Den Nya Guden

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 12 februari 2009
i Boulder, Colorado, USA

Det finns en Ny Uppenbarelse om Gud; en Uppenbarelse som tar Gud ut ur mänsklighetens urgamla historia, ut ur konflikterna, fantasierna och mänsklighetens missuppfattningar. Denna Uppenbarelse tar Gud in i det större panorama av liv i universum som kallas för Det Större Samfundet. Ni behöver denna nya förståelse av Gud nu, för det förflutnas Gud var en liten Gud – en Gud av er värld och er tid, en Gud av era kulturer, en Gud av era folk i det avlägsna förflutna. Men mänskligheten har vuxit ifrån denna Gud, denna mänskliga Gud, denna arga Gud, denna hämndgiriga Gud, denna Gud som tycks vara en projektion av er personlighet och era tendenser. Det är inte det att folk i det förflutna hade fel. Det är bara det att deras förståelse var begränsad. Det är inte det att de skulle ha skapat en Gud i deras egen avbild; det är bara det att de inte kunde förstå en Gud som var bortom att likna dem själva.

Den Nya Uppenbarelsen presenterar Gud inom en större kontext, inom kontexten av intelligent liv i universum. Detta är inte en mänsklig kontext; ty det är inte ett mänskligt universum ni nu möter. Det är inte en Gud som sysselsätter sig med denna enda värld allena. Det är inte en Gud som dömer på det sätt som ni skulle döma eller som fördömer på det sätt som ni skulle fördöma. Det är inte en Gud som är i behov av hyllningar och dyrkan, som kräver lydnad och beundran. Det är den gamla Guden som hörde stammen till. Det är den gamla Guden som favoriserar den ena nationen över den andra, det ena folket över det andra. Det är en förlegad Gudsbild.

Gud har nämligen aldrig varit sådan. Den Gud som folk har sett upp till och dyrkat, den Gud som folk har uppfattat och missuppfattat har alltid varit en Gud av Det Större Samfundet – den vida rymden, andra dimensioner av verkligheten och ett otal raser av varelser som skiljer sig så från den mänskliga familjen. Detta är universums enda Gud. Inte en Gud av en värld, ett folk eller en stam. Inte en Gud som tänker, agerar eller beter sig så som människor tänker, agerar eller beter sig. Denna Gud är inte begränsad till en enda Uppenbarelse för mänskligheten; för det har kommit upprepade Uppenbarelser till mänskligheten. Och nu har mänskligheten givits en Ny Uppenbarelse som syftar till att förbereda mänskligheten för den stora förändring som nu kommer till världen samt förbereda mänskligheten för dess framtid, öde och möte med Det Större Samfundet av intelligent liv i universum.

Om ni vill förstå Guds Nya Uppenbarelse för världen kommer det inte att vara möjligt för er att tänka på Gud i de gamla banorna. Om ni tänker på Gud i de gamla banorna kommer ni inte att vara förmögna att förstå realiteten och betydelsen av intelligent liv i universum. Ty den gamla Guden var bara till för människorna. Det var en Gud av en nation, en Gud av ett folk, en Gud av en ras, en Gud av en enda värld allena. Den gamla Guden var alltför begränsad och alltför mycket uppfattad såsom endast människolik för att folk skulle kunna se Guds sanna natur och syften, till och med i denna värld.

Den gamla Guden fick folk att gå ut i krig. Den gamla Guden tycktes inte bry sig om människors välfärd eller de nationer som Gud inte favoriserade. Den gamla Guden användes av kungar, monarker och nationer till att rättfärdiga och förstärka deras nations missnöjen och ambitioner. Den gamla Guden tycktes finna njutning i att straffa mänskligheten för de ofrånkomliga misstag som mänskligheten skulle begå i det separerade tillstånd i vilket människorna lever i denna värld. På så vis är hela idén om Himmel och Helvete uppbyggd kring tron på och föreställningarna om den gamla Guden.

