6. Budbärarens mission

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 10 april 2012
i Boulder Colorado

Gud har sänt en Ny Uppenbarelse till världen, olik allt som har sänts sedan tusen år tillbaka.

En Budbärare har sänts in i världen–en Budbärare som levde ett tämligen vanligt liv, en Budbärare som är en ödmjuk man och som har varit med om en väldigt lång förberedelse för denna roll.

Medan andra kan tänkas göra anspråk på en sådan titel som Budbäraren från Gud, finns det, i sanning, endast en som är sänd till världen. Himlen vet givetvis detta, även om människor kommer att påstå och hävda annat.

Folk är rädda för Budbäraren. De är rädda för vad det kan betyda för dem, hur det kan förändra deras idéer eller hur det skulle kunna kalla dem till någon slags större tjänst eller association.

Många människor kommer att förkasta Guds Nya Uppenbarelse uteslutande på denna grund därför att de fruktar att det finns en Ny Uppenbarelse i världen som skulle kunna ändra riktningen på mänsklighetens historia och öde och som skulle utmana många av de rådande åsikter och övertygelser som har institutionaliserats och blivit så väletablerade.

Men Skaparen av allt liv begränsas inte av dessa saker och tillhandahåller endast det essentiella Budskapet och den essentiella Uppenbarelsen för mänsklighetens välfärd och för mänsklighetens framtid och öde, både inom denna värld och inom ett Större Samfund av liv i universum.

Guds nya Uppenbarelse är mer omfattande och inkluderande och detaljerad än allt som någonsin har medförts till världen förut. Den ges vid en tid då den mänskliga familjen har blivit läs- och skrivkunnig och deltar i en global civilisation och ekonomi med internationella kommunikationer. Det är en väldigt annorlunda miljö än den som fanns under någon av de tidigare Uppenbarelserna, som till stor del var regionala företeelser och som spreds under en mycket lång tidsrymd efter mycket oenigheter, konflikter och våld.
Mänskligheten står vid tröskeln till ett universum fullt av intelligent liv–ett icke-mänskligt universum som den måste lära sig att handskas med.

Och mänskligheten lever i en värld av minskande resurser med en instabil miljö, olik allt som har skådats sedan tusentals år tillbaka. Inte ens er historia kan förklara vad detta skulle kunna betyda, undantagandes själva Jordens historia.

Uppenbarelsen medför sina egna kommentarer. Det är inte bara en mystisk lära som överlåts åt mänsklig tolkning, vilket tidigare har varit fallet. Denna Uppenbarelse är komplett och vittomfattande och vidrör närapå varje aspekt av individens liv och mänsklighetens liv, både nu och i framtiden.

Ändå talar den, precis som alla Uppenbarelser i historien, om större saker än mänsklighetens intressen idag. Den talar om frågor som kommer att spela en avgörande roll i huruvida mänskligheten väljer att enas i en värld som är i nedgång eller om den kommer att slåss och kämpa över vem som har tillgång till de återstående resurserna.

Den har en helt avgörande roll i huruvida mänskligheten kan förbereda sig för sin kontakt med det Större Samfundet, som redan äger rum på grund av en intervention i världen idag av raser som är här för att utnyttja mänsklig svaghet, konflikt och förväntningar.

Ett sådant stort Budskap har krävt enorma förberedelser för Budbäraren och för de få individer som har blivit kallade att bistå honom i hans förberedelse och kungörelse.

Han är inte här för att besvara alla frågor eller för att ha en lösning på alla behov. Hans Budskap talar till själens behov inom individen–behovet att åter förbinda sig med livets Källa och att erhålla den styrka som Gud har gett varje person genom närvaron av en djupare intelligens inom dem som kallas Kunskap.

Budbäraren är inte här för att argumentera eller för att debattera eller för att protestera mot världens angelägenheter eller olika gruppers, nationers eller folkstammars ambitioner. Han är här för att framföra ett Budskap om uppenbarelse och återlösning till hela världens folk, oavsett deras individuella kulturella tillhörighet eller religiösa anknytning, om de alls har någon.

Detta överskrider nationer och kultur och religiös ideologi. Detta överskrider kontroverserna beträffande dessa saker därför att det är ett Nytt Budskap från Gud för återlösningen och förberedandet av hela världen på en verklighet och en framtid som kommer att vara väldigt annorlunda än det förflutna.

