8. Välsignelsen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 20 april 2007
i Istanbul, Turkiet

Välsignelsen är över mänskligheten, ty detta är en tid av Uppenbarelse. Detta är den tid då mänskligheten skänks en stor gåva, en stor gåva för att ge den syfte och riktning samtidigt som den står inför de svåra och osäkra tider som stundar.

Detta är den tid då mänskligheten erhåller en större förståelse av sin andlighet, en kallelse för sin enighet och samarbete och en uppenbarelse av sitt öde–både inom denna värld och bortom denna värld inom ett Större Samfund av intelligent liv i universum.

Ty mänskligheten har nått en stor tröskel, en tröskel från vilken det inte finns någon återvändo. Det är en tröskel olik alla andra trösklar som mänskligheten som helhet någonsin tidigare har nått.

Nu måste ni bli ett folk som tillhör världen–inte endast ett folk som tillhör en nation eller stam eller grupp. Ty ni träder in i ett Större Samfund av intelligent liv, där alla som ni kan komma att möta och alla som har ögonen på er redan i detta nu kommer att betrakta er som världens folk.

Här träder ni in i ett större panorama av liv, och ni träder in i en konkurrensbetonad miljö i universum olik allt ni ens kan föreställa er. Hur ni uppför er här, hur ni sköter era relationer med varandra, hur ni betraktar er position i universum–allt detta spelar en utslagsgivande roll i att bestämma er framtid och hur ert öde inom detta Större Samfund kommer att uppfyllas och om det ens kan uppfyllas.

Ni har nått den stora tröskel där ni har förmågan att förstöra denna världs livsförsörjande resurser och försätta mänskligheten i ett permanent tillstånd av nedgång.

Ni har makten att konkurrera med varandra liksom ni alltid har konkurrerat för att driva mänskligheten mot detta stora tillstånd av nedgång. Likväl har ni makten att välja en annan väg, en väg ut ur ett dilemma som bara kommer att bli besvärligare och svårhanterligare ju mer tiden går.

Vad ni som individ gör, vad ni som en del av en större grupp och en större nation gör, kommer att avgöra vilka av dessa två stora val ni kommer att göra. Om ni fortsätter att uppföra er som ni har i det förflutna, vilket är er vana, då är er framtid förutsägbar och extremt dyster.

Men om ni väljer en annan väg, då kan ni etablera en ny början, och ni kan uttrycka ett större löfte som lever i allas hjärtan som bor här.

Här är syftet med Välsignelsen att framkalla detta större löfte. Det börjar inom individen och utsträcks till människofamiljen.

Detta har frammanat ett Nytt Budskap från Gud till världen, ty endast ett Nytt Budskap från Gud kan inrymma en sådan Välsignelse. Endast det har förmågan att framkalla den större visdom och den större medkänsla som Skaparen av allt liv har nedlagt inom varje person.

Det finns ingen individ, det finns ingen filosofi, det finns ingen meningsinriktning som kan generera en sådan kallelse. Den måste komma från Skaparen av allt liv. Den måste komma från hela det Större Samfundets Gud–den Enda Guden, den Enda Källan, vars Änglar vakar över världen, men vars makt sträcker sig bortom vad mänskligheten ens kan föreställa sig.

Gud har nedlagt inom varje person fröet till Kunskap så att denna kallelse må besvaras. Denna Kunskap är en större intelligens inom varje person som väntar på att upptäckas, men hela dess verklighet står i relation med Skaparen av allt liv.

Det är ingen resurs som ni kan använda för att berika er själv eller för att vinna fördelar över andra, ty Kunskap kommer inte att göra dessa saker. Dess syfte och dess verklighet är att svara på Skaparen av allt liv och att svara på den stora kallelse som sänds ut samtidigt som mänskligheten fortsätter att närma sig denna stora tröskel i sin existens.

Ty det är vid denna stora vändpunkt som mänskligheten kommer att välja framgång eller misslyckande, då den står inför enorma svårigheter i världen och inför motstående och konkurrerande krafter från det Större Samfundet som söker utnyttja en kämpande och splittrad mänsklighet.

Många människor över hela världen känner ett stort obehag, en stor ängslan gällande världens tillstånd och är mycket oroade för världens framtid och för mänsklighetens framtid. De anar och känner och vet att de lever i ett tidevarv av stor betydelse, en tid som kommer att bestämma lotten och utfallet för mänskligheten. Detta är inte en intellektuell förståelse lika mycket som det är en intuitiv erfarenhet, ett kraftfullt igenkännande, en naturlig känsla av medvetenhet–som alla kommer från Kunskap inom människor.

