10. Församlingen

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 16 februari 2013
i Boulder, Colorado

Det finns en stor Församling, den Änglanärvaro som vakar över denna värld och har vakat över denna värld sedan mycket lång tid tillbaka.

Vad mycket dock detta skiljer sig från människors antaganden och övertygelser, det sätt på vilket sådana stora Varelser tidigare har framställts i era böcker om religion och i vissa personers vittnesmål.

Gud styr inte världen. Gud sköter inte klimatet. Gud cirkulerar inte blodet genom era ådror och öser inte vatten över klipporna och får inte fröna i marken att spira – ty allt detta sattes i gång i tidens begynnelse.

Men Gud har satt en Närvaro till att vaka över världen genom alla dess kaotiska och tragiska sammandrabbningar och episoder i historien – den håller utkik efter löftesrika individer; medför saker till världen vid avgörande vändpunkter i mänsklighetens evolution; och sänder en av sina egna till världen för att medföra en ny Lära och en ny förståelse för att ändra mänsklighetens medvetande och, om möjligt, ändra mänsklighetens kurs på ett positivt sätt.

De ni hedrar som de stora Budbärarna, de stora Helgonen, de stora Lärarna – såsom Jesus, Buddha och Muhammad – kommer från denna Församling, förstår ni. Men när de är i världen, är de människor. Det som utmärker dem är att de är här på ett större uppdrag med en större samling skyldigheter och en större ansvarighet gentemot de som sände dem. Deras liv är prövningar. Deras liv är krävande. Det är inte en resa för de veka eller för de som söker njutningar och vila här på Jorden.

Församlingen vakar över världen – den lyssnar, väntar på de förfrågningar som är verkligt äkta och representerar en ärlig vädjan, särskilt om de markerar en vändpunkt i en persons liv, särskilt om de demonstrerar en större önskan om kontakt – inte född ur ambition, inte född ur okunskap eller experimentering.

Det är signalen på att personen är beredd att börja vakna. Endast Himlen vet vad denna signal är, hur den låter, vad den betyder och hur den bör betraktas.

För er här på Jorden, är Församlingen som Himlen – en brygga mellan denna värld och ert Ursprungliga Hem, från vilket ni har kommit och till vilket ni kommer att återvända så småningom.

Alla i världen, alla i universum som lever i separation i den fysiska verkligheten, kommer att återvända till sitt Ursprungliga Hem så småningom.

Men medan de är här, är de fångade i sina egna intentioner. De är fångade i sina kulturer och sina nationer, i ett universum där frihet är mycket sällsynt. Likväl har var och en sänts hit för ett större syfte – en potential, en visdomens frö, en möjlighet till att, under rätt omständigheter och med deras egen ärlighet och medvetenhet, ett nytt liv kan initieras.

Varje värld i universum där förnimmande varelser har utvecklats eller har migrerat dit och koloniserat, där finns en Församling – en stor Församling eller en liten Församling, beroende på antalet individer och naturen och förhållandena hos den kulturen och nationen i universum.

Det är en plan på en skala ni inte ens kan föreställa er. Era religioner kan inte förklara det. Räckvidden av er teologi är alldeles för begränsad för att omfatta något av denna magnitud. Ni kan fritt försöka tolka livets tecken och symboler här på Jorden, men likväl kan ni inte tolka detta. Ert intellekt skapades inte för att tolka något på denna skala.

Men inom er finns Makten av Kunskap som Gud har nedlagt där – en djupare intelligens, ett djupare sinne. Det är detta sinne som Församlingen väntar på. Ty om detta djupare sinne inom er kan gro inom ert livs och era omständigheters kontext och accepteras och följas och mottas, kommer ni nu att börja en ny resa i livet. Endast i detta hänseende kan det sägas att ni föds på nytt i världen. Endast i detta hänseende skulle det vara sant, meningsfullt och effektivt.

