5. Profeternas sigill

Uppenbarat för
Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 21 maj 2014
i Boulder, Colorado

Det är mycket viktigt nu att Vi talar om Profeternas Sigill så att världens folk må förstå vad detta verkligen betyder och varför den är viktig för att skydda Guds stora Uppenbarelser, vilka endast ges vid särskilda nyckel-vändpunkter i mänsklighetens utveckling och evolution.

De stora Uppenbarelserna är så oerhört viktiga för världen. De tillhandahåller den mänskliga civilisationens byggstenar.

Nu har Gud talat på nytt för att skydda den mänskliga civilisationen från internt sönderfall och kollaps och från underkastelse från styrkor i universum som söker utnyttja mänsklig konflikt och okunskap.

Det är en tröskel som länge förutsetts och var ödesbestämd att komma, och den skulle komma vid en tid där mänskligheten hade börjat etablera en världscivilisation – förvisso inte en perfekt civilisation, men det är inte desto mindre en civilisation.

Det skulle ske när vissa villkor möttes och när mänsklighetens sårbarhet för dess egna misstag skulle växa till den grad att själva den mänskliga civilisationen skulle vara hotad genom miljönedgång och miljöproblem och genom att Jorden plundras så till den grad att den inte längre kan sörja tillräckligt för en växande mänsklighet.

Den skulle vänta tills mänsklighetens sårbarhet mot universum nådde en kritisk tröskel. Ty Jorden har länge iakttagits av vissa raser för deras egna syften och ändamål.

Gud vet naturligtvis om detta, ty detta är en del av alla världars evolution – både de världar som har varit en källa till framväxten av en ras och de världar som har odlats av besökare utifrån. Det är förutsägbart. Det kommer att hända förr eller senare. Och tiden för detta är nu inne för mänskligheten.

Gud skyddar de stora Uppenbarelserna med en Sigill. Sigillen innebär att Änglaförsamlingen inte kommer att tiillhandahålla någon mer stor Uppenbarelse fram till dess att universums Herre tillkännager att det måste ske. Det är deras Sigill, för att skydda Uppenbarelserna från orättmätigt utnyttjande, från förfalskningar och från de som förkunnar att de är sändebud och budbärare, vilket oundvikligen sker omedelbart efter en stor Uppenbarelse för världen.

Världens folk kommer inte veta om att denna Sigill existerar. Den är inte något de kan ta på. Den finns inte inskriven i deras konstitutioner. Den förstås och accepteras inte i allmänhet.

Men bland den Änglanärvaro och Församling som överser denna värld, är det ett mycket tydligt mandat och måste etableras, annars kan de stora Upenbarelserna förorenas bortom igenkännlighet. De kommer att påveraks och ändras av människan med tiden, genom okunskap och korruption och genom det misbruk som sker då de tas i bruk och anpassas. Men Sigillen i Himlen är komplett, förstår ni.

Emellertid är det så att vid en viss tidpunkt, kommer Gud att bryta Sigillen, ty en Ny Uppenbarelse måste komma. Ty de stora Läror som gavs tidigare skulle vara otillräckliga för att möta behovet hos mänskligheten i helhet.

Intervallet mellan de stora Uppenbarelserna skulle vara lång, i de flesta fall, ty de är tillräckliga för att möta mänsklighetens behov för en lång tidsperiod in i framtiden.

Men nu har ni nått den stora tröskel där Gud har talat på nytt – en stor tröskel inför vilken mänskligheten är okunnig och oberedd, en stor tröskel som de stora Uppenbarelserna som gavs i forna tider inte kan ta itu med. De utformades inte för detta ändamål. De var livsviktiga i att bygga mänsklig civilisation, en världscivilisation med tiden.

Men nu är det så att den mänskliga civilisation i sin nuvarande form hotas både inifrån och utifrån, den hotas så allvarligt att Gud har talat på nytt, ty riskerna är för stora, farorna är för stora, mänsklig okunskap är för djup.

