9. Att leva i en tid av Uppenbarelse

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 27 september 2011
i Leadville Colorado

För första gången i denna världs historia, har ni möjlighet att bevittna uppenbarelseprocessen. Med hjälp av modern teknologi, spelas hela processen in så att det inte kan finnas några misstag i framtida tolkningar, som så ofta har varit fallet i det förflutna.

Det är inte bara Uppenbarelsen som är betydelsefull. Det är själva uppenbarelseprocessen – att kunna höra Rösten, så lik den som talade till Jesus, Buddha och Muhammad och många andra stora Lärare, både kända och oerkända i denna världs historia.

Detta är en unik möjlighet och en djupgående utbildning som kan klargöra många fel i religiöst tänkande och kasta Guds alla tidigare Uppenbarelser i ett nytt och mycket klarare ljus.

Ty i denna världs och alla världars historia, är uppenbarelseprocessen densamma. En individ väljs ut och sänds in i världen. När de når ett visst skede i sin utveckling och mognad, kallas de ut ur normala förhållanden, de kallas till en stor rendezvouz, ett stort möte med den Änglanärvaro som övervakar den världen. Sedan kallas de till en större tjänst och förbereds för en större tjänst, de förbereds för att medföra något nytt och revolutionerande till världen.

Detta är inte blott en förfining av tidigare förståelser eller trosuppfattningar. Det är något verkligen nytt och revolutionerande. Det är inte blott en förbättring eller ett stärkande av eller ett nytt perspektiv på något som redan har tillhandahållits och är väletablerat. Det är en ny tröskel.

Ni har möjligheten att bevittna Uppenbarelsen, uppenbarelseprocessen, klargörandet av Uppenbarelsen och betydelsen av Uppenbarelsen för ert liv och för hela världen.

Ty det är ett Budskap för hela världen, inte bara för en folkstam eller ett folkslag eller en nation eller en region. Det är inte en revidering av vad som har givits tidigare. Det är inte en reaktion på vad som har givits tidigare. Det är inte komplement till någon lära eller teologi som finns i världen. Det är något nytt och revolutionerande. Det representerar en stor tröskel och en stor utmaning för den mänskliga familjen.

Var ni än bor, i vilken nation ni än befinner er, vilka era omständigheter än må vara, lever ni i en tid av Uppenbarelse, lika stor som vilken tid av Uppenbarelse som helst i det förflutna.

Er förmåga att svara på Uppenbarelsen kommer att avgöra er beredskap, er öppenhet, er ärlighet och er uppriktighet. Ty allt som är falskt, allt som är oärligt, allt som är fördärvat eller felaktigt avslöjas i Ljuset av Uppenbarelsen.

Vem kan motta en ny Budbärare från Gud? Vem kommer att förkasta honom? Hur kommer människor att svara? Kommer de alls att svara?

Allt avslöjas i Uppenbarelsens tidevarv – värdet av ens religiösa förståelse, renheten av ens religiösa tro, klarheten och ärligheten i ens inställning, öppenheten av ens hjärta och sinne. Allt detta avslöjas i Uppenbarelsens tidevarv. Och ni lever nu i Uppenbarelsens tidevarv.

En man har förberetts och sänts in i världen. Det kan inte finnas några andra som kan påstå något sådant, ty Himlen vet vem som är vald och vem som inte är det. Och de som väljer sig själva och utser sig själva, nå, de kan inte medföra en ny Uppenbarelse till världen. De har inte makten eller klarheten, och viktigast av allt har de inte själva Uppenbarelsen.

Allt avslöjas i Uppenbarelsens tidevarv.

Uppenbarelseprocessen skiljer sig i högsta grad från berättelserna och fantasierna och miraklerna som människor tillskriver sådana händelser, sådana nyskapande händelser i människans historia som har förhärligats och förstorats upp alldeles utöver det vanliga för att försöka framhäva och ge större betydelse åt de läror som uppstod ur en sådan stor händelse.

Men dessa stora händelser har alla en blygsam början. De är inte storslagna och sensationella. De är inte fyllda med mirakel och extraordinära händelser där alla står i förundran. Det är skillnaden mellan verklighet och mänskligt påhitt.

