Tag Archives: The Calling

Kallelsen

Det Nya Budskapet från Gud är inte bara en idé. Det är inte bara en varning. Det är inte bara en samling föreskrifter. Egentligen presenterar Det Nya Budskapet grundreglerna för hur ni skall leva i den nya verklighet som Det Större Samfundet utgör. Därför måste Budskapet behandla inte bara hur mänskligheten skall förhålla sig till sina vardagliga angelägenheter, utan också vad mänskligheten behöver lära sig och göra för att bevara sin frihet i Det Större Samfundet. Det Nya Budskapets undervisning omfattar relationer, arbete, bidragande, hälsa, andlig utveckling, urskiljning, omdöme, samt hur man skall lära sig Kunskaps Väg. Med andra ord: hur ni skall utveckla tankar och idéer som hjälper er att uppnå Kunskap. En sådan lära måste vara mycket omfattande och allsidig. Den måste nå många olika sorters människor med olika naturer och olika sätt att inhämta kunskap. Den måste tala till människor med olika traditioner. Den måste ta upp mänsklighetens grundläggande behov – de behov den redan känner till och de behov den ännu inte är medveten om.

Denna lilla bok är bara en introduktion till Det Nya Budskapet från Gud; för Budskapet i sig är mycket mer omfattande. Budskapet innehåller lärandet om livet i Det Större Samfundet. Det handlar om hur ni skall lära er Kunskaps Väg och ta stegen till Kunskap. Det handlar om hur mänskligheten skall uppnå den vishet som redan har uppnåtts i Det Större Samfundet och hur man kan börja utöva den redan nu. Det talar om livets Fyra Pelare och ger människor de redskap de behöver för att grundlägga verklig visshet, stabilitet och klarhet i sina liv. Det visar människor hur de skall finna sätt att uttrycka sitt sanna jag och ge sitt bidrag till världen och hur de redan nu kan hjälpa mänskligheten att återfå en större medvetenhet och bevara sin frihet.

Själva kärnan i Budskapet är en uppmaning till handling. Människor måste agera. Guds Nya Budskap är inte stoff för ytterligare funderingar. Det är inte bara en uppsättning tankar och idéer att spekulera kring eller diskutera om, inte heller att jämföra med eller ställa mot andra tankar och idéer. Visserligen är Det Nya Budskapet från Gud verkligt genomgripande på idéernas plan; men det är inte på idéplanet som dess verkliga budskap ligger. Det Nya Budskapet är i själva verket en kommunikation från Skaparen till Den Stora Närvaro som finns i varje människa. Denna kommunikation är bortom allt förnuft, all spekulation, alla diskussioner, allt ifrågasättande och alla kontroverser. Den är den mest fundamentala kommunikation som finns i Universum. Det Nya Budskapet är en direkt kommunikation från Skaparen till det Skapade. Det är en kommunikation som går direkt från Skaparens hjärta till hjärtat hos den som tar emot Det Nya Budskapet.

Att förstå Budskapet är viktigt; men alla kommer kanske inte att förstå det med detsamma. Det verkligt viktiga är den mysteriösa kommunikationen mellan er och Skaparen. Ni kan ställa miljoner frågor; men det ni verkligen behöver veta står att finna i Det Nya Budskapet från Gud. Vad som krävs av er är en djupare eftertänksamhet och en mer aktiv användning av ert medvetande än att bara söka svar på era frågor. För vad är ett svar från Skaparen om inte en inbjudan till att vara delaktiga, till att lära er mer, till att tränga djupare in i ert livs mysterium och mening, och till att bli mer aktiva i världen istället för att dra er undan den?

Det är visserligen sant att vissa människor behöver dra sig undan världen en tid för att kunna bygga upp sin andliga grund; men det yttersta syftet med allt verkligt andligt arbete är ändå att föra er tillbaka till världen som en aktiv deltagare som bidrar på ett positivt sätt till den. Det Nya Budskapet från Gud poängterar detta mycket bestämt. Det är en kallelse till större medvetenhet och till handling. Interventionen som pågår i er värld, det Större Mörkret som vilar över mänskligheten, går inte att blunda för. Ni kan inte skjuta den ifrån er. Den är alldeles för brännande. Den är alldeles för uppfordrande. Den är alldeles för verklig. Hur får ni då bekräftat att den faktiskt är en realitet? Jo, på Kunskaps nivå. Hur vet ni att Det Nya Budskapet från Gud – och Det Större Samfundets Väg till Kunskap, i vilken det ingår – är tillförlitligt och verkligen viktigt? Jo, på Kunskaps nivå.

