Steg till Kunskap

Steg 1 – Jag är utan Kunskap nu

I varje stadium av utveckling krävs det en utgångspunkt. Ni måste börja från där ni är, inte från där ni vill vara. Ni börjar här i förståelsen av att ni är utan Kunskap. Det innebär inte att Kunskap inte är med er. Det innebär blott att ni inte är med Kunskap. Kunskap väntar på att ni skall röra er framåt. Kunskap väntar på att få ge sig till er. Således börjar ni nu förbereda er på att stå i en relation till Kunskap, den större medvetandeaspekt som ni har fört med er från ert Ursprungliga Hem.

Tre gånger idag: tillbringa 10 minuter med att tänka på vad Kunskap är, inte genom att bara tillämpa era egna idéer; inte genom att bara tillämpa er tidigare förståelse, utan att tänka på vad Kunskap verkligen är.

Övning 1: Tre övningsperioder om 10 minuter

Steg 2 – Kunskap är med mig. Var är jag?

Kunskap är med er fullständigt, men det vilar i en del av ert medvetande som ni ännu inte har vunnit tillträde till. Kunskap representerar ert Sanna Själv, ert Sanna Medvetande, och era sanna relationer i universum. Det besitter också er större kallelse i världen och ett perfekt bruk av er natur, alla era inneboende förmågor och färdigheter; ja, till och med era begränsningar – så att alla dessa kan ges för det goda i världen.

Kunskap är med er, men var är ni? Tänk idag på var ni är. Om ni inte är med Kunskap, var är ni? Ägna således tre perioder om 10 minuter idag åt att tänka på var ni befinner er, inte bara fysiskt eller geografiskt, utan var ni befinner er i termer av er medvetenhet om er själv i världen. Tänk efter oerhört noga. Tillåt inte ert sinne att distrahera er från denna inriktning. Det är nödvändigt nu i början av er förberedelse att ni ställer dessa frågor mycket seriöst.

Övning 2: Tre övningsperioder om 10 minuter

Steg 3 – Vad vet jag i sanning?

Fråga er idag vad ni verkligen vet; och skilj på vad ni vet från vad ni tänker eller hoppas på eller önskar för er själv eller er värld, från vad ni är rädd för, vad ni tror på, vad ni håller kärt och vad ni värderar. Skilj denna fråga från alla sådana inriktningar efter bästa förmåga och fråga er själv: ”Vad vet jag i sanning?” Ni måste ständigt undersöka de svar ni ger på denna fråga för att se om de representerar era uppfattningar eller antaganden – eller uppfattningarna eller antagandena hos andra människor eller kanske rentav mänskligheten i stort.

Tre gånger idag – 10 minuter vardera – ställ denna fråga och tänk efter mycket seriöst rörande ert svar på och meningen med frågan: ”Vad vet jag i sanning?”

Övning 3: Tre övningsperioder om 10 minuter

Steg 4 – Jag önskar det jag tror att jag vet

Ni önskar det ni tror att ni vet, och detta är vad som utgör grunden för er förståelse av er själv och er värld. Ja, i själva verket utgör det grunden för hela er identitet. Om ni emellertid genomför en ärlig undersökning, så kommer ni att finna att er förståelse huvudsakligen baseras på antaganden; och att dessa antaganden inte har grundats på er egen erfarenhet i särskilt stort mått – om ens överhuvudtaget.

I dagens tre korta övningsperioder – i vilka ni ägnar er fullständiga uppmärksamhet åt att tänka igenom era antaganden – fundera på de saker ni verkligen tror er veta, inklusive saker ni aldrig tidigare övervägt att ifrågasätta – saker som ni tror er veta. Dagens övning tar sålunda vid från de tidigare stegen, där ni började se skillnaden mellan vad ni tror er veta och sann Kunskap i sig själv samt relationen mellan vad ni tänker vara Kunskap och era egna antaganden, uppfattningar och förhoppningar om saker och ting.

I varje övningsperiod är det därför väldigt viktigt att ni tänker på de saker ni tror er veta. När ni inser att de i huvudsak bygger på era antaganden, så kommer ni att inse hur svag er grund att stå på i världen är. Denna förståelse kan vara oroande eller upprörande, men den är absolut essentiell för att driva på er och ge er begäret till att upptäcka er sanna grund i livet.

