14. Kallelsen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 1 april 2011
i Boulder, Colorado

Att leva i en tid av Uppenbarelse och att bli erbjuden denna Uppenbarelse är en monumental händelse. Den kommer att vara så stor att den kommer att förändra ert liv och ert tänkande, er uppfattning och er förståelse av er själv, världen och ert öde. Även om ni säger nej till det Nya Budskapet och ifrågasätter det, kommer det ändå att förändra ert liv.

Ni kan inte råka på något så stort utan att det påverkar ert liv. Ni kan inte råka på en Uppenbarelse, vars like endast ges med flera århundrades mellanrum, utan att den har en stor inverkan på er.

Oavsett hur ni må svara i stunden, kommer den att nå djupare inom er, till en plats ni knappt må känna till, till en del av er ni endast har upplevt i stunder av klarhet och stark nykterhet. Den kommer att tala genom ert sinnes Uråldriga Korridorer.

Om ni studerar den och läser den och följer dess anvisningar, kommer ni att börja höra saker och se saker som ni inte hörde och såg förut. Ni kommer att ha en större vision och en mer omfattande förståelse, en förståelse som inte bara är självtjänande och självtillsfredsställande, utan något som kan möta verkligheten och som kan uppskatta att ni är i världen vid denna tidpunkt.

Om inte detta var ett Nytt Budskap från Gud, då skulle ni kunna betrakta det på nivån av idéer allena. Ni skulle kunna betrakta det som en teori. Ni skulle kunna betrakta det som en filosofi. Ni skulle kunna betrakta det som bara ytterligare en lära. Men det är mycket större än detta.

Det är därför det kommer att ha en inverkan på ert liv, om ni alls överhuvudtaget svarar. Det är meningen att det ska ha en inverkan på ert liv.

Ni kallas att motta den, att studera den och att lära er om den. Det är endast här ni kommer att inse dess värde och dess stora betydelse för den värld ni ser idag och för den värld ni kommer att behöva möta i framtiden – den stora förändring som kommer över horisonten och allt som mänskligheten kommer att behöva möta – de stora prövningar och de stora möjligheter som väntar er.

Det är något mycket stort att råka på Guds Uppenbarelse – större än era idéer, större än era övertygelser, större än era institutioner, till och med större än er nations eller kulturs eller religions idéer och trosuppfattningar. Ty dessa är i stort sett mänskliga uppfinningar.

Men nu råkar ni på något som inte är en produkt av mänsklig föreställning eller kreativitet. Ni kommer att veta att detta är sant genom den inverkan som den kommer att ha.

Den kommer från er Källa – ert livs största kärlek, Källan av ert liv, Källan av er djupare natur, Källan av ert syfte med att vara i världen, vilket ännu förblir okänt för er och ouppfyllt.

Detta är svaret på de stora böner om fred, om befrielse, om visdom och om styrka som har yttrats under senare tid och genom historien.

Ni kan inte skänka denna Större Makt till er själv, även om många har försökt. Den måste skänkas er från er större Källa – en Källa som trotsar all definiering, en Källa som inte går att föreställa sig eller begripa med intellektet.

Ty Skaparen lever bortom intellektets sfär, och likaså Skapelsen åtföljandes. Ni kan endast begripa era omedelbara omständigheter och händelseförloppen, men bortom detta ligger en Större Realitet, sannerligen åtskilligt större.

Det Nya Budskapet ställer krav på er. Det kräver att ni svarar. Det kräver att ni studerar och är tålmodig och inte drar förhastade slutsatser, inte följer era fördomar, er ilska eller era förbittringar. Det ber er att utforska, inte bara att tro, ty tron är svag. Den är inte tillräckligt gedigen.

Ni kommer att behöva en större grund inom er själv för att möta en värld i förändring och för att möta allt som mänskligheten måste möta under denna tid av Uppenbarelse.

Detta är inte bara en gåva till er personligen. Den är tänkt att flöda genom er till andra. Om ni ska motta, då måste ni ge. Ni måste vittna om Uppenbarelsen.

Ni måste hedra Budbäraren. Han är inte en Gud och kommer inte tillåta andra att avguda honom, men han är Budbäraren, och det finns ingen annan i världen som har fört hit ett Nytt Budskap från Gud.

