Kapitel 1: Vad är Gud?

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 17 augusti 1993
i USA

I Det Större Samfundet är Gud Kunskap. I Det Större Samfundet är Gud upplevelse. I Det Större Samfundet är Gud kommunikationen av djup insikt och djupt igenkännande från den ena till den andra, genomsyrande allt manifesterat liv. Detta uppstår i er upplevelsesfär.

Gud tycks vara olika saker för olika människor och för olika varelsetyper i Det Större Samfundet; men den essentiella upplevelse som antänder begäret efter Gud, medvetenheten om Gud och relationen till Gud, är densamma överallt. Denna religiösa impuls, impulsen till förening med Gud, är universell. Fastän den tycks märkvärdigt frånvarande i somliga kulturer och abnormt uttryckt i andra, så är impulsen densamma. Vad Gud är måste ges uttryck enligt räckvidden av och kapaciteten för er upplevelse. I Det Större Samfundet är Gud så total och fullständig att varje definition alltid måste vara osäker och misslyckas.

Låt oss därför säga att Gud är upplevelsen av total relation. Ni kan erfara detta momentant här och där och under längre perioder om ni förbereder er i Kunskapens Väg. Detta är en upplevelse som både kan översättas från en värld till en annan och delas och demonstreras mellan en varelse och en annan, förbipasserande och överskridande alla skillnader vad gäller ras, kultur, temperament eller miljö. Detta är Gud. Gud för er är Gud i handling. Gud för er är en upplevelse som är olik varje annan upplevelse i livet. Dock skänker denna upplevelse mening åt alla era andra upplevelser.

I Det Större Samfundet är Gud fullständig. I er värld är Gud en Gud av er värld, en Gud av ert släkte, en Gud av er historia, en Gud av ert temperament, en Gud av era rädslor och strävanden, era stora hjältars Gud, era stora tragediers Gud, en Gud som är relaterad till er stam och er tid. Men i Det Större Samfundet är Gud så mycket större, så fullständig – bortom någon enda ras’ definition, bortom någon enda ras’ historia, bortom någon enda ras’ temperament, rädslor och strävanden, bortom räckvidden av någon individuell eller kollektiv filosofi. Och dock finner ni Gud i en ren impuls, i ett tidlöst ögonblick av igenkännande, i begäret att agera bortom sfären av era egna personliga intressen och motiv, i erkännandet av en annan, i motivet att ge, i den oförklarliga upplevelsen av släktskap. Dessa är översättbara. Detta är Gud i handling. För er är detta Gud.

Ni måste nu tänka på Gud i Det Större Samfundet – inte en mänsklig Gud, inte en Gud av er nedskrivna historia, inte en Gud av era prövningar och vedermödor, utan en Gud för alla tider, för alla raser, för alla dimensioner, för de som är primitiva likväl som för de som är avancerade, för de som tänker som ni likväl som för de som tänker så annorlunda, för de som tror likväl som för de för vilka tro är oförklarligt. Detta är Gud i Det Större Samfundet. Och det är här ni måste börja.

Att tro på Det Större Samfundets Gud är en övermäktig uppgift; ty ni kommer att inse att ert släkte är litet och universum är stort. Här kommer ni att fokusera inte på en Gud av er värld och er tid, utan en Gud av alla världar och alla tider. Vad för slags teologi eller filosofi kan förkroppsliga en Gud av denna storhet? Vad för slags mänsklig spekulation eller mänsklig etik kan omfatta en Gud så fullständig som denna?

Dock måste er Gudsteologi vara en teologi om Guds verksamhet i denna värld. Och om den skall vara sann, korrekt och till nytta, så måste den fokusera på upplevelsen av Kunskap. Kunskap är all religions begynnelse. Kunskap är religionens fullständigande. Kunskap är vittnesbördet om Gud och beviset på att ni är en del av ett större liv bortom er tids begränsningar, bortom ert släktes gränser och bortom gränserna för er nuvarande intellektuella förmåga. Här finns ingen skapelseberättelse. Det finns inga hjältar. Det finns inga yttersta tider. Det finns bara den totala upplevelsen av relation, som är upplevelsen av Kunskap och upplevelsen av Gud.

