Tag Archives: The Greater Community

Att träda in i det Större Samfundet

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 27 maj 2011
i Boulder, Colorado

Guds Nya Uppenbarelse öppnar dörrar mot ett universum av intelligent liv, den tillhandahåller perspektiv, inblick och förståelse som aldrig varit tillgängliga förut.

Den mänskliga familjen inser inte sin sårbarhet mot detta Större Samfund och inte heller sin relation med detta Större Samfund.

Då ni har levt i isolering så väldigt länge, är hela er uppfattning av er själv, er uppfattning av Skapelsen och det Gudomliga i hög grad associerade med denna värld allena. Och ändå har så många människor rötter i det Större Samfundet, ty en stor del av deras tidigare erfarenhet skedde där innan de kom in i denna värld, i detta liv.

Det är som om ni vore en isolerad stam som aldrig upptäckts av den yttre världen, och ni känner inte till de större makter som existerar omkring er och ni är fullständigt oförberedda för den dag då er existens skulle upptäckas utifrån.

Men givetvis har mänskligheten sänt ut signaler till rymden, tämligen dåraktigt så klart, och därför är er närvaro välkänd för era grannar och för andra grupper som betraktar världen med stort intresse.

För vissa, har ni studerats under en mycket lång tid. Samtidigt som de kan tänkas finna er djupare natur obegriplig, kan ert yttre beteende enkelt urskiljas och är alldeles förutsägbart.

Ni står vid tröskeln till en helt annorlunda realitet, ett icke-mänskligt universum–ett universum där mänskliga värderingar och strävanden inte delas universellt, ett universum där er existens och där er betydelse är av liten eller ingen konsekvens, förutom för de raser som antingen söker att stödja mänsklig frihet i världen eller de raser som söker att ta den ifrån er.

Det Större Samfundet kommer att ändra hur ni betraktar er själv, hur nationer här interagerar med varandra och mänsklighetens hela prioritet. Dess effekt kan vara extremt fördelaktig om ni kan förstå den korrekt.

Ty det är det Större Samfundet som kommer att slutligen övertyga era nationer att samarbeta, att enas för bevarandet av världen och för beskyddet av den mänskliga familjen.

Det är det Större Samfundet som kommer att visa er att ni inte har råd med era oupphörliga konflikter här på Jorden, att era resurser här är dyrbara och er självförsörjning är av största betydelse.

Med denna medvetenhet, skulle ni inte fortsätta att förslösa världen i den förskräckliga takt som ni gör nu. Ni skulle inte dåraktigt tänka att universum finns till så att ni kan ta för er när ni väl har förbrukat denna världs resurser. Ni skulle förstå att denna värld är allt som ni har.

Denna värld, detta solsystem, är allt som ni har. Bortom detta, träder ni in i regioner som ägs eller kontrolleras av andra, och ni kan inte ta detta ifrån dem.

Ni känner inte till reglerna för engagemang i universum eller relationerna mellan nationer eller vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet i detta Större Samfund av liv. Ni är som barnet som träder in i metropolen–oskyldig, inbilsk, omedveten.

Människor vill ha många saker från besökare här. De förväntar sig många saker. Människor känner att det är mycket viktiga i universum och att andra naturligt skulle komma hit för att hjälpa er och för att ge er det ni vill ha och behöver. Människor tror att kontakt är som ett slags spännande äventyr, en semester från det mänskliga livets vardagligheter. De vill tro att denna kontakt skulle vara mycket positiv och fördelaktig därför att de inte har styrkan, modet eller förberedelsen att tänka på det på något annat sätt.

Guds Uppenbarelse tillhandahåller er en inblick i detta Större Samfund av liv, en inblick som endast Gud kan tillhandahålla. Ty det finns inget i universum som Gud inte är medveten om.

Ingen ras kan göra ett sådant påstående. Ingen ras förstår sig på ens denna galax. Ingen ras har en förståelse om mänsklighetens djupare natur. Inte ens de få raser i denna region av rymden som är fria och självbestämmande, inte ens de kan fullständigt förstå vad mänsklig natur egentligen betyder.