Det var länge sedan en Uppenbarelse av denna omfattning gavs. Och aldrig tidigare har en Uppenbarelse givits så fullständigt, en Uppenbarelse som nu ges till en bildad värld – en värld av planetariska kommunikationer, en värld som är mer sofistikerad, en värld av större behov.

Ni inser det ännu inte, men ödet har bestämt att ni ska hitta detta. Det är ingen ren slump eller tillfällighet. Ödet har bestämt att ni ska råka på den Nya Uppenbarelsen. Ödet har bestämt att ni ska höra talas om den.

Det är en stor kallelse. Men vad Gud vill och vad folk gör är inte desamma.

Ni är fri att svara precis hur ni vill även om detta är en gåva till er, även om detta håller löftet om att avslöja ert större syfte och öde i världen för er och en större förståelse av ert liv och de föränderliga omständigheterna omkring er.

Gud kan inte kontrollera er respons. Gud kan inte kontrollera era tankar, ert lidande, er förvirring, era admonitioner, era passionerade övertygelser, era klagomål, era självdestruktiva beteenden, era beklagansvärda misstag och beslut.

Detta beror på att ni lever i Separation. Men det finns en del av er som aldrig separerade från Gud, och det är detta som det Nya Budskapet kommer att tala till inom er, en del av er som endast kan svara an. Det är det mest naturliga i världen. Det är ert syfte och ert öde.

Och om ni mottar det [det Nya Budskapet], då måste ni dela det med andra. Och ni måste medföra det till ert liv och tillämpa det där efter bästa förmåga och söka upp andra som gör detsamma så att de må bistå er i att bli stark och skapa balans och mening i era personliga angelägenheter.

Ni kan inte disputera ett Nytt Budskap från Gud. Ni kommer bara att framstå som dåraktig inför den Större Makten om ni skulle göra det.

Ni kommer att ha många frågor som ni inte kan besvara och många frågor som i sanning inte kan besvaras på ett bra tag.

Ni måste inse att detta är ett större engagemang. Det är inte en intellektuell strävan. Det är inte ett tidsfördriv eller en hobby. Det är inte här för att ge er nöje, komfort och säkerhet. Det är här för att kalla er till en större tjänst i en värld vars behov ökar för varje dag.

Er förpliktelse beror på att ni är här för ett större syfte – ett syfte ni inte uppfann och inte kan uppfinna, ett syfte som ännu inte fullständigt har avslöjats för er, ett syfte som skiljer sig från era önskningar och era preferenser och era idéer om ert liv.

Ni är förpliktigade därför att ni sändes in i världen. Förpliktelsen lever inom er. Den är en del av er djupare natur, en djupare natur Vi kallar Kunskap.

Den [förpliktelsen] är höjdpunkten i alla andliga studier, i alla religioner. Det är den som kommer att återlösa er. Det är den som kommer att transformera ert liv, er uppfattning och er förståelse. Men den måste aktiveras av Gud.

Ni har ett ansvar att vara i världen. Ni är ansvarig inför dem som sände hit er. Ni har en större roll att spela. Ni har en större tjänst att tillhandahålla.

Det Nya Budskapet påminner er om ert större syfte, era ansvar och er ansvarsskyldighet. Den gör detta utan att hota med straff eller skuldkänslor. Den gör detta för att återställa er, för att rädda er från er egen sorg och ert eget lidande, för att stärka er själ så att ni må återlösa ert liv och skapa balans där, ty ni har större arbete att uträtta i världen.

Endast en Ny Uppenbarelse kan medföra en sådan kallelse. Det är en kallelse runtom i världen. Det är inte bara till en grupp eller en nation, en religion eller en del av samhället. Den börjar nu ljuda världen runt.

Det är en blygsam början. Det Nya Budskapet kommer hit som en groddplanta, som ett barn – ren, ofördärvad av världen, sårbar, ömtålig, men med Skapelsens Makt bakom sig. Så länge den kan förbli ren och Budbärarens rykte inte besudlas, då kommer dess renhet att lysa fram.

Ni har detta stora tillfälle att motta ett rent Budskap, en Uppenbarelse för denna tid och de tider som kommer.

Tror ni att detta är en tillfällighet? Tror ni att detta sker av en slump? Om så är fallet, då underskattar ni vad ni erhåller här. Och ni överskattar era egna idéer och er egen förståelse.