Det är till och med så att de stora Uppenbarelserna som gavs tidigare är splittrade och stridslystna inom sig själva och mellan varandra. De kan inte förbereda mänskligheten för ett Större Samfund av liv i universum. De kan inte förbereda mänskligheren för en värld i miljönedgång – den största förändring som skulle hända vilken civilisation som helst i vilken värld som helst. De utformades inte för detta ändamål.

Gud vet naturligtvis detta. Men mänskligheten vet inte. Den inser inte vad som kommer över horisonten. Den begriper inte sitt tilstånd i ljuset av liv omkring den i universum. Den är inte tillräckligt medveten om Jordens tillstånd för att se hur mycket den har överskridit och överspenderat sitt naturarv i denna värld. Den befinner sig på en vårdslös kurs av självförstörelse och sönderfall med tiden.

De stora förändringar som kommer att komma till planeten är i sig själva tillräckliga för att bryta ned den mänskliga civilisationen allvarligt, om mänskligheten inte är redo.

Här är Sigillen bruten, ty en Ny Uppenbarelse måste ges. Sigillen bröts efter Jesu liv då Muhammad gavs hans stora uppdrag på Jorden. Och nu bryts Sigillen igen i Guds Nya Uppenbarelse [för] världen.

Här måste ni förstå att de stora Budbärarna alla har kommit från Änglanärvaron, de sändes in i världen vid stora vändpunkter och tillfällen. De har alla kommit från Församlingen. De har alla en gemensam Källa. De är inte Guds söner. De är inte universums centrum.

De har kommit från Församlingen som övervakar denna värld, en värld av stor vikt och betydelse i universum därför att mänskligheten har behållit sin andliga medvetenhet vid liv. Trots dess många misstag och tragiska historia – stora konflikter och stora olyckliga omständigheter som den har orsakat för sig själv och för världen – är det fortfarande en värld av stort löfte och stor betydelse. Gud kommer att skapa en ny Sigill när Kungörelsen i denna tid är komplett, och den kommer att vara i århundraden.

Människor kommer fortfarande att hävda att de har budskap från Gud eller att de är profeter eller återlösare. Men Änglanärvaron kommer inte att ge dem det som krävs för något sådant att vara verkligt sant och äkta. På så vis, gör Himlen vad den kan för att skydda de stora Uppenbarelserna, vilka är så sårbara inför mänskligt missbruk och missförståelse.

Guds Nya Uppenbarelse för världen vid denna stora vändpunkt är den mest expansiva som någonsin har givits till världen – den har nu givits till en läs- och skrivkunnig värld, en värld av global handel och kommunikation, en värld av globala faror och risker, den har nu givits med dess egna kommentarer för att begränsa möjligheten att den feltolkas och tillämpas felaktigt i framtiden, den har nu givits med mycket repetition, sagts på många sätt för att ge människor den största möjligheten att verkligen förstå vad de mottar och varför den måste ges i denna tid.

Guds Nya Uppenbarelse innehåller en varning, en välsignelse och en stor föreberedelse. Utan förberedelsen, skulle ni inte svara på varningen. Utan varningen, skulle ni inte kunna förstå vikten av föberedelsen. Och utan välsignelsen, skulle ni inte ha styrkan eller veta vart ni ska vända er inom er själv eller sinsemellan för modet och beslutsamheten att göra det som måste göras för världen, för att förstå den stora betydelsen av ert syfte här och varför ni har kommit vid denna stora vändpunkt.

Detta är inte en gåva för några få som har utsetts eller några få utvalda individer, eller för de rikaste och mest privilegierade. Den ges till hela världen, den ges med ett enkelt språk, den ges på tydligaste möjliga sätt, den ges med stor styrka, den talar till nästan alla delar av den mänskliga upplevelsen, den ges för att ge mänskligheten denna enda stora chans att återställa världen och att förbereda sig för det Större Samfundet av liv, inför vilket den nu måste lära sig att svara an.

