3. Engagemanget

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 16 april 2011
i Boulder, Colorado

Idag skall vi tala om Gud, den Högre Auktoriteten.

Den Högre Auktoriteten talar till er nu, den talar genom Änglanärvaron. Den talar till en del av er som är själva centret och ursprunget av ert Väsen. Den talar bortom er sociala konditionering, bortom era idéer och trosuppfattningar och idéerna och trosuppfattningarna av er kultur och till och med er religion.

Den Högre Auktoriteten har ett Budskap för världen och för varje person i världen. Budskapet är mer än en idé. Det är till och med mer än en uppsättning idéer. Det är en kallelse och en bekräftelse, som kallar er att svara och bekräftar att det finns en djupare natur inom er och inom all världens folk. Bekräftelsen är en vändpunkt i er förmåga att svara.
Kraften och Närvaron presiderar över det fysiska universum, ett universum mycket större och expansivare än vad ni kan föreställa er och till och med bortom det fysiska universum till själva Skapelsens större sfärar.

Likväl talar den Högre Auktoriteten till er i ert privataste ställe, centret av ert Väsen, djupt under ytan av ert sinne.

Detta är er största relation. Det är källan till mening och syfte i alla era relationer med människor, med platser och till och med med saker.

Ni behöver denna Högre Auktoritet nu för att tala till er djupare del, för att bekanta er med er djupare del och för att förbereda er på att leva i en ny värld och på att möta ett universum av intelligent liv, som är det Större Samfundet av liv. Ni är omedveten om dessa ting, men de är en del av er.

Måhända har ni erfarit er djupare natur i stunder av klarhet, stunder av förutseende och till och med stunder av besvikelse då ni var i stånd att höra bortom era begär och era rädslor och andras begär och rädslor.

Den Höge Auktoriteten kallar på er, genom ert medvetandes uråldriga korridorer kallar den på er, bortom era trosuppfattningar och era upptagna tankar kallar den på er.
Ty Gud har talat på nytt och ordet och Ljudet är i världen. Det är en djupare kommunikation, mycket djupare och mer grundläggande än vad intellektet kan begripa.

Den talar om ett större syfte och ett större ansvar och en större association, både inom denna värld och bortom. Genom denna association blir ni en brygga, en brygga till världen, en brygga till ert Ursprungliga Hem från vilket ni har kommit och till vilket ni kommer att återvända.
Människor vill ha många saker. De har stora rädslor–rädslan för att förlora, rädslan för att inte ha, rädslan för försakelse, rädslan för förtryck, rädslan för smärta och lidande och dödens smärta.

Men den Högre Auktoriteten talar bortom alla dessa saker. Det är Skaparen som talar till Skapelsen.

Skapelsen inom er är det djupare sinnet Vi kallar Kunskap. Det är den permanenta delen av er. Det är den del av er som fanns före detta liv och som kommer att finnas efter detta liv, resande igenom Separationens sfärar, väglett endast av Röstens makt.

Människor vill ha många saker. De har stora rädslor. Många människor har fasta övertygelser. Men den Högre Auktoriteten talar bortom dessa saker till alla som kan se och höra och som kan svara på en djupare nivå.

Ni kan inte utvärdera detta. Det är större än ert sinne. Ni kan inte debattera detta, ty det är bortom era förmågor.

Det är mystiskt därför att det är genomgripande. Dess ursprung är bortom denna värld och alla världar, så ni kan inte föreställa er det.

Men upplevelsen är så djup att den kan omdirigera ert livs riktning och väcka er från er separationsdröm, kalla er ut ur era upptagenheter och era associationer och allt så att ni må höra den ursprungliga Rösten. så uråldrig att den talar om ett liv bortom er räkning, men ett liv som är ert liv.

Gud vet vad som kommer över horisonten. Gud vet varför ni är här. Gud har sänt hit er för ett syfte. Era planer och mål inbegriper sällan detta.

Det är något större. Det är något enklare och mindre storartat. Det är något essentiellt för ert Väsen och för er natur och för er design.

Det är den mest primära relation som ni har, den djupaste kärleken, den största samhörigheten. Det förenar er med er själv och ställer ert liv i centrum.

Den kallar er ut ur situationer som är skadliga eller är löfteslösa för er, kallar er till ett större deltagande i världen, vägledd av den mystiska Ursprungliga Rösten, en Röst olik allt ni någonsin har hört, djupare än något ni någonsin har känt, djupare än något ni kan se eller ta i.
Människor vill ha många saker. De drivs av stark rädsla. Till och med deras nöjen är fulla av rädsla och oro.

Men den Ursprungliga Rösten är bortom rädsla, och när ni svarar, är även ni bortom rädsla.
Vem kan säga vad detta är? Vem kan utvärdera detta?

Var inte dum och tänk ur produktivitetssynpunkt. Var inte analytisk. Ty detta sker på en djupare och grundligare nivå.

Skygga inte för detta. Ty detta är ert liv, ert syfte och er kallelse.

Närvaron och Välviljan är med er, men ni vänder er blick mot andra saker. Ert sinne är annorstädes. Det som återlöser er och återställer er är med er nu, Men ni tittar åt andra hållet.

Uppenbarelsen är i världen. Gud har kommit på nytt med ett Större Budskap för mänskligheten och en förberedelse för en svår och riskfylld framtid för den mänskliga familjen.

Vad är detta? Vad betyder det? Varför händer det? Hur förbereder ni er?

Endast Uppenbarelsen kan svara på dessa frågor. Om ni frånvänder er kan ni inte svara på dessa frågor.