Att föra människor till Kunskap är därför att föra dem till det som är väsentligast och viktigast för deras liv. Det är att föra dem tillbaka till en kommunikation med Skaparen. Det är att göra dem medvetna om världens stora behov av frihet. Det är att hjälpa dem inse vad det är de måste göra, både i världen i stort och i vardagens små bestyr.

Det Nya Budskapet från Gud betonar människans nära relation till miljön. Här öppnar det för en ny medvetenhet om detta. En del människor tror att de är en produkt av sin miljö, medan andra tror att miljön på något sätt är deras egen skapelse. Guds Nya Budskap förenar dessa två synsätt genom att få er att förstå att ni samspelar med er miljö på ett dynamiskt sätt. Ni påverkar den. Den påverkar er. Detta gäller både den fysiska miljön, som ni kan röra vid, och den mentala miljön, som påverkar era tankar och känslor.

Det Nya Budskapet från Gud hjälper er att förstå vad detta verkligen betyder och hur ni skall kunna uppleva det varje dag. När ni börjar ta stegen till Kunskap, så börjar ni också praktisera denna medvetenhet – låter den påverka alla era möten, alla situationer, varje tanke, känsla och stämning ni upplever. Detta är vad som menas med att gå den andliga vägen. Att läsa om vägen och att verkligen gå den är två helt skilda ting. Ni kan läsa om vägen för att ta reda på om den känns rätt för er och om den kallar på er; men det är endast genom att gå vägen som ni verkligen kan få reda på vad den är.

Kallelsen att gå den andliga vägen är både omedelbar och avgörande. Människor som är redo att hörsamma den måste börja skaffa sig kunskap om Det Större Samfundet. De måste skaffa sig kunskap om Interventionen och lära sig att höja sina röster i försvar för mänsklig frihet och självständighet. Alla kommer inte att kunna detta i början; men några människor är redan redo. Livet har förberett dem. Deras inre utveckling har förberett dem. I dessa fall tjänar Guds Nya Budskap som en bekräftelse. Detta är Budskapet de har väntat på och nu funnit.

För andra kommer det att ta längre tid. Dock måste vi återigen betona att Guds Nya Budskap är grunden i varje människas väsen och att det därför talar till varje människas verkliga behov. Naturligtvis kommer inte alla ord eller idéer att göra intryck på alla; men Det Större Samfundets medvetande är något alla behöver, även om inte alla kan gå den väg som förordas här. Alla måste bli medvetna om att de lever i ett Större Samfund och att vissa krafter i Det Större Samfundet intervenerar i mänsklighetens angelägenheter och hotar mänsklighetens frihet och självständighet. Alla måste få höra detta, oavsett om de för ögonblicket kan acceptera det eller inte. Det är ett ansvar.

Denna kommunikation måste börja omedelbart. Den kan inte vänta. Detta beror på att det ni har att göra med är ett naturligt och inte ett mystiskt fenomen. Interventionen väntar inte. Den pågår varje dag. För att motverka Interventionens effekter måste ni därför agera utan dröjsmål. Det Nya Budskapet från Gud talar om vad det är ni kan och måste göra för att höja ert medvetande, återvinna er styrka, försvara era Gudagivna rättigheter och sprida information till andra. Det är detta som kommer att vara avgörande. Ni kanske undrar vad ni skulle kunna göra. Svaret finns i Det Nya Budskapet från Gud. Den verkliga frågan är emellertid om ni har modet att göra det som måste göras. Är ni tillräckligt starka i Kunskap för att göra det som måste göras? Har ni självtilliten och tron på mänskligheten som krävs eller har den blivit så urholkad att ni bara kommer att vända er bort uppgivet och tänka: ”Vad spelar det för roll? Det gör detsamma.”

Människans självtillit och hennes tro på mänskligheten har blivit så underminerad att många människor bara kommer att säga: ”Jag orkar inte bry mig om vad som händer” eller ”Vad skulle jag kunna göra?” De har förlorat sin kraft och styrka. De har förlorat kontakt med Kunskap. Insikt om att denna kontakt går och måste återupprättas får de genom andras exempel och förkunnelse.

Personen som har valts ut att ta emot och representera Guds Nya Budskap kommer att vara språkröret. Men hans är endast en röst. Det behövs många fler röster som stämmer upp i försvar för mänsklig frihet och självständighet i Det Större Samfundet. Förnuftighet i era kontakter med andra raser i Universum är av yttersta vikt; likaså att ni är införstådda med att era bundsförvanter aldrig någonsin skulle intervenera i mänsklighetens angelägenheter och inte heller försöka omintetgöra mänsklighetens självbestämmande. Ni måste skaffa er kunskap både om Interventionen och om livet i Universum.

