Budskapet och Budbäraren

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 26 januari 2008
i Boulder, Colorado, USA

Det är viktigt för förståelsen av Den Nya Uppenbarelsens natur att den gavs till någon som sändes in i världen i syfte att mottaga den. Han är en människa. Han är inte perfekt. Han är inte storslagen enligt folks förväntningar. Men han är den som är ödesbestämd att mottaga Det Nya Budskapet; och hans liv har orkestrerats för att göra detta möjligt. Han har vägletts för att förbereda för detta under en mycket lång tid, utan att egentligen veta vad det var för. Och han var tvungen att bevisa sig, utan att förstå att han bevisade sig för något väldigt betydelsefullt. Han var tvungen att bestå prövningar, utan att veta vad för slags prövningar det rörde sig om eller betydelsen av framgång eller misslyckande.

Född in i en konventionell familj och utbildad vid universitetet, så visade han få tecken på storheten i sitt framtida liv. Med honom från början var emellertid en återhållsamhet som han kände när det gällde att binda sig till någon enda specialiserad yrkesbana; likaså en återhållsamhet som han var tvungen att utöva rörande sina relationer till andra och att binda sig till företeelser i världen. Hans resa är oförklarlig för alla som lever i världen; ty att leva i världen är blott en begränsad upplevelse av er fullständiga verklighet. Oavsett hur gedigen er förklaring eller teori må vara, så är den per definition ofullständig.

Marshall gavs vissa uppgifter att odla: det inre lyssnandet, urskillning rörande andra, en förståelse av den mänskliga naturen, mänskliga relationer, och en direkt upplevelse av naturens värld. Han tilläts begå misstag och att experimentera som ung man. Han hade möjligheten att uppleva mänsklighetens tillstånd och att smaka på det mer välbärgade livets nöjen och sorger. Hans relationer hjälpte honom att lära sig att vara med andra människor på ett effektivt sätt, att samarbeta med andra människor, att leva med andra människor. Men han hölls från att bli en helt och hållet världslig människa – en person vars hela fokus och inriktning är på att åstadkomma något inom världen. För detta upplevde han att han hölls tillbaka. Han erbjöds möjligheter som han var tvungen att tacka nej till. Han fick mottaga uppmuntran som han inte kunde acceptera. Och han upplevde lockelser som han var tvungen att förneka.

Han begick misstag. Det är sant. Men inte några som skulle äventyra hans förberedelse för sitt framtida liv. Hans brister erkänns. Han känner dem själv. Hans roll kräver inte av honom att han lever upp till förväntningarna hos de som tror att om det kom ett Nytt Budskap från Gud, så skulle det levereras av något slags supermänniska – en superman eller superkvinna – någon som är utan brister, någon som är storslagen och kan utföra underverk. Dessa slags förväntningar ingår i den mänskliga föreställningen; ty folk förstår inte Guds natur, syfte och plan. Inte ens de heliga skrifterna kan avslöja detta fullständigt.

Marshall var tvungen att resa som ung man; att leva utan definition i samhällets kontext. Han var tvungen att hålla sitt fokus på att utveckla vissa slags kvaliteter: uppmärksamhetens kvalitet, bedömningens och medkännandets kvalitet – även när det gällde väldigt smärtsamma situationer. Men samtidigt hölls han borta från krig och konflikt. Han hölls borta från äktenskap och föräldraskap. Han hölls borta från en yrkesbana. Ty hans mål modererades alltid av närvaron av Kunskap, den djupare Intelligensen inom honom. Tålamod, ståndaktighet, självförtroende, ödmjukhet, medkännande, att vara vänlig men reserverad – dessa är de kvaliteter som han var tvungen att odla, långt innan han kunde ha någon som helst känsla för sitt större syfte och sin större kallelse i världen.

Det är sant att Budskapet måste ges till en enda person – för att bibehålla dess renhet – och att denna person måste vara rätt person, den som är utvald. Denna person måste ha assistans och kamratskap. För detta sändes Marshall en kvinna av stor styrka och integritet. Hon blev hans hustru och följeslagare. Och han gavs en son som skulle hjälpa honom uppfylla sitt stora uppdrag i världen. Även andra sändes för att hjälpa honom, några för att bli vid hans sida blott för en kort tid, andra för att fortsätta med honom ända fram till idag. Ty Budbäraren kan inte resa ensam. Budbäraren måste ha assistans i att mottaga och bringa en sådan stor undervisning in i världen. Och hans följeslagare måste vara starka och modiga, flexibla och anspråkslösa. Ni förstår: deras förbindelse med Marshall måste vara djup och förutbestämd.

