Uppenbarelsens Röst

Hear the original spoken revelation (right-click to download)

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 14 april 2011
i Boulder, Colorado, USA

Idag kommer vi att tala om Uppenbarelsens Röst.

Rösten ni hör tillhör inte en individ. Den tillhör Änglarnas Härskara; Änglarna som talar tillsammans, med en enda Röst.

Den passerar genom en individ. Förvisso. Men på en högre nivå är individualitet något helt annat. Så olikt såsom det är i er värld.

Det är därför Vår Röst är så unik; ty detta är de mångas Röst.

Det är därför Vi talar på det sätt vi gör; ty det är de mångas Röst.

Folk i världen kan endast tänka på individer. De frågar: ”Nåväl, vad heter denna Ängel eller denna Varelse?”

Men namn är inte viktiga i sådana här angelägenheter – utom för de som inte kan tänka bortom sin egen separations gränser.

På sitt sätt är Vår Röst en del av Det Nya Budskapet – för ert medvetande – så att ni kan komma att förstå Uppenbarelseprocessen och vittna för denna.

Aldrig tidigare har denna process verkligen avslöjats – inte för den vanliga människan; inte för allmänheten; inte ens för forskare och experter, teologer och filosofer.

Tiden är nu inne för mänskligheten att lära sig om dessa saker; ty den lever i Uppenbarelsens Tidevarv.

Vi är Uppenbarelsen.

Gud talar inte; ty Gud är alltför stor.

Av denna anledning uttrycks och kommuniceras Guds Vilja till Änglanärvaron, som överser alla världar där intelligent liv har utvecklats.

Skaparens Vilja uttrycks sedan i den världens ord och språk – för det folket.

Det finns en sak som Gud inte kan vara; och det är icke-Gud. Detta är en märklig sak rörande er existens; ty Skapelsen kan i verkligheten inte vara icke-Skapelse; och ni är en del av Skapelsen.

Och det är er existens’ gåta och motsägelse.

Ni låtsas vara vad ni inte är. Men den förespeglingen är vad det innebär att vara i världen.

Många av Oss har varit i världar som denna. Vi förstår dessa saker.

Det är därför som Vi är den perfekta länken för att uttrycka Skaparens Vilja och syften och att föra denna Vilja och detta syfte till er; inte bara i form av ultimata läror, utan i form av kommentarer och tillämpning – att förklara vad dessa saker betyder, hur de kan erfaras och tillämpas i ert liv, och i synnerhet i en värld av omständigheter i förändring.

Ty världen står inför De Stora Vågorna av Förändring; och världen upplever intervention av raser från bortom denna värld.

Det är en stor vändpunkt för den mänskliga familjen. Men mänskligheten är omedveten och oförberedd och mycket sårbar för bedrägeri och missförstånd.

För Budbäraren att komma in i världen vid denna tidpunkt, måste Uppenbarelseprocessen i sig avslöjas. Annars kommer hans närvaro och syfte här inte att förstås; och han kommer att förväxlas med andra som har stora anspråk men som själva inte har det stora Budskapet att förmedla.

Folk kommer att vara förvirrade när det gäller vem de skall lyssna till.

De kommer att förvirras av Uppenbarelsens Röst. Ty det finns många röster som talar till mänskligheten vid denna tidpunkt – röster från Det Större Samfundet; röster från Interventionen; röster i ert eget medvetande; röster som spökar för er; röster som behagar er.

Men det finns endast en Uppenbarelsens Röst; och Vi är den enda Rösten.

För att ni skall acceptera detta krävs det att ni accepterar att ni är mottagare av Uppenbarelsen och att ni börjar tänka igenom det ansvar som det lägger på er.

Ni visas hur Gud talar till världen och att Gud har talat igen för att förbereda mänskligheten för en framtid olik det förflutna, för en ny uppsättning realiteter, för en ny existens och en större utmaning och svårighet.

Mänsklighetens utveckling följer mönstret av utvecklingen för de flesta varelsetyper i universum. När dessa raser börjar uttömma sina egna planeter och står inför Det Större Samfundets realitet av liv i universum, så har de nått en stor och svår och farlig tröskel.

De har nått en sann vändpunkt, där deras tidigare förståelse och deras tidigare antaganden inte tjänar dem och till och med kan förråda dem.

Mänskligheten har nått denna tröskel.