Men den nya Guden, Det Större Samfundets Gud – en Gud av en större realitet än er egen – nödvändiggör en omdefinition av alla dessa saker. Ty Guds realitet är så väldigt olik hur Gud har uppfattats i det förflutna och genom dess tro. Gud favoriserar inte en nation över andra. Gud leder inte ut folk i krig. Gud vill inte se den ena nationens seger över den andra eller det ena folkets erövring av ett annat folk. Det är inte Guds vilja att naturkatastrofer, pester, sjukdomar eller andra hemskheter skall ske. Ni kan skylla dessa saker på den gamla Guden, men inte på den nya Guden. För Gud har satt i rörelse naturkrafterna, evolutionen och geologiska förändringsprocesser ända sedan tidernas begynnelse; och allt det där sköter sig självt nu.

Gud är intelligent. Gud behöver inte själv sköta varje liten sak. Gud behöver inte få blodet att flyta i era blodådror eller era miljontals celler att fungera. Gud behöver inte direktstyra världens väder. Gud behöver inte styra världens nationer eller ekonomier. Allt sådant är satt i rörelse. Det sattes i rörelse i tidernas begynnelse.

Gud vakar emellertid över denna värld och alla världar. Gud kallar de separerade att återvända; kallar genom religionens kanaler; kallar genom samvetets kanaler; kallar genom kanalerna av sann kärlek och sant igenkännande. Universums Gud bryr sig inte om vad era religiösa trosuppfattningar är, så länge som de kan hjälpa er att komma närmare den djupare Kunskap som Gud har nedlagt inom er; en djupare intelligens som Gud har placerat inom er för att vägleda er, skydda er och leda er till ett större tjänande och ert större bidrag i världen.

Den gamla Guden dominerades av religiösa institutioner. Om ni inte stödde de institutionerna och trodde på deras ideologi, så ansågs det att ni skulle skickas till Helvetet, att ni hade misshagat Gud. Men Gud bryr sig inte om dessa saker. Det är inte mänsklighetens trosuppfattningar och fascinationer, besattheter eller fantasier som berör Gud. Det är hjärtats och samvetets djupare rörelse. Det är handlingar av osjälviskt givande. Det är handlingar av förlåtelse och viljan att bidra bortom ens egna personliga behov eller preferenser. Det är den enes erkännande av den andre. Det är när en fiende blir en vän. Det är helandet av den naturliga världen som har utplundrats. Det är dessa saker som berör Universums Herre.

Om ni skall kunna förstå mänsklighetens öde och framtid inom ett Större Samfund av liv i universum; om ni skall kunna förstå hur ni kan förbereda er för De Stora Vågorna av Förändring som nu kommer till världen – ja, då måste ni ha en ny erfarenhet och en ny förståelse av det gudomliga. Om ni håller fast vid de gamla idéerna och de gamla definitionerna, så kommer ni inte att förstå vad mänskligheten nu står inför eller hur ni kan förbereda er. Ni kommer att tro att det är de yttersta tiderna. Ni kommer att tro att det är det stora straffet. Ni kommer att tro att det är slutstriden. Allt sådant som tycks indikera en grand finale för den mänskliga erfarenheten.

Men i själva verket är det bara så att mänskligheten nu lämnar ett stadium av sin utveckling och påbörjar ett annat. Det är en stor övergång från en värld av stamsamhällen och krigande fraktioner till en mer enad och mäktig mänsklighet – en mänsklighet som kan leva, fungera och behålla sin frihet inom ett Större Samfund av liv; en mänsklighet som kan möta ett Ingripande av andra raser från universum och som kan etablera sina egna regler för utbyte här; en enad mänsklighet som kan lära sig att leva inom gränserna för denna värld och dess begränsade resurser utan att driva den i förfall och fördärv.

En enad mänsklighet kommer att behöva en ny erfarenhet och förståelse av det gudomliga om den skall lyckas genomföra denna stora övergång och undvika de allt tilltagande frestelserna till konflikt, tävlan och krig. För ni står inför en värld av sinande resurser; en värld av kraftig miljöförstöring; en värld av våldsamt väder och ökande ekonomisk instabilitet; och i ljuset av detta kommer ni att behöva en större erfarenhet av det gudomliga och i synnerhet då kraften av Kunskap inom er själva. Ty det är på denna djupare nivå under ytan av ert intellekt som Gud kommer att beröra er och sätta er i rörelse genom själva attraktionskraften av det gudomliga.

