Kapitel 3: Vad är Livskraft?

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 21 september 1993
i Boulder Colorado

Vi introducerar här beteckningen Livskraft. Innan vi emellertid talar om det, skulle vi vilja föra in det i en större kontext, en kontext av Det Större Samfundet. Begreppet är välbekant för somliga människor, och det finns en hel del idealism och spekulation kring vad Livskraft egentligen är och vad det kan göra. Men återigen: när vi använder välbekanta ord eller terminologi, så måste vi föra in dem i en större kontext. Om ni kan träda in i denna större kontext, så kommer allt det vi säger att vara belysande och mycket användbart och värdefullt. Om ni inte kan träda in i denna större uppfattning och detta större perspektiv, så kommer ni att fortsätta att tolka saker enligt era egna intressen, era egna idéer och er egen förståelse.

Livskraft är en energi som existerar i alla levande varelser. Detta är en välbekant idé för många som läser dessa ord. I Det Större Samfundet har Livskraft emellertid ett större värde. Det är en faktisk kraft som odlas, används och utvecklas av vissa raser för vissa syften. Eftersom det finns invigda individer i alla samhällen över hela Det Större Samfundet, så förekommer det alltid demonstrationer av större skicklighet, större medvetenhet och större förmåga. Om emellertid dessa upptäcks av de makter som styr dessa samhällen, så kommer dessa krafter och förmågor att användas antingen som ett försvar eller som ett redskap för att kontrollera andra.

Upptäckten av större krafter, förmågor och medvetenhet blir en olägenhet för ett samhälle när väl dessa krafter har fått en bred användning och blir sedda som användbara i att dominera och kontrollera andra. Detta är orsaken till att De Visa förblir dolda: för att hålla sig vid liv och att upprätthålla de större krafter och förmågor som de har upptäckt. Dessa krafter och förmågor har en sann användbarhet i händerna på De Visa. Men så snart dessa krafter börjar användas för politiska eller militära ändamål, så börjar deras användbarhet att avta och de kan bli vapen som riktas mot andra. Detta uppvisas på många platser i Det Större Samfundet. Finare och mer subtila förmågor finns inom alla individer, och större krafter existerar inom vissa särskilda individer och inom vissa särskilda kulturer eller raser. Dessa kan alla exploateras för politiskt eller militärt värde. Därför är det en stor börda att bära Kunskap och Vishet: bördan av att hålla dem gömda, att veta vem man skall dela dem med och hur mycket man skall dela med sig.

Detta är anledningen till att populära läror rörande Livskraft är fundamentalt felaktiga. Även den goda avsikten att dela något av värde med andra är ofta född ur okunnighet. Kraft måste åtföljas av Vishet och återhållsamhet om den skall vara användbar och effektiv.

Allt det vi talar om i Kunskapens Böcker representerar ett mysterium och en stor möjlighet för er; men det är inte lättillgängligt. Ni måste studera och förbereda er; och ni måste bestå vissa prövningar i livet. Ni måste demonstrera er uppriktighet, er ödmjukhet och er ärlighet gentemot er själv för att ni skall kunna göra framsteg och vinna tillträde till de större krafter vi här talar om; krafter som är avsedda för er.

Livskraft är en kraft. Det finns inom er; men ni kan inte kontrollera det. Det är möjligt att använda sig av det i vissa situationer; men att verkligen ha auktoritet över det kräver ett högt utvecklat och invigt medvetande. Detta är betydelsefullt, ty i det fysiska livet har ni potential för kraft, förmåga och medvetande. Om dessa odlas på ett vist sätt och tillämpas ändamålsenligt, så blir de till nytta för er och för andra. Om de emellertid används för andra syften – om de används för försvar eller om de används för erövring, manipulation eller kontroll – ja, då blir de till sin essens ondskefulla, något som i sig själv är destruktivt och kontraproduktivt i förhållande till det större syftet i livet, som är att föra alla varelser till enhet och förverkligande.