Men Uppenbarelsen är extraordinär. Den är sällsynt. Ty Gud sänder endast in ett Nytt Budskap i världen måhända en gång per årtusende, vid en stor tröskel, med stora utmaningar och svårigheter för den mänskliga familjen; vid en tid av stor möjlighet och stort behov, där en ny Uppenbarelse måste ges, inte bara vidare kommentarer på vad som har tillhandahållits tidigare.

Det är så detta som måste nå bortom lyssnarens idéer och övertygelser in i en djupare del av dem, en djupare intelligens inom dem, en del av dem som fortfarande är förbunden med Gud, den del av dem som Vi kallar Kunskap.

Man kan inte lura Kunskap. Det finns inga uppfattningsfel på denna nivå. Men tyvärr har så få personer uppnått detta sinnestillstånd, denna djupare förbindelse, tillräckligt att de kan se klart och följa Kunskap, vilket representerar riktningen av Guds Vilja och Syfte i världen.

Uppenbarelsen framför er är den största och mest omfattande Uppenbarelse som någonsin har givits mänskligheten, ty den talar till en bildad värld, en värld av globala kommunikationer, en värld av större förfining och en värld av eskalerande och djupgående behov, förvirring och misär.

Det är den första stora Uppenbarelse som ska ges till ett världssamhälle, till en bildad befolkning. Och det är därför som den nu måste tala med större klarhet, större eftertryck, större förfining och komplexitet.

Ty ni kan inte vara barnasinnad och möta det ni kommer att möta i världen och bortom. Ni kan inte bara vara en blind efterföljare och förbereda er för de Stora Vågor av förändring som kommer till världen eller för mänsklighetens möte med intelligent liv i universum – den största och mest betydande händelsen i historien.

Ni kan inte dyrka Gud och tro att ni uppfyller ert öde här, ty var och en av er har sänts in i världen för ett större syfte som hör ihop med världens evolution och verkligheten av det mänskliga behovet omkring er.

Endast Kunskap inom er vet vad detta innebär specifikt och vad som måste göras för att förbereda er för det och vad som måste uppnås genom er och genom andra som ni naturligt kommer att associera er med i ljuset av ett större syfte.

Uppenbarelsen är inte här för att skapa en panteon av gudar eller fantastiska berättelser som verkar tvivelaktiga och svåra att tro på. Den är inte här för att göra er till Guds tjänare lika mycket som för att uppmuntra er att representera den Gudomliga Viljan och Syftet, vilket endast Kunskap inom er kan ge er möjlighet att göra.

Det är en stor Uppenbarelse för en framtid som kommer att vara olik det förflutna – för en värld i nedgång; en värld av minskande resurser; en värld av miljöförstörelse; en värld där det kommer att vara svårare att ta hand om människor, att tillhandahålla mat, vatten, medicin och energi runt om i världen; en värld av större faror och stridigheter; och utöver detta en värld som står inför intervention från raser i universum som är här för att utnyttja mänsklig svaghet och mänskliga förväntningar.

Följaktligen är Budskapet mycket mäktigt, men det måste vara mycket klargörande. Och Budbäraren måste kungöra detta och också kunna lära ut vad det betyder. Detta är något som har krävt årtionden av förberedelse. Det har tagit Budbäraren årtionden att ens motta det Nya Budskapet från Gud, så omfattande och inkluderande är det.

Budbäraren måste vara en man utan någon ställning i världen, men han måste vara välutbildad och mycket medlidsam. Han måste vara enkel och ödmjuk. Han måste tala klarspråk men i ordalag som alla kan förstå. Han måste genom sitt liv demonstrera värdet av sitt Budskap och betydelsen av att leva och lära en Ny Uppenbarelse.

Han är inte perfekt, men inga av Budbärarna har någonsin varit perfekta. Han kommer inte att skapa mirakel för massorna därför att inga av Budbärarna har egentligen någonsin gjort detta. Han är här för att öppna dörren mot en djupare upplevelse av den Gudomliga Närvaron och Makten i människors liv överallt – rika och fattiga, nord och syd, öst och väst, i alla nationer, i alla religioner. Han är inte här för att ersätta världens religioner, utan för att tillhandahålla större klarhet och relevans åt dem.