Han kommer inte att vinna över människor med charm eller utstrålning eller intellektuell briljans. Han kommer inte att fängsla folk genom att uppfylla deras förväntningar om storhet eller makt eller styrka. Hans kraft ligger i Det Nya Budskapet och i hans kapacitet att mottaga och bära Det Nya Budskapet och i att vara dess första elev och främsta företrädare.

Folks idéer om makt är så förvridna, så felaktiga, att folk här söker efter fel saker. Älskvärdhet och ödmjukhet, ståndaktighet, pålitlighet, tålamod och tystnad – dessa är kvaliteterna hos den mäktiga individen. Men detta är inte vad era kulturer och nationer hyllar såsom demonstrerande en sann kraft eller effektivitet. De enda som erkänns på detta vis är de självsvåldiga, de äventyrliga, de ambitiösa, de som använder våld för att tillskansa sig det de hävdar för sig själva. Men det är inte Nådens kraft. Det är inte den makt som Gud betonar inom individen. Och det är inte Budbärarens makt.

Det skulle ta lång tid – även med hans följeslagare – innan realiteten av hans stora ansträngning skulle avslöjas för honom. Detta skedde för att förhindra några misstag från hans sida eller risken för förnekelse och undvikande. Ty om valet av tidpunkt inte är det rätta här, så kan en person känna sig överväldigad och dra sig tillbaka – även från något de är ödesbestämda att uträtta, något de är avsedda att uträtta, som de har kommit in i världen för att uträtta. De som skapar roller för sig själva, de som gör reklam för sig själva i sina självskapade roller har inte denna kvalitet. Kan ni se detta? De är inte i besittning av Budbärarens gåvor.

Uppenbarelsen av Det Nya Budskapet kommer att vara överraskande även för Budbäraren. Han kommer knappt att kunna tro på det, ur sitt mänskliga perspektiv och efter att under så lång tid ha vant sig vid världen. Han har utvecklat en personlig identitet, en uppsättning vanor och självorienteringar. Så slog Uppenbarelsen ner i honom, och han välkomnade den inte. Han ville inte ha den.

Alla de stora Budbärarna som har sänts in i världen har upplevt exakt samma sak. Och när väl sanningen om deras uppdrag avslöjades för dem, så var de väldigt motvilliga. Det tycktes omöjligt. Det tycktes osannolikt. Det tycktes överväldigande. Det verkade farligt. Det verkade gå bortom deras förmåga. Det var inte i samklang med hur de uppfattade sig själva. Det talade om en styrka de knappt visste att de hade. Och det förnekade alla andra anspråk som den individen kunde ha för sig själv rörande vem de var och vad de måste ha och göra och så vidare.

Så det var inte förrän sent i processen av att mottaga Det Nya Budskapet som Marshall fick veta vad det verkligen var för något. Alla de åren av att mottaga Uppenbarelsen genomfördes av nödvändighet utan vissheten av vad det innebar, vad det syftade till, vad det skulle tjäna och göra och hur det kunde ges uttryck eller förklaras. Ni förstår: han var tvungen att genomföra detta utan att verkligen veta vad det var till för eller vad det i realiteten var för något. Han var tvungen att göra denna resa; och andra var tvungna att följa honom på denna resa. Det enda de visste var att resan de gett sig ut på var viktig och essentiell. Men bortom det förblev den mysteriös och förvirrande. När väl Uppenbarelsen gavs om den verkliga arten av det han hade mottagit, lärt och försökt kommunicera, så började en helt annan fas av hans förberedelse.

Han var nu tvungen att överskrida sin tidigare självbild för att möta kraven som hans uppdrag lade på honom. Istället för att bara vara en person som hade givits något viktigt att göra, så var han nu tvungen att bli ett redskap för den större gåva som han var bunden och ödesbestämd att mottaga och ge ut. Och han var tvungen att övervinna sitt självtvivel och sin motvillighet, alltmedan han hela tiden visste att det han höll på med var bortom hans förståelse och sannolikt till och med bortom hans förmåga att förstå.

Genom historien har de stora Budbärarna som kommit in i världen inte blivit förstådda; och deras Budskap misstolkades ofta och tillämpades på fel sätt. Sådan är svårigheten med att föra in något rent i världen, till en mänsklighet som är oren, som är full av klagomål och konflikt, ambition och degeneration.