Övning 4: Tre övningsperioder om 10 minuter

Steg 5 – Jag tror vad jag vill tro på

Detta uttalande representerar mänsklighetens stora dåraktighet och dess allra farligaste form av självbedrägeri. Trosuppfattningar bygger huvudsakligen på vad man önskar sig, inte på vad som verkligen håller på att ske eller på vad som är genuint. De kan visserligen representera mänsklighetens större ideal och i detta avspegla något sant, men i det dagliga livet och i de flesta praktiska situationer, så bygger folk sina uppfattningar på det de hoppas på och inte på det som verkligen existerar. Ni måste ha en mycket sund förståelse för att sättet att hitta lösningar och att konstruktivt förverkliga något måste börja med hur verkligheten ser ut i nuet. Det ni är och det ni har idag måste vara er utgångspunkt.

I dagens tre övningsperioder, fundera således på detta uttalande. Undersök vad ni tror på och undersök sedan vad ni önskar. Ni kommer att finna att även era uppfattningar som bygger på rädsla eller som är negativa har att göra med era ambitioner. Endast en omsorgsfull tillämpning av dagens övning kan avslöja detta för er.

Övning 5: Tre övningsperioder om 10 minuter

Steg 6 – Jag har en sann grund att stå på i världen

Bortom de uppfattningar och antaganden som döljer er egen rädsla och osäkerhet, så finns det för er en sann grund att stå på i världen. Denna grund bygger på ert liv bortom denna värld, ty det är därifrån ni har kommit och det är till detta ni kommer att återvända. Ni har kommit från ett ställe till vilket ni kommer att återvända, och ni har inte kommit tomhänt.

Två gånger idag: tillbringa två längre perioder om 15 till 20 minuter med att fundera över vad er sanna grund kan tänkas vara. Tänk igenom alla era idéer kring detta. Detta är en mycket viktig fråga. Ni måste inse ert stora behov av detta för att ställa denna fråga med uppriktighet och med ett inträngande djup.

Utan en sann grund att stå på skulle era verkliga framsteg eller det ni verkligen åstadkommer vara utan hopp. Det är således en stor välsignelse att ni besitter detta – även om det är okänt för er.

Övning 6: Två övningsperioder om 15 till 20 minuter.

Steg 7 – Repetition

I dagens två övningsperioder: repetera allt det vi har täckt hittills. Börja med det första steget och fortsätt upp till och inklusive förra steget. Överväg sedan hela sekvensen av steg tillsammans. Det är väldigt viktigt i detta läge att ni inte kräver av er själv att ni skall ha nått fram till några slutsatser, utan att ni ställer frågorna och inser hur stort ert behov är av sann Kunskap. Om ni genomför dagens övningar i all uppriktighet, så kommer det att bli mycket tydligt för er att ni har detta behov. Ni är sårbar utan era antaganden; men ni är också i en position där ni kan ta emot sanning och visshet i livet.

Ägna två övningsperioder om 30 minuter vardera idag åt att överväga dessa saker.

Övning 7: Två övningsperioder om 30 minuter

Steg 8 – Idag kommer jag att vara still

Öva stillhet i 15 minuter. Börja med att ta tre djupa andetag och fokusera sedan på en inre punkt. Det kan vara en inbillad punkt eller så kan det vara en punkt i er fysiska kropp. Med stängda ögon, ger ni helt enkelt detta er fulla uppmärksamhet, utan att döma och utvärdera. Bli inte modfälld om tidiga försök visar sig vara svåra. Att börja något viktigt i livet kan alltid vara svårt inledningsvis, men om ni framhärdar, kommer ni att nå detta stora mål, ty i stillhet kan alla ting vetas.

Övning 8: Två övningsperioder om 15 minuter.

Steg 9 – I stillhet kan alla ting vetas

Sinnes-stillhet gör det möjligt för ett större sinne att framträda och avslöja sin Visdom. De som odlar stillhet med en önskan om Kunskap kommer att förbereda sig själva för en större uppenbarelse och sann insikt att framträda. Insikten må framträda under övningen eller under vilken normal aktivitet som helst. Den viktiga aspekten här är att förberedelsen har gjorts.

Öva gårdagens stillhetsövning två gånger idag, men öva utan förväntningar om ett resultat. Använd inte denna övning för att ställa någon slags fråga därför att ni övar stillhet, i vilken alla spekulationer, alla frågor och allt sökande tar slut. I 15 minuter, vid två tillfällen: öva ännu en gång stillhet i dag.

Övning 9: Två övningsperioder om 15 minuter.

Varför gör jag ens detta?

