Introduktion

STK - Swedish Book Cover

Steg till Kunskap är det Inre Vetandets bok. Dess ettåriga studieplan, som är indelad i 365 ”steg” eller lektioner, är utformad för att möjliggöra för eleverna att lära sig erfara och tillämpa sin Själv-Kunskap, eller Andliga Kraft, i världen. Steg till Kunskap söker åstadkomma detta steg för steg, allteftersom eleverna introduceras till de essentiella idéer och praktiker som gör ett sådant företag möjligt. Det dagliga utövandet tillhandahåller en solid grund av erfarenhet och utvecklar det tänkande, den perception och den självmotivation som är nödvändiga för både världslig framgång och andligt fortskridande.

Kunskap är det djupare andliga sinne som Skaparen har givit varje person. Det är källan till all meningsfull handling, allt meningsfullt bidragande och alla meningsfulla relationer. Det är vår naturliga Inre Kompass. Dess realitet är mysteriös, men dess Närvaro kan upplevas direkt. Kunskap är oerhört vist och effektivt i att vägleda varje person i att finna sina rätta relationer, sitt rätta arbete och sitt rätta bidragande. Det är lika effektivt i att förbereda en för att igenkänna de många fallgropar och bedrägerier som finns längs vägen. Det är grunden för seende, vetande, och handlande med visshet och styrka. Det är livets grund.

Steg till Kunskap har tillhandahållits som en Väg för individer som känner att en andlig kallelse och ett andligt syfte håller på att växa fram i deras liv, men som behöver ett nytt tillvägagångssätt för att till fullo begripa vad detta innebär. Ofta har dessa individer känt denna dragning under en längre tid. Steg till Kunskap tillhandahåller en grund på vilken de kan börja svara på denna kallelse. Det enda inträdeskravet är beslutsamheten att lära känna ens syfte, mening och riktning.

Steg till Kunskap representerar både en stig till Gud och en stig till bidragande i världen. Den engagerar eleven i att lösa livets två mest fundamentala frågor: Vem är jag? och Varför är jag här? Steg till Kunskap tar upp dessa frågor inom en kontext av syfte, relationer och gemenskap. Den betonar att alla söker efter dessa i världen och att denna strävan ligger bakom alla de begär och ansträngningar som anses meningsfulla här. Upplevelsen av syfte, relationer och gemenskap ger varje person den känsla av mening och identitet som de har i varje givet ögonblick. Steg till Kunskap indikerar att dessa behov är inneboende i varje person och att var och en har fört med sig svaret på dem från sitt Ursprungliga Hem. Den säger således att varje person – utan att veta om det – bär sin egen uppfyllelse inom sig själv, inom sin Själv-Kunskap.

Genom utövande och uppenbarelse, så ger Steg till Kunskap eleverna den nödvändiga strukturen för att finna Kunskap, att ge sig i kast med Kunskap, och att följa Kunskap i varje situation. Med detta börjar de finna sin sanna riktning i livet. Genom ett dagligt studium byggs förmågan och självförtroendet upp som bara en konsekvent självtillämpning kan tillhandahålla.

Syftet med denna bok av andlig övning – och dess undervisning – är återerövrandet och tillämpandet av Själv-Kunskap. Betoningen i varje steg ligger på att utveckla elevens inre och yttre liv i samklang, ty Kunskap (Självförverkligande) och Vishet (Självtillämpning) måste uppstå hand i hand. Genom att således studera och tillämpa Vägen till Kunskap, utvecklar eleven naturligt tålamod, objektivitet, insikt, styrka, tolerans och en kvardröjande känsla av självvärde.