Kärlek och rädsla

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 11 april 2001
i Boulder Colorado

Det är nu dags att ta upp begreppen kärlek och rädsla. Vetskapen om det Större Mörkrets närvaro i er värld kan skrämma er; i synnerhet när ni börjar förstå vad det Större Mörkret är och hur fritt det får verka i världen utan att mänskligheten vare sig är medveten om det eller reser hinder mot det. Många människor kommer att slå ifrån sig Det Nya Budskapet därför att det också tycks skrämmande och att de inte litar på att Budskapet kommer från en kärleksfull källa. Budskapets källa är emellertid absolut kärleksfull. Ty Gud älskar mänskligheten och vill inte se den förlora sin frihet och förslavas av andra krafter i Det Större Samfundet.

Det är viktigt att komma ihåg att det fysiska Universum i vilket ert liv utspelar sig inte är ert Ursprungliga Hem. Det fysiska Universum är en relativ verklighet. Det är en verklighet som är stadd i ständig förändring. Gud vakar över det fysiska Universum, men griper sällan direkt in i händelserna annat än för att överbringa viktiga Budskap, såsom det som nu presenteras för er.

Människor är väldigt förvirrade över vad verkligheten egentligen är. Många tror att den andliga verkligheten och den fysiska verkligheten är en och densamma och försöker därför applicera sin andliga kunskap på den fysiska världen. Andra tror inte på en andlig verklighet överhuvudtaget, utan endast på en fysisk verklighet. Ingen av dessa uppfattningar är emellertid rätt.

Det fysiska livet är konkurrensbetingat. Detta gäller både för er värld för Det Större Samfundet i stort. I Det Större Samfundet finns det raser som är andligt utvecklade och andligt medvetna – och raser som inte är det. Många är teknologiskt utvecklade – och andra inte. I den del av galaxen ni lever i finns det starka kommersiella krafter som vill komma åt nyfunnet biologiskt material och nyfunna mineraler och därför söker exploatera unga världar som är i samma utvecklingsfas som er egen. Dessa krafter är inte andligt utvecklade, för då hade de inte utnyttjat er för egen vinning så som de gör nu.

Dessa krafter lever i en relativ verklighet, precis som ni. Denna verklighet är emellertid den verklighet som gäller för er endast så länge ni befinner er i den fysiska världen. Ni finns i den fysiska världen först och främst för att bidra till den och bidra till människors välfärd och andliga utveckling.

Så fungerar det också i Det Större Samfundet i övrigt. Där finns krafter som verkar för det goda – och krafter som arbetar mot det. Det finns inga neutrala krafter i Universum. Alla i Universum är i färd med att antingen främja eller motarbeta den stora befrielseprocess som alla är involverade i; denna väldiga process vars syfte är att förnya och återge kraft åt den andliga verkligheten. Med andra ord skulle man kunna säga att alla är i färd med att antingen främja eller hindra den ständigt pågående återföreningsprocessen med Skaparen. Vi måste tala i stora ordalag som dessa för att ni skall kunna få rätt perspektiv på situationen och bättre kunna förstå den. Det kommer att hjälpa er se skillnaden mellan de krafter som är måna om mänsklighetens frihet och de som inte är det.

Rädslans enda positiva syfte är att varna er för fara. Denna sorts rädsla är medfödd och instinktiv. Den ingår i självbevarelsedriften och har som syfte att göra er varse de hot som finns i naturen, d.v.s. i er fysiska verklighet. Den rädsla som emellertid mest plågar människan är den som hennes tankar skapar. Den rädslan är inte verklig. Även om det ständigt sker saker i världen som är väldigt skrämmande, så drivs människor till största delen av en rädsla som är en produkt av deras fantasi; och den rädslan är enbart destruktiv.

Kärlek emanerar ur er inre Kunskap, som är er andliga verklighet och intelligens. Kärlekens uttryck är dock inte alltid goda, milda eller lugnande; ty kärlek måste ibland utmana er. Kärlek tvingas ibland att tillrättavisa både er och era handlingar. De flesta människor har en väldigt romantisk syn på kärlek som inte stämmer överens med vad kärlek är. Prov på sann kärlek ser ni i Skaparens försök att dra er uppmärksamhet till Interventionen och försök att förbereda er för framtiden i Det Större Samfundet. Vore ni medvetna om denna kärlek skulle ni inte längre tveka mellan kärlek och rädsla. Ni skulle kunna se rädslan som gör er passiva och svaga och får er att tro att ni är ynkliga och ur stånd att skapa er en inflytelserik och ansvarsfull position i världen. Kärlek bringar rädsla i dagen. Den avslöjar rädsla. Den omtransformerar rädsla.