Ni kan inte förstå Gud med ert intellekt. Ni kan inte reducera ner Gud till en rationell princip. Ni måste inse att Gud inte direktstyr alla funktioner i världen, för dessa sattes i rörelse i tidernas begynnelse. Det finns ingen konflikt här mellan skapelse och evolution. Det finns i realiteten ingen konflikt mellan religion och vetenskap. De uppstår båda ur samma realitet, samma behov av att förstå livet, samma behov av att korrigera mänskliga misstag och etablera en trygg och säker framtid för den mänskliga familjen. Religion och vetenskap korrumperas av samma krafter – begäret efter individuell makt, den ena gruppens dominans över den andra, samt institutioner som kämpar för herraväldet. Båda kan de sägas ha blivit ortodoxa; och båda tenderar att vara begränsade och självförsvarande.

Istället för att försöka knyta det förflutna till nuet och framtiden, är det bäst att släppa det förflutna, att se att mänsklighetens förståelse av det gudomliga är en evolutionär process i sig själv. Om ni försöker binda framtiden vid det förflutna, så kommer ni antingen att behöva förneka framtiden eller ändra er förståelse av det förflutna. Urgamla profetior kommer inte att gå i uppfyllelse. Messias kommer inte att återvända till världen. Tiden är inne för Kunskap att träda i dagen. Det är det mänskliga samarbetets och det mänskliga ansvarets tidsålder. Det kommer inte att komma någon stor ledare för att leda mänskligheten in i en storartad framtid. Det kommer inte att komma någon individ för att göra upp räkningen och utkräva hämnd på de onda. Det är den gamla Gudsbilden. Den är inte längre relevant och var aldrig egentligen sann ens i det förflutna. Den kommer sig av folks längtan efter en slutgiltig lösning på livets svårigheter, på frågorna kring livet och på livets problem.

Ni sändes in i världen för att ge ert bidrag här – ett specifikt bidrag rörande vissa människor i vissa situationer. Tro inte att ni förstår dessa ännu. Utgå inte från att ni är fullt involverade i dessa ännu. Tro inte att ni genom att tro på en religiös ideologi kommer att bli räddade. Ty om ni inte gör det ni kom hit för att göra; om ni inte inlåter er med dem ni är tänkta att inlåta er med och bidrar med era gåvor – ja, då kommer tron allena inte att överbrygga gapet eller terminera separationen mellan er och Gud.

För att återförenas med Gud, så måste ni bli mer lik vad Gud verkligen skapade i er. Gud har nedlagt Kunskap inom er för att vägleda och återlösa er. Trosuppfattningar är sekundära. De står ofta i vägen för denna förlossning. Tron att er religion är den enda sanna religionen kommer att stå i vägen för er förlossning. Att fördöma andra nationer, folkslag eller religioner kommer att hindra er från att motta denna förlossning. Om ni är självrättfärdiga och försvarare av er tro, så kommer ni att förblindas och vända Gud ryggen. Ni måste ha modet och tron på det gudomliga för att tänka på Gud på nytt, för att inse era förpliktelser här och för att se att ni sändes in i världen för att ge ert bidrag, inte för att vara domare eller kritiker.

Här måste ni inse att Gud har instiftat alla världens religioner och att de alla har ändrats av människor – ibland radikalt. Så för att korrigera det förflutnas misstag, för att förnya den sanna tron, och för att mana fram den stora sanningen i de gamla religionerna i deras rena form, så har Gud sänt en Ny Uppenbarelse in i världen – inte för att ersätta världens religioner, utan för att bringa klarhet i dem och ge dem en ny styrka och kraft samt en större enhet med varandra.