Tänk inte att detta är irrelevant för era behov, ty detta är den värld ni har kommit för att tjäna. Dessa två stora händelser kommer att avgöra, på alla sätt och vis, vad för slags liv ni kommer att kunna ha, vad som kommer att inskränka ert liv och vad som kan få fram era större styrkor och det större syfte som ligger gömt inom er under ytan av ert sinne. Tänk inte att detta inte talar till er, ty ni har sänts in i världen för detta.

Det som sker i denna värld och bortom denna värld, gällande denna värld, kommer att avgöra lotten och framtiden för varje person som lever idag och för deras barn och de generationer som kommer. Detta är såpass mäktigt. Det är såpass nödvändigt.

Det [det Nya Budskapet från Gud] kommer att ändra er förståelse av religion och medföra stor klarhet här. Det kommer att etablera enigheten hos alla världens religioner och hur de har byggt på varandra för att tillhandahålla den sanna moraliska och etiska grunden för mänskligt beteende och förståelse.

Men ni lever i en annorlunda värld nu, och ni står inför en mycket annorlunda värld i framtiden – en värld av minskande resurser och instabilt klimat, en värld som kommer att påverka allas liv, rika eller fattiga, i alla världens hörn.

Såpass stort är behovet. Såpass stor är risken. Såpass stor är inflytelsen och makten av detta att Gud har talat på nytt och sänt en ny Budbärare in i världen. Sänd från Änglanärvaron är han, besläktad med alla de som sändes tidigare. De är på hans sida, ty han är Budbäraren för denna tid, denna era och de tider som kommer under en lång tid framöver.

Sigillen kommer att vara med honom, och Himlen kommer att se på för att se vem kom kan svara på hans närvaro på Jorden. Ty han är en äldre man nu och har inte mycket tid på sig för att lära ut detta.

[Han] har tillbringat sitt liv med att motta en Uppenbarelse som är mer omfattande och mer komplett än allt som någonsin har givits till mänskligheten tidigare.

Den kommer att avslöja meningen med livet i universum. Den kommer att avslöja det som kommer över horisonten för ert liv och för hela världen. Den kommer att avslöja den mänskliga andlighetens sanna natur på en högre nivå, på Kunskapens nivå. Den kommer avslöja det som mänskligheten måste lära sig för att skapa verkligt samarbete här på Jorden och att få ett slut på sina oupphörliga konflikter och sitt fruktansvärda plundrande av världen. Ty detta kommer att vara den enda värld som ni har som kan uppehålla livet för er.

Det universum som omger er kommer inte att vara där för er för att erövras eller utforskas bortom detta solsystem. Det finns stora faror där, om vilka mänskligheten inte vet något om. Den tittar ännu med primitiva ögon, okunskapens och den hoppfulla förväntans ögon. Den vet inte om vad den har att göra med i ett Större Samfund av liv i universum.

Gud måste nu tillhandahålla detta, åtminstone tillräckligt, så att mänskligheten kan förbereda och agera med visdom och omtanke för framtiden, istället för att bara agera utifrån opportunism i stunden.

Dett har allt att göra med vem ni är – er djupare natur, varför ni är som ni är och varför ni är designade på det sätt som ni är – vilket är något som ni inte kan förstå tills ni inser att det är för ett större syfte, vilket ni i själva verket ännu inte har upptäckt.

Ni måste acceptera att Profeternas Sigill har brutits. Inte av en person, inte av en religion, utan av Gud, som kommunicerar till världen genom den Änglanärvaro och den Änglaförsamling som har tillsyn över denna värld och den mänskliga familjens framsteg och evolution.

Här kommer finnas stor klarhet om religionens frågor, meningen med ert liv, mänsklighetens öde och de stora utmaningar som väntar, för vilka mänskligheten måste förbereda i denna tid.

Skygga inte för detta. Fall inte in i skuggorna av era egna upptagenheter. Förtvivla inte. Ty Gud har gett er en djupare styrka inom er själv för att göra det möjligt för er att svara, för att att förbereda på att möta en större värld och att uppleva ett större liv.

Ni förstår inte vad detta betyder än, men med tiden kommer det att bli solklart. Ty Gud har givit er seende ögon och hörande öron, men de är inte de ögon som ni ser med idag eller de öron som ni hör med nu. Likväl finns de inom er – djupare inom er.

