2. Recitationen

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 1 april 2011
i Boulder, Colorado

Gud har talat på nytt.

Vi är De som bringar Budskapet.

Guds Vilja presenteras genom Oss.

Vi är bortom er uppfattningsförmåga, bortom era religiösa teorier och er personliga spekulation.

Ty den mänskliga föreställningsförmågan kan bara fabricera utifrån vad den upplever i den fysiska världen. Men verkligheten existerar bortom detta–bortom intellektets sfär och räckvidd.

Detta är sanningen i hela universum, det Större Samfund av liv i vilket ni lever.

Vi för fram det Stora Budskapet för denna tidsålder–fött av Skaparen av alla universa–för beskyddet av mänskligheten, för världens frälsning.

Vi är De som ni inte kan förstå. Men Vi är källan och mediet för vad mänskligheten måste igenkänna och göra å sina egna vägnar, vad den måste se, men inte har sett, vad den måste veta, men inte har vetat, vad den måste göra, men inte har gjort.

Detta är Budskapet för denna tidsålder.

Detta är Uppenbarelsens Tidevarv.

En har sänts in i världen för att mottaga Uppenbarelsen och föra den till människors medvetande, en monumental uppgift.

Att ta emot det Nya Budskapet är att ta emot den största Uppenbarelse som någonsin har givits den mänskliga familjen.

Att presentera det för världen är en monumental uppgift, en uppgift för Budbäraren och för alla de som kommer att bistå honom i att föra ut Uppenbarelsen överallt där den behövs.

Den behövs överallt, ty mänskligheten står inför en stor fara.

Mänskligheten har sått fröna till sitt eget fall genom förstörelsen och degraderingen av sin miljö–dess vatten, dess jordar, dess luft–i sådan hög grad att världen själv börjar förändras, en förändring som kommer att medföra stora prövningar och vedermödor till folkens värld och den mänskliga familjen.

Mänskligheten står inför ett universum av intelligent liv.

Den kommer att behöva förbereda sig för detta nu, ty Kontakten har börjat–en Kontakt som sker genom de som ser möjligheten att utnyttja en svag och konfliktfylld mänsklighet.

Det är en tid av stor förändring och osäkerhet, där främmande makter kommer att söka vinna inflytande och där mänskligheten kommer att falla offer för sin egen okunskap, dåraktighet och övermåttlighet.

Budskapet är för stort för att utsägas i en enda mening, men det kommer att föra er närmare Gud och det Gud har sänt er som individ att uträtta här i världen nu, något som är vida annorlunda mot vad ni tror och föreställer er idag.

Gud har hitfört visdom från universum i syfte att förbereda mänskligheten för universum.

Gud har hitfört essensen av andlighet i en ren form, ogrumlad av historien och mänsklig manipulering, obunden av mänsklig politik, vilja och korruption.

Vi skänker Stegen till Kunskap, så att ni må erfara det djupare medvetande som Gud har nedlagt inom er för att vägleda er i en alltmer farlig värld.

Stor omvälvning kommer nu att äga rum och har redan börjat äga rum–naturkatastrofer födda ur mänsklighetens okunskap, överförbrukning och misshushållning med världen.

Det är en räkenskapens tid, en tid av ansvarsfullhet, en tid för att få ett slut på dårskap och arrogans.

Endast Gud vet vad som komma skall.

Vi har fört fram Budskapet–ett Budskap av tusen budskap, ett Budskap av tusen läror, ett Budskap stort nog att hålla er sysselsatta resten av er tid, ett Budskap stort nog att omdirigera mänsklig ansträngning, mänsklig energi och mänskligt medvetande, så att mänskligheten må ha en större framtid än sitt förflutna, så att mänskligheten må överleva de Stora Vågorna av Förändring och intervention och konkurrens från det universum som omger er.

Hör så detta, inte med era idéer, era trosuppfattningar, eller ert dömande, utan med det djupare sinne som Gud har givit er för att höra, se, veta och agera med en större visshet.

Våra ord är inte för spekulation eller debatt. Sådant är vad de dåraktiga hänger sig åt, de som inte kan höra och inte kan se.