Det finns ingen möjlighet att fly undan denna tid, denna stora tröskel. Ni kan inte längre försjunka er i era fantasier och era individuella passioner. Ty om ni träder in i detta stora tidevarv, denna stora tröskel och denna tid av Uppenbarelse blind och självupptagen, kommer ni inte att kunna se, att veta och att förbereda.

Ni må be till Gud för befrielse. Ni må be till Gud för Välsignelsen. Men Välsignelsen och befrielsen har redan nedlagts inom er–inom Kunskap inom er, i väntan på den tid då ni skulle ha mogenheten och förståelsen att en sådan kraft inom er måste påkallas, måste följas och måste hedras över allt annat.

Detta är ert förhållande med Gud, och den brådska ni känner inom er är Guds kallelse–kallelsen att vakna, att bli medveten och att svara.

Inbilla er inte att ert liv kommer att ha en större möjlighet utan ert deltagande. Inbilla er inte att ni kan sova er igenom den största händelsen i mänsklighetens historia och förvänta er att vinna på de förändrade förhållandena omkring er. Och tro inte att ni kan finna frid och sinneslugn genom att försöka blunda för de stora tider i vilka ni lever, ty någon frid och sinneslugn kommer inte att finnas där. Någon lindring eller tröst kommer inte att finnas där.

Ni lever i en tid av Uppenbarelse. Ni lever i en tid då mänskligheten står inför sin största tröskel, sina största utmaningar, sin största fara och likväl sin enda stora chans att etablera mänskligt samarbete och enighet då den står inför stora och fruktansvärda omständigheter.

För att se detta och veta detta själv, måste ni kunna övervinna er egen förnekelse. Ni måste kunna övervinna er kulturella betingning som förhindrar er från att se. Ni måste kunna övervinna era egna preferenser och er egen strävan efter att fly. Ni kanske tror att detta inte är möjligt, men kraften av Kunskap inom er kommer att möjliggöra det för er och möjliggöra det för andra.

Kallelsen sänds nu ut. Ett Nytt Budskap från Gud finns i världen. Budbäraren är i världen. Han är nu beredd att presentera det Nya Budskapet. Det innehåller Välsignelsen. Det innehåller Varningen. Det innehåller Förberedelsen.

Det Nya Budskapet är inte här för att ersätta världens religioner utan för att etablera och förstärka deras gemensamma grund, för att upplysa dem och för att ge dem styrka och syfte så att de må ha en framtid–både inom världen och inom det Större Samfund av liv i vilket mänskligheten nu träder in.

Ställda inför denna stora tröskel, kommer era regeringar att stå svarslösa. Era filosofer kommer att stå svarslösa. Måhända kommer människor att se en del av lösningen och försöka ge uttryck åt detta, och det är nödvändigt, men svaret måste komma från en större makt inom er och en Större Makt bortom er.

Ty vad som kommer att krävas är en stor omsvängning i mänsklig förståelse och en förändring i mänskligt beteende. Dessa saker måste påkallas av en större makt och ett större gensvar inom er och inom människor runt hela världen. Inte alla kommer att behöva svara, men tillräckligt många människor på många ställen kommer att behöva uppleva denna kallelse och detta gensvar.

Tiden är knapp. Det är inte läge att bli likgiltig och obeslutsam nu. Det finns ingen lyx i att förbli ovetande och dum när ni står inför de Stora Vågorna av förändring.

Ty det finns ett Större Mörker i världen. Det är ett mörker som är mer djupgående och mer betydande än något som mänskligheten någonsin har stått inför förut.

Det kommer till världen vid en tid av stor sårbarhet för människofamiljen–då ni står inför en värld i nedgång och samtidigt som ni har ett stort beslut framför er gällande huruvida mänskligheten kommer att välja vägen till självförstörelse–en väg som är resultatet av konkurrens, konflikt och krig–eller om den andra vägen, det andra valet, kommer att igenkännas, begäras och uttryckas–en väg mot samarbete och enighet då ni står inför en stor fara.

Många människor över hela världen börjar se bevisen på denna stora fara, men många människor sover ännu, drömmer om sitt eget personliga förverkligande, omedvetna och ouppmärksamma gällande de Stora Vågor av förändring som redan sköljer över världen.

Det kommer därför att vara nödvändigt för de som kan svara att de svarar till fullo–att de inser det stora hotet, att de hör den stora varningen och att ta de tar emot den stora Välsignelsen från Skaparen av allt liv.