För att ni skall växa upp inte bara fysiskt utan även andligt i denna värld och förbereda er själva för Det Större Samfundet, så är ni i behov av en Ny Uppenbarelse från Gud; ty ni kan inte förbereda er själva för det som ni inte vet något om.

Folk är fortfarande alltför grundade i det förflutna, identifierade med det förflutna. Deras antaganden bygger på det förflutna; så att de inte på allvar kan se vad som kommer över horisonten.

Sedan finns det förstås problemet med den mänskliga förnekelsen; medvetandets svaghet i att stå upp till verkligheten och förbereda för eventualiteter.

Alla dessa är problem som tillhör den mänskliga familjen; och i sanning måste alla andra raser i universum handskas med detta slags problem också.

Så ni är inte ensamma; och ni följer evolutionens stig. Ni förbereder er för att komma ut ur er isolering i universum.

En sådan tröskel kräver en större andlig förståelse, ett större igenkännande av Den Gudomliga Närvaron i universum.

Ni har inte längre att göra med en lokal gud, en lokal gudom, en gud av kullen och trädet, en gud av havet och floden.

Ni har inte ens att göra med en gud av en värld och ett folk, såsom ni är vana vid att tänka.

Nu har ni att göra med en Gud av alla universa – och Skapelsen bortom dessa universa – en Gud så stor att ert medvetande bara kan falla ner i lovprisning.

Inte en mänsklig Gud, således. Inte en Gud som ni skapar i er egen föreställningsförmåga; utan en Gud som ni måste uppleva på ett djupare plan, under och bortom gränserna för ert ytmedvetande.

För att ni skall kunna förstå Det Större Samfundets Gud, så måste ni förstå Uppenbarelsens Röst.

Ett missförstånd här skulle kunna vara väldigt skadligt och farligt.

Ty ni kommer att höra många röster; men ni kommer inte att veta vad ni bör lyssna efter.

Utan den djupare Kunskap inom er som Gud har nedlagt där för att vägleda er – hur skulle ni kunna höra skillnaden?

Och om ni inte kan svara på Uppenbarelsen från Gud; hur kommer ni att svara på sanningen i något överhuvudtaget?

Så bundna av trosuppfattningar och självöverskattning; hur kan ni höra sanningen i något överhuvudtaget?

Det är en stor prövning och ett stort vittnesbörd; en stor utmaning för den som lyssnar.

Men det är inte bara en utmaning. Det är ett rop på uppvaknande och förberedelse.

Ty ni står inför en riskfylld framtid, en farlig framtid – en farlig och svår övergång in i Det Större Samfundet; en farlig och svår övergång in i en ny värld, en värld av sinande resurser och växande politisk och ekonomisk turbulens.

Detta är inte tiden för urgamla teorier. Det är inte tid ens för urgamla religioner att tala om dessa saker utan Skaparens välsignelse och vägledning.

Gud har talat ånyo. Och ingen i världen kan hävda att Gud inte kan tala igen. Och om de gör det, så är det deras okunskap och arrogans som får dem att tala på det viset.

Inte ens Guds Budbärare kan avgöra vad Gud kommer att göra härnäst.

Inte ens Änglarnas Härskara kan avgöra vad Gud kommer att göra härnäst.

Så är det i tiden. Bortom tiden är det helt annorlunda; men det är inte för er att bekymra er om.

Vi är bryggan mellan tidens och rummets realitet och realiteten bortom tid och rum – två realiteter som skiljer sig så från varandra.

Ni kan inte föreställa er denna Större Realitet; ty er föreställningsförmåga kan endast handskas med bilder och tankar av denna världen.

Det är därför som mänsklighetens uppfattning av Paradiset – eller Himmelriket – är uppbyggd helt av världsliga bilder och världsliga angelägenheter.

Men verkligheten är helt annorlunda och bortom allt detta.

Detta är dock inte för er att ägna er åt; ty ni sändes inte in i världen för att drömma om Himmelriket.

Ni sändes in i världen för att tjäna världen; för att tjäna vad som nu är en ny värld, en värld i förändring, en utmanande värld; och dock en värld som har kraften att frammana större mänskligt samarbete och att kalla fram en större Kunskap som varje individ bär inom sig.

Den Nya Uppenbarelsen måste kalla fram denna Kunskap.

Detta är inte tiden för att tro på en stor ledare, en befriare, en frälsare.

Mänskligheten kommer att tvingas rädda sig själv nu.