Mycket bra fråga! Varför gör ni ens detta? Varför ställer ni sådana frågor? Varför söker ni efter större ting? Varför anstränger ni er? Dessa frågor är oundvikliga. Vi förväntar oss dem. Varför gör ni detta? Ni gör detta därför att det är essentiellt. Om ni önskar leva något som är större än ett rent ytligt och instabilt liv, måste ni penetrera djupare och inte vara förvissade endast baserat på svaga antaganden och hoppfulla förväntningar. Det finns en större gåva som väntar er, men ni måste förbereda er själv mentalt, känslomässigt och fysiskt. Utan Kunskap, är ni omedveten om ert syfte. Ni är omedveten om ert ursprung och ert öde, och ni kommer att genomgå detta liv som om det endast vore en orolig dröm.

Steg 10 – Vad är Kunskap?

Låt oss säga att Kunskap inte är de saker som vanligtvis associeras med det. Det är inte idéer. Det är inte en mängd information. Det är inte ett trossystem. Det är inte en självutvärderingsprocess. Det är ert livs stora mysterium. Dess yttre manifestationer är djupgående intuition, stor insikt, oförklarligt vetande, klok perception i nuet och i framtiden och klok förståelse av det förflutna. Men trots dessa stora sinnesbedrifter, är Kunskap större än detta. Det är ert Sanna Jag, ett Jag som inte är skilt från livet.

Övning 10: Läs övningstexten tre gånger idag

Steg 11 – Jag är inte skild från livet

Oavsett de stora etableringar som byggts på er individualitet och allt som är associerat med er personligt – er kropp, era idéer, era svårigheter, era specifika uttryckssätt, era egenheter, era talanger – är ni inte skild från livet. Detta är så uppenbart om ni ser på er själv med enkelhet och inser att själva er kropps sammansättning, själva ert fysiska livs uppbyggnad helt och hållet är skapat av det som liv i det fysiska är. Det är alldeles uppenbart att ni är skapad av samma ”stoff” som allt annat omkring er. Det som är mystiskt är ert sinne. Det tycks vara en distinkt förståelsepunkt, men den är lika mycket en del av livet som er fysiska konstruktion. Ni är en individ som är omedveten om er Källa och er totala inkludering i livet. Er individualitet är en börda nu, men den kommer att vara en stor lycka för er när den kan uttrycka livet självt.

Övning 11: Läs lektionen tre gånger idag.

Steg 12 – Min individualitet är avsedd att uttrycka livet självt.

Här är er unikhet en stor tillgång och en källa till glädje, inte en källa till smärtsam utanförskap och inte en källa till smärtsamt dömande mot er själv eller andra. Det är inte så att denna åtskillnad upphöjer er över eller placerar er under någon annan. Den sätter endast fingret på det verkliga syfte bakom er individualitet och dess stora löfte för framtiden. Ni är här för att uttrycka något. Det är den verkliga meningen som ges till er individualitet därför att ni vill inte vara separerad längre.

Öva två tystnadsperioder vid detta tillfälle där ni utövar den övning som vi har illustrerat hittills.

Övning 12: Två övningsperioder om 15 minuter.

Steg 13 – Jag vill vara separerad för att vara unik.

Denna tanke representerar det sanna motivet för separation, och ändå är den onödig. Vi ger den inte här som en affirmation utan för att uttrycka ert nuvarande tillstånd. Ni vill vara separerad därför att detta definierar ert jag; ert jag definieras i termer av av separation, inte i termer av inkludering. Separation är källan till allt ert lidande och sinnesförvirring. Ert fysiska liv demonstrerar ett separat liv men endast utifrån en viss synpunkt. Med en annan synpunkt, demonstrerar den inte alls separation. Den demonstrerar ett unikt uttryck av en Större Verklighet.

Vid två tillfällen i dag: ägna 15 minuter åt att koncentrera på dagens idé. Tänk seriöst på vad denna övning innebär och påkalla er egen erfarenhet för att reflektera över dess relevans för ert liv. Reflektera över vad ert begär efter separation har kostat er i tid, energi och smärta. Inse er motivation för separation och ni kommer att veta att ni vill vara fri.

Övning 13: Två övningsperioder om 15 minuter.

Steg 14 – Repetition

Repetera ännu en gång alla tidigare övningar som givits. I denna repetition läser ni om instruktionerna som har givits i varje steg. Repetera också alla era övningssessioner för att avgöra djupheten av ert deltagande i övningen och de resultat som ni har upplevt. Genom hela er studieplan, kommer ni att utreda innehållet av er egen upplevelse. Detta kommer att byggas upp och kommer så småningom att avslöja för er insikten om er egen Kunskap.

Spendera en övningsperiod om uppskattningsvis 45 minuter idag för att repetera alla instruktionerna och för att repetera resultaten och kvaliteten av ert utövande. Imorgon skall vi börja vår förberedelses nästa stadium tillsammans.