Församlingens medlemmar kommer att se till vissa individer som gör en större insats för världen, men endast om den djupare Kunskapen inom dessa individer sänder signalen – den signal som Församlingen väntar på och eftersöker hos de som lever i Separation.

Gud tillåter att ni lever i Separation. Gud tillåter att ni lider. Gud tillåter att ni begår misstag eftersom det är därför ni har valt Separation – för att ha denna frihet.

Men då det inte finns något verkligt alternativ till Skapelsen, är er existens här endast delvis verklig. Den står fortfarande i förbindelse med Skapelsen, men i en föränderlig, utvecklande miljö – en miljö där ert liv är tillfälligt och utmanas och hotas avsevärt av många saker, där misstag och misslyckande är konsekvenserna av att leva utan vägledning från denna Kunskap.

Gud tillåter att detta sker därför att ni skapades för att vara fri. Ni är till och med fri att försöka att inte vara vem ni egentligen är. Ni är till och med så pass fri.

Men ni kan aldrig lyckas med Separation därför att Kunskap lever inom er. Det är den del av er som aldrig lämnat Gud och fortfarande svarar an på Makten och Närvaron av Skapelsens Herre och av själva Skapelsen.

Tänk på era religiösa läror i världen – berättelserna, lärorna och den stora uppsättningen idéer som är associerad med dessa – och fundera på dem i ljuset av det Vi säger till er här idag. Ty Vi ger er den stora bilden av ert liv. Se kontrasten och ni kommer att börja se att ni måste ge er ut på en ny resa.

Era gamla idéer om religion och andlighet kan endast tjäna er till en viss grad. Bortom detta, måste de åsidosättas, ty endast Gud vet hur man återvänder. Endast Gud vet meningen av er sanna existens och det specifika syfte som har fört er till världen vid denna tidpunkt, under dessa omständigheter.

Intellektet måste ge med sig så småningom. Den kan endast följa om den tjänar en större verklighet. Detta kräver ödmjukhet. Detta kräver, med tiden, att ni underkastar er den Makt och den Närvaro som lever inom er, som endast kan svara på er Källa.

Församlingen tillåter att allt händer på Jorden. Såvida inte deras Närvaro är nödvändig och begärs med allra största uppriktighet, kommer de inte att ingripa. Endast vid en stor vändpunkt, då ett Nytt Budskap ska ges till världen, kommer de tillhandahålla en ny förståelse, en större medvetenhet åt mänskligheten. Och detta kommer att ske som svar på stor och potentiellt förödande förändring i världen. Det är därför de stora Uppenbarelserna endast ges vid vissa avgörande vändpunkter i den mänskliga civilisationens evolution. De kan inte fabriceras. De kan inte uppdiktas. De kan inte ens inbillas, även om många människor givetvis har försökt.

Det är baserat på dessa som de stora traditionerna har byggts. Men det är också baserat på dessa som de stora traditionerna har misslyckats med att följa andan av Uppenbarelsen som i början initierade deras tillkomst. Gud vet att utan Kunskap, skulle folk missta sig gällande dessa saker och de skulle begå många misstag på vägen. Det är dessa villkor som råder i livet i Separation.

Men när ni väl börjar upptäcka makten och närvaron av Kunskap inom er själv, börjar ni upphöra Separationen inom er själv – mellan ert världsliga sinne och er idé om er själv och den större intelligens som lever inom er, en intelligens ni hade innan ni kom in i världen och vilken ni kommer att återupptäcka när ni väl avgår.

Detta kräver en stor resonans med livet och inte blott en komplicerad teologi eller filosofi. Änglanärvaron svarar inte på dessa saker.

Men vid en stor vändpunkt, såsom sker i världen idag, kommer en av deras egna att komma till världen. En av deras egna kommer att sändas för att möta prövningarna av att vara Budbäraren – den stora svårigheten, det stora mysteriet, den stora osäkerheten, den stora Närvaron som kommer att vistas hos honom medan han genomgår processen av att bli en vuxen människa, med än så länge liten medvetenhet om sitt större öde och syfte tills hans kallelse har initierats.

