Kallelsen

Det Nya Budskapet från Gud är inte bara en idé. Det är inte bara en varning. Det är inte bara en samling föreskrifter. Egentligen presenterar Det Nya Budskapet grundreglerna för hur ni skall leva i den nya verklighet som Det Större Samfundet utgör. Därför måste Budskapet behandla inte bara hur mänskligheten skall förhålla sig till sina vardagliga angelägenheter, utan också vad mänskligheten behöver lära sig och göra för att bevara sin frihet i Det Större Samfundet. Det Nya Budskapets undervisning omfattar relationer, arbete, bidragande, hälsa, andlig utveckling, urskiljning, omdöme, samt hur man skall lära sig Kunskaps Väg. Med andra ord: hur ni skall utveckla tankar och idéer som hjälper er att uppnå Kunskap. En sådan lära måste vara mycket omfattande och allsidig. Den måste nå många olika sorters människor med olika naturer och olika sätt att inhämta kunskap. Den måste tala till människor med olika traditioner. Den måste ta upp mänsklighetens grundläggande behov – de behov den redan känner till och de behov den ännu inte är medveten om.

Denna lilla bok är bara en introduktion till Det Nya Budskapet från Gud; för Budskapet i sig är mycket mer omfattande. Budskapet innehåller lärandet om livet i Det Större Samfundet. Det handlar om hur ni skall lära er Kunskaps Väg och ta stegen till Kunskap. Det handlar om hur mänskligheten skall uppnå den vishet som redan har uppnåtts i Det Större Samfundet och hur man kan börja utöva den redan nu. Det talar om livets Fyra Pelare och ger människor de redskap de behöver för att grundlägga verklig visshet, stabilitet och klarhet i sina liv. Det visar människor hur de skall finna sätt att uttrycka sitt sanna jag och ge sitt bidrag till världen och hur de redan nu kan hjälpa mänskligheten att återfå en större medvetenhet och bevara sin frihet.

Själva kärnan i Budskapet är en uppmaning till handling. Människor måste agera. Guds Nya Budskap är inte stoff för ytterligare funderingar. Det är inte bara en uppsättning tankar och idéer att spekulera kring eller diskutera om, inte heller att jämföra med eller ställa mot andra tankar och idéer. Visserligen är Det Nya Budskapet från Gud verkligt genomgripande på idéernas plan; men det är inte på idéplanet som dess verkliga budskap ligger. Det Nya Budskapet är i själva verket en kommunikation från Skaparen till Den Stora Närvaro som finns i varje människa. Denna kommunikation är bortom allt förnuft, all spekulation, alla diskussioner, allt ifrågasättande och alla kontroverser. Den är den mest fundamentala kommunikation som finns i Universum. Det Nya Budskapet är en direkt kommunikation från Skaparen till det Skapade. Det är en kommunikation som går direkt från Skaparens hjärta till hjärtat hos den som tar emot Det Nya Budskapet.

Att förstå Budskapet är viktigt; men alla kommer kanske inte att förstå det med detsamma. Det verkligt viktiga är den mysteriösa kommunikationen mellan er och Skaparen. Ni kan ställa miljoner frågor; men det ni verkligen behöver veta står att finna i Det Nya Budskapet från Gud. Vad som krävs av er är en djupare eftertänksamhet och en mer aktiv användning av ert medvetande än att bara söka svar på era frågor. För vad är ett svar från Skaparen om inte en inbjudan till att vara delaktiga, till att lära er mer, till att tränga djupare in i ert livs mysterium och mening, och till att bli mer aktiva i världen istället för att dra er undan den?