Övning 14: En övningsperiod om 45 minuter.

Steg 15 – Jag kommer att lyssna på min upplevelse idag.

Idag kommer jag att lyssna på min upplevelse för att få reda på mitt sinnes innehåll.

Inse att ert sinnes sanna innehåll är begravt under allt som ni har adderat sen den dag ni föddes. Detta sanna innehåll önskar uttrycka sig inom ert nuvarande livs och er nuvarande situations sammanhang. För att urskilja detta måste ni lyssna noggrant och med tiden inse skillnaden mellan ert sinnes sanna innehåll och dess meddelanden för er och alla de andra impulser och önskningar som ni känner. Att separera tankar från Kunskap är en av de stora bedrifter som ni kommer att ha ett tillfälle att lära er i denna kurs.

Dagens enskilda övning om 45 minuter kommer att ägnas åt inre lyssnande. Detta kommer att kräva att ni lyssnar utan dömande av er själv, även om era tankars innehåll är störande. Även om era tankars innehåll är otrevliga, måste ni lyssna utan dömande för att tillåta ert sinne att öppnas. Ni lyssnar efter något djupare än sinnet, men ni måste gå genom sinnet för att komma dit.

Övning 15: En övningsperiod om 45 minuter.

Steg 16 – Bortom mitt sinne finns Kunskap.

Bortom ert sinne finns Kunskap, er varelses sanna kärna, ert Sanna Jag, inte det jag som ni har konstruerat för att förhandla med världen, utan ert Sanna Jag. Från detta Sanna Jag kommer tankar och intryck, inklinationer och riktning. Det mesta av vad ert Sanna Jag kommunicerar till er kan ni ännu inte höra, men med tiden kommer ni lära er att höra samtidigt som ert sinne stillas och samtidigt som ni utvecklar den nödvändiga förfining som krävs för lyssnande och urskillning.

Öva i tre perioder om vardera 15 minuter idag. Lyssna noggrannare än dagen innan. Lyssna efter djupare inklinationer. Ni måste lyssna utan dömande igen. Ni får inte redigera något. Ni måste lyssna djupt så att ni må lära er att höra.

Övning 16: Tre övningsperioder om 15 minuter.

Steg 17 – Idag vill jag höra sanningen.

Önskan att höra sanningen är något som både är en process och resultatet av sann förberedelse. Att utveckla förmågan att höra och önskan att höra kommer att ge er det ni söker. Sanningen är i högsta grad fördelaktig för er, men till en början kan den vara alldeles chockande och nedslående gällande era andra planer och mål. Detta måste ni riskera om ni önskar att ha den visshet och den själsstyrka som sanningen kommer att medföra för er. Sanningen medför alltid konfliktlösning, tillhandahåller alltid en självupplevelse, ger er alltid en känsla av den rådande verkligheten och tillhandahåller alltid en riktning för er att gå vidare.

I era tre övningsperioder om 15 minuter idag: öva att lyssna till sanningen, där ni försöker lyssna bortom sinnet och känslor. Även här gäller det att ni inte bekymrar er om allt ni hör är era egna tankar som rusar omkring. Kom ihåg, ni håller på att utveckla lyssnande. Det är det viktigaste. Precis som man tränar en muskel i kroppen, tränar ni den sinnesfakultet som kallas för lyssnande. Öva därför lyssnande denna dag, då ni avvarar dessa övningsperioder för att hänge er så att ni må känna sanningen uppstå inom er.

Övning 17: Tre Övningsperioder om 15 minuter.

Steg 18 – Idag känner jag sanningen uppstå inom mig själv.

Sanningen måste upplevas fullständigt. Den är inte blott en idé; den är inte blott en bild, även om bilder och idéer kan tänkas medfölja den. Den är en upplevelse, så den är något som berör en djupt. Den kan manifesteras på lite olika sätt för de som håller på att börja penetrera den, men den kommer inte desto mindre att uppstå. Den är något som ni måste känna. För att vara inriktad på kännande, måste ert sinne vara stilla. Sanning är något som ni kommer att känna med hela er kropp, med hela er varelse.

Kunskap talar inte till er i varje stund, men den har alltid ett meddelande till er. Att komma nära Kunskap betyder att ni blir mer och mer som själva Kunskapen – mer enhetlig, mer konsistent, mer ärlig, mer hängiven, mer koncentrerad, mer självdisciplinerad, mer medlidsam och mer självälskande. Alla dessa egenskaper utvecklas samtidigt som ni närmar er det som är källan till dessa egenskaper.