Ingen förstår Budbärarens liv, men alla kan motta Budbärarens gåvor, som är gåvor som är större än någon person någonsin skulle kunna ge till världen – gåvor som är vida långvarigare, mer genomgripande, mäktigare och mer inspirerande än vad någon person någonsin skulle kunna skapa eller uppfinna. Människor må ha övertygande idéer, men inget som kan transformera en persons liv på det mest naturliga och vackra sätt.

Detta måste komma från Himlen. Det måste komma genom den Församling som tolkar Guds Vilja. Ty universums Gud är alldeles för stor för att vara upptagen med denna värld – Guden av de otaliga galaxerna, dimensionerna och Skapelsen bortom den fysiska manifestationen, som är ännu större, så stor att det inte finns någon möjlighet att ni skulle kunna begripa dess omfattning och dess stora inkludering i livet.

Herren av en miljard, miljard, miljard raser och många fler är minsann bortom vilken teologisk princip som helst som någonsin har skapats i denna värld. Men det är en del av Guds Nya Uppenbarelse, förstår ni, därför att mänskligheten träder in i ett Större Samfund av liv i universum och måste nu börja tänka på Gud i ett större panorama.

Ty för att förstå vad Gud gör i denna värld, måste ni förstå vad Gud gör i universum. Och för första gången, ges Uppenbarelsen beträffande detta till en mänsklighet som står på tröskeln till rymden, till en mänsklighet som står på tröskeln till att förstöra världens miljö och driva sig själv mot undergång och katastrof. Det är den största tröskel som mänskligheten någonsin har stått inför, och den mest avgörande.

Allt kommer att förändras och håller på att förändras även i detta ögonblick. På grund av denna stora vändpunkt, har Gud sänt, genom Änglanärvaron och Församlingen, en Ny Uppenbarelse för världen – en Uppenbarelse om liv i Universum och Guds verk överallt, inte baserat på en folkstam eller en region eller på ett naturfenomen eller på en grupps eller en nations begränsade historia, utan på livets verklighet överallt.

Detta större panorama ger er det största tillfället att igenkänna Makten och Närvaron som lever inom er och uppmuntrar er att använda ert intellekt för att stödja denna insikt, ty det är det den skapades för att göra, och detta är dess högsta tjänst till er.

Ni kommer inte att få reda på namnen på de i Församlingen, dock kan de ibland ge någon person ett namn i syfte att hjälpa dem att svara. Deras namn är betydelselösa, ty de är enskilda individer och samtidigt är de en – ett fenomen som ni inte kan begripa med intellektet, som endast kan tänka på denna världens angelägenheter.

Under tiden för stor Uppenbarelse, talar Församlingen som en Röst. Den talar genom en av sina medlemmar, men de talar alla samtidigt, ett fenomen som ni egentligen inte kan tänka på. Det är för fantastiskt. Det är för fenomenalt. Det talar helt och hållet bortom er verklighetsuppfattning. Ni kan endast föreställa er individer i universum, men Församlingen är en och många och en, därför att de är så nära Himlen, förstår ni, där de många är en, och en är många.

Er fokus i livet är inte att förälska er i Församlingen eller att koncentrera er på Församlingen, ty deras syfte är att engagera er med återtagandet av Kunskap som lever inom er.

Ty ni måste vara den som väljer. Ni måste vara den som möter konsekvenserna, svårigheterna och välsignelserna av era beslut. Det är ni som måste välja att motta eller att avböja den stora gåvan. Det är ni som måste bära ansvaret för allt ni gör.

Så gå inte runt och och berätta för människor att Gud vägleder er att göra si eller så, ty detta är ansvarslöst. Ni måste säga, ”jag gör detta därför att jag känner att det är det som måste göras.” Hävda ingen annan auktoritet, ty ni vet inte med säkerhet.