Men alla i universum söker resurser, och de mer teknologiskt avancerade nationerna är mycket beroende av detta. Man når inte en ställning där detta behov upphör att existera därför att samtidigt som man gör teknologiska framsteg, eskalerar behovet som svar på detta.

Mänskligheten vet inte om att den är vid en stor tröskel, en stor vändpunkt, en vändpunkt som kommer att skapa en framtid olik det förflutna. Ni lever i en värld i nedgång, en värld av minskande resurser och avtagande möjligheter, och ser inte er stora sårbarhet mot rymden. Era gränser är oskyddade. Ert folk är omedvetet. Era regeringar lider under sina interna svårigheter och problem med varandra.

Denna värld, ett sådant vackert ställe, så rikt biologiskt, med så många viktiga resurser som är svåra att finna i ett universum av ofruktsamma världar.

Uppenbarelsen från Gud måste väcka er till realiteterna, svårigheterna och möjligheterna med att träda in i ett Större Samfund av liv. Inga av Guds tidigare Uppenbarelser behövde göra detta därför att behovet fanns inte. Mänskligheten hade inte fortskridit så långt.

Men nu har ni en global civilisation–splittrad, konflikterad, destruktiv, obetänksam, och ansvarslös. Men likväl är det ett världssamhälle. Ni har globala kommunikationer. Ni har global handel, och för många människor, en växande global medvetenhet. Det är vid denna tidpunkt som försök till intervention kommer att ske. Det är vid denna tidpunkt som mänskligheten blir en belöning att göra anspråk på.

De som kommer att komma hit och redan är här kan inte leva i den biologiskt komplexa värld som ni lever i och till vilken ni är anpassade. De behöver mänsklig assistans. De behöver mänsklig lojalitet. De behöver mänsklig medverkan för att nå suveränitet och kontroll här. De kommer att utnyttja era förväntningar, era önskningar, era fantasier och ert missnöje för att etablera denna position för sig själva.

Se på historien när det gäller intervention i er värld. Se hur enkelt urinvånare gav efter för närvaron av utländsk intervention. Detta får inte bli ert öde.

Om ni börjar att tänka inom denna större arena av liv, kommer ni att börja se saker ni inte kunde se förut, och ni kommer se att mänsklig enighet och mänskligt samarbete inte endast är ett önskvärt framtida mål eller ett föredraget alternativ, utan istället en nödvändighet för att försäkra den mänskliga familjens frihet och framtid.

Interventionen försöker inte att förgöra er, utan att utnyttja er, utnyttja er för sina egna syften. Detta är en verklighet ni inte kan undfly, och det bedrägeri som mänskligheten kommer att utsättas för och den pacificering som mänskligheten kommer att utsättas för för att ge efter, för att foga sig är mycket stark och övertygande.

Då de tappat tron på mänskligt ledarskap och institutioner, kommer människor att vända sig till andra makter i universum för att guida dem, med en ivrig tro på att en välgörande styrka kommer att komma hit för att återställa och rädda mänskligheten från sig själv. Det är denna förväntan, denna önskan, hur omedveten den än kan tänkas vara, som interventionen kommer utnyttja för sina egna syften.

Er frihet är dyrbar, i den mån den har etablerats i världen. Den har nåtts genom stor ansträngning och mänsklig uppoffring. Den måste skyddas med stor vaksamhet.

Ni bekymrar er endast för varandra i detta hänseende. Men nu har ni större bekymmer, och med dessa bekymmer, ett större behov att utbilda er om liv i universum och förbereda för innebörden av detta svåra och riskfyllda engagemang.

De som är allierade med mänskligheten, de fria raserna, de kommer inte att ingripa här, ty intervention för dem är en överträdelse. De inser att även om de kunde vinna ert förtroende och tilltro, skulle de behöva upprätthålla en kontrollerande närvaro här för att vägleda er in i det Större Samfundet. Detta kan de inte göra. De inser att mänskligheten kommer att behöva kämpa och lida för att ens komma till en insiktspunkt och en position av ansvar gällande sin framtid och sitt öde här.

