt för er att finna Kunskap; men då måste er förståelse av världen och allt inom den förändras. Ni måste tillåta denna förändring att äga rum. Det är inte en förändring som ni tvingar på er själv eller på andra. Det är en förändring som äger rum naturligt. Det ni måste göra är att tillåta denna förändring att äga rum och att stödja denna process. Ert stöd illustreras genom det sätt på vilket ni lever, i vad ni lär er, i vad ni utövar och i vad ni ger er själv till.

Det Större Samfundets Teologi är inte en teologi av idéer. Det är en teologi av upplevelse och relationer; ty dessa är medierna genom vilka en sann förståelse förmedlas från ett medvetande till ett annat. Dessa är de medier genom vilka större Kunskap kan sändas och förkroppsligas långt innan förståelse har utvecklats över tiden. Ni kan förvisso ha en upplevelse som det kan ta åratal för er att förstå. Har inte detta varit sant i er egen erfarenhet?

Således måste ni vara mycket tålmodig för att sann förståelse skall utvecklas. Ni måste vara väldigt öppen för att sann upplevelse skall äga rum inom er. Då kommer allt det vi här säger er att förstås av er mycket tydligt. Ni kommer att höra det; ni kommer att känna det; ni kommer att veta det. Det kommer att kännas så välbekant för er på ett så djupt och genomgripande sätt. Till dess att detta sker, så kommer våra ord att verka udda och konstiga, märkliga och oroande. Dock är de den sanna födan som när er; inte på grund av just de ord vi väljer specifikt, utan på grund av deras avsikt och styrkan bakom dem.

Sanning kan vara vetas; den kan inte förstås. Syfte kan bara vetas; det kan inte förstås. Världen kan bara vetas; den kan inte förstås. Ni kanske har stor skicklighet och effektivitet i att urskilja den fysiska världens mekanismer; men detta garanterar inte att ni kommer att förstå dess syfte, dess värde, eller dess större betydelse i livet.

En stor fördel för mänskligheten i att lära sig Det Större Samfundets Andlighet – och dess mänskliga översättning i form av Det Större Samfundets Väg till Kunskap – är att den skänker er en möjlighet att se er själva utifrån. Den ger er en tydlig vision och förståelse av er själva, er situation, er belägenhet och era möjligheter. När ni uppnår denna medvetenhet, så kommer saker och ting att framstå för er som så uppenbara; sådant som ni tidigare inte kunde förstå. Och dock kommer ni att vara frustrerad eftersom ni ser saker som andra inte kan se; och ni kommer att veta saker som andra inte kan eller vill veta. Detta är priset för att veta sanningen. Det särskiljer er. Denna separation är dock tidsbegränsad. Det är bara för att ni skall kunna omplacera er i livet i syfte låta en större förståelse och Kunskap växa fram inom er. Detta möjliggör förening med livet och i livet.

Vad är världen? Svaret på den frågan måste alltid baseras på vem ni tror er vara och varför ni tror att ni är här. Ni kan inte ge mening åt världen utan att ta er an dessa fundamentala frågor om vem ni är och varför ni är här. Folk besvarar dessa frågor utan att veta om det genom att definiera sina mål och genom att ge sig själva till sina prioriteter – utan att någonsin ifrågasätta meningen med sina mål eller prioriteter eller varför de måste vara just så.

För att finna en större identitet och ett större syfte i livet, så måste ni gå bortom mänsklig spekulation och alla de bekväma idéer som ni finner bekräftande och välbekanta. Detta centrerar er i Mysteriet. Ur detta Mysterium kommer en större förståelse av världen att uppstå; och er upplevelse av den kommer att vara ganska så olik vad den var innan. Er fördel här är att världen inte längre kommer att vara en belastning för er i ert inre. Visst, den kommer att tillhandahålla den fysiska kontexten för er liv och definiera ert liv till viss del vad gäller det yttre; men den sanna motiverande kraften inom er kommer att vara fri från världen; och med detta kommer ni själv att bli fri från världen.

Detta är vad det innebär att övervinna världen. Här är det inte så att världen besegras. Den bannlyses inte. Den förnekas inte och förkastas inte. Detta innebär bara att ni har funnit er frihet i världen; och er frihet i världen är friheten att veta, att ge och att associera – inte enligt era vanor eller ert yttre livs krav, utan enligt en djupare Kunskap som nu brinner inom er och som nu lever inom ert medvetande. Denna sanning är giltig i vilken värld som helst, i vilken miljö som helst. Det är därför som den representerar en Andlighet av Det Större Samfundet; och det är därför som dess tillämpning är universell.

Hur mycket mänsklig sanning är universell? Hur mycket av vad mänskliga varelser håller kärt och tror på är i sanning universellt? Om ni kunde ha tillträde till den stora variationen av kulturer i Det Större Samfundet, så skulle ni se hur begränsad tillämpningen av mänsklig sanning är, hur självbekräftande och begränsad den är. Mänskliga värden, mänsklig etik, mänskliga fördelar, mänsklig begåvning – hur begränsade är inte deras tillämpning i Det Större Samfundet. Och således: hur begränsade är de inte i ert eget liv. Detta är sant eftersom ni lever i Det Större Samfundet, eftersom er värld befinner sig i Det Större Samfundet, och eftersom ni är en del av Det Större Samfundet.