Det är i denna riktning som ni kommer att öva att förflytta er idag medan ni känner sanningen uppstå inom er. Detta kommer att förena alla era aspekter, och ge er en enhetlig upplevelse av er själv. Ge hela er uppmärksamhet åt att känna sanningen uppstå inom er själv i era tre övningsperioder om 15 minuter. Öva i stillhet, och tappa inte modet om det är svårt till en början. Öva helt enkelt och ni kommer att gå vidare.

Följ också ert sanna mål i livet genom hela dagen utan tvivel eller tvekan. Från detta sanna mål kommer alla de viktiga sakerna komma som ni kommer att behöva uppnå och visionen och urskillningens stora makt som kommer att göra det möjligt för er att finna de individer som ni har kommit in i världen för att finna.

Övning 18: Tre övningsperioder om 15 minuter.

Steg 19 – Idag önskar jag att se.

Önskan att se är som önskan att veta. Även den kräver en förfining av era sinnesfakulteter. Att se med klar vision betyder att ni inte ser med preferenser. Det betyder att ni kan varsebli det som faktiskt sker istället för det som ni önskar att se. Det finns något som faktiskt sker bortom era önskningar. Detta är mycket sant. Önskan att se, således, är önskan att se en större sanning. Detta kräver en större ärlighet och en större sinnesöppenhet.

I era två övningssessioner idag: öva att titta på ett enkelt, meningslöst objekt. Ta inte ögonen från det objektet, utan titta och öva att titta mycket noggrant. Ni försöker inte se något. Ni tittar helt enkelt med ett öppet sinne. När sinnet är öppet, upplever det sitt eget djup, och det upplever djupet hos det som det håller på att uppfatta.

Välj ett enkelt objekt som har mycket liten betydelse för er och stirra på det två gånger idag under minst 15 minuter. Tillåt ert sinne att bli mycket stilla. Andas djupt och regelbundet samtidigt som ni stirrar på detta objekt. Tillåt ert sinne att slå sig till ro inom sig själv.

Övning 19: Två övningsperioder om 15 minuter.

Steg 20 – Jag kommer inte tillåta tvivel och förvirring att fördröja mina framsteg.

Vad kan fördröja era framsteg förutom er egen obeslutsamhet, och vad kan skapa obeslutsamhet förutom det som producerar sinnesförvirring? Ni har ett större mål som illustreras i detta förberedelseprogram. Tillåt inte tvivel och förvirring att vara ett hinder för er. Att vara en sann student betyder att ni antar mycket lite och att ni leder er själv på ett sätt som ni inte ordinerar åt er själv utan som ges till er från en Större Makt. Den Större Makten önskar att höja er till sin egen färdighetsnivå. På detta vis, mottar ni förberedelsens gåva så att ni kan ge den till andra. På detta vis, ges ni det som ni inte kan tillhandahålla åt er själv. Ni förverkligar er individuella makt och förmåga därför att de måste utvecklas för att ni ska följa ett program av detta slag. Ni förverkligar också er inkludering i livet samtidigt som livet strävar efter att tjäna er i er sanna utveckling.

Öva därför samma övning som ni försökte under föregående dag i era två övningsperioder, och tillåt inte tvivel eller förvirring att hindra er. Var en sann elev idag. Tillåt er själv att koncentrera er på er övning. Överlämna er själv till övning. Var en sann student idag.

Övning 20: Två övningsperioder om 15 minuter.

Steg 21 – Repetition.

Repetera den föregående veckans alla lektioner och resultaten av dessa lektioner i er tredje repetition. Öva idag utan att dra några slutsatser, inse helt enkelt utvecklingslinjen och notera de framsteg ni har gjort hittills. Det är för tidigt att dra riktiga slutsatser, även om det kan vara mycket frestande att göra det. Nybörjarstudenter har ingen möjlighet att bedöma sin läroplan. Denna rättighet måste förtjänas och kommer senare om ni önskar att era bedömningar ska ha sann effekt och vara kloka.

Repetera därför den senaste övningssektionen och allt som har upplevts hittills.

Övning 21: En övningsperiod om 45 minuter.

Steg 22 – Jag omges av Guds Lärare.

Ni omges i sanning av Guds Lärare, som har företagit sig en skolning som på många sätt liknar den som ni ägnar er åt nu. Även om den gavs i många olika former, i olika eror, i olika världar, gavs en mycket likartad skolning till dem som på ett klokt sätt var anpassat till deras tidigare sinnestillstånd och omständigheter i livet.

