13. Världen måste motta Guds Nya Budskap

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 1 januari 2015
i Alexandria, Egypten

Gud vet vad som stundar för världen. Gud känner till världens tillstånd och dess folk. Och den Änglanärvaro som har tillsyn över denna värld vakar varje ögonlick.

Det är ingen hemlighet för de som vakar över er vad era större behov är, både i denna stund och i de tider som kommer.

Ni kan inte se dessa saker, ty ni känner inte er själv till fullo. Ni vet inte varför ni sändes in i världen, eller var ni bör vara i denna stund och varför ni inte är där i detta ögonblick. Ni kan inte se vad som kommer över den fjärran horisonten, vad som kommer till er. Men de som vakar över er och universums Herre vet dessa saker.

Människor begränsas av sina övertygelser och sina antaganden. De begränsas av tolkningar av religioner från det förflutna , vilket gör det ännu svårare för dem att förstå att Gud har talat på nytt för beskyddet och fortskridandet av mänskligheten.

Allt det som Gud någonsin har gett till världen i de stora Budskapen, som gavs i tider av stort behov och möjlighet, har givits för fortskridandet och beskyddet av mänskligheten.

Ni inser inte att ni lever i en värld inom ett Större Samfund av liv, där det finns många hot mot mänsklig frihet och suveränitet. Ni ser inte hela bilden av ert liv eller varför ni sändes in i världen i denna tid, för att tjäna världen under dessa förhållanden. Men Himlen kan se dessa saker, vilka ni, som lever i ert separationstillstånd, inte kan se.

Ni förblindas ytterligare av era antaganden och övertygelser, era attityder och ert fördömande av andra.

Människor lever för stunden. De har glömt bort att de också måste förbereda för framtiden. Liksom alla intelligenta varelser på Jorden, måste de göra dessa två saker.

Men Gud vet vad som kommer. Gud vet vad mänskligheten behöver i denna tid. Gud vet vad ni, som en enskild individ, måste ha för att igenkänna ert större syfte med att ha kommit och varför ni sändes och vad ni måste åstadkomma här, vilket är bortom er förståelse.

Ty ert intellekt är inte tillräckligt stort för att rymma större saker av detta slag. Den är ett perfekt redskap för att navigera en värld av omständigheter i förändring, men den kan inte förstå ert liv bortom tid och rymd, och de större krafter som leder er och har sänt hit er och som besitter ert större syfte i att vara här.

Nu har Gud talat på nytt, och gett en Uppenbarelse som är större och mer omfattande än allt som någonsin tidigare har givits till den mänskliga familjen, en Uppenbarelse som nu har givits till en läs- och skrivkunnig värld av globala kommunikationer och växande global medvetenhet, en Uppenbarelse som nu har givits vid en tid då världen träder in i ett nedgångstillstånd – nedgående resurser, en nedgående miljö, en atmosför i förändring, vilka alla har orsakats av mänsklig okunskap, girighet och korruption.

Så mänskligheten står blint vid tröskeln av akuta förändringar som kan förändra världen helt och hållet, den största förändring som någonsin har kommit för den mänskliga familjen i helhet.

Men människor lever för stunden och ser inte de tecken som världen visar. De hör inte bevisen inom sig själva – att de varnas, att de görs uppmärksamma, att de blir tillsagda att hålla tillbaka, att de blir tillsagda att tänka om så att de kan ha en stund att se, en stund av klarhet, så att de kan ha en stund att höra den större röst som Gud har nedlagt inom dem, Kunskapens röst.

Djupt nedanför sinnets yta finns den. Den försöker att ta er någonstans, att förbereda er för en större tjänst i världen och att förbereda er för en värld av monumental förändring och omvälvning.

Gud har talat nu till hela världen, inte till en liten grupp, inte till en religion allena, inte till en religiös tradition, inte till en utbildad folkklass, utan till alla samhällsklasser, i alla samhällen.

Ty världen måste höra Guds Nya Uppenbarelse, annars kommer den inte att förbereda för den stora framtiden, för den värld den just börjar att uppleva. Den kommer inte att upphöra sina oändliga konflikter utan till och med försämra världens tillstånd ytterligare, och leda mänskligheten in i allt större mörker och förvirring.

Världen måste höra Guds Nya Uppenbarelse. Ty de förlutnas stora traditioner var inte avsedda att förbereda mänskligheten för denna stora tröskel i er evolution. De kan inte förbereda er för ett universum fullt av intelligent liv. De kan inte förbereda er för en värld i nedgång, en värld som kommer att förändra allt som ni ser och vet.