Det är emellertid inte bara en korrigering. Det är också en förberedelse för en framtid som kommer att vara olik det förflutna. Ni står inför ett icke-mänskligt universum. Ni står inför miljöförstörelse och en allt tilltagande instabilitet och osäkerhet i världen. Ni står inför en värld av sinande resurser; en värld där en allt ökande befolkning kommer att behöva dricka från en långsamt sinande källa. Ni kan be till Gud att rädda er; men det är Gud som har sänt er hit för att rädda världen, för att spela er lilla men essentiella roll i detta.

Detta är inte tidernas slut. Det är en stor övergång. Det är inte världens slut. Det är en stor vidräkning och en ny tid för Uppenbarelse. Många saker kommer att komma till ett slut. Många livsstilar kommer att behöva ändras. Mänsklig förståelse kommer att behöva förändras. Mänsklig förmåga till ansvar kommer att behöva tillta. Mänskligt medkännande kommer att behöva tillta. Mänsklig förlåtelse kommer att behöva tillta. Det kommer att tyckas vara tidernas slut, som om hela världen faller ner över er; en tid av kataklysmisk förändring och omstörtning; men det är i realiteten en tid då mänskligheten måste bli vuxen och vis samt förbereda sig för sin framtid.

Endast Gud vet vad som kommer över horisonten; och endast Gud kan förbereda er fullständigt för detta. Ni må kunna urskilja vissa lösningar på aspekter av världens problem; men ni kan inte förbereda er själva för De Stora Vågorna av Förändring eller för ert möte med intelligent liv i universum.

Gud har sänt en Ny Uppenbarelse in i världen för att förbereda mänskligheten på dess framtid, för att varna mänskligheten för de stora farorna inom världen och från bortom världen, och för att välsigna mänskligheten med kraften och närvaron av Kunskap. Denna Kunskap har nedlagts som en djupare styrka inom varje person, så att mänskligheten skall välja fred framför krig, samarbete framför splittring, viljestyrka över förlusten av förtröstan, frihet över kapitulation, och ansvarskänsla över svaghet. Detta är inte omtänksamhet över ett fåtal inspirerade individer eller ett fåtal små grupper som arbetar för att stödja den mänskliga familjen. Nej, detta är något som måste nå ut vida. Det är inte nödvändigt att alla mottar och tror på Det Nya Budskapet från Gud; men det måste nå tillräckligt många människor för att få en genomslagskraft här, för att tillhandahålla en ny medvetenhet och erfarenhet av det gudomliga i ert liv och den djupare rörelsen i ert liv.

Här kommer ni att behöva släppa era idéer om Himmel och Helvete och er tro på en yttersta dom – och alla sådana saker – för de kommer inte att passa med den större realitet som ni nu träder in i. Om ni följer Kunskap kommer ni att komma närmare Gud. Om ni förnekar Kunskap och följer era rädslor och ambitioner kommer ni att komma längre bort från Gud. Om ni bidrar med era gåvor till världen kommer ni inte att behöva återvända hit. Ni kommer att ha fullföljt denna cykel av er evolution och utveckling. Det är inte så att Gud bara kommer att föra er tillbaka till Himlen. Gud kommer att sätta er i arbete i universum, i separationens realitet. Ni har många uppgifter i nuet och många uppgifter i framtiden. Ni kan inte bara springa iväg från detta in i Himlen, för ni måste förstå att det finns en hel del arbete att uträtta. Gud förslösar inte detta tillfälle. Er förlösning måste vara en källa till inspiration för andra och måste fortsätta att ha en återklingande och positiv effekt på livet i universum.

Ingen kommer att skickas till Helvetet. Men folk lever redan i Helvetet, separerade som de är från Gud – Helvetet av deras egna rädslors inbillning; Helvetet av deras självhat och hat mot andra; Helvetet av deras omständigheter; Helvetet av deras isolering. Jo, det finns värre Helveten än detta; men Gud kommer inte att sända er dit. Om ni emellertid lämnas ute ur Guds nåd och kraft, Guds försyn och Guds vägledning – ja, då kommer ert Helvete att djupna och kan tyckas oändligt. Men det är inte oändligt. Ty Gud har nedlagt Kunskap inom er; och till slut kommer ni att inse att ni måste följa denna Kunskap. Ni måste acceptera denna Kunskap och det faktum att endast Kunskap kan ta er ut ur er separations Helvete, er isolerings Helvete, ert missnöjes och er självförnekelses Helvete.