Vad är mänsklig religion utan en skapelseberättelse, utan en hjälte att dyrka och utan en kulminering av mänsklig erfarenhet? Vad för slags mänsklig religion kan fokusera på en Gud av denna storhet, vars enda intresse inte är er värld allena, vars enda omsorg inte är er dagliga erfarenhet, vars medvetande är så fullständigt och vars välvilja välsignar de som skiljer sig så från er? Vad är då normen för mänskligt beteende? Vad är grundvalen för etik eller moral i en Gud av Det Större Samfundet? För detta måste ni gå bortom behovet blott av regler och förordningar och fantastiska historier som knappt går att tro på. Ni måste träda in i upplevelsen och livets Mysterium, som är porten till Gud, som vilar i själva hjärtat av ert liv och innehåller själva syftet med att ni kommit hit – ett syfte som är unikt för er men som ni delar med allt liv.

I Det Större Samfundets Andlighet finns det inga hjältar. Det finns ingen skapelseberättelse. Och det finns ingen kulminerande erfarenhet som för det kroppsliga livets svårigheter till ett slut. Så vad är då religion utan dessa saker? Dessa saker är stamföreteelser. Och ni är inte de enda i Det Större Samfundet i att önska dem, etablera dem och hålla fast vid dem. Överallt där religion har slagit rot och funnit uttryck, så har raser byggt sina praktiker och sin förståelse på sin egen tid, sin egen historia och sitt eget temperament. Men bortom detta är upplevelsen av Gud. Bortom detta är ren andlighet. Det är detta ni måste söka nu; ty mänsklig religion kan aldrig förkroppsliga en Gud av Det Större Samfundet. Detta är så oförklarligt, eftersom det överskrider era förväntningar på Det Gudomliga. Ni måste därför finna en annan väg, en mognare väg, ett fullständigare angreppssätt, en sann förberedelse.

I Det Större Samfundet har de som avancerat förverkligat Guds natur och syfte i sina respektive världar; men deras förståelse har gått bortom begripandet av Guds Vilja i specifika saker, till och med bortom omtänksamhet om deras egen ras’ välgång och överlevnad. De har gått bortom att befatta sig med dessa, för en större andlighet, en Andlighet av Det Större Samfundet – en andlighet av all tid och alla världar; en andlighet som är mysteriös, som inte definieras eller förkroppsligas i ritualer, ideal, trosuppfattningar, historiska berättelser eller fantastiska bilder; en andlighet som kan översättas fullständigt från en varelse till en annan genom ord eller gester, eller utan ord eller gester.

Det Större Samfundets Andlighet är en andlighet av större upplevelse, större varseblivning och större förmågor. I Det Större Samfundet räddas ni inte. Ni bara utvecklas. I Det Större Samfundet fördöms ni inte. Ni bara utvecklas. I Det Större Samfundet finns inget Himmelrike. Det finns bara vidare inblandning och en större kapacitet för relation. I Det Större Samfundet finns det inga lokala gudar eller demoner som utkämpar ett andligt krig. I Det Större Samfundet finns det de som vet och de som inte vet. Ur deras erfarenhet kommer de stora svårigheter som ställs i livet överallt.

Ni som lever i en mänsklig värld med mänskliga idéer, mänskliga trosuppfattningar och ett mänskligt perspektiv, har en stor möjlighet nu att uppleva Det Gudomliga och ett Gudomligt syfte och en Gudomlig vilja för ert liv och er tid genom en medvetenhet av Det Större Samfundet och genom ett annorlunda slags stig och riktning. Ni kommer att behöva detta nu; ty detta är religionen för alla tider, inte bara för er tid. Kliv över denna tröskel och ni kommer att förstå det förflutna, nuet och framtiden på ett sätt som kommer att binda dem samman.