De kan endast ge råd. De kommer att sända sina Briefings, Briefingsen från Mänsklighetens Bundsförvanter. Detta har de gjort som en del av Guds Nya Uppenbarelse, ty Skaparen vet att ni måste inse att ni inte är helt ensamma i universum och att frihet och självbestämmande existerar och har uppnåtts av andra. Men detta är inte en enkel bedrift, och det finns grundkrav för den.

Människor chockeras av dessa saker, inte för att de är osanna eller ens för att de verkar sensationella, men därför att de aldrig har tänkt på det, och de vill egentligen inte ens tänka på det, det är så stort och komplext och utmanande.

Men detta är er värld. Detta är anledningen till att ni har kommit. Ni kom inte för att sova på en vacker planet, utan för att hjälpa till med att bevara den och skydda den mänskliga familjen från nedgång och från underkuvelse.

Mänsklig konflikt håller på att förtära er. Då ni är okunniga, dåraktiga och omedvetna om vad som existerar bortom era gränser, håller mänsklig konflikt på att förtära er.

Det är dags för mänskligheten att mogna, att växa upp, att inse att ni lever i ett Större Samfund av liv–ett Större Samfund ni inte kan kontrollera, ett Större Samfund som är bortom era ansträngningar, er teknologi och till och med er förståelse.

Det är därför Skaparen av allt liv medför Uppenbarelsen om det Större Samfundet till världen. Det är dags nu–samtidigt som mänskligheten står inför en värld i nedgång, en värld av minskande resurser och växande ekonomisk och politisk omvälvning och instabilitet; en tid då världens religioner har blivit partisinnade i en pågående konflikt och konkurrens för mänsklig acceptans och ledarskap; en tid då resurser i de fattigare nationerna håller på att ta slut och de rika nationerna håller på att hamna i stor skuldsättning.

Det är en perfekt tid för intervention. Det är det nödvändiga skedet för en större mänsklig medvetenhet att framträda och tillsammans med den, ett större ansvar mot världen–inte endast mot ens nation eller ens grupp eller ens religiösa anknytning, utan mot hela mänskligheten. Ty om nationer går omkull, kan hela världen gå omkull. Om interventionen lyckas i en del av världen, hotar det framtiden för alla här.

Människor är fulla av missnöje. De är fulla av behov. De är fulla av, i vissa fall, desperata behov–fattigdom och förtryck. Världens ledare är antingen blinda eller så kan de inte kommunicera vad de har fått reda på, vad de ser och vet. Så nationernas folk förblir okunniga om den mänskliga historiens största händelse, den största utmaningen mot mänsklig frihet och suveränitet och den största möjligheten för mänsklig enighet och mänskligt samarbete.

Ty ni kommer inte att kunna engagera er i ett Större Samfund av liv som en krigande och konflikterande uppsättning av stammar och nationer. Ni kommer inte att ha någon styrka och effektivitet där, och er sårbarhet kommer att vara så uppenbar för andra.

Mänskligheten håller på att förstöra världens rikedomar, och också detta har föranlett intervention.

Det finns så mycket för er att lära. Det kan inte kommuniceras i några få ord, utan i en stor serie Läror, vilka ingår i Guds Uppenbarelse.

Här måste en Kristen bli en Kristen med en medvetenhet om det Större Samfundet. En Muslim blir en Muslim med en medvetenhet om det Större Samfundet. En Buddhist och en Jude når ett större panorama av liv till vilket deras religiösa läror måste bli relevanta. Om religion i världen ska utbilda och upplysa, måste den ha denna större kapacitet och medvetenhet.

Ni kan inte vara oseriösa när ni står inför det Större Samfundet eller inför de Stora Vågor av förändring som redan inträffar i världen. Det är dags att växa upp.