Det finns så mycket som människor kan göra just nu. Det finns inga ursäkter för passivitet. Här visar människor prov på eller brist på självförtroende. Guds Nya Budskap kommer i en kritisk tid. Tiden är avgörande nu. Om ingenting görs kommer Interventionen att lyckas. Då kommer det knappast att finnas någon återvändo. Mänskligheten kommer att ha förlorat sitt självbestämmande; världen kommer att styras från en fjärran plats; och era möjligheter att reagera eller agera mot denna auktoritet kommer att vara mycket begränsad. Låt inte detta ske. Det är mycket som måste göras. Varje dag är kritisk.

Kom ihåg att det ni har att göra med här är mycket större än någonting ni har haft att göra med tidigare. Om ni söker efter er storhet, Den Stora Närvaron inom er, är detta vad som kommer att få er att finna den. Ni kommer inte att finna den genom ständig meditation. Ni kommer att finna er storhet genom att låta den tjäna ett större behov och en värdefull sak. Människor finner sin storhet genom att göra stora och betydelsefulla ting. De kommer ur uppfattningen om sin egen ynklighet genom att ta ett större ansvar. Detta är Gud i verksamhet. Detta är kärlek i verksamhet. Detta är sanning i verksamhet. Dess effekt har långtgående verkningar. Underskatta aldrig vad ett enskilt liv kan åstadkomma när det styrs av den största kraften i Universum. Denna kraft finns inom er. Ni kan inte kontrollera den. Ni kan inte manipulera den. Men ni kan låta den bryta fram till ert medvetande och komma till uttryck genom er. Det finns ingen större gåva eller tillfredsställelse än detta. Här finns det ingen främmande makt som styr eller manipulerar. Det är detta som är att vara sann mot sig själv och ärlig mot världen. Det helar er relation till er själva. Det helar er relation till andra. Det helar er relation till världen. Ytterst helar det er relation till Skaparen – den mest ursprungliga relation ni har.

Alla behövs i detta arbete: människor från alla religioner och traditioner, människor utan någon specifik tro eller tradition, människor ur alla läger, av alla nationaliteter, d.v.s. världens alla folk. Det Nya Budskapet från Gud är ämnat för dem. Det är ämnat för er. De människor som har störst förmåga att hörsamma Budskapet kommer att vara de som först tar till sig det; men ytterst är det en gåva till hela mänskligheten.

Det finns så mycket ni kan göra just nu för att lära er mer om Det Nya Budskapet från Gud och om hur ni skall återuppbygga och återuppväcka er ursprungliga relation till Kunskap. De ingår i lärandet och utövandet av Det Nya Budskapet. Det finns så mycket ni kan göra just nu; men ni måste börja någonstans. Ni måste hitta startpunkten. Redan det första steget är en fri och självständig handling. Redan första steget hjälper er att spränga de bojor som er prägling har fjättrat er i. Redan första steget börjar neutralisera effekterna av det passiviseringsprogram som Interventionen har inlett.

Första steget är viktigt. Varje steg är viktigt. Varje steg bekräftar att det är ni som bestämmer över ert eget liv. Varje steg kallar fram den större kraftkälla som finns inom er, i er Kunskap. Detta är vad mänskligheten behöver allra mest. Mänskligheten kommer inte – på den korta tid den har på sig – att kunna utveckla teknologin som behövs för att hejda Interventionen. Mänskligheten har ännu inte den sociala sammanhållning, som den behöver för att kunna stå enad i mötet med Universum. Därför är det upp till enskilda individer och små grupper att förändra detta. Här finns det varken något helgon eller någon guru som kan leda er. Ej heller Budbäraren – d.v.s. personen som har valts ut för att ta emot Guds Budskap – är rörelsens ledare. Detta är en så kallad revolution utan ledare. Det måste bli en global uppresning; och det kan det också bli. Gud tror att det är möjligt. Mänsklighetens bundsförvanter tror att det är möjligt. Ni själva måste också tro att det är möjligt. Låt inte världens tillstånd göra er modfällda. Låt inte passiviseringsprogrammet göra er fogliga eller få er att känna er hjälplösa eller maktlösa. Det är bara någonting ni har blivit förledda att tro. Ni måste möta Interventionen. Ni måste påminna er själva om att ni bär ett frö av Gudsmedvetande inom er, att Den Stora Närvaron finns inom er; och att det är detta ni måste sätta er lit till, eftersom det är där den hör hemma.