Gud vill återföra makt till individen så att dem som sändes in i världen skall kunna bidra till en problemfylld värld. Världens framtid är beroende av detta.

Er roll kommer att vara anspråkslös. Den kommer inte att medföra stor uppmärksamhet och lovord. Ni kommer att arbeta bakom kulisserna, utan fanfar och erkännande. Och med detta, kommer ni komma undan ert eget sinnes fängelserum och allt som driver er och hemsöker er och håller er tillbaka.

Det Nya Budskapet kommer att förnekas och disputeras. Det kommer att förlöjligas. Detta sker alltid i Uppenbarelsens tidevarv.

Budbäraren kommer inte att möta människors förväntningar, ty han är en enkel och ödmjuk man. Han är inte gudalik och allsmäktig och full av charm och karisma. Ingen med dessa egenskaper skulle någonsin väljas ut att bli en Budbärare, att medföra ett Nytt Budskap från Gud till världen.

Hos honom finns ingen ambition. Han har förberetts under en mycket lång tid. Det har tagit mycket lång tid för honom att motta Budskapet, ty det är mycket stort och omfattande.

Det kommer att ta tid för er att motta det Nya Budskapet, ty det är större än vad ni tänker och tror och förstår i detta ögonblick. Inom den finns ett fönster mot ett större liv i världen och mot mänsklighetens framtid och öde inom ett Större Samfund av liv i universum.

Inget har någonsin givits mänskligheten tidigare som liknar detta, men nu måste det ges. Nu är detta avgörande för att bestämma vilken framtid och vilket utfall som mänskligheten kommer att behöva gå till mötes.

Behandla således detta med ödmjukhet, och börja reflektera på att även ni har ett större liv, och att ni ännu inte lever detta liv, att ni behöver stor hjälp och en stor Uppenbarelse för att förstå och för att göra resan mot ett större liv, att ta Stegen till Kunskap, att vägledas av en större styrka, ett större mod och en större beslutsamhet.

Ni var förpliktigad redan innan ni ens kom in i världen. Förpliktelsen lever inom er nu.

Guds Uppenbarelser har makten att vara den tändande gnistan för och initiera detta djupare ansvar. Dra er inte undan detta, ty allt som är stort och meningsfullt kommer att utgå från detta. Allt som är mäktigt, allt som är barmhärtigt, allt som är frigörande, allt som är befriande kommer att utgå från detta.

Gud har planterat återlösningens fröer inom er, men de måste odlas, och ni måste ha rätt inställning och attityd. Och Kallelsen måste finnas där.

Detta är förpliktelsen. Den ber er endast att vara ärlig, verkligt ärlig, så ärlig att ni kan känna det ni vet – bortom era önskningar, era rädslor och preferenser [så att] ni kan se sanningen bortom det ni önskar och det ni förnekar.

Det Nya Budskapet ber er att vara ärlig. Hur ni svarar kommer att avgöra huruvida ni är ärlig och uppriktig.

Det är inte en fråga om vad ni tror på, huruvida detta är förenligt med det. Varför skulle Guds Uppenbarelse någonsin vara förenligt med det ni tänker och tror? Den rättar sig inte efter mänskliga förväntningar, mänskliga konventioner, väletablerade trosuppfattningar eller mänsklig spekulation därför att det är ett Nytt Budskap från Gud och inte en produkt av mänskliga idéer.

Den förbereder er för ett icke-mänskligt universum. Ni har ingen aning om hur ni ska förbereda er för detta. Den förbereder er för en värld av minskande resurser och större omvälvning och spänningar. Ni har ingen aning om hur ni ska förbereda er för detta. Den förbereder er för att leva ett större liv. Ni har ingen aning om hur ni ska uppnå detta.

Gud vet naturligtvis detta, och det är därför den Stora Uppenbarelsen måste ges, för denna tid och de tider som kommer, och påkalla den förpliktelse som lever inom människor – för de som är redo att svara, för de som har den inneboende ärligheten och friheten att svara, för de som inte begränsas av sin religiösa ideologi, sitt kulturella tänkande eller andras viljor och preferenser.

Det är utmaningen i att leva i Uppenbarelsens tidevarv. Det kommer att konfrontera er med er själv – er styrka och er svaghet och styrkan och svagheten hos de i er omgivning. Det är en konfrontation med en större sanning och ett större syfte.