När människor väl blir medvetna om att det faktiskt finns ett Större Mörker i världen kan deras omedelbara reaktion bli rädsla. Till viss del kommer denna rädsla att utgöras av den medfödda instinktiva rädslan som varnar för fara; men till största delen kommer den att utgöras av fantasier om vad det Större Mörkret är och vad dess närvaro i världen kan tänkas innebära; och denna rädsla kommer att förlama dem.

Medan den instinktiva rädslan är en varningssignal, är fantasiernas rädsla enbart destruktiv. Verkligheten kommer att frambringa denna destruktiva rädsla för att ersätta den med kärlek som är medveten, närvarande och ansvarsfull. Detta är inte en kärlek som passiviserar och lugnar. Det är inte det som är sann kärlek. Det är inte kärlek att tro att allt kommer att ordna sig och att Gud tar hand om allting. Nej, faktiskt är det så att Gud har hitsänt er för att ta hand om allting! Kärlek är ett tillstånd av självacceptans, ansvarstagande, samarbetsvilja och aktiv medverkan i livet. Detta är kärlek. Den är ren; den är förnuftig; och den möter vad livet än ställer den inför. Kärleken ser problem som en möjlighet. Den förnekar inte livets villkor. Den försöker inte vinna egna fördelar genom att förneka verkligheten. Den försöker inte låtsas att verkligheten är bättre än den är. Detta är kärlek. Detta är Guds kärlek.

Många människor tror att Guds kärlek är som ett berusningsmedel som kommer att få dem att glömma allt och försätta dem i ett tillstånd av underbar sällhet. Den enda sanna sällheten är förankringen i Guds kärlek, för den ger er all den inre trygghet ni behöver. Den ger er emellertid också ett ansvar att göra en insats för er problemfyllda värld. Här finns det ingen motsättning mellan det fysiska livet och ert Ursprungliga Hem. Här är ni andligt förankrade men ändå i färd med att lära er att vara effektiva i den fysiska världen. Här kommer ni att förstå vilken oerhörd gåva Guds Nya Budskap är. Här kommer ni att förstå, att även om Interventionen är allvarlig och oroande, olik allt annat som mänskligheten tidigare mött, så kan den samtidigt ge mänskligheten motivation att enas för sin egen överlevnads skull.

I Det Större Samfundet, det fysiska Universum i vilket ni lever, försöker de starka alltid dominera de svaga. Sådana är betingelserna i den fysiska världen. Det ser ni prov på överallt i naturen. Arternas utveckling och kampen om livsrum är en grundläggande del av naturen. Att förneka detta vore att förneka livsbetingelserna både i den fysiska världen, för era kroppar och ert liv. Många förnekar dock detta faktum därför att de är rädda och därför inte förstår att det fysiska livet och det himmelska tillståndet är två helt olika verkligheter som måste bemötas på olika sätt.

Den andliga verkligheten finns inom er, i er Kunskap. Det är en verklighet som Skaparen har givit er och som redan finns inom er. Den är den sanna kärlekens, medkänslans och det sanna engagemangets källa. Kunskapen inom er söker inte flykt. Den inbillar sig inte att allt är underbart. Den tror inte att Gud tar hand om allt som om ni vore hjälplösa barn. Kunskapen inom er är här på ett uppdrag. Den är här för att göra en insats. Den är här för att möta världen sådan den är och bidra till och förbättra den så att en större andlig medvetenhet skall kunna utvecklas.

Teknologiskt avancerade raser i Det Större Samfundet är sällan andligt utvecklade. De som ger sig ut på resa för att finna och exploatera andra världar är inte andligt utvecklade. I Det Större Samfundet är det nämligen precis som det är i er värld; så detta är säkert något ni redan känner till och har erfarenhet av. Frågan är bara om ni är beredda att acceptera det.

Kärlek kommer alltid att uppmuntra er att se verkligheten så som den är. Den kommer alltid att uppmuntra er att möta alla de utmaningar verkligheten ställer er inför och öppna er för alla dess möjligheter. Rädsla kommer alltid att fjärma er från och få er att blunda för verkligheten, eftersom ni är rädda för er själva, rädda för att era övertygelser skall vara felaktiga, rädda för att er trygghet skall utmanas, rädda för att ni inte skall veta vad ni skall göra, rädda för att ni kommer att vara hjälplösa, rädda för att ni skall bli förtryckta och för att ni skall misslyckas. Kärlek kommer att hjälpa er möta dessa utmaningar. Rädsla kommer att få er att undvika dem. Kärlek kommer att möta Interventionen. Rädsla kommer att förneka den. Kärlek kommer att ta emot Det Nya Budskapet från Gud. Rädsla kommer att ifrågasätta det.