Detta är ert livs sanna styrka. Detta är den mänskliga familjens sanna styrka. De är detta som kommer att göra hela skillnaden i resultatet av ert liv på Jorden och för mänsklighetens framtid och öde.

Endast Guds Nya Uppenbarelse för världen kan avslöja dessa saker för er nu. Utan detta, kommer mänskligheten att fortsätta på spåret av sin stridslystna, desperata nedgång, sin desperata, stridslystna väg i livet och utarma världen så allvarligt att den inte kommer att kunna bära upp den mänskliga civilisationen i någon igenkännlig form. Ni kommer att falla offer för dominerande styrkor i universum, och allt som ni har skapat av värde kommer att förloras.

Det är endast Guds Uppenbarelse för världen som kan avslöja detta för er klart och tydligt, utan snedvridning, utan att någon främmande ras intressen är inblandade, utan någon som helst manipulering eller bedrägeri.

I ert hjärta, kommer ni att svara därför att på en djupare nivå är ni fortfarande förbundna med Gud. Vare sig ni är religiös eller inte, vare sig ni har en trostradition eller inte, är ni fortfarande förbundna. Och det är detta som är er framtida återlösnings löfte, källan till er större styrka och er större lösning på vad som än som har hänt er tidigare.

Profeternas Sigill har brutits igen av Gud. Den var ödesbestämd att brytas när mänskligheten väl nådde en viss destination, nådde en stor vändpunkt där den skulle stå inför utmaningar som aldrig skådats av den mänskliga familjen i helhet, ståendes inför en värld i nedgång och realiteterna av det universum som omger er.

Gud har gett klarheten nu för att förstå det som alla de stora traditionerna verkligen talade om, innan de ändrades och togs i bruk och användes av individer och regeringar för deras egna syften.

Här hedrar ni alla de stora Budbärarna och förstår deras mission på Jorden mer fullständigt, i ett klarare ljus. Ty det bör inte finnas någon tvist och konkurrens mellan världens religioner, ty de initierades alla av Gud, och de har alla ändrats av människan.

Sigillen har brutits, men den kommer att återetableras när Guds Nya Uppenbarelse väl är avslutad, och när Budbäraren väl har tillfället att presentera den i sin egen tid, vilket måste ske nu för att Uppenbarelsen ska vara verkligt och fullständigt äkta. Den kan inte sammansättas senare av de som inte kände honom.

Det har varit hans stora uppgift att motta den största Uppenbarelsen som någonsin getts till dena värld – att sammanställa den, att försäkra dess riktighet, att lära sig om den så att den kan läras ut, att förstå den fullständigt medan han är en person här i världen, att samla runt sig modiga individer som skulle bistå honom i dessa stora uppgifter så att Uppenbarelsen kan återges i sin rena form, och samtidigt lösa ett dilemma som har plågat de tidigare Uppenbarelserna för mänskligheten.

Välsignelsen är över er. Den är över världen, men den kommer som en stor och brådskande nödvändighet. Den är inte något som ni använder för att försöka berika er själv eller bara för att pyssla lite med. Ni måste närma er den med vördnad och stor allvarsamhet och viljan att se vad den verkligen betyder för er och för världen.

Den måste tala till människor av alla trostraditioner och alla nationer och kulturer.

Den måste vara fri från alla sorters ägandeskap av en existerande religiös instititution bortom det som Budbäraren har etablerat för att motta, förbereda och återge den till världen.

Han kommer att behöva ert stöd. Men ni måste lära er om denna Uppenbarelse och tillämpa den i ert liv för att förstå. Ni kan inte stå utanför den och förstå den, ty det är inte möjligt med en stor Uppenbarelse född ur Himlen för välståndet och beskyddet av världen.

Må Välsignelsen vara över Budbäraren och alla de som bistår honom i hans återstående år på Jorden. Och må de som har mod, ödmjukhet och det stora behovet att förstå, motta detta i tid för att inse dess stora betydelse för deras liv och för framtiden av denna värld.