Folk förstår inte uppdragets natur; ej heller den stora börda som Budbäraren måste axla. Istället uppfanns berättelser för att fånga den offentliga fantasin, att sälja in budskapet, att förstärka dess betydelse för de ovetande, att ge det en makt folk ville att det skulle ha istället för den kraft det verkligen besatt. I många fall skrevs Budskapet aldrig ner på rätt sätt. Det fanns i Budbäraren och demonstrerades av Budbäraren.

Men i denna situation var det nödvändigt att Budskapet skulle framställas, spelas in, transkriberas och publiceras, så att folk skulle ha tillgång till det rena Budskapet och den rena Undervisningen. Om något skulle hända Budbäraren, så skulle det verkliga Budskapet inte gå förlorat. Detta gjordes också för att bevara Budskapet i dess rena form, så att det inte genomgår radikala förändringar eller bearbetningar i framtiden, så att det inte förbinds med andra saker för att passa med folks förståelse eller för att gynna regeringar eller staten.

Därför var det nödvändigt att Marshall tog emot Budskapet innan han kunde kommunicera Budskapet. Han var tvungen att ge det en permanent form (även om han ibland fick ändra vissa ord för att göra dem mer begripliga) för att leverera Budskapet i en så ren form som möjligt, med stöd av de som sändes för att assistera honom. På så sätt: om något skulle hända Budbäraren, så är Budskapet ändå här. Folk kommer att behöva ta sig an Budskapet självt istället för att bara förkasta Budbäraren. De kommer att behöva brottas med Budskapet självt och allt som det utmanar i människor och allt som det erkänner som är sant.

Ni ser här för första gången hur Uppenbarelse går till, den verkliga naturen och det verkliga syftet hos en sann Budbärare i världen. Ni ser här för första gången hur Gud ger stora Budskap in i världen för att tjäna världen vid den tidpunkten och för de tider som kommer och hur sekvensen av Budskap som gavs över en lång tidsperiod har byggt på varandra och mött nya och utmanande förhållanden. Ni ser här för första gången hur Gud verkar i världen bortom det förflutnas berättelser, bortom kungörelserna och traditionerna, oavsett om de är sanna eller falska. Ni ser hur en Uppenbarelse äger rum.

Detta är viktigt att se; ty om Uppenbarelseprocessen inte förstås, så kommer Uppenbarelsen själv inte att förstås. Om Budbärarens börda inte igenkänns, så kommer Budbäraren inte att igenkännas. Skulle ni inte igenkänna Budbäraren, så är det till stor nackdel för er; ty han bringar med sig en medvetenhet och en förberedelse för de stora faror som mänskligheten står inför och stora möjligheter för mänsklig enhet och mänskligt samarbete. Han för med sig välsignelserna av syfte och integritet i vars och ens individuella liv och betydelsen av relationer på en högre, mer fullständig nivå. Han för med sig ett löfte om mänsklighetens framtid inom ett Större Samfund av intelligent liv i Universum och vad mänskligheten måste göra för att möta en värld av sinande resurser och ökande mänsklig konflikt.

Budbäraren har bringat Budskapet. Det är i en form som folk kan läsa. Det är inte någon senare tolkning. Det är inte något som har hållits hemligt av dolda kretsar eller inre cirklar allena. Det har givits folket under själva Uppenbarelseprocessen. Detta har aldrig tidigare skett. Ni lever nu i en värld där saker kan publiceras, där texter kan transkriberas och översättas till andra språk och presenteras i elektronisk form. Detta ger möjligheten för det skrivna ordet att ges överallt. Det är fenomenalt! Det är så viktigt nu; ty ni har inte mycket tid på er; för världen förändras alltför snabbt och farorna kommer – De Stora Vågorna av Förändring kommer till världen. Ni har inte årtionden eller århundraden på er att försöka begripa vad detta är eller att försöka översätta det eller låta det passera från blott en person till en annan i något slags muntlig tradition. Ni förstår: det finns ingen tid för det nu; och det är därför som Uppenbarelsen har givits på detta sätt.

Marshalls framsteg och förberedelse har fördröjts genom att vissa människor misslyckades i att komma och hjälpa honom. Han hölls tillbaka av omständigheterna. Vissa andra kallades, men svarade inte an. Och vissa som svarade kunde inte uppfylla sitt öde här. Allt detta höll tillbaka Uppenbarelsen av Det Nya Budskapet vid en tid när det behövdes; och detta sinkade hela processen. Detta är då svårigheten med att bringa en Uppenbarelse från Gud in i världen. Det finns så mycket som kan hålla den tillbaka, som kan sätta käppar i hjulet och som till och med kan hindra den från att tas emot och kommuniceras.