Under två övningsperioder om 15 minuter idag: känn närvaron av Guds Lärare. Ni kan inte ännu se dem med era ögon, och ni kan inte ännu höra dem med era öron därför att dessa sinnesfakulteter har inte förfinats tillräckligt än, men ni kan känna deras närvaro, ty deras närvaro omger och skyddar er. Låt inte andra tankar ingripa i er övning. Ge inte efter för tvivel eller förvirring, ty ni måste förbereda för att få den belöning som ni söker, och ni måste veta att ni inte är ensam i världen med att ha styrkan, självförtroendet och den visdomsresurs som är nödvändig för att uppnå det som ni sändes hit för att uppnå.

Övning 21: Två övningsperioder om 15 minuter.

Steg 23 – Jag älskas, omges och stöds av Guds Lärare.

Sanningen i detta kommer att bli uppenbar samtidigt som ni förbereder er, men för tillfället kan det kräva stor tillit. Denna idé kan utmana existerande idéer eller övertygelser, men den är inte desto mindre sann. Guds Plan är osynlig och igenkänns av mycket få därför att mycket få har den sinnesöppenhet och den uppmärksamhetskvalitet som kommer att tillåta dem att se det som uppenbarligen sker omkring dem, vilket i denna stund inte alls är uppenbart för dem. Era Lärare älskar er, omger er och stödjer er, ty ni träder in i Kunskap. Detta kallar dem till er. Ni är en av de få som har löftet och tillfället att ta er ur er egen inbillningssömn in i Verklighetens grace.

Känn således denna kärlek, detta stöd och denna vägledning i era två övningsperioder idag. Det är en känsla. Det är inte idéer. Det är en känsla. Det är något ni måste känna. Kärlek är något ni måste känna för att veta. Ni älskas, omges och stöds av era Lärare, och ni är synnerligen värd deras stora gåva till er.

Övning 23: Två övningsperioder om 15 minuter.

Steg 24 – Jag är värd Guds kärlek.

Ni är i sanning värd Guds kärlek. I själva verket är ni faktiskt Guds kärlek. Utan någon slags falsk förespegling, i själva er kärna, är detta ert Sanna Jag. Det är inte det Jag som ni upplever ännu, och tills ni upplever det, låtsas inte att detta är er upplevelse. Men håll det i ert medvetande sanningsenligt att detta är ert Jag. Ni är en person, men ni är större än en person. Hur kan ni inte vara värd Guds kärlek om det är vad ni är? Era Lärare omger er och tillhandahåller det som ni är så att ni kan uppleva er själv och er sanna relation med livet.

Öva än en gång att motta era Lärares kärlek, stöd och vägledning, och om någon tanke står i vägen för detta, om någon känsla förhindrar detta, påminn er själv om er stora värdighet. Ni är inte värdig för det ni har gjort i världen. Ni är värdig på grund av vem ni är, var ni har kommit ifrån och vart ni är på väg. Ert liv kan vara fullt av fel och misstag, felaktiga beslut och dåliga val, men ni har fortfarande kommit från ert Ursprungliga Hem till vilket ni kommer att återvända. Er värdighet i Guds ögon är oförändrad. Det finns endast stor ansträngning för att reparera era misstag så att ni kan uppleva ert Sanna Jag så att den kan ges till världen.

Öva därför mottaglighet och att uppleva sann värdighet i era två övningsperioder. Låt inte någon tanke strida mot livets största sanning.

Övning 24: Två övningsperioder om 15 minuter.

Steg 25 – Jag är ett med livets största sanning.

Vad är livets största sanning? Det är något som måste upplevas, ty ingen stor sanning kan rymmas i en idé allena, även om idéer kan reflektera den inom er nuvarande upplevelse. Stor sanning är en produkt av stora relationer. Ni har en stor relation med livet. Ni har en stor relation med era sanna Lärare som är inom er. Så småningom kommer ni att uppleva stora relationer med de som finns i ert yttre liv, men först måste ni uppleva källan till er stora relation såsom den redan har etablerats. Sedan är det en fråga om att helt enkelt överföra den till världen utanför, vilket ni kommer att göra naturligt med tiden.

Öva att känna denna relation i era två övningsperioder. Ännu en gång ombeds ni att motta därför att ni måste motta detta för att ge det. När det väl har mottagits, kommer det att ge av sig själv naturligt. Under denna process återetableras ert värde därför att det är tämligen uppenbart. Ni behöver inte ge en falsk bild av er själv eller er upplevelse. Att dela med sig en stor kärlek ärligt betyder att ni måste erfara den. Det är denna upplevelse vi önskar att ge er idag.

Övning 25: Två övningsperioder om 15 minuter.