Var tacksam att detta kunde ges till er, ty utan detta, skulle ni famla blint i välden, och jaga drömmar och nöjen, och alltid leva under rädslans hot, berövandets hot, tyngden av ert eget sinne – ett sinne som inte vägleds av Kunskap.

Var tacksam, ty Herren av alla universa ger mänskligheten exakt vad den behöver – inte för att besvara alla dess frågor eller för att uppfylla dess målsättningar och önskningar, utan för att ge den exakt vad den behöver för att finna sin styrka och gå vidare i ett större samarbete och en större harmoni inom världen.

Ni har kommit in i världen vid denna tidpunkt för att tjäna under dessa omständigheter. Detta är er tid, en tid av Uppenbarelse. Detta är er chans, en chans att utöva en djupare ärlighet och en djupare uppriktighet.

Detta är en kallelse – en kallelse bortom ert tänkande, era idéer och era känslor, till en djupare realitet inom er.

Försök inte att förstå detta. Det är bortom er förståelse. Jämför inte detta med andra saker, ty ni vet inte vad ni har att göra med. Ni har inte upptäckt, levt och tillämpat det Nya Budskapet, så ni kan inte döma det med någon större visdom eller ärlighet eller uppriktighet.

Detta är en gåva till världen, men den måste ges från person till person. Ni måste vittna om detta för andra, och hitta dem som är redo och villiga att svara an. Detta är en del av ert syfte, förstår ni. Detta är en del av er gåva. Detta är en del av vad som väntar på att igenkännas av er på en djupare nivå.

Ni var menade att leva i en tid av Uppenbarelse. Uppenbarelsen är här. Ert öde kallar er. Det är bara en fråga om huruvida ni är redo eller inte. Ni kan endast svara för er själv i detta hänseende.

Ni kan inte avgöra vad andra människor kommer att säga eller göra. Det är en utmaning till er och till varje individ som är välsignad att och har möjligheten att erhålla en Ny Uppenbarelse från Gud. Bekymra er inte om vad andra kommer göra, vad världen kommer göra. Detta är en kallelse till er.

Endast Gud vet hur man når den djupare delen av er. Ni kan inte finna detta själv. Endast Gud vet hur man framkallar det som är er största gåva och tjänst. Ni kan inte framkalla detta ur er själv.

Endast en Ny Uppenbarelse kommer att förbereda mänskligheten för en framtid som kommer att vara olik det förflutna och för att möta en större realitet av liv i universum.

Var tacksam. Var ödmjuk. Var mottaglig. Ni behöver inte tro, endast vittna och motta, lära och tillämpa. Gåvorna kommer att bli uppenbara för er, och de kommer att demonstrera sin relevans och sin fullkomlighet för er med tiden.

Mänskligheten kan inte förverkliga sig själv. Den måste ha stor hjälp. Den kan inte förbereda sig själv för framtiden. Den är för blind och arrogant i denna stund. Den ser inte vad som kommer över horisonten, ty den tror fortfarande att den lever i det förflutna.

Den ser inte att den träder in i ett Större Samfund av liv i universum, ett Större Samfund som är utmanande och svårt, där frihet är sällsynt och där konkurrens är omfattande och bedrivs med stor skicklighet och övertygelse.

Endast Gud kan förbereda er för detta. Endast Gud känner till människans hjärta och människans sinne, människans själ och människans historia.

Ni måste acceptera era begränsningar för att kunna erhålla en större förståelse. Detta är en del av er kallelse.

Mänskligheten, hör Mina ord. Vi talar om en Större Realitet – en större sanning som lever inom varje person, en större sanning som inte kan begripas genom intellektuell debatt eller spekulation, en större sanning som måste levas och upplevas för att förverkligas och uttryckas klart.

Världens folk, hör Mina ord. Ni har ett större öde i universum, men ni måste möta en nedgående värld. Ni måste möta de stora omvälvningar som kommer. Ni måste enas tillsammans och samarbeta med en större klarhet och beslutsamhet.

Detta är Guds Uppenbarelse. Det är en Uppenbarelse bortom mänsklig förståelse. Ni kan endast närma er den och börja lära er den, men ni kommer aldrig uttömma dess visdom, dess klarhet eller dess makt.