Endast Gud kan tillhandahålla något sådant, ty redan idag är religionerna splittrade, även inbördes. De är stridslystna och oförmögna att tillräckligt behandla de stora växande globala problem som kommer att överväldiga mänskligheten i framtiden om den är oförberedd.

Att gräla om vem som har den bästa religionen eller den mäktigaste grundaren kan endast skada mänskligheten nu. Det är splittrande och uteslutande. Det leder till att mänsklighetens dilemma och dess uppdelning förstärks.

Gud vet bättre. Och den som är utvald att föra hit Uppenbarelsen är den perfekta. Han har klarat prövningarna. Han har inte misslyckats med den långa förberedelsen och allt den krävde av honom och hans familj.

Människor kommer att göra motstånd mot detta och ogilla det och anklaga Budbäraren för allt möjligt, men han är den utsedda. Att inte inse hans värde och hans roll är ett misslyckande från betraktarens sida, ett misslyckande med att igenkänna och att motta den stora välsignelse som Gud nu sänder in i världen.

Hos Budbäraren finns ingen stolthet. Han är en ödmjuk man, men han måste acceptera den stora kallelsen och det större ansvar detta innebär för honom och den stora bördan av att medföra en Ny Uppenbarelse till världen.

Gud har talat på nytt. Och Guds Uppenbarelse är inte för någon elit grupp eller de kulturellt privilegierade, de välbärgade och de överdådiga. Den är för personer från alla rang och samhällsklasser – från alla samhällen, även de mest primitiva, de mest avancerade, de mest isolerade och de mest globala.

Endast Skaparens visdom kan tala på detta sätt, genom Änglanärvaron, genom Uppenbarelsens Röst, som ni hör i detta ögonblick.

Budbärarens mission är att föra fram Uppenbarelsen till världen, att hitta dess första respondenter, att ge dem tillfället att engagera sig i Uppenbarelsen och att komma tillrätta med sin egen djupare natur och kallelse i livet.

Det är därför som en stor del av Läran har givits, för att bana väg för personlig uppenbarelse för de som kan erhålla den, anpassa till den och tillämpa den framgångsrikt i sina liv.

De krav den ställer är inte stora förutom att det krävs en större ärlighet än vad de flesta människor uppvisar just nu, en ärlighet som innebär att inte bara projicera ens ideér och trosuppfattningar på världen, utan att känna den djupare strömmen i ens liv, och, i ett tillstånd av ödmjukhet och beslutsamhet, välja att följa den, ty det är makten och närvaron av Kunskap inom individen, vilket Guds Uppenbarelse avslöjar för första gången.

Här finns inga hjältar att avguda. Här finns ingen Domedag. Här finns inget slutprov, vilket nästan alla skulle få underkänt på ändå.

Ty Gud vet bättre än så. Gud vet att utan Kunskap, kommer människor att stappla och misslyckas, göra dåraktiga misstag och överlämna sina liv åt och falla till föga för farliga och förtryckande styrkor. Ty utan Guds kraft som vägledning inom individen, vad skulle de annars göra än att demonstrera sin svaghet och sin förvirring och det faktum att deras liv domineras av andra?

Ni förstår att er världs Gud är hela det Större Samfundets Gud, hela universums–en miljard, miljard, miljard raser och många fler, bara i en galax, av många galaxer och andra dimensioner, och den oföränderliga Skapelsen bortom detta. Ni har nu att göra med en Gud av sådan storhet och expansion att era idéer och era trosuppfattningar bleknar och vacklar inför en sådan prakt.

Detta är den Gud som har nedlagt Kunskap inom er för att vägleda er och välsigna er och förbereda er för ett större liv, för att ta er ur ert lismande och era patetiska engagemang och självömkan, för att återställa er heder och värdighet till er, självrespekt, välvilja, medlidande och ödmjukhet.

Det är Budbärarens mission att lära ut dessa saker, att erbjuda dessa saker, att utstå motståndet och förkastelsen hos de som inte kan se och inte vill veta.

Detta är den större kallelsen, förstår ni. Det är detta som återställer individen och ger löftet om ett större liv. Detta är vad som medför heder och värdighet till alla människor, även de fattigaste av de fattiga, vilka lever i förnedring.