De gavs i olika tider i historien för att bygga den mänskliga civilisationen, för att bygga och stärka sann humanism, sann etik och höga principer. Trots att många inte har kunnat följa dessa saker, var det nödvändigt att de etablerades annars skulle mänskligheten för alltid vara en primitiv, våldsam, självdestruktiv ras, och degradera en vacker värld, vilken är så sällsynt i ett universum av ofruktbara planeter och ogästvänliga platser.

Världen måste höra talas om Guds Nya Uppenbarelse därför att det är endast den som innehåller nyckeln till er framtid, till er säkerhet, till mänsklig enighet, mänskligt syfte och samarbete. Det är för få människor i världen som värderar dessa tillräckligt för att kunna ändra och ställa om den kurs som ni planerar för er själva, även i denna stund. Den måste komma från Gud – er Källa, Skaparen av allt liv, Skaparen av allt.

Men för detta, måste ni höra med nya öron. Ni måste lyssna med ett öppet hjärta. Om ni förkastar detta, då förkastar ni den Gud som ni hävdar att ni prisar och tror på. Ni förkastar medvetenheten att Guds Plan är större än endast en Uppenbarelse vid en viss tidpunkt i historien.

Ty alla Budbärare har kommit från Änglanärvaron, och de tjänar alla i en Större Plan för mänskligheten – att bygga den mänskliga civilisationen, att främja mänsklig enighet och mänskligt samarbete, att lära mänskligheten, genom visdom och genom dess teknologi, hur man upprätthåller en vacker värld och inte plundrar den i ett tillstånd av toltalt förfall.

Det är en Större Plan. Redan från början, var den till för att förbereda er för er framtid i ett Större Samfund av liv i universum. Men först måste den [mänskligheten] bli en livsduglig civilisation. Den måste ha högre etik och principer för att vara en fri värld och för att ha någon frihet där frihet är så sällsynt.

Planen fanns alltid där. Den har inte förändrats, utan endast anpassat sig till föränderliga omständigheter och till skiftande stunder av stor möjlighet.

Ni kan inte se detta, ni som lever i stunden, ni som begränsas av en värld som ni inte förstår, ni som lever i era tankar och övertygelser och admonitioner, men inte kan känna ännu den större Närvaro som lever hos er och är er Källa, ert syfte och ert öde.

Det är nödvändigt att världen hör Guds Nya Uppenbarelse. Ty endast Gud vet vad som håller på att komma. Endast Gud vet hur ni kan förbereda er. Endast Gud förstår er bättre än ni förstår er själv. Endast Gud känner till mänsklighetens sanna tillstånd och vad mänskligheten måste göra för att rädda sig själv från kollaps inifrån och från risken för underkuvelse av andra utifrån.

Stå inte bakom era skrifter och förneka detta, ty detta är Guds fortsatta verk i världen. Detta uppfyller Muhammads och Jesu och Buddhas och de andra stora lärarnas verk – kända och okända, erkända och oerkända – i denna världs historia, vilka ni inte ens kan uppskatta fullständigt.

Var inte arroganta och dåraktiga, annars kommer ni att misslyckas då ni står inför de Stora Vågor av förändring som kommer. Och ni kommer inte att förbereda för ert möte med ett universum av intelligent liv, ett möte som redan sker genom styrkor som är här för att utnyttja en svag och aningslös mänsklighet.

Riskerna växer varje dag. Det Större Mörkret är i världen.

Mänskligheten håller på att förstöra sitt fundament i denna värld med en aldrig tidigare skådad skyndsamhet och dåraktighet – oförmögen att lägga band på sig själv, oförmögen att ändra kurs, oförmögen att sörja för de större behov som finns hos människor överallt, oförmögen eller ovillig att göra det som måste göras för att säkra mänsklighetens framtid under annorlunda omständigheter.

Ni kan inte förbereda er själv. Ni har ännu inte modet. Ni ser ännu inte behovet. Ni känner ännu inte igen tecknen. Ni har ännu inte samarbetet mellan er, mellan er, mellan era nationer, mellan era religioner, som nu övergår till allt större kaos och oengihet inom sig själva.

Det är inte det att ni är hjälplösa. Det är bara det att ni är ansvarslösa. Det är inte det att ni inte har vissa styrkor och förmågor. Det är det att ni är vilsna i en värld av rädsla och begär, konflikt, fattigdom och berövelse – en värld som ni har skapat.