En del människor kommer att beskylla mottagaren av Det Nya Budskapet för att vilja sko sig på Budskapet och försöka bli en guru eller liknande. Det är dumheter. Han utsätter sig för den största av risker. Det finns ingen personlig vinst i detta för hans del. Han sätter sitt eget liv åt sidan för att främja alla andras välfärd. Ni kanske kommer att behöva se detta med egna ögon för att kunna tro det; men det är likväl sant. Gud skulle aldrig välja någon till Budbärare som skulle korrumpera denna tids allra viktigaste Budskap från Gud. Det är inte hjältar som behövs nu. Det som behövs är ansvarstagande människor – människor som är beredda att ta större ansvar och öppna sig för en större medvetenhet. Ni måste se bortom ert eget livs begränsningar och bli mer ansvarstagande. Alla måste, som sagt, lära sig mer om Det Större Samfundet; men detta sker på flera olika plan – från de allra enklaste och mest triviala aktiviteterna och till att nå ut till stora grupper av människor. Det är på det sättet som allting kommer att avancera.

Det Nya Budskapet från Gud finns i världen. Denna lilla bok är endast ett första steg. Den är gnistan. Bakom gnistan finns den ovärderliga kommunikationen från Skaparen – en outsinlig källa till information och kunskap. En kommunikation som denna måste av nödvändighet ha en enorm kraft bakom sig för att kunna hejda Interventionen och motverka alla de skadliga tankar och negativa krafter som finns i världen idag.

Det finns så mycket som undergräver den mänskliga tilliten och samarbetsviljan. Därför måste motgiftet vara mycket kraftigt. Det kan inte vara en produkt av en enda människas tankar eller ideologi. Det måste bära med sig Skaparens styrka. Det är precis det världen får nu. Mänskligheten har mist sitt självförtroende. Den har mist sitt egenvärde. Det får mänskligheten att vädja till andra makter i Universum om räddning. Det får många människor att utan motstånd underkasta sig nya dominerande krafter i världen. Emellertid är ni, som sagt, på väg in i en tid av mänskligt samarbete och ansvarstagande. Det framhäver individens makt, relationernas makt och kollektivets makt – Kunskaps makt uttryckt på alla dessa tre nivåer.

Som vi sagt i början av denna bok är Nya Budskap från Gud sällsynta. Dock för de alltid med sig en enorm kraft och energi, en enorm långsiktighet och ett enormt djup. Ni kommer att upptäcka detta i de människor som hörsammar Guds Nya Budskap; och ni kommer att se det i Det Nya Budskapet i sig.

Det Nya Budskapet börjar läka klyftan mellan er och Skaparen eftersom ni nu tjänar Skapelsen. Ni börjar bli en kraft som verkar för det goda i världen. Ni börjar bidra till att misstänksamheten och förtrycket i världen börjar minska. Ni börjar bli ett språkrör för Kunskap och för frihet. Behovet av sådana språkrör är enormt.

Det handlar inte om att tro på Jesus, Buddha eller Muhammed. Det handlar inte om en sträng trohet till en religiös tradition. Det handlar om er andlighets självaste essens och om ert ansvar gentemot Skaparen. Mänskligheten måste hitta sin gemensamma grund samtidigt som den bibehåller sin religiösa och kulturella mångfald. Denna gemensamma grund utgör dess framtid och dess frihet. Utan den kommer mänskligheten att vara förlorad. Med den kommer mänskligheten att få den styrka som den alltid har längtat efter men aldrig uppnått.

Hur skall mänskligheten kunna uppnå detta? Endast genom att tvingas konfrontera ett problem som är så stort att alla och envar måste reagera. Interventionen är detta problem. Det är ett problem som utmanar alla i lika hög grad. Det är en utmaning som inte bara angår hjältar eller hjältinnor. Det är en utmaning som alla och envar måste reagera för; och det omgående. Det är brådskande. Det kräver en omedelbar reaktion. Vad annat än en total förstörelse av er miljö skulle kunna skaka om mänskligheten så mycket att den reagerade? När ni därför iakttar Interventionen och tänker: ”Gud! Detta är det mest skrämmande som någonsin hänt!”, måste ni samtidigt ta i beaktande att det kanske också är det bästa som någonsin hänt er. Det är det enda som skulle kunna få mänskligheten att enas för sin egen välfärds skull.

Här förstår man kraften och oföränderligheten i Det Nya Budskapet från Gud. Börja studera det idag. Börja lära det idag. Börja utöva det idag. Idag är rätt dag för detta. Se er om i världen. Ni har inte kommit hit av en slump. Ni är här på ett uppdrag. På tankens plan kan detta kanske verka svårt att tro på; men djupt inom er, på Kunskaps plan, vet ni att det är sant. Kunskap längtar efter och väntar på att få uttrycka sig, väntar på att ni skall bli det instrument genom vilket Guds vilja och kärlek får komma till uttryck.