Det finns ett svar för mänskligheten, men det är inte ett svar som mänskligheten kan uppfinna åt sig själv. Ty svaret måste kunna kalla människor till en större tjänstgöring för varandra. Det måste kunna överbrygga och överskugga de psykologiska, de sociala och de politiska ideologier och tendenser som fortsätter att ställa mänskligheten i opposition mot sig själv. Det måste vara en makt som är tillräckligt stor för att framkalla medlidande, tolerans och förlåtande inom människofamiljen.

Det är inte bara en samling idéer. Det är kraften av återlösning. Det är en kallelse från Gud och ett gensvar från Guds Skapelse–ett gensvar inom människor, ett gensvar inom er.

Ta så emot Välsignelsen. Ni kommer inte att kunna förstå den till fullo intellektuellt, men ni kan känna den och veta att den är sann. Ni kan känna att gensvaret rör om ert inre.

Hedra detta gensvar och tillåt det att spira i ert medvetande. Tillåt det leda er framåt. Det är den vägledning som Skaparen tillhandahåller åt er. Den har slumrat inom er liksom ni har slumrat omkring den.

Nu måste den vakna, ty tiden för dess framträdande har kommit. Nu måste ni blicka ut mot världen med öppna och objektiva ögon. Nu måste ni åsidosätta de barnsliga och enfaldiga upptagenheter som endast kan hålla er svag, blind och sårbar.

Detta är en tid av Uppenbarelse. Sådana tider inträffar endast mycket sällan–vid stora vändpunkter för den mänskliga familjen, vid stunder av stor möjlighet då Skaparen av allt liv kan ge mänskligheten en större visdom och Kunskap och tillföra ny inspiration och andlig kraft.

Detta är er tid. Detta är den tid ni kommit för, ty ni kom inte hela vägen till denna värld med hjälp av Änglavärden bara för att vara en konsument här–för att bygga ett bo åt er själv, för att berika er själv och kämpa mot andra för detta berikande.

Även om detta må vara verkligheten av ert liv här just nu, är det inte er större verklighet, vilken är att medföra något mer värdefullt till världen, något som världen inte själv kan tillhandahålla, och att tillåta denna gåva att omdana ert liv och leda ert liv i en ny riktning mot tjänande av mänskligheten och tjänande av liv inom denna värld.

Men ett syfte måste aktiveras av en större kallelse och en större samling omständigheter. Undvik så inte de Stora Vågor av förändring som kommer, utan möt dem. Ni kommer att vara rädd och osäker i deras skugga, men deras realitet kommer också att antända en andlig kraft inom er, och denna andliga kraft kommer att framkallas på grund av kallelsen, på grund av Välsignelsen.

Ty Gud kallar nu på alla som sover att vakna från sina drömmar om misär och förverkligande, att svara an på denna stora tid och förbereda att överlämna de gåvor som de sändes in i världen för att skänka en kämpande mänsklighet–en mänsklighet vars framtid nu till stor del kommer att bestämmas inom de närmaste åren. Detta är Välsignelsen.

Ni må be till Gud om många saker. Ni må be om att bli skyddade. Ni må be om möjligheter och fördelar. Ni må be om er familjs och käras välstånd. Men det finns inget större svar som Gud kan ge och det finns ingen större gåva som skulle kunna ges än Välsignelsen. Ty Välsignelsen svarar på en mycket större fråga som kommer från ert inre, från er själs behov. Det är en kommunikation långt bortom intellektet och stundens behov. Den tillgodoser mycket mer än ni har lärt er att be om.

Välsignelsen är en väg. Den är en stig. Den är en medvetenhet. Den är en resa. Den är ett berg som måste bestigas. Detta är Välsignelsen.

Detta är vad som kommer att ställa om ert liv och ge det mening. Detta är vad som kommer att organisera ert tänkande och ge er en flyktväg undan ambivalens och kaos. Detta, oavsett era omständigheter, kommer att medföra Välsignelsen till ert liv så att andra kan se den och känna den och svara an på den. Den är ogripbar. Den är obeskrivlig. Likväl har den förmågan att medföra alla de större gåvorna till den mänskliga familjen.

Det är endast Välsignelsen som kan förbereda och skydda mänskligheten. Det är endast Välsignelsen som kan erbjuda er vägen genom de osäkra och svåra tider som stundar. Och det är endast Välsignelsen som kan förbereda er för det Större Mörker som finns i världen–det Större Mörker som har makten att avgöra varje persons öde som befinner sig i världen nu och som kommer att befinna is i denna värld i framtiden.