Ni kan inte klandra Gud för detta. Ni kan inte ens klandra Gud för naturkatastroferna – torka, orkaner, pest – därför att allt detta är en del av naturens funktioner, vilka sattes i gång vid tidens begynnelse.

Så Änglanärvaron vakar över er och alla andra här för att se hur ni kommer att anpassa er, för att se vad ni kommer att välja. De har gett er friheten att leva i Separation. De har gett er friheten att misslyckas till och med. Men de har också gett er makten och riktningen för att lyckas – om ni kan svara, om ni kan svara på denna större vägledning, om ni kan svara på Kunskap inom er själv, vilken fortfarande är förbunden med Gud.

Herren av detta universum och andra universa och av Skapelsen, den tidlösa Skapelsen bortom alla fysiska manifestationer, tar inte hand om er fysiskt eller personligt. Det är Församlingens ansvarsområde. Ty det finns otaliga raser i universum, och var och en måste ha en Församling för att ha tillsyn över dem.

Det är en Plan på en skala som ni omöjligen ens kan föreställa er. Så stor, så ofantlig, så allomfattande, så perfekt, att endast Gud skulle kunna göra det. Endast Gud kan återta de separerade genom Kunskapens makt som har nedlagts inom alla förnimmande varleser.

Ni har nu ett tillfälle att förstå dessa saker i en Uppenbarelse som är mycket mer avancerad och komplett. Ty ni förstår ännu inte hur Gud verkar i världen, verkar genom människor från insidan och utåt – genom tjänande, genom bidragande, genom förlåtelse och genom konstruktiv och medlidsamt beteende.

Era uppfattningar av Gud är födda ur Läror från antiken. De är ofullständiga, ty människor vid den tiden hade inte sofistiken eller friheten eller den sociala utvecklingen för att förstå Guds Plans större natur i denna värld och bortom.

De stora religionerna har hållit mänskligheten igång, byggt den mänskliga civilisationen, varit en inspiration för otaliga människor. Tro inte att de saknar värde, trots allt som har gjorts som strider mot dem, och hur de har missbrukats och missbrukas även idag.

Gud har nedlagt Kunskap inom er, en perfekt vägledande intelligens. Det är förbunden med Gud. Den är inte rädd för världen. Den lockas inte av skönhet, rikedom eller charm. Den är endast här för att föra er till en rendezvous med er större mission i livet och en återförening med de som sände er – ett liv av syfte, mening, relation och inspiration.

Men ni är på drift. Om ni ska vara bland de första som svarar, måste ni svara kraftigt. Dröj er inte kvar i tvivel, ty det är oärligt. I ert hjärta kommer ni att veta, ni kommer att förstå vad Vi säger här idag. Det är en utmaning. Det är en utmaning att vara ärlig, att vara uppriktig och att vara helhjärtad.

Världen måste höra Guds Nya Uppenbarelse. Den är inte endast för er. Den är inte endast till för att
upplyfta er. Men det är meningen att ni ska vara en del av den, att motta den, att uttrycka den, att dela den och att hjälpa till med att översätta den till världens alla språk så att tillräckligt många människor i världen må svara och börja ändra mänsklighetens kurs, framkalla de typer av ansvar och förändringar som måste ske för att den mänskliga familjen inte ska sjunka ner i allvarlig obalans, konflikt och krig.

Ni se ännu inte de risker ni står inför nu. Så det är svårt för er att förstå det stora behovet som har medfört detta till världen.

För detta, måste ni öppna era ögon mot världen, inte mot vad ni vill ha, inte mot vad ni föredrar, utan mot det som verkligen sker här. Ni måste bli en ansvarsfull människa – en människa som kan svara an.
Ty ni måste höra Guds Nya Uppenbarelse, och ni måste medföra till den så mycket ärlighet och uppriktighet och ödmjukhet som ni kan. Den kommer att stärka er på alla vis. Den kommer att medföra beslutsamhet till ert liv. Den kommer att rehabilitera er från skam och ovärdighet. Den kommer att föra er tillbaka till er själv och till den sanna riktning som ni måste följa, vilken Gud redan har nedlagt inom er för att motta nu.

Budbäraren är i världen. Han var den som sändes för att medföra detta hit. Han är en ödmjuk man. Han har ingen världslig ställning. Han söker inte att leda nationer eller arméer eller en den ena gruppen mot den andra, ty han har ett Budskap för hela världen – att antingen mottas eller förkastas.