Medan ert medvetande fortsätter att vara stimulerat och distraherat förblir er själ en fånge inom er; och det är detta som är roten till allt ert lidande. Släpp själen fri. Om ni slår upp era inre portar för den kommer den att börja manifestera sig inom er alltmer. Den kommer att väcka nytt liv i ert medvetande och skingra all förvirring som skymmer er sikt och fördunklar ert medvetande. Den kommer att få er att kunna genomskåda falskhet i alla dess former, både mänsklig och utomjordisk. Och den kommer att få er att kunna se Kunskaps sanning i alla dess former, både mänsklig och utomjordisk.

Guds Nya Budskap har kommit vid en kritisk tidpunkt. Vid rätt tidpunkt. Resten beror av mänsklighetens beredvillighet att ta sitt ansvar och dess förmåga att reagera. Det är därför detta är det mänskliga samarbetets och ansvarstagandets tid. Det går inte längre att vara självfixerad. Det går inte längre att gömma sig. Det är för sent för allt detta. Livet kallar er ut ur skuggorna. Det kallar er ut ur er självupptagenhet. Det kallar er ut ur er förvirring och kallar till och med ut er ur era antaganden och övertygelser.

Det finns en stor nöd i världen. Det finns ett Större Mörker i världen. Gud har kommit med ett Nytt Budskap, ett nytt svar och en ny början. Det är dags att sätta igång.

14. Kallelsen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 1 april 2011
i Boulder, Colorado

Att leva i en tid av Uppenbarelse och att bli erbjuden denna Uppenbarelse är en monumental händelse. Den kommer att vara så stor att den kommer att förändra ert liv och ert tänkande, er uppfattning och er förståelse av er själv, världen och ert öde. Även om ni säger nej till det Nya Budskapet och ifrågasätter det, kommer det ändå att förändra ert liv.

Ni kan inte råka på något så stort utan att det påverkar ert liv. Ni kan inte råka på en Uppenbarelse, vars like endast ges med flera århundrades mellanrum, utan att den har en stor inverkan på er.

Oavsett hur ni må svara i stunden, kommer den att nå djupare inom er, till en plats ni knappt må känna till, till en del av er ni endast har upplevt i stunder av klarhet och stark nykterhet. Den kommer att tala genom ert sinnes Uråldriga Korridorer.

Om ni studerar den och läser den och följer dess anvisningar, kommer ni att börja höra saker och se saker som ni inte hörde och såg förut. Ni kommer att ha en större vision och en mer omfattande förståelse, en förståelse som inte bara är självtjänande och självtillsfredsställande, utan något som kan möta verkligheten och som kan uppskatta att ni är i världen vid denna tidpunkt.

Om inte detta var ett Nytt Budskap från Gud, då skulle ni kunna betrakta det på nivån av idéer allena. Ni skulle kunna betrakta det som en teori. Ni skulle kunna betrakta det som en filosofi. Ni skulle kunna betrakta det som bara ytterligare en lära. Men det är mycket större än detta.

Det är därför det kommer att ha en inverkan på ert liv, om ni alls överhuvudtaget svarar. Det är meningen att det ska ha en inverkan på ert liv.

Ni kallas att motta den, att studera den och att lära er om den. Det är endast här ni kommer att inse dess värde och dess stora betydelse för den värld ni ser idag och för den värld ni kommer att behöva möta i framtiden – den stora förändring som kommer över horisonten och allt som mänskligheten kommer att behöva möta – de stora prövningar och de stora möjligheter som väntar er.

Det är något mycket stort att råka på Guds Uppenbarelse – större än era idéer, större än era övertygelser, större än era institutioner, till och med större än er nations eller kulturs eller religions idéer och trosuppfattningar. Ty dessa är i stort sett mänskliga uppfinningar.

Men nu råkar ni på något som inte är en produkt av mänsklig föreställning eller kreativitet. Ni kommer att veta att detta är sant genom den inverkan som den kommer att ha.

Den kommer från er Källa – ert livs största kärlek, Källan av ert liv, Källan av er djupare natur, Källan av ert syfte med att vara i världen, vilket ännu förblir okänt för er och ouppfyllt.

Detta är svaret på de stora böner om fred, om befrielse, om visdom och om styrka som har yttrats under senare tid och genom historien.

Ni kan inte skänka denna Större Makt till er själv, även om många har försökt. Den måste skänkas er från er större Källa – en Källa som trotsar all definiering, en Källa som inte går att föreställa sig eller begripa med intellektet.