En individ skulle bara polarisera befolkningen, skapa större mänsklig konflikt, och orsaka krig mellan de troende och de icke-troende.

Nej. Kallelsen måste vara för varje enskild nu; ty världen kommer att behöva många frälsare, många vägledda och inspirerade individer. Annars kan den mänskliga civilisationen misslyckas; och det misslyckandet skulle kunna vara det hemskaste som kunde hända den mänskliga familjen.

Ni skulle säkerligen falla under dominansen av främmande makter i universum.

Sådana makter har er under uppsikt. De lyssnar in på er. De planerar att genomföra sina aktiviteter genom oärliga, försåtliga och subtila metoder.

Detta är en farlig tid. Men för er är det rätt tid att vara i världen; ty detta är anledningen till att ni har kommit – inte för att gömma er i fantasin; inte för att berika er själva; inte för att låtsas att ni är något ni inte är; inte för att leva ett liv av undvikande och oansvarighet; utan för att vara i världen för att tjäna den vid denna tidpunkt; inte för att bara möta livets behov i nuet; utan för att förbereda för själva framtiden.

Endast Kunskap inom er – den större intelligensen – vet om dessa saker; och det är den som måste vägleda er i dessa angelägenheter. Ni måste lära er att följa den och att skilja den från alla de andra rösterna i ert medvetande och alla de inflytanden som drar i er från världen omkring er.

För detta är det väldigt viktigt att ni lär er om Uppenbarelsens Röst.

Och det är därför som detta delges er.

Det är därför som detta lärs ut för första gången i er framväxande värld.

Trots mänsklighetens långa existens i denna värld, så är ni ett ungt släkte – omoget, oförsiktigt och aningslöst.

Ni har många goda kvaliteter.

Ni har hållit andlighet och kreativitet vid liv i världen, där de i kontrast har dött i så många andra världar – avancerade teknologiska världar som är sterila och sekulära och där individuell frihet är okänd.

Ni har ett stort löfte. Men ni har stora problem; och ni har vissa handikapp också – tendensen till mänsklig förnekelse. Och er stamorganisation – som har tjänat er i det förflutna – kan nu förblinda er.

Den Nya Uppenbarelsen kallar på er att svara på Kunskap inom er och att lyssna till Uppenbarelsens Röst.

Ni kommer förstås att ha många frågor.

Ni kan uppleva rädslor och misstänksamhet.

Ni kan tänkas lida av svårt tvivel.

Allt detta måste man räkna med.

Men utmaningen till er är: kan ni svara på Den Nya Uppenbarelsen?

Kan ni höra Uppenbarelsens Röst?

Kan ni ha ödmjukheten och ansvarsfullheten att se att ni lever i Uppenbarelsens Tidevarv – och vad detta kan tänkas innebära för er?

Vad är ert ansvar när det gäller detta?

Vad betyder denna kallelse för er?

Grubbla inte över andra människor, om nu kallelsen är för er.

Detta är en sak mellan er och Gud, mellan er och Oss.

Vi är den enda Änglanärvaro som vakar över världen.

Välj andra röster och ni kommer att välja röster från Det Större Samfundet, som avser att dra fördel av mänsklighetens religiösa antaganden.

Även de kan projicera röster in i världen.

Hur skall ni veta skillnaden?

Hur kan ni skilja det sanna från det falska, det som är gott från det som endast tycks gott?

Utmaningen är för den som lyssnar.

Gud är sann mot er. Kan ni vara sann mot Gud?

Gud är ärlig mot er. Kan ni vara ärlig mot Gud?

Gud tjänar er och hjälper er på sätt som ni inte kan tjäna er själv.

Kan ni acceptera detta och följa den förberedelse som Gud ger för att rädda mänskligheten?

Bördan vilar på lyssnaren.

Beviset ligger i ert svars natur.

Beviset finns i vad det kallar fram i er och er resonans med Uppenbarelsens sanning.

Gud talar sanningen genom Änglanärvaron.

Kan ni höra detta, känna detta och svara på detta?

Eller är ert medvetande så fixerat, så fast i sina trosuppfattningar, sina rädslor och sin misstänksamhet att det inte kan höra; att det inte kan svara?

Alla de stora Budbärarna som har sänts in i världen vid stora vägskäl för mänskligheten har varit tvungna att ställas inför denna oförmåga hos andra att svara.

De har förföljts på grund av detta.