I slutändan kommer Gud att vinna tillbaka alla – till och med de mest ondskefulla. De kommer blott att behöva arbeta längre på att förlösa sig själva. De kommer att behöva ge mer för att motverka deras skadliga påverkan på andra. Här kommer kungar att behöva bli vattenbärare och plöja åkrarna. Här kommer tyranner att behöva sopa gatorna.

Folk är otåliga. De vill den yttersta domen. De vill att allt skall avslutas. De vill inte behöva leva med stora frågor, stora olösta frågeställningar. De vill att Gud skall straffa andra som de själva antingen inte kan eller tänker straffa. De tror att de vet vad rättvisa är. Och det är därför som den gamla Guden är fylld av hämnd och vrede och förkastelse. Det är också därför som folk tvingas tro på hotet av död och Helvete.

Det är ett primitivt sätt att se på livet, ett okunnigt sätt att se på livet. Det gör inte rättvisa åt den gudomliga realiteten eller er egen gudomliga natur och ert eget gudomliga öde. Gud kommer i sinom tid att återkalla alla; men detta kan ta lång tid räknat från nu. Under tiden lider ni. Ni lever i mörker och förvirring. Ni inser inte er kraft, ert värde, eller den större styrkan av Kunskap inom er. Denna Kunskap väntar på att bli upptäckt; och den försöker rädda er även i detta nu.

Om mänskligheten skall lyckas undvika en stor kollaps i framtiden; om ni skall kunna undvika att domineras av andra raser i universum – ja, då måste ni nu lyssna och vinna en ny och större förståelse av den gudomliga närvaron och kraften i ert liv, det mänskliga ödets sanna natur, samt vad som kommer att krävas av folk, grupper och nationer när det gäller att göra visa val i mötet med en värld i förändring.

Här klargörs och renas era gamla trosuppfattningar. Här är det inte så att ni överger de stora traditionerna. Istället ser ni deras förbindelse med varandra och det stora värde och den stora vishet som är själva hjärtat i deras förkunnelse. Men er kosmologi kommer att förändras; ty ni träder in i Det Större Samfundet. Er religion kan nu inte vara en religion av en värld allena eller ett folk allena. Det kommer att behöva vara en religion av Det Större Samfundet, en Gud för hela universum, en andlighet för hela universum; en religion som förenar er och förbinder er med varandra trots era åsiktsskillnader och skilda tolkningar.

Slåss mot detta och ni slåss mot Guds vilja och syfte för mänskligheten. Förneka detta och ni förnekar er framtid, er evolution och den primära utbildning som ni måste erhålla i detta nu. Gå till angrepp mot Guds Nya Uppenbarelse och ni kommer att distansera er ytterligare från kraften och närvaron av Gud i ert liv. De hänger alla ihop, dessa Uppenbarelser; men ni måste se deras rena tråd och deras rena innehåll för att förstå detta.

Så mycket av vad folk tror på är en rent mänsklig skapelse. Berättelserna, miraklerna, traditionen av berättelser och mirakler – skapat av människor. Att Gud skulle ha skapat världen på några dagar – skapat av människor i ett försök av en begränsad förståelse att begripa Skapelsens realitet och mysterium. Det är som att be en femåring tala om världens utveckling. De kan bara göra det med ett så enkelt språk, enkla berättelser och en enkel tidsuppfattning; de kan ännu inte förstå vidden, storheten eller komplexiteten av vad de betraktar. Så när ni utvidgar er medvetenhet och er förståelse, så vinner ni ett större begrepp om det gudomliga och Skapelsens mirakel och det ännu större återlösningens mirakel.

Här är den nya Guden densamma som den gamla Guden, fast avslöjad och klargjord, inte instängd i urgamla förståelser eller urgamla mytologier. Ty det finns endast en Gud; och det är alla universums Gud, alla rasers Gud. Gud har en Återlösningsplan för var och en; och var och en kallas tillbaka genom Kunskap; ty Gud har nedlagt Kunskap i var och en.