Livskraft är viktigt, eftersom det representerar en del av er upplevelse av att vara i världen. Det är en kraft som löper genom er kropp. Den är neutral. Den är inte i sig själv varken god eller dålig. Frågan är då: hur kommer ni att använda den? Kommer ni att uppfinna ert eget syfte och tillämpa den där? Kommer ni att rättfärdiga ert försök att nyttja den baserat på era höga ideal, era stora tankar eller era altruistiska ambitioner? Om ni gör det, så kommer den att glida er ur händerna och bedra er. Den kommer att korrumpera er och verka mot er.

Vi talar om Livskraft här, eftersom det representerar makt i världen. Och vad vi har att säga om upptäckten och odlandet av denna kraft gäller för alla former av makt i världen. Livskraft kan tämjas och riktas. Det är neutralt och saknar därför en vilja. Om det odlas enligt Kunskaps riktlinjer – det större Vetande Medvetandet inom er – så kommer det likt alla former av kraft, alla förmågor, och alla former av medvetande att finna ett gott syfte här.

Här måste ni stanna upp och ställa er själv dessa frågor: ”Varför vill jag veta om detta? Vad betyder det för mig? Vad är mina ambitioner rörande detta? Är jag beredd att träna och förbereda långsamt och gradvis för att finna dessa större förmågor som det talas om här?” Ställ er själv dessa frågor; men ge inget färdigt svar. Dröj istället kvar vid frågorna, så att en djupare förståelse må kunna växa fram inom er över tiden.

Allt som är stort i livet kommer att gäcka er om ni söker det av själviska skäl. Allt som är genuint och meningsfullt kommer att surna om det sökes för att uppfylla era ambitioner eller personliga mål. Således förblir De Visa dolda för att värna sin utveckling, så att de kan ge sina gåvor på rätt sätt och skydda sig själva mot världens ocker. Ju mer man vet, desto mer diskret måste man vara. Ju mer man har, desto större urskiljningsförmåga måste man ha. Ju större ens kapacitet, desto mer återhållsamhet måste man utöva. Detta kräver stor självrening.

I Det Större Samfundet har Livskraft framgångsrikt utnyttjats av individer och små grupper av individer som tjänar ett större nätverk av De Visa. Detta nätverk kallas för Harimet. Detta ord, som kommer från det septoraliska språket, talar om de som upprätthåller Kunskap i alla världar. Deras syfte är inte lokalt eller ambitiöst. De representerar ett universellt syfte som förbinder dem med andra som är väldigt olika dem själva. Detta har skapat ett förbund av De Visa, som sannolikt aldrig kommer att möta varandra ansikte mot ansikte i det manifesterade livet. Det sträcker sig över hela nätverket och mönstret av genuina relationer bortom den synliga världen. Här överlappar Himmel och jord varandra. Inom dessa överlappande gränser, så existerar det ett större band av relation, en större medvetenhet och en större upplevelse av livet.

Kunskap inom er kommer att vägleda er till att göra bruk av alla aspekter av er själv på ett rätt och harmoniskt sätt och kommer att få er att utveckla vissa aspekter av er själv för vissa specifika syften. Det kommer inte att vägleda er till att odla alla aspekter av er själv, ty detta är orealistiskt. Det kommer inte att begära av er att ni skall utveckla alla era förmågor till en högt fungerande nivå, ty detta är inte möjligt. Emellertid kommer det att styra er till att utveckla vissa inneboende förmågor och vissa färdigheter som är relevanta för ert specifika syfte i världen vid denna tidpunkt. Detta är orsaken till att ni inte kan styras av era ambitioner om ni söker vinna tillträde till Det Större Samfundets Kunskap och Vishet.