Ni förskräcks av Uppenbarelsen, ty den kommer att förändra ert liv.

Men ni längtar efter Uppenbarelsen, ty den kommer att förändra ert liv.

Det är er sinneskonflikt som förblindar er.

Det är syftena som strider mot varandra som håller er i ett tillstånd av förvirring och som inte tillåter er att se.

Vi är De som har fört fram alla Uppenbarelser till världen.

Ty Gud talar inte.

Gud är inte en person eller en personlighet eller ett enpunktigt medvetande.

Att tänka så är att underskatta Skaparen och att överskatta er själv.

Det var Vi som talade till Jesus, Buddha och Muhammad och andra lärare och siare genom tiderna som har medfört större klarhet till världen–till profeterna i varje tidsålder och till Budbärarna som endast kommer vid mänsklighetens stora vägskäl.

Ni kan inte dyrka Oss.

Ni kommer inte att känna till Våra namn.

Ty ni måste nu bli ansvarsfulla och utnyttja de förmågor och den kraft som Skaparen har givit er, i tjänst för en värld av ökande nöd, turbulens och omvälvning.

Fall inte ner inför Skaparen om ni inte är villiga att utföra det ni sändes hit för att uträtta, om ni inte kan ta Stegen till Kunskap, om ni är arroganta nog att tro att ni kan bestämma er lott, ert öde, och ert förverkligande.

Var inte hycklare.

Fall inte ned i dyrkan av den Gud som ni inte kan tjäna eller inte vill tjäna.

Det är då bättre för er att leva ert självstyrande liv och möta alla de risker detta medför, än att dyrka en Gud som ni inte kan tjäna.

Om ni inte kan svara på Uppenbarelsen, vad gör ni då här nu?

Varje Budbärare har förföljts.

Varje Budbärare har missförståtts.

Varje Ny Uppenbarelse har stött på motstånd och förnekats och ifrågasatts.

Det finns ingen tid för detta nu.

Mänsklighetens öde kommer att avgöras inom de närmaste tjugo åren–världens tillstånd, den mänskliga familjens tillstånd, den mänskliga civilisationens öde och framtid.

Ni är inte längre ensamma i världen eller ens i universum. Naturligtvis är det så.

Ni vet inte vad som sker eller vad som kommer över horisonten, ty ni är alltför rädda för att se och alltför arroganta när ni hävdar att ni vet.

Det är därför som Uppenbarelsen måste ges: för att visa er det ni inte kan se och det ni inte kan veta–bortom mänskliga spekulationer och uppskattningar.

Allt detta genomsyrar alla det Nya Budskapets Läror.

Detta är det Nya Budskapet.

Kämpa emot detta och ni kämpar mot ert eget igenkännande.

Ty ni måste komma att lära känna det större sinne och den större styrka som Skaparen har givit er.

Detta lärs ut i varje religion men det grumlas och fördunklas också av varje religion, detta som nu måste igenkännas.

Gud styr inte världen.

Det är inte Gud som skapar katastroferna, stormarna, jordbävningarna, översvämningarna eller torkorna.

Gud vakar för att se hur mänskligheten kommer att ta itu med en värld som den har förändrat–en ny värld, en ny och oförutsägbar värld.

Mänskligheten träder in i ett Större Samfund av liv i universum därför att andra är här för att söka inflytande och dominans i en värld av stort värde och stor betydelse.

Men folk ser inte.

De hör inte.

Och om de överhuvudtaget funderar, så är det för att skapa en förståelse som bekräftar deras idéer och deras trosuppfattningar.

Så folken ser inte.

Nationerna förbereder sig inte.

Och det destruktiva beteendet fortsätter.

Vi vakar över världen.

Vi har vakat mycket mycket länge.

Vi är De som Gud har sänt för att övervaka mänsklighetens utveckling och evolution och för att ta emot de Uppenbarelser som sedan ges till Budbärarna, för att mottaga insikterna som ges till profeterna, för att ringa i varningsklockorna, för att tillhandahålla välsignelserna och nu för att tillhandahålla förberedelsen för en värld olik det förflutna ni har upplevt och för en framtid där mänskligheten kommer att behöva kämpa med det Större Samfundet självt.