De flesta raser i universum är vid denna tidpunkt betydligt mindre fria än mänskligheten. Många raser lider av underkuvande av andra raser eller har blivit helt och hållet sekulariserade och teknologiska i sin inriktning. Ändå finns det fortfarande en Återlösningsplan för dem alla. Men kan ni säga vad denna är? Naturligtvis inte. Kan ni definiera Gud vilja och Plan för universum? Naturligtvis inte. Kan ni ens begripa ett Större Samfund av intelligent liv – en miljard, miljard, miljard raser och många fler än detta?

Istället för att försöka få livet att passa er ideologi; istället för att pressa in allt i er begränsade förståelse; så börjar ni följa kraften och närvaron av Kunskap inom er. Detta avslöjar Guds närvaro och plan för ert liv; och ni inser att bortom intellektet finns en större dimension i er existens och att intellektet måste tjäna denna. Här upphör ni att hävda att ni känner Guds vilja. Ni blir ödmjuka och låter Guds vilja för er och för denna tid bli känd. Om er avsikt är ren, så kommer ni att följa något utan att komma till stora slutsatser, utan att hävda er egen storhet och utan att formulera en ny ideologi som i verkligheten är en mänsklig skapelse.

Kunskapen vet vart ni är på väg. Kunskapen vet vad som kommer över horisonten. Kunskapen försöker skydda och förbereda er redan i detta nu. Men ni är ännu inte tillräckligt medvetna om kraften och närvaron av Kunskap inom er för att höra dess budskap, för att hörsamma dess varningar, eller för att emotta dess vägledning. Det är därför som Guds Nya Uppenbarelse tillhandahåller Stegen till Kunskap, så att ni kan vinna tillträde till denna djupare realitet och denna djupare strömning i ert liv.

Mänskligheten kan inte rädda sig själv nu. Den kan inte hitta på en lösning för De Stora Vågorna av Förändring. Den vet inte hur den skall förbereda sig för ett universum av intelligent liv – en miljö av konkurrens i en skala ni inte ens kan föreställa er. Det är därför som ett Nytt Budskap från Gud finns i världen; för att tillhandahålla Uppenbarelsen; för att tillhandahålla varningen; för att tillhandahålla uppmuntran; och för att tillhandahålla förberedelsen. Här måste ni bli personer som kan fungera i Det Större Samfundet; personer som kan tänka i termer av hela universum; personer som inte är begränsade eller tillbakahållna av tidigare förståelser, som är alldeles för begränsade och otillräckliga för att göra det möjligt för er att uppfatta era omständigheter i förändring och de stora utmaningar som är på väg.

Den Nya Uppenbarelsen öppnar dörrar, vidgar er medvetenhet och uppfattningsförmåga, frigör er från gamla idéer som aldrig skulle tillåta er att se samtiden och framtiden, lösgör er från förkastelsedomar och för er tillbaka till mysteriet och kraften i ert liv och er större kallelse i världen.

Gud har en större Plan för den mänskliga familjen. Men denna Plan kan bara följas av individen genom Kunskap, genom samarbete och förståelse mellan folkslag, genom miljöansvar, genom ansvarighet gentemot den mänskliga familjen, och genom ödmjukhet och enkelhet, utan arrogans, utan anklagelser, och utan självgodhet. Ty alla dessa saker är skapade av människor; men de är inte begränsade till mänskligheten, för sådana tendenser existerar i hela universum. Det är resultatet av separation, den stora separation från Gud som satte i rörelse skapelsen och expansionen av det fysiska universum. Det fysiska universum är blott en liten del av Guds Skapelse. Men detta återstår för er att lära er om; och ni har nu en större resa och ett öde att företa er. Men ni måste tillåta ert medvetande att expandera, era ögon att öppna och era öron att höra, om ni skall kunna vinna denna större förberedelse och förståelse.