Gud måste hjälpa er förstå vad kärlek och rädsla är; ty annars kommer ni att bli väldigt förvirrade. Det är alltid rädsla som styr era prioriteringar i situationer som denna. Ni blundar för verkligheten därför att ni önskar något annat. Ni vill inte att verkligheten skall sätta käppar i hjulet för era personliga mål; och därför vill ni inte vidkännas den. Ni vill att Universum skall vara en plats fylld av upplysta varelser – för att ni inte skall behöva utmanas.

Interventionen utnyttjar redan era prioriteringar och rädslor. Den försöker få människor – om de ens är medvetna om Interventionen – att tro att den är här för deras bästa. Många människor styrs av sina rädslor och kommer därför att vara mottagliga för sådana övertalningsförsök; givetvis för att få egna fördelar.

Finns det någon på jorden som vill ha en Intervention? Ja, inte är det många; men likväl pågår det en Intervention i er värld. Det är ett faktum. Om ni konfronterar den kommer kärlek att stärkas. Om ni förnekar den är det rädsla som kommer att stärkas. Gud talar till den del av er som har förmåga till sann kärlek. Interventionen talar till den del av er som redan är rädd.

De som intervenerar i er värld skulle kanske kunna räddas av Kunskap; men det är i så fall Guds sak och inte er. Er uppgift är att bevara mänsklig frihet och att etablera er i Universum som ett fritt och självständigt släkte. Misslyckas ni kommer allt det mänskligheten har uppnått att gå förlorat. All kunskap, all sann andlig insikt, all konst, all kultur, allt ni har åstadkommit kan gå förlorat. Omöjligt, säger ni? Nå, tänk då på alla civilisationer som har försvunnit i er värld. Allt det de uppnådde är borta utan att lämna annat än spridda spår.

Ni har nu en möjlighet att etablera en större grundval för mänskligheten; en möjlighet att öppna er för ett Större Samfunds medvetenhet och kunnande; en möjlighet att verka för en sann enighet och ett sant samarbete som grundar sig på ett verkligt behov och ett verkligt nödläge. Ryggar ni för detta kommer ni att gå rädslans ärende och tjäna Interventionen – medvetet eller omedvetet. Skapandet av denna grundval kommer att ställa stora krav på er. Problemet är inte att sanningen är svår att förstå, utan huruvida människor är villiga att höra den. Frågan är inte om livet är för svårt, utan huruvida människor förmår möta det på ett modigt sätt och är beredda att höja sig över och använda det för att uppnå större mognad, större harmoni och större inflytande. Gåvan som Guds Nya Budskap utgör är ren; men kan den tas emot på ett rent sätt? Detta är den stora frågan.

Interventionen är i sig en gåva som kan ena mänskligheten till kollektivt självförsvar. Den är emellertid en gåva endast om ni kan ta emot Det Nya Budskapet från Gud; för ni kan inte på egen hand förbereda er för Interventionen. Med era begränsade perspektiv kan ni omöjligt förstå hur livet är utanför era jordiska gränser. Ni kan omöjligt förstå vad som har föranlett Interventionen, hur den går till, hurdan naturen är hos de som håller på att genomföra den eller hur de är organiserade. Det kräver ett helt annat slags och större medvetenhet. Det kräver ett Nytt Budskap från Gud.

Därför är det viktigt att ni förstår hurdan den kärlek ni har inom er verkligen är. Kärlek bekräftar er styrka, er integritet, ert ansvar, er heder, ert mod och det ni ger till andra. Den uppmuntrar till osjälviskt engagemang i världen. Kärlek är er styrkas essens. Den är inte sentimental. Den är inte de romantiska föreställningar människor har skapat för att beskriva den. Den har inget med feghet eller ansvarslöshet att göra.

Vad är rädsla? Rädsla är tron att ni är maktlösa och utan inflytande. Rädsla är det som får er att hänge er åt era preferenser och tvångsbeteenden. Rädsla är det som gör er svaga. Rädsla är det som hindrar er från att reagera för världens verkliga behov och från att göra det ni vet att ni egentligen behöver göra för er själva. Rädsla är det som hindrar er från att tjäna andra på ett genuint och ärligt sätt.