Ty Skaparen lever bortom intellektets sfär, och likaså Skapelsen åtföljandes. Ni kan endast begripa era omedelbara omständigheter och händelseförloppen, men bortom detta ligger en Större Realitet, sannerligen åtskilligt större.

Det Nya Budskapet ställer krav på er. Det kräver att ni svarar. Det kräver att ni studerar och är tålmodig och inte drar förhastade slutsatser, inte följer era fördomar, er ilska eller era förbittringar. Det ber er att utforska, inte bara att tro, ty tron är svag. Den är inte tillräckligt gedigen.

Ni kommer att behöva en större grund inom er själv för att möta en värld i förändring och för att möta allt som mänskligheten måste möta under denna tid av Uppenbarelse.

Detta är inte bara en gåva till er personligen. Den är tänkt att flöda genom er till andra. Om ni ska motta, då måste ni ge. Ni måste vittna om Uppenbarelsen.

Ni måste hedra Budbäraren. Han är inte en Gud och kommer inte tillåta andra att avguda honom, men han är Budbäraren, och det finns ingen annan i världen som har fört hit ett Nytt Budskap från Gud.

Det var länge sedan en Uppenbarelse av denna omfattning gavs. Och aldrig tidigare har en Uppenbarelse givits så fullständigt, en Uppenbarelse som nu ges till en bildad värld – en värld av planetariska kommunikationer, en värld som är mer sofistikerad, en värld av större behov.

Ni inser det ännu inte, men ödet har bestämt att ni ska hitta detta. Det är ingen ren slump eller tillfällighet. Ödet har bestämt att ni ska råka på den Nya Uppenbarelsen. Ödet har bestämt att ni ska höra talas om den.

Det är en stor kallelse. Men vad Gud vill och vad folk gör är inte desamma.

Ni är fri att svara precis hur ni vill även om detta är en gåva till er, även om detta håller löftet om att avslöja ert större syfte och öde i världen för er och en större förståelse av ert liv och de föränderliga omständigheterna omkring er.

Gud kan inte kontrollera er respons. Gud kan inte kontrollera era tankar, ert lidande, er förvirring, era admonitioner, era passionerade övertygelser, era klagomål, era självdestruktiva beteenden, era beklagansvärda misstag och beslut.

Detta beror på att ni lever i Separation. Men det finns en del av er som aldrig separerade från Gud, och det är detta som det Nya Budskapet kommer att tala till inom er, en del av er som endast kan svara an. Det är det mest naturliga i världen. Det är ert syfte och ert öde.

Och om ni mottar det [det Nya Budskapet], då måste ni dela det med andra. Och ni måste medföra det till ert liv och tillämpa det där efter bästa förmåga och söka upp andra som gör detsamma så att de må bistå er i att bli stark och skapa balans och mening i era personliga angelägenheter.

Ni kan inte disputera ett Nytt Budskap från Gud. Ni kommer bara att framstå som dåraktig inför den Större Makten om ni skulle göra det.

Ni kommer att ha många frågor som ni inte kan besvara och många frågor som i sanning inte kan besvaras på ett bra tag.

Ni måste inse att detta är ett större engagemang. Det är inte en intellektuell strävan. Det är inte ett tidsfördriv eller en hobby. Det är inte här för att ge er nöje, komfort och säkerhet. Det är här för att kalla er till en större tjänst i en värld vars behov ökar för varje dag.

Er förpliktelse beror på att ni är här för ett större syfte – ett syfte ni inte uppfann och inte kan uppfinna, ett syfte som ännu inte fullständigt har avslöjats för er, ett syfte som skiljer sig från era önskningar och era preferenser och era idéer om ert liv.

Ni är förpliktigade därför att ni sändes in i världen. Förpliktelsen lever inom er. Den är en del av er djupare natur, en djupare natur Vi kallar Kunskap.

Den [förpliktelsen] är höjdpunkten i alla andliga studier, i alla religioner. Det är den som kommer att återlösa er. Det är den som kommer att transformera ert liv, er uppfattning och er förståelse. Men den måste aktiveras av Gud.

Ni har ett ansvar att vara i världen. Ni är ansvarig inför dem som sände hit er. Ni har en större roll att spela. Ni har en större tjänst att tillhandahålla.

Det Nya Budskapet påminner er om ert större syfte, era ansvar och er ansvarsskyldighet. Den gör detta utan att hota med straff eller skuldkänslor. Den gör detta för att återställa er, för att rädda er från er egen sorg och ert eget lidande, för att stärka er själ så att ni må återlösa ert liv och skapa balans där, ty ni har större arbete att uträtta i världen.

Endast en Ny Uppenbarelse kan medföra en sådan kallelse. Det är en kallelse runtom i världen. Det är inte bara till en grupp eller en nation, en religion eller en del av samhället. Den börjar nu ljuda världen runt.