Ty mänskligheten måste förbereda för de Stora Vågor av förändring som kommer till världen om mänsklig civilisation ska överleva och vara stabil och vara en grund för mänsklighetens största prestationer i framtiden.

Mänskligheten måste också vara förberedd och utbildad om liv i universum, i den utsträckning som ni behöver förstå för att avgöra hur ni kommer att svara på närvaron av en intervention i er egen värld.

Inga av världens religioner kan förbereda er för dessa saker, ty de föddes ur en tidigare epok, och trots att de är enormt viktiga för mänskligheten, kommer det att krävas en Ny Uppenbarelse från Gud för att rädda mänsklig civilisation, för att medföra större enighet mellan världens religioner, för att få slut på krig och konflikt så att mänskligheten må förbereda sig för de stora utmaningar som kommer.

Ni kan inte vara förankrad i det förflutna och förstå framtidens Uppenbarelse. Ni kan inte vara orubblig i era religiösa uppfattningar och begripa hur Gud kommer att tala på nytt och varför Gud har talat på nytt och vad det kommer betyda för er och för andra. Ert hjärta kan inte vara slutet, för då kommer ni inte höra och inte se.

Ni måste älska mänskligheten tillräckligt för att värdera en sådan Uppenbarelse och att lära er att leva i enlighet med vad den lär ut och motta den kraft som den tillhandahåller, den Grace och det medlidande som den betonar.

Budbäraren står inför en mycket riskfylld resa, ty det kommer att finnas mycket motstånd till den Nya Uppenbarelsen, liksom det tidigare alltid har funnits stort motstånd till Guds Uppenbarelser i världen, närhelst och varhelst de gavs.

Han kommer inte att tala i varje stad. Han kommer inte att närvara vid varje evenemang. Han kommer endast att tala här och var, men hans Budskap kommer sändas ut till världen, och Uppenbarelsen kommer presenteras till världen med dess egna kommentarer, dess egen anvisning, dess eget klargörande. Det är inte något som kommer lämnas åt framtida lärda och individer att tolka, att kommentera, ty detta har visat sig vara riskfyllt och olyckligt i det förflutna.

Det är därför Uppenbarelsen är så tydlig och så upprepande. Det är därför den är så klargörande, för att minimera möjligheten till mänskligt felande, mänsklig missuppfattning och mänskligt missförstånd.

Den återställer till individen makten av Kunskap, som tidigare endast var elitens och de utvaldas privilegium. Den talar om mänsklighetens djupare samvete, det samvete som etablerades innan ni ens kom hit, för att vara er vägledare och råd i allt som är viktigt.

Budbäraren skall ej dyrkas. Han är inte en gud. Inga av Budbärarna var gudar. De var Budbärare – till hälften mänskliga, till hälften heliga – representerandes båda realiteterna, världens realitet och det Ursprungliga Hemmets realitet från vilket ni alla har kommit och till vilket ni alla kommer att återvända så småningom.

Hans närvaro kommer att klargöra det som måste klargöras. Hans röst kommer att tala till sinnena och hjärtana hos dem som kan höra. Han kommer tala till världens behov och hjärtats och själens behov. Han för inte med sig endast svaren, utan svaret självt. Ty Gud har nedlagt en större intelligens och ett större sinne inom varje person, men detta känns inte till i någon särskilt stor utsträckning i världen, så när som på av några få.

Det är inte så att bara människans teknologi och människans fyndighet kommer att kunna förbereda er tillräckligt för framtiden, för det Större Samfundet självt. Det kommer att behöva vara något mycket mer djupgående och essentiellt för er natur och er Varelse. Budbäraren kommer att tala om dessa saker.

Allt detta är en del av Uppenbarelsen, förstår ni. Gud ger er inte ett svar för dagen eller ett svar för morgondagen, utan ett svar för alla dagar och alla situationer. Gud behöver inte styra ert liv, ty Herren av alla universa är inte engagerad med er på detta vis. Gud är mer intelligent. Gud har nedlagt Kunskap inom er, en perfekt ledande intelligens att urskilja från alla andra röster och impulser, begär och rädslor i ert sinne.