Ni kan inte känna Församlingen eller makten av den närvaro som lever inom er såvida inte Kunskap har aktiverats inom er och kraftigt håller på att börja gro i ert liv. Skapa inte en romans om er änglaupplevelse, vad den än må vara, vare sig den är äkta eller fabricerad därför att allt handlar om Kunskapens gryende inom er, förstår ni.

Församlingen bryr sig endast om detta, ty fram till dess att detta sker, är ni inte pålitlig. Ni är inte ansvarsfull. Ni är inte modig. Ni är inte autentisk. Ni drabbas fortfarande av världens övertalningar och era egna rädslor och preferenser. Ni är för svag.

Det är därför ni måste lyftas inom er själv till en högre nivå genom en stor transformationsprocess som endast kan initieras av Församlingen. Ni kan inte initiera er själv. Ni kan meditera i tjugo år utan att bli medveten om makten och närvaron av Kunskap.

Det är er bön som nu ges med största kraft, nodvändighet och autenticitet som kallar Församlingen till er. Ni ber inte om förmåner eller endast om att beskyddas från faror. Ni ber om att bli återlöst, utan att veta vad detta innebär, utan att försöka förstå återlösningen, utan att tro att ni vet hur ni renar er själv. Ty endast Församlingen vet detta.

Det är något fantastiskt, förstår ni. Det är det största miraklet av dem alla. Det är det mirakel som skapar alla andra mirakel.

Gud har nu sänt ett Nytt Budskap till världen för att förbereda mänskligheten på att möta en ny världsupplevelse och miljö, och för att möta den stora utmaningen att bevara och ena den mänskliga civilisationen.

Gud har sänt den stora Uppenbarelsen till världen för att förbereda mänskligheten för dess möte med liv i universum – den största händelsen i människans historia och den som medför de största utmaningarna, svårigheterna och möjligheterna för den mänskliga familjen.

En Budbärare är i världen. Han har förberetts under en mycket lång tid för att motta Uppenbarelsen, ty det är den största Uppenbarelse som någonsin har givits till mänskligheten – den ges nu till en utbildad värld, en läs- och skrivkunnig värld, en värld av globala kommunikationer, en värld av global medvetenhet, till en viss grad.

Det är första gången i historien som ett Budskap har givits till hela världen samtidigt. Ty den måste nå världen på kort tid för att förbereda mänskligheten för den stora förändring som kommer till världen och för betydelsen av dess möte med intelligent liv i universum, vilket redan håller på att ske i världen.

Inga av Guds tidigare Uppenbarelser kan förbereda er för dessa saker, ty det var inte deras syfte eller ändamål. De gavs för att bygga människans medvetande, människans civilisation och människans samvete och den etik som eventuellt skulle kunna vägleda mänskligheten mot en större enighet och en större makt i världen.

Den mänskliga civilisationen har skapats, och även om den är ofullkomlig – full av korruption, splittring och misstag – visar den likväl stort löfte. Om ni var medvetna om förhållandena för liv i ert omgivande universum, skulle ni se detta stora löfte. Men ni kan inte se detta än. Ni har inte denna synvinkel. Men Församlingen ser givetvis detta, och det är därför som denna värld tillmäts stor betydelse, för att förbereda för denna stora tröskel. Så mycket ges nu, genom uppenbarelseprocessen.

Budbäraren står inför stora svårigheter, samma svårigheter som alla de tidigare Budbärarna ställdes inför – misstro, fiendskap, förkastelse, förlöjligande.

Människor kan inte se att den största händelsen i världen äger rum mitt ibland dem. De tror att det inkräktar på deras idéer eller är en utmaning mot deras övertygelser. De tror att den kommer underminera deras förmögenhet, deras makt och deras prestige i världen när den i själva verket erbjuder det största löftet om återlösning som de någonsin skulle kunna erhålla och den största förberedelsen för en framtid som kommer att vara olik det förflutna i så många avseenden.