Det är visserligen sant att vissa människor behöver dra sig undan världen en tid för att kunna bygga upp sin andliga grund; men det yttersta syftet med allt verkligt andligt arbete är ändå att föra er tillbaka till världen som en aktiv deltagare som bidrar på ett positivt sätt till den. Det Nya Budskapet från Gud poängterar detta mycket bestämt. Det är en kallelse till större medvetenhet och till handling. Interventionen som pågår i er värld, det Större Mörkret som vilar över mänskligheten, går inte att blunda för. Ni kan inte skjuta den ifrån er. Den är alldeles för brännande. Den är alldeles för uppfordrande. Den är alldeles för verklig. Hur får ni då bekräftat att den faktiskt är en realitet? Jo, på Kunskaps nivå. Hur vet ni att Det Nya Budskapet från Gud – och Det Större Samfundets Väg till Kunskap, i vilken det ingår – är tillförlitligt och verkligen viktigt? Jo, på Kunskaps nivå.

Att föra människor till Kunskap är därför att föra dem till det som är väsentligast och viktigast för deras liv. Det är att föra dem tillbaka till en kommunikation med Skaparen. Det är att göra dem medvetna om världens stora behov av frihet. Det är att hjälpa dem inse vad det är de måste göra, både i världen i stort och i vardagens små bestyr.

Det Nya Budskapet från Gud betonar människans nära relation till miljön. Här öppnar det för en ny medvetenhet om detta. En del människor tror att de är en produkt av sin miljö, medan andra tror att miljön på något sätt är deras egen skapelse. Guds Nya Budskap förenar dessa två synsätt genom att få er att förstå att ni samspelar med er miljö på ett dynamiskt sätt. Ni påverkar den. Den påverkar er. Detta gäller både den fysiska miljön, som ni kan röra vid, och den mentala miljön, som påverkar era tankar och känslor.

Det Nya Budskapet från Gud hjälper er att förstå vad detta verkligen betyder och hur ni skall kunna uppleva det varje dag. När ni börjar ta stegen till Kunskap, så börjar ni också praktisera denna medvetenhet – låter den påverka alla era möten, alla situationer, varje tanke, känsla och stämning ni upplever. Detta är vad som menas med att gå den andliga vägen. Att läsa om vägen och att verkligen gå den är två helt skilda ting. Ni kan läsa om vägen för att ta reda på om den känns rätt för er och om den kallar på er; men det är endast genom att gå vägen som ni verkligen kan få reda på vad den är.

Kallelsen att gå den andliga vägen är både omedelbar och avgörande. Människor som är redo att hörsamma den måste börja skaffa sig kunskap om Det Större Samfundet. De måste skaffa sig kunskap om Interventionen och lära sig att höja sina röster i försvar för mänsklig frihet och självständighet. Alla kommer inte att kunna detta i början; men några människor är redan redo. Livet har förberett dem. Deras inre utveckling har förberett dem. I dessa fall tjänar Guds Nya Budskap som en bekräftelse. Detta är Budskapet de har väntat på och nu funnit.

För andra kommer det att ta längre tid. Dock måste vi återigen betona att Guds Nya Budskap är grunden i varje människas väsen och att det därför talar till varje människas verkliga behov. Naturligtvis kommer inte alla ord eller idéer att göra intryck på alla; men Det Större Samfundets medvetande är något alla behöver, även om inte alla kan gå den väg som förordas här. Alla måste bli medvetna om att de lever i ett Större Samfund och att vissa krafter i Det Större Samfundet intervenerar i mänsklighetens angelägenheter och hotar mänsklighetens frihet och självständighet. Alla måste få höra detta, oavsett om de för ögonblicket kan acceptera det eller inte. Det är ett ansvar.

Denna kommunikation måste börja omedelbart. Den kan inte vänta. Detta beror på att det ni har att göra med är ett naturligt och inte ett mystiskt fenomen. Interventionen väntar inte. Den pågår varje dag. För att motverka Interventionens effekter måste ni därför agera utan dröjsmål. Det Nya Budskapet från Gud talar om vad det är ni kan och måste göra för att höja ert medvetande, återvinna er styrka, försvara era Gudagivna rättigheter och sprida information till andra. Det är detta som kommer att vara avgörande. Ni kanske undrar vad ni skulle kunna göra. Svaret finns i Det Nya Budskapet från Gud. Den verkliga frågan är emellertid om ni har modet att göra det som måste göras. Är ni tillräckligt starka i Kunskap för att göra det som måste göras? Har ni självtilliten och tron på mänskligheten som krävs eller har den blivit så urholkad att ni bara kommer att vända er bort uppgivet och tänka: ”Vad spelar det för roll? Det gör detsamma.”