Mänskligheten har stora styrkor. Ni har inte förlorat er förbindelse med den djupare Kunskap som existerar inom varje person. Ni har inte blivit ett reglementsenligt, sekulärt, teknologiskt samhälle, vilka är så vanliga i universum. Ni har inte förlorat er frihet eller er större medvetenhet helt och hållet, även om detta hotas med varje dag som går.

Livets behov är fundamentala överallt. Avancerad teknologi befriar er inte från dessa behov helt och hållet och kan faktiskt eskalera dem enormt. Tror ni att stora teknologiska samhällen i universum inte är desperata för resurser, resurser som de nu inte kan skapa själva utan måste bedriva handel för att skaffa och förhandla sig till, från platser långt, långt borta? De har förlorat sitt självbestämmande. De styrs nu av själva de handelsnätverk av vilka de är beroende.

För att vara fria i universum måste ni vara självförsörjande, ni måste vara enade och ni måste vara mycket diskreta. De är kraven som varje nation, varje värld, till och med varje ras måste etablera i ett Större Samfund av liv.

Här kan ni se faran och förförelsen i mänsklighetens mottagande av teknologi och resurser utifrån. Vilken stor lockelse det skulle vara. Vilken stor förförelse det är.

När ni väl förlorar ert självbestämmande, går allt som ni värdesätter förlorat. Ty ni kommer inte att kunna etablera engagemangsreglerna för att få tillgång till de saker vilka ni nu har blivit beroende av. Andra nationer kommer att bestämma ert beteende och ert deltagande. Det är en verklighet.

Ni kan inte erövra ert lokala universum därför att ni kommer att motarbetas av alla. Denna bild skiljer sig mycket från era filmer och er science fiction och era fantasier, era förhoppningar och era outtalade förväntningar.

Detta ger en mycket annorlunda bild gällande vikten av mänsklig enighet och mänskligt samarbete här på Jorden, vikten av att säkra och bygga mänsklig frihet och makten och närvaron av Kunskap som Gud har nedlagt inom varje person.

Här är frihet inte bara att bli eftergiven och oansvarig mot allt och alla. Den blir ett essentiellt element av er delaktighet i livet. Här kan era större gåvor framkallas, ty ni inser att ni är här för att tjäna mänsklighetens stora och hotade behov. Här aktiveras och påkallas allt som är sant och genuint inom er. Här kommer nationer att upphöra med sina ändlösa konflikter och försöka skapa stabilitet för sig själva och sina grannar för att säkra sitt framtida välbefinnande och för att skydda sig själva mot intervention utifrån.

Världen kommer inte att tas med tvång, ty det är inte tillåtet i denna del av universum. Den kommer att tas genom förförelse och övertalning, genom att utnyttja mänskliga svagheter och konflikt, mänsklig vidskepelse och ouppfyllda mänskliga behov.

Rå styrka används sällan i denna del av universum. Större, mer raffinerade medel nyttjas för att skydda världens resurser och vinna herravälde genom övertalning, bedrägeri och hemlighetsmakeri. Mänskligheten är fortfarande en klumpig, våldsam ras i detta avseende, men också detta förändras här på Jorden.

Vi ger er dessa perspektiv därför att detta representerar Skaparens kärlek. Även om det kanske är överväldigande och skrämmande först, är det en realitet vilken ni måste bli medveten om och van vid. Ni måste tänka nu inte bara på er själv eller ert samhälle eller er nation, utan på hela världen därför att det kommer att avgöra er lott och ert öde och era barns och världens barns välbefinnande. Det är en stor omställning i medvetandet, en stor och nödvändig omställning nu.

Människor kommer att göra motstånd mot detta, naturligtvis. De kommer att söka sin tillflykt i sina religioner. De kommer att söka sin tillflykt i sina politiska ideologier. De kommer att söka sin tillflykt i människans rationalitet.