Det är en blygsam början. Det Nya Budskapet kommer hit som en groddplanta, som ett barn – ren, ofördärvad av världen, sårbar, ömtålig, men med Skapelsens Makt bakom sig. Så länge den kan förbli ren och Budbärarens rykte inte besudlas, då kommer dess renhet att lysa fram.

Ni har detta stora tillfälle att motta ett rent Budskap, en Uppenbarelse för denna tid och de tider som kommer.

Tror ni att detta är en tillfällighet? Tror ni att detta sker av en slump? Om så är fallet, då underskattar ni vad ni erhåller här. Och ni överskattar era egna idéer och er egen förståelse.

Gud vill återföra makt till individen så att dem som sändes in i världen skall kunna bidra till en problemfylld värld. Världens framtid är beroende av detta.

Er roll kommer att vara anspråkslös. Den kommer inte att medföra stor uppmärksamhet och lovord. Ni kommer att arbeta bakom kulisserna, utan fanfar och erkännande. Och med detta, kommer ni komma undan ert eget sinnes fängelserum och allt som driver er och hemsöker er och håller er tillbaka.

Det Nya Budskapet kommer att förnekas och disputeras. Det kommer att förlöjligas. Detta sker alltid i Uppenbarelsens tidevarv.

Budbäraren kommer inte att möta människors förväntningar, ty han är en enkel och ödmjuk man. Han är inte gudalik och allsmäktig och full av charm och karisma. Ingen med dessa egenskaper skulle någonsin väljas ut att bli en Budbärare, att medföra ett Nytt Budskap från Gud till världen.

Hos honom finns ingen ambition. Han har förberetts under en mycket lång tid. Det har tagit mycket lång tid för honom att motta Budskapet, ty det är mycket stort och omfattande.

Det kommer att ta tid för er att motta det Nya Budskapet, ty det är större än vad ni tänker och tror och förstår i detta ögonblick. Inom den finns ett fönster mot ett större liv i världen och mot mänsklighetens framtid och öde inom ett Större Samfund av liv i universum.

Inget har någonsin givits mänskligheten tidigare som liknar detta, men nu måste det ges. Nu är detta avgörande för att bestämma vilken framtid och vilket utfall som mänskligheten kommer att behöva gå till mötes.

Behandla således detta med ödmjukhet, och börja reflektera på att även ni har ett större liv, och att ni ännu inte lever detta liv, att ni behöver stor hjälp och en stor Uppenbarelse för att förstå och för att göra resan mot ett större liv, att ta Stegen till Kunskap, att vägledas av en större styrka, ett större mod och en större beslutsamhet.

Ni var förpliktigad redan innan ni ens kom in i världen. Förpliktelsen lever inom er nu.

Guds Uppenbarelser har makten att vara den tändande gnistan för och initiera detta djupare ansvar. Dra er inte undan detta, ty allt som är stort och meningsfullt kommer att utgå från detta. Allt som är mäktigt, allt som är barmhärtigt, allt som är frigörande, allt som är befriande kommer att utgå från detta.

Gud har planterat återlösningens fröer inom er, men de måste odlas, och ni måste ha rätt inställning och attityd. Och Kallelsen måste finnas där.

Detta är förpliktelsen. Den ber er endast att vara ärlig, verkligt ärlig, så ärlig att ni kan känna det ni vet – bortom era önskningar, era rädslor och preferenser [så att] ni kan se sanningen bortom det ni önskar och det ni förnekar.

Det Nya Budskapet ber er att vara ärlig. Hur ni svarar kommer att avgöra huruvida ni är ärlig och uppriktig.

Det är inte en fråga om vad ni tror på, huruvida detta är förenligt med det. Varför skulle Guds Uppenbarelse någonsin vara förenligt med det ni tänker och tror? Den rättar sig inte efter mänskliga förväntningar, mänskliga konventioner, väletablerade trosuppfattningar eller mänsklig spekulation därför att det är ett Nytt Budskap från Gud och inte en produkt av mänskliga idéer.

Den förbereder er för ett icke-mänskligt universum. Ni har ingen aning om hur ni ska förbereda er för detta. Den förbereder er för en värld av minskande resurser och större omvälvning och spänningar. Ni har ingen aning om hur ni ska förbereda er för detta. Den förbereder er för att leva ett större liv. Ni har ingen aning om hur ni ska uppnå detta.

Gud vet naturligtvis detta, och det är därför den Stora Uppenbarelsen måste ges, för denna tid och de tider som kommer, och påkalla den förpliktelse som lever inom människor – för de som är redo att svara, för de som har den inneboende ärligheten och friheten att svara, för de som inte begränsas av sin religiösa ideologi, sitt kulturella tänkande eller andras viljor och preferenser.