Detta kommer att ge er styrka och förmågan att urskilja och förstå de som besöker er värld från Det Större Samfundet. Även fast de är i besittning av större teknologisk förmåga och har större social sammanhållning än ni, så kallas även de till att lära sig Det Större Samfundets Andlighet. Er gåva till dem är något mycket ovanligt och värdefullt. Ni har något de behöver. Ni har något som allt liv behöver. Det är därför som Det Större Samfundets Andlighet introduceras i denna värld innan den träder in i Det Större Samfundet. Den ges inte bara för er egen anpassning till Det Större Samfundet i syfte att etablera en grund för kommunikation, igenkännande och förståelse. Den ges också för att etablera att ni som mänskliga varelser, hur begränsade ni än må vara när det gäller era fysiska förmågor, icke desto mindre har en andlig gåva att ge – en gåva för all tid, en gåva av stor nytta. För att emellertid finna denna gåva och ge denna gåva, så måste ni ha en större förståelse, en större medvetenhet, en större teologi och en ny grund för att leva. Detta är en grund som kommer att frigöra er i ert dagliga liv och som kommer att göra era mänskliga angelägenheter – som verkar så komplexa och svåra – mycket enklare än de tycks idag.

Det Gud gör i er värld står i relation till det Gud gör i Det Större Samfundet. Om ni inte vet vad Gud gör i Det Större Samfundet, hur skall ni då kunna veta vad Gud gör i er värld? Och hur skall ni förstå den Gudomliga närvaron och upplevelsen här? Ni måste se er själv utifrån och blicka in för att se hur ni är, var ni är och vem ni är i detta nu. Ni kommer att behöva detta perspektiv för att se vad som omger er, vad som uppmuntrar er och vad som håller er tillbaka.

Vetskapen om vad Gud gör i universum kan bara översättas genom ren upplevelse; ty universum överskrider er intellektuella och begreppsliga kapacitet så till den grad att inget språk och ingen teknologi överhuvudtaget skulle kunna beskriva det. Och även om det kunde beskrivas, så skulle ni inte ha någon möjlighet att förstå det.

Detta är emellertid inte hur större medvetenhet och större sanning överförs och förverkligas. Om ni är villig att gå bortom era egna gränser; om ni är villig att gå bortom era begrepp, idéer och trosuppfattningar – ja, då kommer ni att öppna en dörr till Det Större Samfundets Andlighet och till en större Kunskap och Vishet, som är så nödvändiga i er värld vid denna tidpunkt. Detta erbjuder er varje fördel och en grund för att ge till andra i framtiden. Men för att göra detta måste ni vara väldigt modig. Ni måste ge er in i ett territorium där folk inte har rest förut, in i ett nytt slags helig upplevelse och in i ett universum oerhört mycket större och mer komplext än något ni behövt brottas med i det förflutna. Ni kommer att behöva lära er att vara tillfreds utan definitioner. Ni kommer att behöva vara trygg i en större grund inom er själv. Och ni kommer att behöva ha enastående följeslagare.

Detta är inte ett äventyr. Det är en resa – en resa av den största storhet; en resa ni inte kan företa er på egen hand; en resa med svårigheter och faror; men en resa som är nödvändig och som kallar på er. Den kallar på er bortom era idéer, era målsättningar och era omsorger. Den kallar på er nu.

Denna kallelse är en upplevelse som verkar så oförklarlig. Och dock är den så verklig, så genomsyrande och så fullständig – även för er här nu. Den är fönstret genom vilket ni ser ett större universum och en större Gud i verksamhet.

Detta är den rena upplevelsens teologi – en teologi av ren Vishet och ren Kunskap; en teologi som ni bara kan demonstrera och en teologi som ni bara kan uppleva. Det är en teologi som är större än något som kan läras ut i era seminarier eller religionsskolor. Vem kan svara an på en sådan stor gåva och ett sådant stort Mysterium som detta? Vem kan träda in i en sfär av ren upplevelse, av större förening med Gud?