Uppenbarelsen har tillhandahållit Stegen till Kunskap, stigen för att nå det som är den största begåvning som Gud någonsin kunde ge till mänskligheten eller till vilken framväxande eller avancerad ras som helst i universum.

Er förståelse av det Gudomliga måste nu föras in i ett större panorama av liv. Er förståelse kan inte vara förankrad i det förflutna utan måste vara flexibelt och kunna anpassas till framtiden, samtidigt som större och större förändring sker inom er och omkring er. Er Herre måste nu vara Herren av universa, en Herre av en miljard, miljard, miljard raser och många fler.

Detta är en del av Uppenbarelsen för mänskligheten, så väldigt annorlunda och mer expansiv än någon Uppenbarelse som någonsin har givits. Med detta, kommer ni att värdera alla Uppenbarelserna och erhålla visdom från dem alla.

Om ni är en from Kristen, kommer er Kristendom nu att växa och bli mer expansiv. Om ni är en from Muslim, kommer er tro och utövning nu att växa och bli mer expansiv. Om ni är en praktiserande Buddhist eller tillhör den Judiska tron eller vilken religiös stig som helst, kommer allt att utvidgas av den Nya Uppenbarelsen. Budbäraren kommer tala om dessa frågor. Uppenbarelsen talar om dessa frågor.

Och för första gången, kommer ni att höra Uppenbarelsens Röst. Det var aldrig möjligt att spela in denna tidigare av uppenbara skäl, men nu kommer ni att kunna höra Uppenbarelsens Röst. Det är något förunderligt, men det är också en utmaning för er, ty om ni inte kan höra denna, om ni inte kan igenkänna denna, då måste ni möta era egna hinder. Ni må kritisera, förneka och undvika detta, men det visar bara er svaghet och era begränsningar.

Vad mer behöver Gud göra föra er? Om ni inte kan motta Uppenbarelsen, vad kan då Gud göra för er? Gud har gett ett svar till hela världen och till er individuellt – till er tro, till er tradition, till er religion, till er kultur och till er nation. Vill ni ha tjänster? Vill ni ha tilldelningar? Vill ni bli befriad från livets svårigheter? Vill ni bli bortskämd? Vill ni ha mirakel vid varje tillfälle? Vill ni leva på någon sorts understöd hela vägen till Himlen, som om ni vore hjälplös och maktlös i världen?

Gud ger er styrka genom Kunskap och kallar på Kunskap genom den Nya Uppenbarelsen.

Det är inte Gud som kommer att rädda världen, utan det är det folk som sändes hit för att rädda världen som kommer att göra det. Och de kommer spela sin lilla men betydelsefulla roll, och den kommer vara större än de förstår. Den kommer skilja sig från deras personliga mål och ambitioner. Den kommer återlösa dem och återuppliva dem, återvända till dem styrkan och kraften av Himlen, som är uttryckt i Kunskap inom dem, djupt under sinnets yta.

Ni har möjligheten att förstå uppenbarelseprocessen. Om ni kan förstå denna, kommer ni att se vilket mirakel den verkligen är. Ni kommer inte att göra Budbäraren till en gud utan medge honom den respekt och aktning han förtjänar. Och ni kommer att vara ärlig i er inställning – inte avfärda eller förakta Uppenbarelsen, utan höra den, uppleva den och tillämpa den i ert liv tillräckligt så att ni må begripa dess större syfte och mening för er.

Människor vill att Gud ska göra många saker för dem – rädda dem från katastrof, ge dem möjligheter, hela de sjuka, stjälpa omkull korrupta och förtryckande regeringar, göra dem rika, göra dem lyckliga, göra dem nöjda eller fridfulla.

Men vad människor vill ha och Guds Vilja är inte desamma, inte först, ty ert hjärtas verkliga behov genklingar med Skaparens Vilja, men ert hjärtas och er själs verkliga behov må vara något som ni ännu inte är medveten om. Med en djupare ärlighet kommer ni att nå dit.