Denna kallelse är till för att, inför en värld av minskande resurser, etablera en större enighets- och samarbetsetik. Kan ni ens föreställa er en sådan värld, ni som kanske har haft mer än tillräckligt? Kan ni föreställa er vad detta skulle kunna göra med den mänskliga familjen? Det skulle kunna förstöra den mänskliga civilisationen.

Mänsklighetens möte med aggressiva styrkor som agerar i hemlighet i världen skulle kunna sänka och förstöra den mänskliga civilisationen.

Människor vet inte om detta. De tänker inte på detta. Måhända är det för mycket för dem, de som har ägnat alla sina tankar åt småsaker, rädda för att förlora sina privilegier. De ser inte den större bilden, som kommer att bestämma utfallet för alla.

Men för de som kan se och höra, kommer Uppenbarelsen att tala till dem, och de kommer att vara de första som svarar. Och genom dem, kommer Uppenbarelsen att tala till dem som varit mer upptagna och mindre förmögna att se de stora händelser som kommer över horisonten. En ensam man kan inte göra allt detta. Det kommer att krävas engagemang från många som verkar i samförstånd med Budbäraren.

Sedan har vi problemet med människor som är egennyttiga och aggressiva, som tror att de är så oerhört viktiga i universum, de påstår sig ha sin egen version, agerar inte i samförstånd med Budbäraren och försöker förena den Nya Uppenbarelsen med andra läror eller med sina egna idéer.

Detta är den förvanskning som inträffar närhelst något som är rent medförs till världen. Och det är därför Uppenbarelsen ges innan Kungörelsen. Det är därför den finns i skrift. Det är därför ni för första gången i mänsklighetens historia kan höra Uppenbarelsens Röst. En sådan Röst som talade till Jesus, Buddha och Muhammad, kan ni höra.

Kan ni höra? Ni som lyssnar på så många andra saker av föga värde, kan ni höra dessa ord? Även om ni är tveksamma och misstänksamma, kan ni höra Budbäraren och Uppenbarelsen? Den är solklar, utan bedrägeri, utan tillkrångel, utan mänskliga kommentarer som fördunklar strömmen och förorenar Uppenbarelsens atmosfär.

Budbärarens mission är att etablera Guds Uppenbarelse här tillräckligt under sina återstående år så att mänskligheten kan börja förbereda för en värld i förändring och förbereda för att ha att göra med det Större Samfundet självt.

Detta kommer att ändra er teologi. Detta kommer att ändra er förståelse av Gud och hur Gud verkar i världen. Detta kommer att utmana era fundamentala religiösa övertygelser om vad återlösning betyder därför att när ni tänker på Gud i det Större Samfundet, förändrar det allt.

Vad betyder Himlen för en miljard, miljard, miljard raser och många fler? Vad betyder Helvetet när ni vet att Gud har nedlagt Kunskap inom er och ni aldrig kan undfly den – dess välsignelse och dess återlösning?

Vad betyder ens religiösa anknytning med förståelsen att det finns miljarder och miljarder av religioner i universum, som mer eller mindre står i förbindelse till verkligheten av Guds närvaro och makt?

Vem kan säga när Gud kommer att tala igen? Vem, utan arrogans och ignorans, kan säga att Gud inte kan tala igen? Inte ens Guds Budbärare kan säga det. Inte ens Änglavärden kan säga det. Så vilken människa kan påstå sig vara bemyndigad att bestämma vad Gud kommer att göra härnäst? Detta är ett typiskt uttryck för arrogans och dårskap.

Budbärarens mission kommer att konfronteras med alla dessa frågor. Den kommer att behöva möta intellektuell arrogans. Den kommer att behöva möta ren blind förkastelse. Den kommer att behöva möta alla former av anklagelser.

Detta riktas mot en som medför det största uttrycket av Guds kärlek som har mottagits sedan 1400 år tillbaka. Detta riktas mot en vars liv, även om det konfronteras med svårigheter och är ofullkomligt, icke desto mindre är en demonstration av själva Uppenbarelsen.

För första gången i mänsklighetens historia, kan hela världen bevittna uppenbarelseprocessen istället för att endast höra talas om den genom avlägsna berättelser och fantastiska historier.