Steg 26 – Mina misstag ger liv åt min Kunskap.

Det är meningslöst att rättfärdiga misstag, men misstag kan medföra att ni värdesätter sanning, och till följd därav kan det leda till sann Kunskap. Detta är dess enda möjliga värde. Vi stödjer inte misstag, men om misstag sker, önskar Vi se till att det tjänar ert sannaste behov så att ni kan lära från det och inte repetera det igen. Ni ska inte bara glömma era misstag, ty ni kan inte göra det. Ni ska inte bara rättfärdiga era misstag, ty detta kommer att göra er oärlig. Ni ska inte endast se på era misstag som att de bara har tjänat er, ty de har i sanning varit smärtsamma. Vad detta verkligen betyder är att ni igenkänner att misstag är misstag och sedan försöker ni utnyttja det personligen. Smärtan av misstag och bedrövelsen som medföljer misstag måste accepteras, ty detta kommer att lära er vad som är verkligt och vad som inte är det, vad ni ska värdesätta och vad ni inte ska värdesätta. Att använda era misstag för utveckling betyder att ni har accepterat misstaget, och nu försöker ni använda det för att erhålla värde från det därför att tills värde har erhållits från misstag, är det misstag allena och kommer att vara en källa till smärta och obehag för er.

Idag i era två övningsperioder om 30 minuter: titta på specifika misstag som ni har gjort som har varit mycket smärtsamma. Försök inte avfärda smärtan av dem, utan se hur ni kan utnyttja dem för er egen nytta i era nuvarande omständigheter i livet. Att utnyttja misstag på detta vis kan visa er vad ni behöver göra och vilka korrigeringar eller justeringar som behöver göras för att stärka ert livs kvalitet. Kom ihåg att alla lösningar på tidigare misstag alltid alstrar sant igenkännande och sann urskillning i relationer.

Se över de misstag som ni kommer att tänka på i era övningsperioder medan ni sitter ensam i tysthet, och se sedan hur var och en kan användas till er nuvarande fördel. Vad behöver läras från dem? Vad måste göras som inte gjordes förut? Vad får inte göras som gjordes förut? Hur kan dessa misstag igenkännas i förväg? Vilka var de tecken som föregick dem och hur kan sådana tecken igenkännas innan misstag sker i framtiden?

Utnyttja dessa övningsperioder till denna introspektiva process och när ni är klar, tala inte om resultaten med någon annan person, utan tillåt utredningen att fortsätta naturligt, som den naturligt kommer att göra.

Övning 26: Två övningsperioder om 30 minuter.

Steg 27 – Jag har en visdom som jag önskar att upptäcka.

Denna affirmation representerar er sanna vilja. Om ni inte känner detta, betyder det att ni underhåller något som är falskt och utan sann grund i er varelse. Om ni någonsin har känt att sanningen svek er, då har ni inte igenkänt dess värde. Den kanske svek era planer och mål. Ni kanske förlorade något som ni verkligen ville ha. Den kanske hindrade er från att söka något som var önskvärt. Men i samtliga fall har den räddat er från smärta och misär. Tills er sanna uppgift har igenkänts, kan ni inte uppskatta hur sanningen har tjänat er, ty tills er uppgift upptäckts, kommer ni att försöka göra anspråk på och rättfärdiga andra uppgifter. Om dessa andra uppgifter motverkas eller förnekas av sanningen, kan stor förvirring och konflikt inträffa. Men kom ihåg att sanningen alltid har räddat er från ett större misstag som ni skulle ha begått annars.

Människor kan inte uppleva Kunskap därför att de är upptagna med tankar och domar. Dessa tankar och domar skapar en självinnesluten värld för en individ, en självinnesluten värld där de inte kan se ut. De kan endast se sina tankars innehåll och detta färgar deras upplevelse av livet fullständigt, till den grad att de inte alls kan se livet.

Titta och se därför, i era två övningsperioder om 30 minuter, hur sanningen har tjänat er. Titta på upplevelser som var lyckliga. Titta på upplevelser som var smärtsamma. Särskilt i smärtsamma upplevelser, titta på hur sanningen har tjänat er. Titta öppet. Försvara inte en tidigare ståndpunkt om ni frestas att göra det. Om smärta fortfarande existerar från en tidigare förlust, acceptera den smärtan och dess avskräckning, men försök att titta och se hur ni sannerligen tjänades av den förlusten.