Gud har tillhandahållit Makten av Kunskap och tillsammans med denna den stigen och det engagemang med livet som kommer att återlösa individen. Detta tjänar alla, även de onda, även de fattigaste av de fattiga.

Här finns inga hjältar och mästare. Det finns bara de som är starkare med Kunskap som kan demonstrera dess välvilja och makt i världen.

Vad mycket detta skiljer sig från vad människor blir lärda att tänka och tro. Men tankar och trosuppfattningar finns vid sinnets yta. Under ytan finns den stora öppningen till din sanna natur och till Makten av Kunskap.

Ni inser ännu inte hur viktigt och centralt detta är för ert liv. Det är därför Uppenbarelsen måste medföra ett klargörande av vad religion egentligen är och betyder, vad andlighet egentligen är och betyder, och hur alla sanna andliga utövningar i grund och botten är steg till Kunskap.

Men det är svårt att finna detta i världens religioner, de har blivit så betäckta med ritual, tradition, kommentarer och misstolkning. För många, har de blivit rigorösa trosuppfattningar; för andra, bara en tröst. Deras sanna makt kan endast finnas inom dem med hjälp av en stor lärare och en vis vägledare.

Mänskligheten har inte tid till detta nu, ty timmen är sen. Detta är inte endast till för att vissa individer ska göra en större resa i livet. Det är för att hela den mänskliga familjen på de mest praktiska och grundläggande sätt ska förbereda sig för den stora förändring som kommer till världen och som redan börjar att slå mot kusterna och överväldiga städerna, att kasta nationer i konflikt med varandra, att förmörka era skyar, att förorena era floder och att hota just de resurser ni är beroende av varje dag.

Uppenbarelsen är inte här för att skrämma er utan för att stärka er; för att ger er styrka, mod och beslutsamhet; för att ge er medlidande och tolerans; för att skänka er Makten av Kunskap, som är källan av er verkliga styrka och integritet.

Världen är förändrad, men människor har inte förändrats med den. De Stora Vågorna kommer, men människor vet inte om det. Intervention sker i världen, men människor är omedvetna eller så kanske tror de att det är något underbart.

Det kommer krävas en Uppenbarelse från Skaparen av allt liv för att förbereda mänskligheten, för att väcka mänskligheten och för att stärka och ena mänskligheten så att den må ha en större framtid och överleva den stora utmaningen mot sin frihet och sitt öde.

Det finns så mycket att lära. Det finns så många saker att åsidosätta, så många saker att ifrågasätta, så många saker att överväga på nytt. En Uppenbarelse från Gud medför allt detta. Det är en stor utmaning till mottagaren och till de människor som är så välsignade att få motta den.

Och medan Budbäraren är i världen, har ni denna stora möjlighet att höra honom, att överväga hans ord och meningen med hans närvaro i världen vid denna tidpunkt.

Det kommer att vara en stor chock för många. Det kommer att motstås av många. Det kommer att mottas av många.

Men det kommer att krävas en stor chock för att väcka mänskligheten inför verkligheten av dess situation och inför de omständigheter för vilka den måste förbereda sig. Det kommer att kräva Uppenbarelsens chock. Det kommer att kräva framtidens chock. Det kommer att kräva verkligheten av detta nuet och insikten att man inte lever det liv man sändes hit för att leva och igenkännandet att ens idéer allena inte kan förbereda en för större ting, att man måste ha makten av Kunskap, vilken är Himlens styrka som har givits till er.

Detta är meningen med Uppenbarelse. Det är inte blott en uppenbarelse av idéer. Det är en uppenbarelse av upplevelse. Det är en uppenbarelse av ens sanna natur, ursprung och öde.

Må era ögon vara öppna för detta.

Må ert hjärta vara mottagligt.

Må era idéer vara tillräckligt flexibla för att omvärderas.

Och må ni inse att ni är här för att tjäna ett större syfte,

som ni själv inte kan uppfinna eller leda.

Må uppenbarelsen vara er, och genom er ges till andra.

Må Budbäraren erkännas och hedras under hans återstående tid på Jorden.

Och må detta vara en tid av stor välsignelse, klargörande och uppmuntran för er

som söker finna det större syftet och den större riktningen i ert liv.