Era motiv må vara rena; men skulle andra upptäcka era tilltagande förmågor, så kommer de att försöka använda er för sina egna syften. Några kommer att avguda er; några kommer att försöka följa er; några kommer att glorifiera er; och ytterligare andra kommer att försöka stjäla från er. Några kommer att försöka förgöra er. Många kommer att smutskasta er.

Denna sanning kommer som en stor chock för eleven till Kunskap i utveckling, som tidigt upptäcker att hans eller hennes strävan efter Kunskap inte delas av andra – inte ens de som den älskar och värderar. Senare upptäcker de att deras utveckling förändrar folks uppfattning av dem och att folk börjar att agera väldigt konstigt i deras närhet. Slutligen kommer de att förstå att deras gåva, som nu långsamt håller på att växa fram inom deras eget medvetande, måste skyddas och värnas och ges mycket specifikt till vissa individer vid vissa tidpunkter. Detta kräver en oerhörd återhållsamhet, ty varje person suktar efter makt och kontroll för att motväga sin osäkerhet i det fysiska livet. Äregirighet existerar inom varje person. I eleven till Kunskap måste den upptäckas och stoppas i alla sina manifestationer.

Det är inte makt som ni måste fokusera på; det är hur ni förhåller er till makt. Det är inte era förmågor som ni måste göra anspråk på; det är er förståelse av dem som måste odlas. När väl detta har uppnåtts – och detta kan förvisso ta riktigt lång tid – ja, då kan saker och ting skänkas er. Då kommer de att bära frukt inom er; och de kommer att finna sina rättmätiga mottagare inom era relationers domän. Ni kommer att ge till vissa men inte till andra. Ni kommer att tala till denna personen men inte till denna andra personen. Ni kommer att ge er gåva här men hålla tillbaka den någon annan stans. Denna förståelse är inte gripbar för den tillfällige betraktaren eller ens den kritiske betraktaren; ty de ser saker och ting blott enligt en uppsättning antaganden som de själva inte har utmanat eller konfronterat.

Livskraft inom er kan utöva en konkret fysisk effekt. Det kan göra avtryck i den fysiska miljön. I den mentala miljön kan det anta formen av tankar, energikrafter, starka idéer som upprätthåller sig själva, och så vidare. Det är en kraft. Livskraft är inte detsamma som Kunskap, ty Livskraft är inte intelligent. Det är som lera – man formar det och man använder det för specifika syften. Det är så subtilt att de flesta människor inte är medvetna om det. Det är genomsyrande, så det är väldigt effektivt. Det finns överallt, så det kan användas och utnyttjas. Det bor i alla levande varelser, så dess tillämpning är universell.

Skulle ni få i uppdrag att utveckla Livskraft inom er själv, så kommer ni att behöva lära er stor återhållsamhet. Det kommer att vända sig mot er om ni använder det för själviska syften till att uppfylla era mål eller ambitioner. Här kommer det att vända sig mot er även om ni önskar använda det för att hjälpa mänskligheten. Såvida inte Kunskap vägleder er, ger er råd och håller er tillbaka, så kommer ni att skapa disharmoni, förvirring, förtvivlan och misslyckande. Ni kan inte använda universums kraft för personliga syften och hoppas på att uppnå något av sant värde. Detta är en sanning som är universell. Den påverkar alla intelligenta varelser överallt. Med makt och kontroll följer stort ansvar och behovet av återhållsamhet. När dessa saknas är makt destruktivt. När dessa finns närvarande, så har makten en större och mer positiv verkan som kan göra ett stort och bestående avtryck varhelst den tillämpas.

Skulle ni bli en verklig elev till Kunskap, så kommer ni att börja känna saker konsekvent som ni blott sällan kände tidigare. Ni kommer att kunna uppleva livet på en mer subtil nivå när ni förbereder er i Steg till Kunskap. Här kommer ni att behöva sann undervisning, ty ni kommer att behöva identifiera och klargöra era ambitioner – både de ni känner till och de som kommer att växa fram inom er allteftersom ni utvecklas. Här kan frestelsen vara väldigt stor. Här kan ni inte undervisa er själv. Här måste ni överlämna er själv till er lärare och lita på att er lärare vägleder er och förbereder er, håller er tillbaka och sänder er framåt.