Det är utmaningen i att leva i Uppenbarelsens tidevarv. Det kommer att konfrontera er med er själv – er styrka och er svaghet och styrkan och svagheten hos de i er omgivning. Det är en konfrontation med en större sanning och ett större syfte.

Var tacksam att detta kunde ges till er, ty utan detta, skulle ni famla blint i välden, och jaga drömmar och nöjen, och alltid leva under rädslans hot, berövandets hot, tyngden av ert eget sinne – ett sinne som inte vägleds av Kunskap.

Var tacksam, ty Herren av alla universa ger mänskligheten exakt vad den behöver – inte för att besvara alla dess frågor eller för att uppfylla dess målsättningar och önskningar, utan för att ge den exakt vad den behöver för att finna sin styrka och gå vidare i ett större samarbete och en större harmoni inom världen.

Ni har kommit in i världen vid denna tidpunkt för att tjäna under dessa omständigheter. Detta är er tid, en tid av Uppenbarelse. Detta är er chans, en chans att utöva en djupare ärlighet och en djupare uppriktighet.

Detta är en kallelse – en kallelse bortom ert tänkande, era idéer och era känslor, till en djupare realitet inom er.

Försök inte att förstå detta. Det är bortom er förståelse. Jämför inte detta med andra saker, ty ni vet inte vad ni har att göra med. Ni har inte upptäckt, levt och tillämpat det Nya Budskapet, så ni kan inte döma det med någon större visdom eller ärlighet eller uppriktighet.

Detta är en gåva till världen, men den måste ges från person till person. Ni måste vittna om detta för andra, och hitta dem som är redo och villiga att svara an. Detta är en del av ert syfte, förstår ni. Detta är en del av er gåva. Detta är en del av vad som väntar på att igenkännas av er på en djupare nivå.

Ni var menade att leva i en tid av Uppenbarelse. Uppenbarelsen är här. Ert öde kallar er. Det är bara en fråga om huruvida ni är redo eller inte. Ni kan endast svara för er själv i detta hänseende.

Ni kan inte avgöra vad andra människor kommer att säga eller göra. Det är en utmaning till er och till varje individ som är välsignad att och har möjligheten att erhålla en Ny Uppenbarelse från Gud. Bekymra er inte om vad andra kommer göra, vad världen kommer göra. Detta är en kallelse till er.

Endast Gud vet hur man når den djupare delen av er. Ni kan inte finna detta själv. Endast Gud vet hur man framkallar det som är er största gåva och tjänst. Ni kan inte framkalla detta ur er själv.

Endast en Ny Uppenbarelse kommer att förbereda mänskligheten för en framtid som kommer att vara olik det förflutna och för att möta en större realitet av liv i universum.

Var tacksam. Var ödmjuk. Var mottaglig. Ni behöver inte tro, endast vittna och motta, lära och tillämpa. Gåvorna kommer att bli uppenbara för er, och de kommer att demonstrera sin relevans och sin fullkomlighet för er med tiden.

Mänskligheten kan inte förverkliga sig själv. Den måste ha stor hjälp. Den kan inte förbereda sig själv för framtiden. Den är för blind och arrogant i denna stund. Den ser inte vad som kommer över horisonten, ty den tror fortfarande att den lever i det förflutna.

Den ser inte att den träder in i ett Större Samfund av liv i universum, ett Större Samfund som är utmanande och svårt, där frihet är sällsynt och där konkurrens är omfattande och bedrivs med stor skicklighet och övertygelse.

Endast Gud kan förbereda er för detta. Endast Gud känner till människans hjärta och människans sinne, människans själ och människans historia.

Ni måste acceptera era begränsningar för att kunna erhålla en större förståelse. Detta är en del av er kallelse.

Mänskligheten, hör Mina ord. Vi talar om en Större Realitet – en större sanning som lever inom varje person, en större sanning som inte kan begripas genom intellektuell debatt eller spekulation, en större sanning som måste levas och upplevas för att förverkligas och uttryckas klart.

Världens folk, hör Mina ord. Ni har ett större öde i universum, men ni måste möta en nedgående värld. Ni måste möta de stora omvälvningar som kommer. Ni måste enas tillsammans och samarbeta med en större klarhet och beslutsamhet.

Detta är Guds Uppenbarelse. Det är en Uppenbarelse bortom mänsklig förståelse. Ni kan endast närma er den och börja lära er den, men ni kommer aldrig uttömma dess visdom, dess klarhet eller dess makt.