Detta Nya Budskap är inte blott för en nation, för en grupp, för en religion. Det är för världens hela folk. Det är en Uppenbarelse för världen. Det syftar inte till att ersätta världens religioner, utan till att kalla för deras enhet och styrka, att betona deras gemensamma sanning, att få ett slut på de ständiga konflikterna dem emellan och att förena dem så att de må kunna tjäna mänskligheten i dess tid av svår nöd.

Det kommer att vara en stor utmaning för folk att ta emot Budskapet och Budbäraren. Han kommer att peka på Det Nya Budskapet; ty ni måste först handskas med Det Nya Budskapet. Men hans närvaro och betydelsen och den stora tyngden av hans Gudomliga kommunikation är något som kommer att vara en stor utmaning att möta och ta sig an. Det kommer att ta lång tid att lära och förstå. Folk kommer att tro att de förstår det, men de kommer inte att förstå det. Folk kommer att hävda att det är lätt att förstå, men de kommer inte att ha förstått det. Folk kommer att förbinda det med andra saker – sådant de är bekanta med, andra saker som har lärts in och lärts ut i världen – men något som detta har aldrig tidigare förts in i världen. Kunskap och vishet från Det Större Samfundet och en undervisning om andlighet på nivån av Kunskap har bara varit kända för ett litet fåtal människor i världens historia och har aldrig presenterats som ett Budskap för mänskligheten själv.

Utmaningen ligger således på mottagaren – på er och på alla de som är så lyckligt lottade att de mottar Det Nya Budskapet vid en så tidig tidpunkt som möjligt. Det kommer att föra med sig klarhet, syfte och kraft till ert liv; och ni behöver detta just nu. Men dess gåva till världen är rentav större än vad det kommer att göra för ert liv. Men för att inse detta måste ni stå i en relation till Det Nya Budskapet. Ni kan inte stå vid sidan av det och döma det och kritisera det och bedöma det. Det är hopplöst. Det är dåraktigt. Det ni kommer att stöta på är era egna fördomar, era egna begränsningar och era egna antaganden och förutfattade meningar. Ni måste komma till detta med ett öppet sinne för att se vad Det Nya Budskapet kan avslöja för er. Om ni kommer med rädsla eller tänkande att det kommer att vända upp och ner på era trosuppfattningar eller ogiltigförklara era traditioner – ja, då kommer ni inte att kunna tränga in i det. Ni kommer bara att döma det i blindo. Ni kommer då inte att kunna ta emot dess nåd, dess kraft eller dess vision för framtiden.

Budbäraren kommer nu att behöva stor assistans från andra i att föra ut detta Nya Budskap i världen. Detta är inte något som en enda person mäktar med. Detta är inte något som en liten grupp individer – hur hängivna eller tjänstvilliga de än är – mäktar med. Det kommer att kräva assistans från andra. Det kommer att kräva att folk lär sig Kunskapens Väg; att de lär sig Det Nya Budskapet; att de lever Det Nya Budskapet och ser dess fullständiga relevans för den värld ni ser och dess fullständiga relevans för den värld ni ännu inte sett.

Budbäraren kommer att behöva beskydd. Han kommer att behöva sanna elever. Han kommer att behöva anhängare. Och han kommer att behöva andra som helt enkelt vittnar om denna stora händelse i mänsklighetens historia. Det kommer att tyckas otroligt, oförståeligt. Folk kommer inte att tro på det. De kommer att tänka att det är omöjligt. Gud gav alla Sina Uppenbarelser för så länge sedan. De finns i de heliga texterna. Många människor kommer inte att kunna acceptera att Gud har talat på nytt, att det finns en Ny Uppenbarelse i världen – som om de kunde anse sig känna Guds medvetande och vilja, som om de kunde insistera på att de känner Guds Plan och Guds sanning för sig själva. Detta är naturligtvis dåraktigt och arrogant; men många människor antar denna position utan att ens tänka efter.

För att känna Det Nya Budskapet, måste ni bevittna det. Ni måste lära känna det. Ni måste låta det tillhandahålla klarhet och mening för ert liv. Det är det enda sätt på vilket ni kan känna dess Källa, dess sanning och dess relevans för världen och för ert liv. Det representerar en Gudomlig relation; och det är denna relation som ni kan föra in i era andliga och religiösa traditioner. Ni tillåter då Det Nya Budskapet att tillföra ytterligare en dimension till er religiösa praktik och ert religiösa studium. Ni låter det fullfölja det som bevarats och presenterats i det förflutna. Ty mänskligheten står inför en ny uppsättning omständigheter som den aldrig tidigare har mött; och en Ny Uppenbarelse har givits för att förbereda mänskligheten, för att varna mänskligheten och för att stärka mänskligheten så att den må kunna förenas i mötet med De Stora Vågorna av Förändring.