I Det Större Samfundet är Livskraft en kraft som används. Det kan ha stort inflytande på de ovetande. Dess motsvarighet i den mentala miljön är kraften av projicerade tankeformer. I den fysiska miljön utövar Livskraft ett konkret inflytande som sätter saker i rörelse och skapar ett avtryck och en reaktion. Någon kan fälla er till marken med Livskraft även om de står i andra änden av rummet. Någon kan försvaga er fysiskt med Livskraft även om de befinner sig på andra sidan gatan.

Livskraft är inte lika effektivt i den fysiska miljön som det är i den mentala miljön, där tankar kan riktas mot en individ från tusentals – ja, till och med miljontals – kilometer bort och få en effekt. Detta är sant, ty i den mentala miljön finns det inget motstånd utom motståndet av kontrande idéer. I den fysiska miljön finns det en hel del motstånd, såsom det motstånd som ett föremål i rörelse möter. I den mentala miljön finns det inget som påverkar hastigheten på en tanke i rörelse utom en kontrande tanke. Och en kontrande tanke måste födas ur ett medvetande som är medvetet om vad som träffar det och som kan väcka inom sig kraften i den mentala miljön att kontra, hindra och blockera den accelererande tanken från att nå fram till det. Vi kallar detta för mental avskärmning. Det är en stor förmåga. Ni kan inte använda denna förmåga konstruktivt såvida ni inte valts ut av De Visa och förbereder er under lång tid. Ni måste börja lära er om Livskraft nu, eftersom det representerar en del av vad som påverkar er individuellt och vad som formar er värld.

Allteftersom inflytanden från Det Större Samfundet vinner större makt i er värld, kommer deras förmågor, deras kraft och deras medvetenhet att göra ett allt starkare avtryck på alla aspekter av ert liv. Några av dessa är tydliga; men många är ganska så subtila. Ofta kan de inte ses. Dock kan de urskiljas, eftersom ni kan känna dem.

Varför är detta av betydelse i kontexten av andlighet? Jo, för det representerar den värld in i vilken Skaparen har sänt er. Med en sann förståelse av ert syfte och en sann upplevelse av dess mening, kommer ni att se att allt passar inom denna teologiska kontext, på grund av ert ursprung och ert öde – varifrån ni har kommit och vart ni är på väg. Världen är en ort som ni befinner er i tillfälligt. Således är det varifrån ni har kommit och vart ni är på väg som tillhandahåller den verkliga meningen med er existens här.

Livskraft är en kraft som få har upptäckt, och ännu färre har någonsin lärt sig att använda sig av det konstruktivt. Det finns de i Det Större Samfundet som kan använda det i vissa situationer; men det betyder inte att de kan kontrollera det. Det finns en väldigt stor skillnad mellan användning och kontroll. Till exempel, så använder ni elektricitet; men förmågan att kontrollera det, styra om det och leda det representerar en större uppsättning färdigheter och förmågor. Ni använder er av solens kraft för att odla grödor; men kan ni behärska själva solkraften? Kan ni kontrollera den?

Låt oss ge er denna förståelse: Ingen i det fysiska livet kan kontrollera universums mekanism. Ingen i det fysiska livet kan kontrollera tiden. De kan använda tiden; men de kan inte kontrollera den fullt ut. De Visa är medvetna om gränserna för kontroll och utövar sina förmågor på rätt sätt. De dåraktiga tror att det inte finns några begränsningar; att allt är där för dem att tillskansa sig, att erövra och att erhålla. Ingen enda individ eller grupp av individer kan vinna kontroll över det fysiska universum, eftersom alla existerar inom gränser.