Er värld håller på att träda in i Det Större Samfundet nu. Den rör sig mot en stor tröskel i livet; en tröskel som kommer att överskugga allt det ni gör, allt det ni ser och allt det ni tror på. Att förbereda er för Det Större Samfundet garanterar er överlevnad och er välgång. Men även bortom detta: att lära sig om och uppleva Det Större Samfundet placerar er i ett läge där ni får ut maximalt värde och kan ge det största bidraget inom realiteten av livets evolution. Detta uppfyller ert syfte här; ty ni har kommit för att delta i världens inträdande i Det Större Samfundet. Oavsett era specifika aktiviteter i livet – om de tycks relaterade till detta stora inträde eller inte – så har ni trätt in i världen för att stödja detta, eftersom detta är mänsklighetens stora behov och öde.

Inom Det Större Samfundets kontext, så kommer ni att ha en förståelse som är djup och i högsta grad användbar. Här kommer er förmåga att utveckla sant urskiljande, sant beslutsfattande, större association och vis insikt, att bli djup, eftersom den inte begränsas av ert vanetänkande, av er betingning av världen, av ert smärtsamma förflutna eller ens av de stora antaganden som de flesta människor ännu håller fast vid utan att tänka efter. Detta placerar er i ett läge att ge till mänskligheten i syfte att uppfylla mänsklighetens större behov. Sedd ur detta läge är världen en plats för givande. Den är en kontext för givande. Den är en tillfällig kontext i vilken ni kan ge något som är permanent.

Här kan ni acceptera världens smärtor och prövningar som en del av det sammanhang i vilket ni måste ge. Denna acceptans är en viktig utgångspunkt. Ty om ni känner att världen har svikit er och era större förhoppningar och ambitioner; vad kan ni då ge här? Om ni känner att världen är ett ondskefullt ställe som har förnekat människors större ideal och strävanden; vad kan ni då ge här? Givande börjar med förståelse och acceptans. Utan förståelse har ert givande ingen riktning. Utan acceptans blir ert givande en attack på livet. Ni kan inte hjälpa människor om ni attackerar dem. Ni kan inte hjälpa dem om ni finner dem förfärande, om ni är besviken på dem, om ni är frustrerad på dem, om ni är fientlig mot dem, arg på dem eller otålig med dem.

Universum är stort och människor är små. Kunskap är stort och medvetandet är litet. Dessa saker blir allt tydligare när ni gör framsteg i Kunskapens Väg. Det är en övergång från ett sätt att tänka till ett annat; från en varseblivning av världen till en annan; från en uppsättning förmågor till en annan.

Hittills har ni lärt er att överleva; och ni har funnit olika sätt att få tillfredsställelse. Gratulerar! Nu är det dags för er att lära er om Kunskap samt lära er Vishetens vägar såsom de i sanning existerar i livet. Det är er kallelse och er utmaning. Definiera inte ert syfte; ty ert syfte är nu att förbereda er. Ert syfte är nu att lära er. Ert syfte är nu att lära er Kunskapens Väg enligt dess realitet i livet, inte enligt mänskliga uppfinningar.

Varje sanning som är genuint sann måste vara universellt tillämpbar. Små sanningar gäller i vissa situationer under vissa omständigheter. Det är en liten sanning. Men en större sanning är universell. Var dock försiktig, ty en större sanning har otaliga sätt att uppenbara sig på. Tillämpningen av sanningen betingas av den rådande situationen; och dock är upplevelsen och medvetenheten om sanning universella.

Det enda sätt på vilket ni kan veta vilka era besökare från Det Större Samfundet är och vad de avser att göra här är genom denna medvetenhet om sanning och Kunskap. Det skulle ta er årtionden eller rentav århundraden att försöka lista ut det i ert tänkande. Men ni har inte årtionden eller århundraden på er att förstå vad som äger rum i världen. Att inse detta har betydelse för ert syfte med att komma hit.

Världen ställer er inför en stor möjlighet. Det är en plats att arbeta, att tycka om ert arbete och att göra framsteg för er själv och för de som sänt er. Ni som läser dessa ord har här en stor fördel och en stor möjlighet. Vi talar till den del av er som är bortom er förståelse och bortom ert vanetänkande. Ni erbjuds något av ojämförligt värde; men för att ta emot det och för att förstå det måste ni öppna er för det. Ni behöver inte tro på det; men ni måste uppleva det. Upplevelsen kommer att övertyga er. Tron kommer aldrig att övertyga er.

De som övervakar världens utveckling från bortom det fysiska livets gränser ser världen som en stor möjlighet för er. De ser världen som en perfekt plats för er att komma till. Ni kommer bara att inse denna plats’ perfektion allteftersom ni blir på det klara med ert sanna syfte i att vara här. Då kommer ni att se på världen och säga: ”Ja, detta är det perfekta stället för mig att vara på” – utan att ni för den skull rättfärdigar konflikten, lidandet och oenigheten som finns här. Det kommer inte att finnas något bedrägeri i denna varseblivning och denna förståelse. Det kommer att vara tydligt.

Detta är upplevelsens och relationernas teologi. Ur denna kommer en större förståelse och en större uppsättning idéer att växa fram. Större förståelse växer fram ur större upplevelse, om den upplevelsen kan tillämpas och förstås och tolkas på rätt sätt.

Det Större Samfundets Andlighet representerar en större religiös tradition. Det är en religiös tradition som ni är en del av, eftersom ni lever i universum. Det är en tradition som inte är bunden av någon enda världs idéer, vanor eller ritualer. Det är en tradition som inte är bunden av hängivenhet till en gud eller en person eller en idé. Den riktar in er på er Skapare och på allt det som existerar mellan er och er Skapare – det stora mönster av liv som existerar inom det fysiska universum och bortom det, och det stora mönster av relationer i vilket ni finner er invävd och ömsesidigt beroende. Upplev detta tillsammans med de som ni sändes för att ha med att göra och med de ni sändes hit för att tjäna – och i de mest vardagliga situationer kommer ni att inse den största sanningen.