Människans självtillit och hennes tro på mänskligheten har blivit så underminerad att många människor bara kommer att säga: ”Jag orkar inte bry mig om vad som händer” eller ”Vad skulle jag kunna göra?” De har förlorat sin kraft och styrka. De har förlorat kontakt med Kunskap. Insikt om att denna kontakt går och måste återupprättas får de genom andras exempel och förkunnelse.

Personen som har valts ut att ta emot och representera Guds Nya Budskap kommer att vara språkröret. Men hans är endast en röst. Det behövs många fler röster som stämmer upp i försvar för mänsklig frihet och självständighet i Det Större Samfundet. Förnuftighet i era kontakter med andra raser i Universum är av yttersta vikt; likaså att ni är införstådda med att era bundsförvanter aldrig någonsin skulle intervenera i mänsklighetens angelägenheter och inte heller försöka omintetgöra mänsklighetens självbestämmande. Ni måste skaffa er kunskap både om Interventionen och om livet i Universum.

Det finns så mycket som människor kan göra just nu. Det finns inga ursäkter för passivitet. Här visar människor prov på eller brist på självförtroende. Guds Nya Budskap kommer i en kritisk tid. Tiden är avgörande nu. Om ingenting görs kommer Interventionen att lyckas. Då kommer det knappast att finnas någon återvändo. Mänskligheten kommer att ha förlorat sitt självbestämmande; världen kommer att styras från en fjärran plats; och era möjligheter att reagera eller agera mot denna auktoritet kommer att vara mycket begränsad. Låt inte detta ske. Det är mycket som måste göras. Varje dag är kritisk.

Kom ihåg att det ni har att göra med här är mycket större än någonting ni har haft att göra med tidigare. Om ni söker efter er storhet, Den Stora Närvaron inom er, är detta vad som kommer att få er att finna den. Ni kommer inte att finna den genom ständig meditation. Ni kommer att finna er storhet genom att låta den tjäna ett större behov och en värdefull sak. Människor finner sin storhet genom att göra stora och betydelsefulla ting. De kommer ur uppfattningen om sin egen ynklighet genom att ta ett större ansvar. Detta är Gud i verksamhet. Detta är kärlek i verksamhet. Detta är sanning i verksamhet. Dess effekt har långtgående verkningar. Underskatta aldrig vad ett enskilt liv kan åstadkomma när det styrs av den största kraften i Universum. Denna kraft finns inom er. Ni kan inte kontrollera den. Ni kan inte manipulera den. Men ni kan låta den bryta fram till ert medvetande och komma till uttryck genom er. Det finns ingen större gåva eller tillfredsställelse än detta. Här finns det ingen främmande makt som styr eller manipulerar. Det är detta som är att vara sann mot sig själv och ärlig mot världen. Det helar er relation till er själva. Det helar er relation till andra. Det helar er relation till världen. Ytterst helar det er relation till Skaparen – den mest ursprungliga relation ni har.

Alla behövs i detta arbete: människor från alla religioner och traditioner, människor utan någon specifik tro eller tradition, människor ur alla läger, av alla nationaliteter, d.v.s. världens alla folk. Det Nya Budskapet från Gud är ämnat för dem. Det är ämnat för er. De människor som har störst förmåga att hörsamma Budskapet kommer att vara de som först tar till sig det; men ytterst är det en gåva till hela mänskligheten.

Det finns så mycket ni kan göra just nu för att lära er mer om Det Nya Budskapet från Gud och om hur ni skall återuppbygga och återuppväcka er ursprungliga relation till Kunskap. De ingår i lärandet och utövandet av Det Nya Budskapet. Det finns så mycket ni kan göra just nu; men ni måste börja någonstans. Ni måste hitta startpunkten. Redan det första steget är en fri och självständig handling. Redan första steget hjälper er att spränga de bojor som er prägling har fjättrat er i. Redan första steget börjar neutralisera effekterna av det passiviseringsprogram som Interventionen har inlett.