Är det den ni är?

Kommer ni att vara en som förföljer Budbäraren – en förnekare av Uppenbarelsen?

I så fall är ni inte den enda; men – förstår ni – ni kommer att ha misslyckats i att bestå prövningen.

Ni kommer att ha gjort Skaparen besviken.

Skaparen kommer inte att straffa er; men ni kommer inte att kunna ta emot Den Nya Uppenbarelsens välsignelser, vägledning eller kraft.

Den stora självbestämmande makten kommer att ges till andra; och ni kommer inte att vara förmögen att ta emot.

Det vore en oerhörd tragedi för ert liv.

Och det vore också en tragedi för världen; ty tillräckligt många människor måste svara på Uppenbarelsen för att den skall ha styrka och vara effektiv i världen i att ge mänskligheten större uppmuntran, större styrka och ansvar, större ansvarighet gentemot varandra, och större samarbete mellan nationer, som nu måste förenas för att bevara världen och förbereda för Det Större Samfundet självt.

Allt detta baseras på individens respons.

Gud talar inte till världens regeringar.

Det talar inte endast till de rika eller privilegierade eller hemliga grupper.

Det talar till folket.

Det talar till er.

Om inte folket kan svara; vad kan då en regering göra?

Och om folket faktiskt svarar; då måste regeringen till slut förändras och svara på detta.

Det ni hör är Uppenbarelsens Röst.

Det är de mångas Röst.

Det är Vishetens och Kunskapens Röst, på en skala ni inte kan föreställa er.

Miraklet kommer att vara i er respons’ natur.

Kan de separerade nås av Skaparen av allt liv; eller kommer de att förbli i Separationens mörker, vägledda endast av sina rädslor och begär och antaganden?

Eller kommer de att svara och upptändas, så att de kan dra sig till minnes sitt större ansvar med att vara i världen och så att de får modet och beslutsamheten att följa en väldigt annorlunda stig i livet?

Kommer de att kunna ta emot Kunskap och vishet från universum, för att förbereda mänskligheten för universum?

Kommer de att kunna svara på Guds Uppenbarelse?

Den är det här och inget annat!

Det kommer inte någon annan.

Det kommer inte någon annan.

Det här är Uppenbarelsen för denna tid och för de tider som kommer.

Gud sänder endast en Uppenbarelse in i världen.

Alla andra uppenbarelser är antingen en mänsklig uppfinning eller en manipulering från de raser som intervenerar i världen idag.

Ni kan inte komma till Gud på era villkor.

Ni kan inte bestämma arten av och reglerna för ett utbyte.

Ni kan bara komma till Gud på Guds villkor. Gud etablerar villkoren på ett sådant sätt att folk kommer att bli starkare, mer medkännande, mer kraftfulla, mer engagerade i världen och mer samarbetsvilliga sinsemellan.

Ni kan inte få det på ert sätt.

Det måste vara Guds sätt; ty Gud vet och det gör inte ni.

Gud ser vad som kommer över horisonten, långt långt ut över havet.

Ni ser inte dessa saker.

Gud vet vad det mänskliga ödet vill säga.

Ni vet inte vad det mänskliga ödet vill säga.

Gud vet varför ni är i världen, vilka ni måste träffa och vart ni måste bege er.

Ni kan inte se detta; ty ni kan bara befinna er där ni är.

Ni kan inte förstå Uppenbarelsens Röst med ert intellekt.

Det kommer inte att generera sant igenkännande.

Igenkännande sker på en djupare nivå, under medvetandets yta, på nivån av ert hjärta och djupare samvete – inte ert sociala samvete, utan det samvete som Gud har skapat och som gör det möjligt för er att svara upp till sanningen och att bli immuna mot det som är osant.

Ni kan bara känna Oss och höra Oss med ert hjärta.

Ni kan bara känna och uppskatta Budbäraren med ert hjärta.

Det kan vara förvirrande för ert medvetande.

Det kan utmana era trosuppfattningar och antaganden.

Det kan kräva av er att ni omvärderar era religioner, er filosofi – beroende på i vilken grad ni har dessa saker. Men svaret finns på en djupare nivå.

Gud återställer och räddar de separerade genom Kunskap.

Om ni kunde förstå detta, så skulle det förändra saken totalt för er.

Om ni kunde höra våra Röster, som är en enda Röst, så skulle det förändra saken totalt för er och för er värld.