Gud kommer inte att rädda mänskligheten genom att driva bort det onda, genom att göra slut på de problem som mänskligheten har skapat eller de problem som den måste möta som en naturlig del av sin evolution.

Att tro detta är att missförstå ert förhållande med det Gudomliga. Ty ni lever nu i ett tillstånd av Separation.

Men Separationen fullföljdes dock aldrig, för det finns en del av er som fortfarande är förbunden med Gud.

Detta är det Vi kallar för Kunskap.

Och det är detta som kommer att visa sig vara den avgörande faktorn i hur det kommer att gå i ert personliga liv–ert livs mening och värde–och huruvida mänskligheten kan förbereda sig, anpassa sig och skapa i en ny värld, under nya betingelser.

Aldrig tidigare har en sådan Uppenbarelse givits den mänskliga familjen. Ty behovet av det fanns inte.

Ni har skapat en civilisation i världen.

Om än splittrad och sprucken, så är det dock en civilisation.

Era nationer och kulturer har i ökad grad blivit ömsesidigt beroende av varandra.

Detta var Skaparens avsikt, ty detta är mänsklighetens och alla intelligenta raser i universums naturliga evolution.

Ni måste nu konfrontera nästa stora tröskel–en värld i nedgång, en värld av sinande resurser, en värld av minskande stabilitet, en värld av minskande tillgång på mat och vatten, en värld där en växande mänsklighet kommer att behöva konfrontera tillståndet i världen.

För detta behöver ni den Nya Uppenbarelsen.

Skaparens tidigare Uppenbarelser kan inte förbereda er på de Stora Vågorna av förändring.

De kan inte förbereda er på ert öde i det Större Samfundet.

De kan inte förbereda er på de stora trösklar ni nu står inför och vars effekter ni kommer att känna av i allt ökande grad.

Ni har inte svaren för dessa frågor.

Det är därför som Uppenbarelsen ges, ty mänskligheten behöver nu få råd och varnas, välsignas och ges förberedelsen för en framtid som kommer att vara olik det förflutna.

Hör så dessa ord–inte med ert intellekt, utan med ert hjärta.

De talar till en större sanning inom er–en större sanning bortom begrepp, trosuppfattningar och idéer.

De talar till en naturlig genklang inom er, en naturlig affinitet, en naturlig inklination, en naturlig riktning som lever inom er varje ögonblick–bortom intellektets sfär och räckvidd.

Detta är en kommunikation till er djupare natur–i syfte att förstärka den, frambringa den, ställa den i kontrast till era idéer, era trosuppfattningar och era aktiviteter sådana de är idag.

Ni är oförberedda.

Gud har sänt förberedelsen.

Ni är omedvetna.

Gud tillhandahåller medvetenheten.

Ni är osäkra.

Gud kallar er till visshetens kärna inom er själva.

Ni är konfliktfyllda.

Gud tillhandahåller stigen ut ur konflikt.

Ni nedvärderar er själva och andra.

Gud återställer er till ert sanna värde och syfte i världen.

Världen håller på att förändras, men ni ser inte.

Gud har givit er ögon att se med och öron att höra med, men de skiljer sig från det ni gör idag och det ni förstår idag.

Mänskligheten kommer att misslyckas utan den Nya Uppenbarelsen.

Världen kommer att bli allt mörkare, farligare och mer konfliktfylld utan Uppenbarelsen.

Mänskligheten kommer att vackla och falla omkull inför sina egna misstag och brist på klarhet.

Världens resurser kommer att förbrukas genom konflikt, konkurrens och krig.

Folk kommer att resa sig mot sina regeringar.

Folk kommer att resa sig mot varandra.

Otaliga konflikter kommer att äga rum i framtiden–större och mer långvariga än något ni någonsin bevittnat tidigare.