För första gången, kan den mänskliga familjen höra Uppenbarelsens Röst, läsa Uppenbarelsens ord, inte som de framställdes århundraden senare av människor som inte kände Budbäraren, inte vidareförd genom muntlig tradition för obildade befolkningar, utan som något som sker just nu i denna stund.

Mänskligheten har inte århundraden på sig att finna sig i detta. Den förändring som är på väg sker alldeles för snabbt. Konvergensen av större krafter är alldeles för mäktig och överväldigande.

Över hela världen, har människor aningar och känner ångest gällande världens riktning. Vad de än skyller dessa farhågor på och hur de än försöker definiera det, är det för att de känner de Stora Vågor av förändring som kommer till världen. De känner att mänskligheten blir allt svagare, mer sårbar, nu underkastad krafter bortom sin medvetenhet.

Det är på grund av detta som Gud har sänt Uppenbarelsen till världen. Det är på grund av detta som Budbäraren är här.

Hedra honom. Respektera honom. Han är inte en Gud, men inga av Budbärarna var Gudar. Han är inte perfekt, men inga av Budbärarna var perfekta. Han har kämpat med Uppenbarelsen därför att alla Budbärarna har kämpat med sina Uppenbarelser.

Han kommer att attackeras och fördömas därför att alla Budbärarna har attackerats och fördömts av precis samma tanklöshet, arrogans och ignorans som Budbäraren idag kommer att behöva möta, och även i detta ögonblick möter.

Hans mission är inte att bygga broar eller ändra på regeringar eller rätta till varje problem och oriktighet och orättvisa i världen.

Hans mission är att ge det hemliga återställandet till individen och förbereda mänskligheten för de största händelserna i mänsklighetens historia, som är nära förestående och som kommer över horisonten redan i detta ögonblick.

Mänskligheten kommer inte att ha något om den inte kan överleva i en värld i nedgång. Era stora verk, skatter och konster kommer alla att gå förlorade.

Mänskligheten kommer stå tomhänt i det Större Samfundet, där frihet är ytterst sällsynt, om den inte kan etablera visdom och säkra sina gränser och ena sitt folk åtminstone tillräckligt att de kan svara an för sin gemensamma välfärd, sitt gemensamma beskydd och framåtskridande.

I ljuset av Uppenbarelsen, uppenbaras mänsklig dåraktighet, ignorans och arrogans till fullo. Det är som om ett stort ljus skiner på världen och allt som är mörkt och förteget, allt som är bedrägligt och illvilligt, blottas i Ljuset av Uppenbarelse – svagheten i människors ställningar; deras patetiska livskvalitet; deras stora behov för återställande, värdighet och återlösning; mänsklig korruption; mänskligt bedrägeri; och de som påstår sig vara religiösa, vilka inte är religiösa, utan som utnyttjar religion för makt och dominans.

Allt detta kommer att avslöjas i Ljuset av Uppenbarelse, och det är därför de som kommer att förneka Uppenbarelsen kommer bli tvungna att yttra sig ogillande om den, ty den kommer att hota deras ställning; den kommer att röja deras svaghet, deras misstag och deras farliga tendenser.

Uppenbarelsen är en produkt av Stor Kärlek, ty Gud är inte arg på mänskligheten. Gud vet att utan kraften och närvaron av Kunskap att vägleda människor tillräckligt i deras eget medvetande, kommer människor att agera dåraktigt, själviskt och destruktivt.

Gud vet om detta. Mänskligheten gör inte det. Att förstå detta är inte bara en fråga om tro. Det är en fråga om en djupare insikt, en djupare resonans inom er själv, en djupare ärlighet om att ni själv inte kan förverkliga er själv och att det finns ett stort behov för en större Uppenbarelse i världen.

Kan människor vara såpass ärliga? Kan människor vara såpass nyktra gällande sig själva utan fördömande? Kan människor verkligen utvärdera var de är och – vare sig de är rika eller fattiga, har hög eller låg samhällsställning – nivån av tomhet i deras liv? Kan de möta detta och inse att denna tomhet är ett rop till Gud och att Gud har svarat?

Budbärarens mission är att medföra Uppenbarelsen till så många människor som möjligt, under sin återstående tid här på Jorden, och för andra som med hans välsignelse kommer att föra hans stora arbete vidare till alltfler människor – till de som har det dåligt ställt, till de välbärgade, till de rika nationerna, till de fattiga nationerna, till ursprungsbefolkningarna som lever ute i naturen, till de stora städernas folk.