Det finns både kärlek och rädsla i världen; men människor är dock fortfarande förvirrade när det gäller dessa känslor. Interventionen kommer att tala till er rädsla. Guds Nya Budskap kommer att tala till er kärlek. För att kunna uppfatta detta måste ni emellertid allvarligt begrunda det. Ni måste våga möta er tids stora utmaning och vara beredda att se betydelsen av det svar Gud har givit er.

Att befinna sig i den fysiska verkligheten innebär i sig en begränsad medvetenhet. Ert personliga jag vill överleva. Det fruktar döden och vill inte lida. Det Gud har skapat inom er går emellertid inte att förstöra. Ni kan förlora det ur sikte. Ni kan undvika det. Ni kan förneka det eller inte låtsas om det. Likväl finns det inom er. Det är beständigt. Det kan inte utplånas. Det kan förnekas. Och nu behövs det som aldrig förr.

När ni väl börjar bli medvetna om att det finns ett Större Mörker i världen och att detta Mörker kan ta ifrån er allt ni själva har och allt mänskligheten har uppnått och utvecklat under historiens gång, så kommer ni att förstå vad som väntar er. Kanske kommer ni att förlora tron på er själva och tänka: ”Vad skulle jag kunna göra? Det är redan för sent!” Det är inte för sent. Om det vore för sent skulle Gud inte sända ett Nytt Budskap till världen. Allt skulle redan vara över.

Det är dock inte över annat än kanske i er fantasi. Det har just börjat. Interventionen är den största utmaning mänskligheten någonsin ställts inför och är samtidigt det som kan få mänskligheten att bli stark och enad. Ingen på jorden kommer att vinna något på att möta Interventionen ensam. Inte ens de människor som har rekryterats för att tjäna Interventionen kommer att få några egna fördelar av det.

Det är endast genom att möta en större utmaning som mänskligheten kan övervinna och lösa sina gamla konflikter. Denna utmaning är inte tillfällig, utan är något ni alltid kommer att behöva förhålla er till; för ni lever i en vacker värld som är högt eftertraktad av andra i Universum. Världen ni lever i är rik på mineraler och biologiska resurser. Den är en juvel i Universum. Platser som denna är mer sällsynta än ni kanske tror. Andra nationer i Universum, som har uttömt sina naturtillgångar, tvingas nu att idka kommers och byteshandel för att få vad de behöver och även att försöka hitta det de behöver på andra platser i Universum. Ni lever i det som av andra raser anses vara en paradisisk ö i Universum; men ni förstår inte vad ni har och håller på att förstöra det.

Bara en verklig medvetenhet enligt Det Större Samfundet kommer att kunna ändra detta. Hade ni haft denna medvetenhet och till fullo förstått vad konsekvenserna skulle bli, så skulle ni aldrig skövla er värld. Många människor tror att Universum bara är en stor och tom plats som mänskligheten kommer att kunna ge sig ut i och kolonisera för egen vinning. Så är det definitivt inte.

Er situation har blivit mycket allvarlig. Det går att stoppa Interventionen. Men för att kunna göra det måste mänskligheten börja samarbeta. Fler människor måste börja reagera; och denna reaktion måste komma ur kärlek och inte ur rädsla. Att tjäna mänskligheten – även inför stor fara – är en akt av djup kärlek och osjälviskhet. Var förvissade om detta.

Också Skaparen oroar sig för att mänskligheten kanske kommer att misslyckas. Denna oro kommer ur kärlek; samma kärlek som får föräldrar att oroa sig för sina barns välfärd. Förkasta inte denna oro som om den vore negativ eller oberättigad. Faktiskt bekräftar Det Nya Budskapet från Gud vilken oändlig kärlek och medkänsla Skaparen har för hela sin Skapelse.

Ni kommer först inte att till fullo kunna förstå vidden av Guds kärlek; för den insikten kräver en lång resa. Ni måste börja där ni är. Gud räddar er från era personliga svårigheter genom att ge er större problem att ta itu med och en större uppgift att fullborda i världen. Gud räddar er från era hopplösa försök att tillfredsställa er själva genom att ge er någonting som verkligen kan tjäna världen.

Det finns inget värde i personlig tillfredsställelse. Är det enbart lycka ni söker, kommer ni att kompromettera er själva och låta er styras av rädsla. Ni kommer att förneka verkligheten och vända ryggen åt världens stora behov, som ni har kommit hit för att ta er an. I era försök att tillfredsställa egna intressen kommer ni att förneka även de stora problem som det är meningen att ni skall ta itu med, som ni sändes hit för att ta itu med. Ni kanske försöker få det ni tror er vilja ha; men det som kommer att tillfredsställa ert hjärta är att ni uppfyller det ni kom hit för att göra.