Det kan tyckas som att ni har stor kraft och förmåga jämfört med andra människor. Men sett i en större kontext, så har ni tydliga begränsningar. Att veta om sina begränsningar representerar en aspekt av Vishet. Att veta vad ni kan utveckla och vad som är bortom er räckvidd representerar en aspekt av Vishet. Dessa lär ni er allteftersom ni fortskrider på Kunskapens Väg, eftersom ni här börjar skilja på större krafter och mindre krafter.

Ni kan inte kontrollera Kunskap, Det Vetande Medvetandet inom er. Ni kan inte styra det till att ge er vad ni vill ha. Ni kan inte fokusera det för att producera de resultat ni vill ha. Ni kan inte använda det för att påverka andra. Varför? Jo, för det är mer kraftfullt än vad ni är. Ni kan träda i en relation till det; ni kan återvinna det i ert medvetande; ni kan lära er att återknyta till det genom att ta stegen till Kunskap; men ni kan inte kontrollera det. Ni kan bara kontrollera hur ni uttrycker det – detta är inom räckvidden för ert ansvar. Tro dock inte för ett ögonblick att detta är ett litet ansvar. Det är i själva verket väldigt stort och representerar höjden av lärande i den mänskliga miljön.

Det är ett intressant faktum hos livet i Det Större Samfundet att alla De Visa är mycket lika varandra, medan de ovisa skiljer sig från varandra väldigt mycket. De Visa från er värld och De Visa från andra världar har så mycket gemensamt. Men de ovisa är så distinkta. De Visa i alla världar har ett sätt att kommunicera med varandra genom Kunskap; men de ovisa kan inte igenkänna eller kommunicera med varandra. De Visa ser likheterna; de ovisa ser olikheterna. De Visa identifierar det som är gemensamt; de ovisa identifierar det som skiljer åt.

För att mänskligheten skall ha någon fördel i Det Större Samfundet, måste vissa individer här bli visa inom en större livskontext. Och andra måste stödja dessa individer; ty för varje individ som gör framsteg krävs det en hel del stöd från andra. Det är på detta sätt som Kunskap hålls vid liv i världen. Och detta tillhandahåller ett sätt på vilket Kunskap kommuniceras i världen genom ett nätverk av relationer som alla stödjer ett centralt fokus. Det är på detta sätt som större saker kommuniceras genom hela Det Större Samfundet, genom hela det manifesterade livet och till och med bortom det manifesterade livet.

Sann Vishet vidareförs genom ett nätverk av relationer. Likt vatten som sipprar ner genom marken, så finner Vishet sina verkliga kanaler och de vägar som bjuder minst motstånd. Det skapar stigar där Kunskap kan överföras, vidarebefordras och initieras från person till person på ett sätt som är både underbart och mysteriöst.

Sökandet efter Kunskap och Vishet är inte en individuell strävan; det är en kollektiv ansträngning. För att någon enda skall kunna göra framsteg krävs meningsfull inblandning med många andra människor. Att utveckla denna förståelse är förvisso del av lärandet om att gå från ett individuellt angreppssätt till ett kollektivt angreppssätt, om att gå från en individuell syn på livet till en livsförståelse av Det Större Samfundet. Detta är en del av er utbildning. Detta är en del av övergången från att vara förlorad i er individualitet till att bli förkroppsligad i Den Större Realiteten.

Livskraft betyder olika saker i båda ändar av spektrumet; och er förståelse av det kommer att förändras allteftersom ni passerar genom spektrumet på vägen till en Större Realitet. Ja, allt som vi presenterar i Det Större Samfundets Andlighet är viktigt, eftersom det för er till en Större Realitet. Det kan inte användas inom en individuell realitet. Det Större Samfundets Väg till Kunskap inbjuder er att finna en flyktväg ut ur er egen isolering, en flyktväg ut ur att vara förlorad i er egen individualitet, och en flyktväg ut från att vara en fånge i ert eget medvetande. Den inbjuder er till att återupptäcka er inneboende relation till allt liv och det specifika syfte som är ert att återerövra och att bidra med i detta livet, vid denna tidpunkt, i denna värld.