Men liv i universum är inte beroende av dessa ting. Livet äger rum vare sig ni är medveten om det eller inte, vare sig ni är beredd på det eller inte. Det är inte en fråga om perspektiv. Det är inte en fråga om ideologisk orientering. Det handlar i själva verket om att vara uppmärksam, att vara observant och objektiv och ärlig med er själv.

Detta är en stor utmaning, men en nödvändig utmaning, och en återlösande utmaning om den kan mötas ärligt och uppriktigt. Ni har seende ögon och hörande öron, men ni tittar inte och ni lyssnar inte. Alla omkring er verkar vara besatta, upptagna eller förtryckta. Vem kommer att tala till dem? Vem kommer att lära dem? De kanske inte får höra Våra ord. Vem kommer att tala till dem?

Ni behöver endast peka mot Uppenbarelsen, ty ni själv kan inte förklara liv i universum. Ni själv kan inte förklara de Stora Vågor av förändring som håller på att komma till världen. Ni själv kan inte förklara vad människans andlighet på Kunskapens nivå betyder. Ni själv kan inte förklara visdom och Kunskap från universum. Ni själv kan inte förklara mänsklighetens större öde och vad som måste göras för att uppnå det.

För detta måste ni vända er till Uppenbarelsen, ty Uppenbarelsen är större än vad alla enskilda personer kan förstå. Peka mot Uppenbarelsen, ty den allena innehåller förberedelsen för mänsklighetens framtid och öde i en framväxande värld.

Gud ger mänskligheten det som den inte kan ge sig själv. Gud varnar mänskligheten om farorna och möjligheterna då den står vid tröskeln till rymden. Gud medför till världen ett klargörande om mänsklig andlighets natur och syfte, en natur och ett syfte som har förlorats och fördunklats så väldigt mycket i Guds tidigare Uppenbarelser.

Uppenbarelsen är oerhört stor. Den talar om så många saker. Ni kan inte uttömma den, och ni måste använda den och tillämpa den och dela dess verklighet med andra. Det är endast då ni kommer att se vad den verkligen betyder och varför den är nödvändig och varför den innehåller det stora löftet för denna världs folks framtid och frihet.

Ty framgång är inte säkerställt. Många folkslag i universum har fallit offer för övertalning och underkuvelse. Det har hänt otaliga gånger. Det är den oundvikliga följden av att folk inte varnas och förbereds för att engagera sig i en större arena av intelligent liv.

Akta er för era fantasier och förväntningar. Ifrågasätt dem. Beakta dem i ljuset av naturens och den mänskliga historiens verkligheter.

Om ni är ärlig med er själv, måste ni komma att se att ni inte vet vad som finns bortom denna världs gränser, och att hoppfulla förväntningar kan vara extremt förblindande. Ni måste vara beredd på vad som helst, precis som ni måste vara beredd på vad som helst då ni fungerar i denna värld i mänskliga relationer och genom själva livets aktiviteter.

För att vara fri, måste ni vara stark. För att vara stark, måste ert sinne vara klart. Ni måste se klart. Ni måste höra sanningen. Ni måste vara objektiv gällande ert liv och era omständigheter. Ni måste se på världen, inte med klagomål eller undvikande, utan med medlidande, tålamod och beslutsamhet. Om ni ska utforma grunden till en ny framtid här, spela er lilla men viktiga roll här, då måste ni ha denna attityd.

Acceptera denna gåva av kärlek och Uppenbarelse. Den medför stort ansvar, men också stor styrka och stort löfte.

Ni lever ännu inte det liv ni är avsedda att leva därför att ert liv är inte engagerat med den större verklighet som lever inom er och överallt omkring er. För mänskligheten, är detta en stor vändpunkt. För er, är detta en stor vändpunkt.

Världens folk måste vakna upp inför det Större Samfundet och inför tillståndet i den värld ni lever i. Ni måste bli medvetna om er större styrka och större visdom som Gud har nedlagt inom er för att vägleda er, för att förbereda er och för att skydda er.

Gud har talat igen. Det är för det största syftet för att möta den största uppsättningen av behov.