Denna synvinkel som innebär att ni tjänas av er upplevelse är något som ni måste odla. Den rättfärdigar inte själva upplevelsen. Förstå detta. Den ger er endast ett tillfälle att utnyttja er upplevelse för ert avancemang och stärkandet av er själ. Sanning verkar i illusionernas värld för att hjälpa de som svarar an på sanning i sina liv. Ni svarar an på sanning för annars skulle ni inte ta er an detta utvecklingsprogram. Således har ni anlänt vid det vägskäl där det verkar som att sanningen tävlar mot andra saker och är, följaktligen, mycket svår att igenkänna. I detta utvecklingsprogram, kommer sanningen att urskiljas från allt annat på ett sådant sätt att ni kan uppleva den direkt och inte blir förvirrad gällande dess gestalt eller dess fördelaktiga existens i ert liv. Ty sanningen är här för att tjäna er precis som ni är här för att tjäna sanningen.

Övning 27: Två övningsperioder om 30 minuter.

Steg 28 – Repetition.

Vi skall börja vår fjärde repetitionsperiod med en speciell bön.

”Jag accepterar min Kunskap som en gåva från Gud. Jag accepterar mina Lärare som mina äldre bröder och systrar. Jag accepterar min värld som ett ställe där Kunskap kan återtas och lämnas som bidrag. Jag accepterar mitt förflutna som ett bevis på livet utan Kunskap. Jag accepterar mitt livs mirakler som ett bevis på närvaron av Kunskap och jag överlämnar mig själv nu till att odla det som är av största nytta inom mig själv att ges till världen.”

Återigen skall vi repetera den gångna veckans övning, alla instruktionerna läses om och med varje steg repeteras vad som har ägt rum i era övningsstunder. Se till att fråga er själv hur djupt ni deltog i övningen – hur mycket ni ville söka och utreda, hur noggrant ni granskade er egen upplevelse och till vilken grad ni kände er motiverad att penetrera vilka än hinder som kan tänkas existera.

Vår enda repetitionsövningsperiod kommer att börja ge er ett perspektiv på er utveckling i denna förberedelse. Detta är fördelaktigt inte endast för er själv utan för de som ni kommer att tjäna i framtiden, ty precis som ni mottar nu, kommer ni önska att ge i vilket sammanhang som än är lämpligt för er. Ni måste förstå hur människor lär sig och hur människor utvecklas. Detta måste komma från er egen erfarenhet och måste representera den kärlek och det medlidande som är er Kunskaps naturliga emanationer. Tillåt än en gång inte några tvivel eller någon förvirring att avskräcka er från er sanna tillämpning.

Övning 28: En övningsperiod om 45 minuter.

Steg 29 – Jag kommer att observera mig själv idag för att bli medveten om Kunskap.

På denna speciella dag: observera er själv genom hela dagen och bibehåll en medvetenhet om era tankar och ert beteende så mycket som möjligt. För att utveckla denna självobservationsegenskap, måste ni vara så fri från dömande som möjligt, ty dömande sätter er ur stånd att vara observant. Ni måste granska er själv som om ni vore någon annan som ni kan vara mycket objektivare med.

Vi skall öva varje timme idag. Varje timme kommer ni att behöva stanna till för att se era tankar och observera ert rådande beteende. Detta att ständigt kontrollera sig själv kommer att göra det möjligt för er att bli mycket delaktig i er nuvarande upplevelse och kommer att tillåta er Kunskap att utöva sin fördelaktiga influens på er i mycket större utsträckning. Kunskap vet vad ni behöver och vet hur den ska tjäna er, men ni måste lära er att motta. Med tiden, måste ni lära er att ge också så att ni må motta mer. Ert mottagande är viktigt därför att det tillåter er att ge, och givande är essensen av förverkligande i denna värld. Men ni kan inte ge i ett fattigt tillstånd. Därför måste ert givande vara genuint, fött ur den överflödande mottaglighet som ni har odlat inom er själv, inom era relationer med andra och med livet.

Varje övningsperiod behöver bara ta några minuter men bör tillägnas er fulla uppmärksamhet. Ni behöver inte sluta era ögon för att göra detta, men om det är lämpligt, så kan det vara bra. Ni kan öva mitt i en konversation med någon annan. I själva verket finns det mycket få omständigheter som kommer att hindra denna stund av introspektion. I er övning frågar ni helt enkelt er själv, ”Hur känner jag mig?” och ”Vad gör jag nu?” Det är allt. Känn sedan efter om det är något som ni måste göra som ni inte gör. Om justeringar behöver göras, utför dem på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Tillåt er inre vägledning att influera er, vilket den kommer att göra om ni inte styrs av impulser, rädsla eller ambition. Observera er själv denna dag.

Övning 29: Timvis övning.