De gamla religionerna – om de föraktar varandra – har i realiteten blivit förlegade och kommer att bli så alltmer i framtiden. Ni måste nu se Jesus inom Det Större Samfundet; och Muhammed och Buddha och alla de stora helgonen och sändebuden inom en större kontext, i en större serie Uppenbarelser, som var och en bringar mänskligheten närmare till en global civilisation och till större samarbete och en djupare erfarenhet av det samvete som Gud har nedlagt inom er. I detta avseende är alla religioner ekumeniska. De är alla avsedda att stödja varandra istället för att tävla med och förkasta varandra.

Guds vilja är att mänskligheten skall enas, bevara världen och förbereda sig för framtiden i Det Större Samfundet – en framtid där mänsklighetens frihet kommer att utmanas om och om igen; en framtid där mänskligheten kommer att förföras av erbjudanden om utomjordisk teknologi; en framtid med många faror; men en framtid där mänskligheten måste upprätthålla mänsklig frihet och självständighet inom denna värld. Om ni förlorar detta, så förlorar ni allt – allt det mänskligheten har åstadkommit.

Det är endast Guds Nya Uppenbarelse som kan visa dessa saker; ty de var inte en del av Guds tidigare Uppenbarelser. I tidigare epoker var det inte nödvändigt för mänskligheten att känna till Det Större Samfundet; och mänskligheten stod då ännu inte inför en värld i nedgång. Men nu står ni inför dessa saker; och ni måste förbereda er; och det är därför som en Budbärare sändes in i världen med ett Nytt Budskap från Gud. Han är inte en frälsare. Han är inte storslagen. Han är enkel och ödmjuk. Han är Budbäraren.

Mänskligheten utmanas återigen av en Ny Uppenbarelse. Kan den ta emot denna? Kan den förstå denna? Kan den acceptera denna; eller kommer den att slåss och kämpa och förkasta och fortsätta sina våldsamma och okunniga sätt? Kommer det mänskliga intellektet fortfarande att försöka ersätta kraften av Kunskap inom individen? Kommer religionen att växa och expandera; eller kommer den att krympa och bli defensiv? Kommer människor att klara av att förändras? Kommer de att bli omvända i sina hjärtan så att de kan förbereda sig för framtiden och på så vis försäkras om ett större liv och en större säkerhet i världen? Detta är frågor som endast människor kan besvara. Men Uppenbarelsen är över er, för de stora behoven är över er.

Gud har mer att säga till den mänskliga familjen och har tillhandahållit en Ny Uppenbarelse och en ny väg framåt. Detta har kommit från den nya Guden. Ny endast i er förståelse; ty det finns endast en Gud, och den Guden är varken ny eller gammal, utan har alltid funnits. Det är mänsklighetens förståelse som måste utvecklas nu; och en Ny Uppenbarelse har givits för att möjliggöra detta.

Denna Uppenbarelse gavs inför en stor nödvändighet. Ty mänskligheten ser inte De Stora Vågorna av Förändring och svarar inte på närvaron av krafter från Det Större Samfundet som är i världen för att dra fördel av en svag och splittrad mänsklighet. Mänskligheten svarar inte på detta och kan inte förbereda sig själv i tid; och det är därför som Uppenbarelsen har givits. Den ges också för att upphöja mänsklighetens förståelse av sin andliga natur och realitet upp till nivån av Kunskap, där det inte finns några konflikter eller tvistefrågor mellan folken. Ty Kunskap kan inte stå i motsättning till sig själv; och er större andliga realitet och identitet skapades i harmoni med alla andras. Det är bara mänsklighetens arroganta självöverskattning och den allt överskuggande närvaron av rädsla och konkurrens som driver människor bort från deras sanna natur och syfte med att vara här.

Var vid gott mod. Ty ett stort Budskap håller på att sändas in i världen från Skaparen av allt liv i universum. Ha stort förtroende för att kraften och närvaron av Kunskap finns inom er; och när ni lär er att ta Stegen till Kunskap, så kommer ni att finna dess kraft, nåd och vägledning för er själva och för andra. Och ni kommer att se att ni sannerligen skapades av Gud och sändes in i världen för ett större syfte och att ni har ett större öde bortom denna värld och en större framtid inom och bortom tidens gränser.