Första steget är viktigt. Varje steg är viktigt. Varje steg bekräftar att det är ni som bestämmer över ert eget liv. Varje steg kallar fram den större kraftkälla som finns inom er, i er Kunskap. Detta är vad mänskligheten behöver allra mest. Mänskligheten kommer inte – på den korta tid den har på sig – att kunna utveckla teknologin som behövs för att hejda Interventionen. Mänskligheten har ännu inte den sociala sammanhållning, som den behöver för att kunna stå enad i mötet med Universum. Därför är det upp till enskilda individer och små grupper att förändra detta. Här finns det varken något helgon eller någon guru som kan leda er. Ej heller Budbäraren – d.v.s. personen som har valts ut för att ta emot Guds Budskap – är rörelsens ledare. Detta är en så kallad revolution utan ledare. Det måste bli en global uppresning; och det kan det också bli. Gud tror att det är möjligt. Mänsklighetens bundsförvanter tror att det är möjligt. Ni själva måste också tro att det är möjligt. Låt inte världens tillstånd göra er modfällda. Låt inte passiviseringsprogrammet göra er fogliga eller få er att känna er hjälplösa eller maktlösa. Det är bara någonting ni har blivit förledda att tro. Ni måste möta Interventionen. Ni måste påminna er själva om att ni bär ett frö av Gudsmedvetande inom er, att Den Stora Närvaron finns inom er; och att det är detta ni måste sätta er lit till, eftersom det är där den hör hemma.

En del människor kommer att beskylla mottagaren av Det Nya Budskapet för att vilja sko sig på Budskapet och försöka bli en guru eller liknande. Det är dumheter. Han utsätter sig för den största av risker. Det finns ingen personlig vinst i detta för hans del. Han sätter sitt eget liv åt sidan för att främja alla andras välfärd. Ni kanske kommer att behöva se detta med egna ögon för att kunna tro det; men det är likväl sant. Gud skulle aldrig välja någon till Budbärare som skulle korrumpera denna tids allra viktigaste Budskap från Gud. Det är inte hjältar som behövs nu. Det som behövs är ansvarstagande människor – människor som är beredda att ta större ansvar och öppna sig för en större medvetenhet. Ni måste se bortom ert eget livs begränsningar och bli mer ansvarstagande. Alla måste, som sagt, lära sig mer om Det Större Samfundet; men detta sker på flera olika plan – från de allra enklaste och mest triviala aktiviteterna och till att nå ut till stora grupper av människor. Det är på det sättet som allting kommer att avancera.

Det Nya Budskapet från Gud finns i världen. Denna lilla bok är endast ett första steg. Den är gnistan. Bakom gnistan finns den ovärderliga kommunikationen från Skaparen – en outsinlig källa till information och kunskap. En kommunikation som denna måste av nödvändighet ha en enorm kraft bakom sig för att kunna hejda Interventionen och motverka alla de skadliga tankar och negativa krafter som finns i världen idag.

Det finns så mycket som undergräver den mänskliga tilliten och samarbetsviljan. Därför måste motgiftet vara mycket kraftigt. Det kan inte vara en produkt av en enda människas tankar eller ideologi. Det måste bära med sig Skaparens styrka. Det är precis det världen får nu. Mänskligheten har mist sitt självförtroende. Den har mist sitt egenvärde. Det får mänskligheten att vädja till andra makter i Universum om räddning. Det får många människor att utan motstånd underkasta sig nya dominerande krafter i världen. Emellertid är ni, som sagt, på väg in i en tid av mänskligt samarbete och ansvarstagande. Det framhäver individens makt, relationernas makt och kollektivets makt – Kunskaps makt uttryckt på alla dessa tre nivåer.