Gud vet vad mänskligheten behöver även om mänskligheten förblir förvirrad. Gud vet vad som stundar för den mänskliga familjen även om den mänskliga familjen är besatt av sitt förflutna. Gud vet att mänskligheten måste förenas inför stor fara även fast människor fortsätter sina konflikter och fortsätter sina tillrättavisningar av varandra. Vad Gud vet och vad folk tror är inte samma sak.

Detta gör översättningen och framställandet av Det Nya Budskapet till en svår sak. Men ett sådant Budskap måste ges. Det måste nå de som kan höra, som kan se, som kan veta; de vars tillvägagångssätt är rent, som inte kommer hit med fördömande och som kommer hit för att ta emot klarhet och kraft, syfte och meningen med relation. De kommer för att välsignas av Det Nya Budskapet och för att stärkas av det och konfronteras med det.

Vad mänskligheten gör med detta Nya Budskap kommer att vara upp till mänskligheten själv. Gud kan inte kontrollera mänsklighetens respons. Gud kan inte kontrollera resultaten av mänsklighetens respons. Om ni förstod hur Guds relation till världen och till mänskligheten ser ut, så skulle detta vara väldigt tydligt för er. Men om ni inte förstår detta, så kommer det att verka förvirrande och förbryllande och kanske upprörande. Men Gud har i varje person nedlagt Kunskap – förmågan att se och erfara sanningen bortom bedrägeri och bortom personliga preferenser. Denna Kunskap måste komma fram i många människor nu, för att världen skall ha en framtid, för att mänskligheten skall kunna fortsätta och staka ut en ny kurs.

Det Nya Budskapet har ingen politisk agenda. Det är här för att inspirera rätt handling och ett igenkännande av nödvändigheten av samarbete inför verkliga förändringar och händelser i världen. Det kommer att lära er hur ni skall lyssna och vad Gud vill att ni skall göra i ert liv och vad som är tänkt för er och var era sanna styrkor och er sanna framgång står att finna – bortom alla världens övertalningsförsök och bedrägerier.

Budbäraren är nu i världen. Även i detta nu fortsätter han att föra Det Nya Budskapet in i världen. Han har genomfört sin stora uppgift av att ta emot större delen av Det Nya Budskapet. Det kommer att vara komplett. Han är inte här för att hävda sig själv som en härskare eller ledare eller stor makt. Han är här blott för att vittna om Det Nya Budskapet och att vara dess främsta företrädare. Han är inte här för att göra anspråk på politisk eller ekonomisk makt, eller för att putta undan andra människor eller omkullkasta någon. Hans närvaro här skall tjäna som en demonstration och som en presentation av Guds vishet och kärlek och de stora utmaningar som den mänskliga familjen nu står inför och för vilka mänskligheten inte är förberedd.

Ta därför emot Budbäraren och stöd honom på alla de sätt ni kan. Tillåt ert hjärta att tala om för er vad som måste göras. Igenkänn och ta emot Det Nya Budskapets välsignelser, som nu görs tillgängliga för världen för allra första gången.

Ta er tid att överväga det. Ta er tid att vara med det. Ta er tid att brottas med det. Ta er tid att tillåta det att avslöja för er saker som aldrig har visats er tidigare. Tillåt det att bekräfta det ni alltid har vetat vara sant och att avslöja den tråd av sanning som har löpt genom ert liv hela tiden. Tillåt det att upplysa era religiösa traditioner, att avslöja deras renhet, att avslöja deras kärnsanning, att avslöja att de alla har kommit från Gud, att avslöja mänsklighetens Enda Andlighet och att avslöja mänsklighetens stora tröskel i att möta ett Universum fullt av intelligent liv och av att lära er vända den stora nedgången som äger rum i världen idag.

Bördan vilar på mottagaren. Budbäraren har företagit en lång och svår resa. Även i detta nu vilar bördan på mottagaren. Det är hjärtats integritet, ärlighet och längtan som kommer att räknas och som kommer att göra det möjligt för er att ta emot Det Nya Budskapet för er egen räkning och att förstå dess betydelse för världen. Låt detta vara er förståelse.