Detta är en tid som kräver att mänsklig enighet, mänsklig makt och mänsklig visdom ska framträda. Ty ni står nu inför konkurrens från bortom världen, och också inför katastrofala omständigheter inom världen. Detta är en samling omständigheter som saknar motstycke i hela mänsklighetens existens.

Inbilla er inte att en sådan realitet ligger i någon avlägsen framtid eller att ni inte redan nu påverkas av den. Om ni inte kan se den stora utmaningen, kommer ni inte att känna det stora behovet. Om ni inte kan känna det stora behovet, kommer ni inte att känna igen Välsignelsen. Ni kommer inte att känna behovet av Välsignelsen. Och ni kommer inte att se att utan Välsignelsen, så kommer mänskligheten att gå in i en period av långvarig nedgång med allvarliga och enormt svåra omständigheter.

Gud förstår mänsklighetens svåra belägenhet även om mänskligheten inte kan inse den själv. Gud vet om er själs behov även om ni inte kan känna det inom er själv. Gud vet vad som är på väg för mänskligheten och kallar mänskligheten att förbereda sig–att bli vaken och medveten–att förbereda sig.

Guds vilja och människors beslut är inte desamma. Utfallet är därmed upp till människor. Skaparen har redan skänkt den stora gåvan av Kunskap. Änglarna vakar över världen. Men utfallet ligger i människors händer.

Människor kan välja–som många andra raser i det Större Samfundet sedan urminnes tider har valt–att misslyckas, att förfalla, att övertalas och hamna under andra makters styre. Detta har skett otaliga gånger både inom er värld och inom universums omätliga rymd.

Vad Gud vill och vad människor väljer och önskar sig själva är inte desamma. Detta är problemet. Detta är gåtan. Detta är vad som skapar den stora Separationen. Detta är vad som sätter er ur stånd att följa Kunskap inom er. Detta är vad som håller människor blinda och föder enfaldigt och skadligt beteende. Om ni således kan igenkänna problemet, ger ni er själv rätt förutsättning för att igenkänna lösningen.

Kallelsen har kommit från Gud. Svaret finns i Kunskap inom er och Kunskap inom var och en. Det finns ingen konkurrens eller konflikt mellan Kunskap, då den finns inom alla. Vad mycket detta skiljer sig från era teorier och idéer, era föreskrifter och era samhällens föreskrifter.

I slutändan måste mänskligheten handla djärvt och ta svåra beslut. Men Kallelsen är här.

Era beslut och era handlingar måste följa Välsignelsen och inte föregå den. Tillåt er själv att ta emot Välsignelsens gåva och sedan kommer ni, steg för steg, att veta vad ni ska göra–vilka åtgärder ni måste vidta, de trösklar ni måste genomgå och den förändring ni måste åstadkomma i ert eget tänkande och era egna omständigheter. Handling och förståelse följer Välsignelsen.

För att ge, måste ni först motta. För att veta, måste era ögon först vara öppna. För att ha förmågan och modet att svara, måste ni se behovet och känna betydelsen av de tider i vilka ni lever.

Ni måste förbereda ert sinne och era känslor. Ni måste förbereda er att motta Välsignelsen och att uppleva det större gensvaret inom er, den stora kallelsen till Kunskap inom er. Ni måste tillåta denna Kunskap att långsamt träda fram, utan att på något sätt försöka kontrollera den, dominera den eller manipulera den.

På så vis etableras Välsignelsen inom er och växer fram inom er. Ty Välsignelsen är inte någon flyktig företeelse. Den är inte något som ni upplever som en blixt. Det är inte så att den upplyser landskapet om natten endast för en sekund.

Den börjar en process av gryende. Den börjar en process av förnyelse. Den börjar en process av återlösning som kan vägleda och förverkliga återstoden av ert liv här. Sådan är mänsklighetens stora behov, och sådan är er själs och allas själars stora behov som bor här.

Må allvaret i er situation avslöja sig för er på ett ytterst kraftfullt sätt, och må ni ta er igenom de inledande känslorna av rädsla, osäkerhet och otillräcklighet för att tillåta Kunskapens djupare svar att äga rum i ert liv, som det också kommer att göra idag, imorgon och alla kommande dagar. Ty detta är Uppenbarelsens tidevarv. Ni är här i Uppenbarelsens tidevarv.