Som vi sagt i början av denna bok är Nya Budskap från Gud sällsynta. Dock för de alltid med sig en enorm kraft och energi, en enorm långsiktighet och ett enormt djup. Ni kommer att upptäcka detta i de människor som hörsammar Guds Nya Budskap; och ni kommer att se det i Det Nya Budskapet i sig.

Det Nya Budskapet börjar läka klyftan mellan er och Skaparen eftersom ni nu tjänar Skapelsen. Ni börjar bli en kraft som verkar för det goda i världen. Ni börjar bidra till att misstänksamheten och förtrycket i världen börjar minska. Ni börjar bli ett språkrör för Kunskap och för frihet. Behovet av sådana språkrör är enormt.

Det handlar inte om att tro på Jesus, Buddha eller Muhammed. Det handlar inte om en sträng trohet till en religiös tradition. Det handlar om er andlighets självaste essens och om ert ansvar gentemot Skaparen. Mänskligheten måste hitta sin gemensamma grund samtidigt som den bibehåller sin religiösa och kulturella mångfald. Denna gemensamma grund utgör dess framtid och dess frihet. Utan den kommer mänskligheten att vara förlorad. Med den kommer mänskligheten att få den styrka som den alltid har längtat efter men aldrig uppnått.

Hur skall mänskligheten kunna uppnå detta? Endast genom att tvingas konfrontera ett problem som är så stort att alla och envar måste reagera. Interventionen är detta problem. Det är ett problem som utmanar alla i lika hög grad. Det är en utmaning som inte bara angår hjältar eller hjältinnor. Det är en utmaning som alla och envar måste reagera för; och det omgående. Det är brådskande. Det kräver en omedelbar reaktion. Vad annat än en total förstörelse av er miljö skulle kunna skaka om mänskligheten så mycket att den reagerade? När ni därför iakttar Interventionen och tänker: ”Gud! Detta är det mest skrämmande som någonsin hänt!”, måste ni samtidigt ta i beaktande att det kanske också är det bästa som någonsin hänt er. Det är det enda som skulle kunna få mänskligheten att enas för sin egen välfärds skull.

Här förstår man kraften och oföränderligheten i Det Nya Budskapet från Gud. Börja studera det idag. Börja lära det idag. Börja utöva det idag. Idag är rätt dag för detta. Se er om i världen. Ni har inte kommit hit av en slump. Ni är här på ett uppdrag. På tankens plan kan detta kanske verka svårt att tro på; men djupt inom er, på Kunskaps plan, vet ni att det är sant. Kunskap längtar efter och väntar på att få uttrycka sig, väntar på att ni skall bli det instrument genom vilket Guds vilja och kärlek får komma till uttryck.

Medan ert medvetande fortsätter att vara stimulerat och distraherat förblir er själ en fånge inom er; och det är detta som är roten till allt ert lidande. Släpp själen fri. Om ni slår upp era inre portar för den kommer den att börja manifestera sig inom er alltmer. Den kommer att väcka nytt liv i ert medvetande och skingra all förvirring som skymmer er sikt och fördunklar ert medvetande. Den kommer att få er att kunna genomskåda falskhet i alla dess former, både mänsklig och utomjordisk. Och den kommer att få er att kunna se Kunskaps sanning i alla dess former, både mänsklig och utomjordisk.

Guds Nya Budskap har kommit vid en kritisk tidpunkt. Vid rätt tidpunkt. Resten beror av mänsklighetens beredvillighet att ta sitt ansvar och dess förmåga att reagera. Det är därför detta är det mänskliga samarbetets och ansvarstagandets tid. Det går inte längre att vara självfixerad. Det går inte längre att gömma sig. Det är för sent för allt detta. Livet kallar er ut ur skuggorna. Det kallar er ut ur er självupptagenhet. Det kallar er ut ur er förvirring och kallar till och med ut er ur era antaganden och övertygelser.

Det finns en stor nöd i världen. Det finns ett Större Mörker i världen. Gud har kommit med ett Nytt Budskap, ett nytt svar och en ny början. Det är dags att sätta igång.