Ni kommer att behöva Livskraft för att göra framsteg, för att fortskrida och för att fortsätta med er förberedelse och med ert bidragande. I hur stor omfattning ni kommer att behöva använda det – och hur ni kommer att behöva använda det – beror på den roll ni är här för att spela. Er roll här är förutbestämd; men hur den kommer att förverkligas och den tid det tar för den att förverkligas – i synnerhet den tid det tar att upptäcka den och att förbereda för den – kan variera en hel del. I detta är ert beslutsfattande av stor betydelse; och i själva verket är det ni som avgör om slutmålet kan uppnås. Vilket större ansvar skulle ni någonsin vilja axla för er själv?

Människor som tror att de kan skapa sitt eget öde och som kallar detta för sin frihet har ingen aning om den börda de lägger på sina egna axlar. Denna börda är stor eftersom den garanterar misslyckande. Ni kan inte kontrollera ert större öde; men ni kan uppleva det, och ni kan finna ett sätt att uttrycka det. I detta kommer ni att behöva fatta många beslut; i detta kommer ni att behöva axla större ansvarsuppgifter; i detta kommer ni att finna er kraft; och i detta kommer ni att anta auktoritet i ert liv.

Ni är ert skepps kapten. Men det är inte upp till er att avgöra vart skeppet seglar eller i vilket syfte. Till och med vad ert skepp bär på är bortom er makt. Överväg dessa ord nogsamt och begå inga misstag här. Att bli ert skepps kapten är ett ansvar och en makt som få människor någonsin har tagit sig an. Att bli en sann kapten innebär att ni är medveten om allt rörande er farkosts beskydd, upprätthållande och välfärd och att ni har respekt för dess hemliga last och dess sanna öde. Fastän många människor hävdar att de är sitt eget livs kapten, så har de ingen aning om vad detta innebär.

I Det Större Samfundet har personlig frihet en annorlunda kontext och ett annat värde. Avancerade teknologiska samhällen är oerhört välorganiserade. Individer är inte fria att göra vadhelst de behagar närhelst de behagar utan att ta hänsyn till andra. Det Större Samfundet är en konkurrensinriktad miljö på en skala och av en storlek som ni inte ens kan föreställa er. För att således bli effektiv och konkurrenskraftig i denna miljö – och, bortom detta, för att vinna Kunskap och Vishet av Det Större Samfundet – så måste ni över tiden omvärdera alla era värderingar och antaganden. Personlig frihet är kaos utan Kunskap. Det är källan till allas psykiska och fysiska sjukdomar. Kontrasten kommer att visa er detta, när ni lär er att associera med de som börjar upptäcka ett större syfte och en större mening i livet och när ni själv påbörjar er egen upptäckt av detta.

Kontrasten kommer att vara tydlig. Ni kommer att se er själv röra er i en helt annan riktning än alla andra. Ni kommer att se er själv värdera upplevelse mer än idéer, insikt mer än antaganden, tålamod mer än habegär, och samhörighet mer än ägodelar. Ni kommer att resa längs en annan stig; och klyftan mellan er växande förståelse och antagandena hos er nation, er kultur, er grupp eller till och med er familj kommer att växa sig allt större. Sådana är bördan och löftet av att upptäcka Kunskap genom hela Det Större Samfundet.

Livskraft finns inom er. Ni kan känna det i detta ögonblick. Det andas er kropp; det rör ert blod; det håller era nerver vid liv; det tänder er mentala medvetenhet. Det är här just i detta nu; och det kommer att växa i omfattning, mening och värde för er när ni gör framsteg i Kunskapens Väg. Det kommer att växa när ni lämnar era idéer, trosuppfattningar och antaganden vid templets yttre port och träder in där Sann Vishet och Kunskap kan överföras till er.