Tiden är av största vikt nu. De Stora Vågorna av förändring börjar slå till överallt, här och där, varje år degraderar de er infrastruktur, era samhällen, er ridekom och ert självförtroende. Det är dags att förbereda, men det finns inte mycket tid. Den är knapp. Den är nu.

Men alla kan inte svara. Ty alla vill inte bli medvetna om den. Alla är inte redo för den. Och många kommer att motsätta sig den, för att skydda sina tidigare idéer och övertygelser, sin rikedom eller sin ställning i samhället. Det är beklagligt, men det händer alltid vid Uppenbarelsens tidevarv.

Låt er vara bland de första som mottar Guds Nya Uppenbarelse för världen. Den är högst värdefull. Den är viktigast av allt i ert liv. Den kommer att göra hela skillnaden då allt annat har svikit er. Den kommer att göra hela skillnaden för er om ni kan motta den och följa den och ta de Steg till Kunskap som Gud har tillhandahållit för att återengagera er med ert djupare syfte och natur i att vara här.

Om mänskligheten skulle misslyckas med att motta den stora Uppenbarelsen, då kommer den att träda in i ett tillstånd av permanent nedgång – stor konflikt, stort mänskligt lidande och förluster. Ty ni kommer inte att vara beredda för denna nya värld. Ni kommer inte att vara beredda för det som kommer trots att tecknen framträder varje dag.

Ni kommer att försöka skydda era intressen, era preferenser, era hopp. Ni kommer inte att verkligen vilja ta itu med de saker som är på väg mot er. Men att ta itu med dem kommer att ge er styrka och mod och beslutsamhet. Utan denna förberedelse, kommer ni inte ha dessa styrkor och förmågor.

Det är en stor Uppenbarelse för er. Det är en stor Uppenbarelse för mänskligheten. Ty den kommer att hedra alla världens religioner och ena dem tillräckligt så att de kommer upphöra sina oändliga konflikter. Ni kommer se att de alla i grunden är förbundna med varandra, oavsett vad som har gjorts med dem över tiden.

Ni kommer att se att alla Budbärarna har kommit från Församlingen. Och ni kommer att se att ingen annan kan hävda att de medför stora Uppenbarelser till världen om de inte har denna Källa. Ty även om det finns profeter i varje tidsålder, kommer de stora Budskapen endast vid stora vändpunkter. Och de medför en helt ny realitet som kan ändra världens kurs och ödet hos otaliga människor som kan svara med tiden.

Det finns ett stort behov för världen att motta Guds Nya Uppenbarelse. Detta är er utmaning. Detta är er återlösning. Det finns inget viktigare för er att överväga nu.

Budbäraren är en äldre man. Han kommer endast att vara i världen några få år till, möjligtvis. Om ni kan träffa honom och lära er om honom, kommer det att vara en stor Välsignelse för er.

Han är inte en gud, men inga av Budbärarna var gudar. Han kommer inte tillåta er att prisa honom, ty alla pris måste gå till Gud och till Församlingen. Han har visat vad han går för genom lidande och isolering, genom stora utmaningar och stor förberedelse, bortom vad de omkring honom kan förstå, så när som på några få.

Vi bringar detta till er därför att det är Himlens Vilja. Det är Vi som talade till Jesus, Buddha och Muhammad. Det är Vi som vakar över världen. Ni får inte veta Våra namn. Våra namn är inte viktiga, ty Vi talar som en och många, och många som en – en realitet com ni inte kan anamma, ni som lever i Separation, inte än.

Himlens Vilja är att mänskligheten ska förbereda för det Större Samfundet, att den ska bli stark och enad, att den ska bevara denna värld så att den inte faller offer för övertalning och dominans från andra nationer som söker utnyttja denna värld för sina egna syften.

För första gången i historien, slås universums dörrar upp för er så att ni kan se hur livet ser ut i det universum som omger er och vad Gud gör i detta universum. Ty för att förstå vad Gud gör i denna värld, måste ni förstå vad Gud gör i universum – essentiellt, fundamentalt – och detta görs tillgängligt för allra första gången.

Må era ögon vara öppna. Må er förståelse av världen vara sann och ärlig. Må er utvärdering av er själv och era behov vara uppriktiga och präglade av ödmjukhet och innerlighet. Och må Himlens Gåva som ni mottar nu – ni är så lyckligt skattade att leva i en tid av Uppenbarelse – vara er att igenkänna, att motta och att ge till en värld med stort behov.