Uppenbarelsen är här. Den kan studeras ensam. Den kan studeras tillsammans med andra på ett effektivt sätt. Den kan höras. Den kan läsas. Den kan översättas tydligt. Den måste delas med andra. Det är varje persons plikt som mottar den, och det kommer att vara er naturliga önskan att göra det.

Men liksom alla de stora Uppenbarelserna vid deras tid, kommer den att mötas med motstånd och det kommer att vara svårt först, ty världen vet inte om att den behöver en ny Uppenbarelse från Gud. Världen är inte beredd på detta, och många människor motsätter sig den av olika och diverse anledningar.

Om ni kan se detta klart, kommer ni tids nog att se att Budbäraren i stor bemärkelse demonstrerar ert livs sanna verklighet – att ni sändes in i världen för att göra något viktigt. Måhända kommer det inte vara på en stor och global skala. Det är inte viktigt.

Alla sändes in i världen för ett större syfte, och det faktum att människor inte är medvetna om detta eller inte kan finna det på grund av politiskt eller religiöst förtryck, [eller] att människor är blinda för det, inte kan höra det, inte kan känna det, inte kan stödja det hos varandra – det är den mänskliga familjens tragedi. Det är orsaken till korruption, meningsskiljaktigheter, konflikt, hat och allt som plågar den mänskliga familjen och hindrar den från att bli ett större folk i universum.

Alla dessa saker som plågar mänskligheten står i vägen för dess frihet i det Större Samfundet. Allt detta måste nu inses av tillräckligt många människor – kanske inte alla, men tillräckligt många människor – så att en större rörelse kan äga rum i världen, att ett större samvete kan uppenbaras som faktiskt lever inom varje person i denna stund.

Att få höra om Uppenbarelsen betyder att man kommer tillbaka till relationen med Kunskap, som är den del av er som aldrig har lämnat Gud, som ännu kommunicerar, som är vis och ofördärvad av världen, som är orädd för världen, en vishet och en styrka som är källan av allt mod och all integritet som ni kanske har etablerat hittills i ert liv.

Detta är Budbärarens gåva. Detta var de tidigare Budbärarnas gåva. Men deras historia har ändrats. Och ofta har deras ord feltolkats.

Ty alla Guds Uppenbarelser [är ämnade] att återställa till individen makten och närvaron av Kunskap, ty detta är deras sanna samvete, och detta är vad som kommer att föra dem till Gud, på ett rent och effektivt sätt.

Världen är välsignad därför att Gud har talat på nytt. Världen är välsignad därför att Budbäraren är i världen.

Ta emot denna välsignelse. Dela den med andra. Uppenbarelsen är mycket stor. Ni kan inte förstå den i ett ögonblick. Ni kan inte läsa den i en mening. Ni måste komma till den sökandes dess visdom och betydelse för ert liv och för den värld ni ser.

Det är testet, förstår ni. Det är svårigheten och den stora möjligheten med att leva i Uppenbarelsens tidevarv. Det är testet – testet för mottagaren.

Gud kommer inte att straffa de som misslyckas, men de kommer inte ha rätt förutsättning för att motta Uppenbarelsen och den stora själskraft, klarhet och välsignelse som den kommer att medföra till deras liv och angelägenheter.

Gud straffar inte de onda, ty Gud vet att utan Kunskap, kommer ondska att uppstå.

Det är därför Uppenbarelsen kallar människor till den större intelligens som lever inom dem som är grundläggande för alla goda ting som kan inträffa för dem och för världen.

Detta medför stort klargörande till er förståelse av den Gudomliga Närvaron och Makten, Guds verkan i världen – Guden av universa.

Detta är er stora möjlighet, det största ögonblicket i mänsklighetens historia, den stora vändpunkten för den mänskliga familjen som kommer att avgöra huruvida den kommer att vara en fri och sammanhållen civilisation i framtiden eller om den kommer att förfalla och falla till föga för främmande övertalningar.

Det är den stora vändpunkten, den stora utmaningen, den stora möjligheten, den stora kallelsen och den stora återlösningen.

Låt detta vara er förståelse.