Församlingen vakar över och vägleder Budbäraren, ty hans betydelse i världen kan inte överskattas. Hans betydelse i världen kan inte underskattas. Församlingen kommer att tala genom honom för att medföra Uppenbarelsen till världen. De kommer att tala som en därför att Budskapet är allt.

Om detta kan igenkännas av tillräckligt många människor, hörsammas och följas av tillräckligt många människor, kommer mänskligheten att ha makten att undvika upplösning och oändlig konflikt och krig för att bygga en ny grund för framtiden.

Uppenbarelsen har givit visionen för denna större värld för mänskligheten, men det kommer att vara en mycket annorlunda värld. Det kommer att krävas stor makt, stort mod och stor ärlighet för att skapa den och för att upprätthålla den i ett universum där det finns mäktiga styrkor och där frihet är sällsynt. Endast Gud vet hur detta kan åstadkommas. Endast Församlingen förstår dessa saker.

Er uppgift nu är att lära er att motta och att ta Stegen till Kunskap så att ni må finna er sanna grund i livet, att utmana era idéer, att lösa era dilemman från det förflutna, att förlåta er själv och andra och att betrakta världen utan förkastelse och fördömande, ty det är denna värld som, med tiden, kommer att framkalla från er era större gåvor och er större roll.

Det finns så mycket att avlära här, så mycket att överväga på nytt. Ni måste vara tillräckligt ödmjuk för att göra detta. Om ni tror er veta sanningen, om ni tror er veta Guds Vilja, om ni tror er veta vad universum är, kommer era chanser att upptäcka sanningen vara mycket små.

Församlingen vakar över världen. Kalla på Församlingen – inte i förbigående, ty de kommer inte att höra er. Inte för att uppfylla era ambitioner, era drömmar eller era fantasier, ty de kommer inte att höra er. Ni måste be med ert hjärta och er själ. Endast då kan er röst nå dem, ty de känner endast till det som är sant, ärligt och rent.

De kan inte manipuleras. De kan inte korrumperas. De kan inte influeras. Ni kan inte göra en uppgörelse med dem. Ni måste ha styrkan att med tiden motta deras råd och verkställa det utan kompromisser och utan förvanskning. Så pass stark kommer ni att behöva vara, för att vara en del av en större godhetens kraft i världen.

Människor kommer att tänka, “åh, detta är för mycket för mig att begrunda. Utmaningen är för stor!” Men Vi säger nej. Det är passande för vem ni är och varför ni är i världen och vem som sände hit er. Ni tänker på er själv på ett sådant förnedrande sätt. Ni har degenererat till ett patetiskt tillstånd när ni tänker såhär. Ni känner inte till er styrka, er makt och ert syfte, som endast Kunskap inom er kan tillhandahålla.

Församlingen vakar och väntar på de som kan svara på Budskapet som Gud sänder till världen i denna stund. Ty Budbäraren träder nu fram för att tala, att kungöra och att lära ut Uppenbarelsen. Han har avhållits under en lång tid tills Budskapet var komplett. Nu är det komplett, och världen är i stort behov av den, större än vad ni kan inse i denna stund.

Budbäraren representerar Församlingen även om han är en människa och även om han är ofullkomlig, ty alla människor är ofullkomliga. Han har begått misstag, men alla de stora Budbärarna har begått misstag.

Det är Himlens Makt inom honom som är hans styrka, som är hans fana, som är hans sköld. Ni kan förgöra hans kropp, men ni kan inte förgöra hans Budskap. Och ni kan inte förgöra det som han medför till världen och den Makt och den Närvaro som har sänt hit honom – den Makt och den Närvaro som väntar på att ni ska svara.

Ty gåvan ligger nu framför er, och Himlen vakar och väntar på att se vem som kan motta, vem som kan igenkänna, vem som kan ta Stegen till Kunskap och motta gåvan av ett större liv i en värld som blir mörkare och mer osäker för varje dag som går.