Det är den Nya Uppenbarelsen som innehåller de saknade ingredienserna för er förståelse, nyckeln till er medvetenhet och källan till er kraft, styrka och beslutsamhet.

För detta krävs av er att ni har ett seriöst medvetande, att ni tar ert liv på allvar och att ni börjar ta er an de större behoven och kraven i ert liv.

Det är av denna anledning som Gud har sänt Uppenbarelsen.

Detta är Uppenbarelsen.

Vi är Uppenbarelsen.

Det finns inga hjältar att dyrka nu, inga individer att upphöja till gud. Det finns bara ett större ansvar att axla och en större vishet att tillämpa.

Det finns ingen flyktväg genom personlig upplysning.

Det finns ingenstans att fly.

Det finns inget självbedrägeri.

Det finns endast större resonans och ansvarsfullhet, större uppoffrande och bidragande.

Det är vad som kommer att rädda världen.

Det är vad som kommer att rädda mänsklighetens frihet och självbestämmande i ett universum där frihet är sällsynt och måste skyddas väldigt nogsamt.

Detta är det som kommer att återställa individens värdighet och förmåga att bidra med något av större kraft och betydelse, oavsett vad era omständigheter må vara.

Hör dessa ord–inte med era idéer, era trosuppfattningar eller era stridigheter, utan med ert hjärta, er djupare natur.

Ty Gud kan endast tala till det som Gud har skapat inom er.

Gud skapade inte er sociala personlighet.

Gud skapade inte era idéer eller trosuppfattningar.

Gud skapade inte era beslut, era misslyckanden eller ert beklagande.

Gud kan endast tala till det Gud har skapat inom er. Och detta är något djupare, mer genomgripande och mer naturligt inom er.

Det Nya Budskapet kallar på er.

När ni väl blivit medvetna om det, då måste ni möta utmaningen av att igenkänna det och vad detta kommer att innebära för ert liv.

Folk kommer att förkasta Uppenbarelsen därför att de inte vill förändras.

De vill inte behöva omvärdera sina trosuppfattningar, sina idéer eller sin ställning i samhället.

I själva verket kan de inte ifrågasätta det Nya Budskapet.

De kan blott undvika det och slåss emot det för att försvara sina tidigare investeringar och sin självbild.

Vem kan slåss emot Skaparens vilja och vidom, utom på falska grunder?

Här ser ni dilemmat som varje person står inför.

Hur ärliga vill de verkligen vara mot sig själva, mot det de ser och vet?

Hur medvetna vill de verkligen vara om sig själva, sin situation och världen runtomkring dem?

Hur ansvarsfulla är de beredda att vara för att bringa sitt liv i balans och att fatta de svåra beslut som de tidigare har misslyckats med att fatta?

Här kommer ni att se hur intellektet försöker stoltsera som ett slags gud, när det i själva verket är en utsökt tjänare.

Det är dess syfte och dess avsikt.

Här kommer ni att se arrogans och ignorans förenade i en självbedräglig form som så många människor håller fast vid.

Ni kommer att se vad som är stort och vad som är oansenligt, vad som är starkt och vad som är svagt, vad som är sant och vad som är falskt, vad som är värdefullt och vad som bara utger sig för att vara värdefullt.

Uppenbarelsen avslöjar allt.

Den kallar på er att följa det som är stort inom er och att hantera det som är obetydligt.

Den talar inte om några kompromisser vad gäller detta.

Ni kan inte få allt.

Ni kan inte ha både er framtid och ert förflutna samtidigt då de inte är förenliga.

Det är endast genom besvikelse och misslyckande som ni kommer att se att ni inte lever det liv ni var avsedd att leva och att ni inte är ärlig och sann mot er själv och ärlig och sann mot andra–en kärv men nödvändig uppgörelse i en tid av uppgörelse, en tid av förverkligande, en tid av Uppenbarelse.

Hör dessa ord–inte med era idéer, era antaganden, inte med era försvarssystem, inte med arrogans, stolthet eller ovetande, utan med er djupare natur, ty det är den som måste uppenbaras för er.

Den är en del av Uppenbarelsen.