Låt detta vara en kallelse för er som läser dessa ord. Låt detta kalla till er bortom er förståelse och er förmåga att förstå; ty ni kommer inte att förstå dessa ord förrän ni har haft denna stora upplevelse; och ni kommer inte att veta huruvida dessa ord är sanna förrän ni upplever deras sanning. Ni kommer inte att känna deras fullständiga relevans förrän ni själv kan förkroppsliga dem.

I Det Större Samfundet är Gud för stor för att endast generera tro. Tro kan bara föra er till tröskeln av upplevelse. Bortom denna är tro alltför svagt och otillförlitligt för att bära er längre. Här tjänar tron sitt enda och viktigaste syfte: att föra er till upplevelsens port. Detta är trons syfte och syftet med förberedelse. Detta är syftet med religiös träning i er värld och i alla världar. Bortom denna port finns Det Större Samfundets Gud. Till denna port leder Det Större Samfundets Andlighet; och bortom denna port finns Det Större Samfundets Andlighet.

För att förstå teologin om Gud i Det Större Samfundet krävs att ni har ett större medvetande, ett större ordförråd och en större räckvidd av upplevelser. Denna kan översättas åt er och ni kan översätta den åt andra; men era ord kan inte fånga den. Den kan bara överföras från den ena till den andra genom en mysteriös process av Gudomlig överföring. Ingen kan förstå den intellektuellt; ty dess miljö är alltför stor, alltför alltomfattande.

De som blott vill ha idéer kommer att behöva dröja kvar i sina lokala religioner; ty detta är alltför stort. De som blott vill ha riktlinjer för konstruktivt leverne kommer att finna detta alltför stort och förvirrande, alltför oförklarligt och mysteriöst. De som upplever Gud i Det Större Samfundet och de som kan överföra Gud i Det Större Samfundet representerar individer som har överskridit gränserna för sin egen ras’ arv och intellektuella förmåga. De har blivit universella i sitt tänkande. De ser vad andra inte kan se, och de vet vad andra inte kan veta. Detta är deras börda och deras gåva. För dem är tro inte av betydelse; ty de har gått bortom behovet av tro och bortom trons gränser. Deras upplevelse är alltför fantastisk för att översättas till något brett spektrum eller till en stor publik. Den måste ges från en till en annan. Deras kyrka och deras tempel är den miljö i vilken de tar emot Gudomlig överföring och kommunicerar den till andra. De har få elever. Deras resa är lång. Kraven på dem är stora. Deras hängivenhet är total och fullständig.

Är en sådan gåva möjlig för mänskligheten? Den är inte bara möjlig, utan nödvändig. Utan denna gåva, så kommer upplevelsen av Det Större Samfundet att ha en förkrossande effekt på mänskligheten. Utan denna gåva, så kommer mänsklighetens suktan efter makt och dominans att leda till katastrof. Utan denna gåva, så kommer ni inte att kunna förstå de som ni kommer att stöta på från Det Större Samfundet; och ni kommer inte att kunna förstå den stora förändringen och de stora händelser som äger rum i er värld.

Det Större Samfundets Väg till Kunskap presenteras för världen som ett sätt att förbereda er för Det Större Samfundet och som ett sätt att förbereda er för Det Större Samfundets Gud. Det är sättet på vilket ni förbereds för ett större syfte i livet som står i relation till livet överallt. Det Större Samfundet är den större miljö i vilken ni lever och till vilken ni nu måste bli ansvariga. Det Större Samfundets Väg till Kunskap är ett annorlunda slags andlighet; men ni kommer att finna att upplevelsen som ligger i själva hjärtat av denna är mer välbekant och mer bekräftande än något ni någonsin tidigare upplevt. Denna upplevelse kommer att påminna er om ert Ursprungliga Hem och om de som sänt er in i världen. Det kommer att påminna er om det större band av relationer som existerar även i detta nu och som går bortom gränserna för er tid och er plats i livet. Detta är en port in i ett större universum. Det är en väg till en större förmåga och Vishet i livet. Det är ett svar på ett större behov för mänskligheten och för livet överallt.