Människor vill ha många saker. De är väldigt distraherade. De är mycket upptagna, men de vet inte var de är eller vad de gör. Deras mål är huvudsakligen samhällets mål. De vet inte vart de är på väg i livet eller varför de är här eller vem som sände dem och vad som kommer att återställa dem och förverkliga dem och ge deras liv syfte och riktning.

Den Ursprungliga Rösten talar till er nu. Och ni kommer att höra den Ursprungliga Rösten svara inom er, ty er förbindelse är mycket djup. Den är lik de floder som flyter under jorden, under öknen, underjordsfloder av de renaste vattnen men vilka inte kan ses från ytan och vilka inte kan finnas utom med andra medel.

Medan ni lever ert liv på ytan, är ni djupt inom er förbundna med det Gudomliga. Och denna förbindelse upplevs genom kallelsen och svaret, genom att följa en djupare Röst och en större riktning.

Människor frågar Varför? Varför händer detta? De måste stanna upp och lyssna och lära sig att lyssna för att föra sin uppmärksamhet helt och hållet till denna stund så de kan höra och känna och se att Uppenbarelsen berör dem inombords.

Så Uppenbarelsen berör, Uppenbarelsen inom varje person. Det är såhär Gud talar till världen I Uppenbarelsens tidevarv. Detta är förhållande på den djupaste och mest betydelsefulla nivån.

Ni kan inte bryta med Gud, ty Gud följer er överallt. Gud är med er i varje ögonblick,
I varje aktivitet som ni företar er.

Endast i era tankar kan ni vara skild, associera er med andra saker. Identifiera er med andra saker. Men den Ursprungliga Rösten är inom er, den kallar er att svara, vägleder er, håller er tillbaka.

För att förstå era djupare föraningar och ert hjärtas uppmaningar, måste ni börja lyssna. Lyssna inom er. Lyssna på världen utan att döma. Lyssna efter tecknen på vad som stundar. Lyssna efter hur ni måste svara. Lyssna efter vem ni ska vara med och vem ni inte ska vara med.
Här följer ni inte rädsla. Här finns ingen fördömelse. Här finns en större urskillningsförmåga och ett större igenkännande.

Gud har nedlagt Kunskap inom er för att vägleda er och för att skydda er och leda er till ett större liv och deltagande i världen. Den lever bortom intellektets sfär och räckvidd. Det sker på en djupare nivå.

När ni väl börjar uppleva detta, börjar ni erhålla en större omdömesförmåga. Ni blir försiktiga gällande vad ni gör och vem ni associerar med. Ni lyssnar djupt på andra för att se om ni bör delta med dem och vad de kommunicerar till er.

Människor tror många saker, men de vet mycket lite. De lever på sinnets yta, som är turbulent och kaotiskt och styrs av världens vindar och passioner.

Deras trosuppfattningar är en ersättning för de djupare förhållandena. Deras upptagenheter är ett undvikande av det större engagemang som de är ödesbestämda att ha.

De kan inte se då de drar sig undan. De kan inte veta. De kan inte svara. De är dominerade av sina tankar, av sitt sinne, av sina reaktioner. De är slavar, och lever som slavar.

Men Mysteriet finns inom dem. Det är det viktigaste av allt i livet. Bortom att uppnå mål, skaffa rikedomar och sällskap och erkännande i samhället, är det det viktigaste av allt därför att det är arenan för ett större engagemang.

Mysteriet är källan till allt viktigt. Alla de stora uppfinningarna och bidragen, de stora relationerna, de stora upplevelserna – alla kommer de från Mysteriet – vem ni är, varför ni är här, vad som kallar er, er större association, ert öde med vissa människor i världen, er förmåga att finna er väg medan alla omkring er sover, drömmer och är oemottagliga. Detta är en resa som ni måste ta för annars kommer ert liv endast att vara en orolig dröm.

När ni återvänder till er Andliga Familj efter att ni lämnar denna värld, kommer de att betrakta er för att se om ni har utfört er uppgift, om ni har åstadkommit den djupare förbindelsen. Och ni kommer att veta om ni har eller om ni inte har.

Det finns ingen fördömelse, endast igenkännande här. Här blir det som tidigare var mystiskt verkligheten självt. Och era prioriteringar är klara. Det finns inga distraktioner. Det finns inget motstånd.

Och ni kommer att vilja återvända, då ni säger till er själv, ”Den här gången kommer jag att komma ihåg. Jag vet nu. Jag kan se nu. Jag kommer att komma ihåg.”

Men ni måste komma ihåg medan ni är här. Det gör hela skillnaden. Det är början på allt viktigt. Det är ert livs vändpunkt.

Det är endast mystiskt därför att ni varit skild från det, fångad av formens värld, Vilse i världen, växt upp som en individ, anpassat er till en svår, föränderlig värld. Men sedan sker det att något påminner er, och ni börjar känna att Mysteriet är med er och inom er och påverkar er.

Dess Källa är bortom den fysiska verkligheten, ty vem ni är är bortom den fysiska verkligheten. Vart ni är på väg är i slutändan bortom den fysiska verkligheten. Men det är meningen att ni ska vara här därför att ni har sänts hit för ett syfte. Detta är Mysteriet.

Vi talar om dessa saker för att engagera er på en djupare nivå, för att framkalla det som är äkta, för att tala till en del av er som ni knappt känner till som är den större delen av er existens. Och denna del av er kommer att svara på grund av Vår uråldriga förpliktelse mot varandra.

Ni fruktar detta, men samtidigt längtar ni efter det. Det är en naturlig längtan, naturligare än allt annat som ni gör eller skulle kunna göra i världen.

Det är Engagemanget.