11. Guds Nya Budskap för världen

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 28 februari 2011
i Boulder, Colorado

Tiden är inne att erhålla ett Nytt Budskap från Gud. Tiden är inne att erhålla gåvan, makten och välsignelsen. Tiden är inne att inse att Gud har talat på nytt, efter en sådan lång tystnad.

Ty mänskligheten står nu inför de Stora Vågorna av förändring – stor miljömässig, ekonomisk och social förändring. Den står inför sina största utmaningar, sina svåraste hinder och sin största kallelse till enighet och samarbete.

Motta så det Nya Budskapet och lägg det på hjärtat. Studera det. Prioritera det. Döm det inte och bestrida det inte, för annars kommer ni inte att kunna erhålla den makt och den grace, den visdom och den styrka som den tillhandahåller.

Se världen nu vid en stor vändpunkt, där ett ständigt växande antal människor kommer att dricka från en långsamt minskande källa. Se ut bortom horisonten istället för att endast blicka in i den nära framtiden, och ni kommer se att de Stora Vågorna håller på att formas där. Ni kommer se att mänskligheten kommer behöva ändra på sig och anpassa till en ny samling omständigheter och att naturen, som under en så lång tid har ignorerats och misshandlats, nu kommer att bestämma spelreglerna.

Det är den stora räkenskapens tid. Det är en stor tid för att se över räkningen. Det är inte slutet för mänskligheten, utan det är en stor vändpunkt. Det representerar en ny början – en ny början som inte kan undvikas eller försummas.

De dåraktiga kommer att envisas. De blinda kommer fortsätta tro att framtiden kommer vara like det förflutna. Och de som är omedvetna kommer påstå att de vet vad som måste göras för världen.

Men oavsett de bästa och mest exakta förklaringarna och teorierna, måste ni ha en Ny Uppenbarelse, annars kommer hindren att vara alldeles för stora och för formidabla, farorna alldeles för överväldigande, människoanden för svag och för diffrakterad, nationerna för splittrade och för självtjänande och stridslystna.

Det är en tid då mänskligheten kommer att behöva tänka om sin position i världen och ändra sina prioriteringar från tillväxt och expansion till stabilitet och säkerhet för världens välfärd och för världens folk.

Det är den tid som kräver vision, en tid som kommer att utmana de som byggt sina karriärer på sina teorier och sina trossystem; en tid då era barn och deras barns välfärd kommer att allvarligt behöva övervägas istället för att endast tas för givet; en tid då de fattigare nationernas behov direkt kommer att påverka de starkare nationernas välfärd; en tid att upphöra era oändliga konflikter för att bygga en infrastruktur som kan bevara den mänskliga familjen.

Nationer kommer att behöva samarbeta, annars kommer de att äventyras och hotas i allt större utsträckning. Resurser kommer att bli allt dyrare och svårare att skaffa. Matproduktion kommer förloras. Världens kilmatsystem håller på att förändras. Teknologi allena kommer inte vara tillräckligt för att kunna möta många av de stora kommande utmaningarna.

Det är därför det finns en Ny Uppenbarelse, en Ny Uppenbarelse från Gud därför att mänskligheten inte har svarat an tillräckligt – utom möjligtvis med några få exceptionella individer – på det förändringens spöke som nu finns mitt ibland er och framför er.

Det är inte blott en fråga om anpassning. Det är en fråga om fundamental förändring – en ändrad inställning, ett nytt förhållningssätt, en attitydändring. För vad som har fungerat tidigare kan komma att sluta fungera nu. Vad som har antagits kan visa sig vara ineffektivt och otillräckligt. Allt kommer att behöva övervägas på nytt.

Uppenbarelsen kommer att avslöja detta och varför det är sant. Den kommer att tala till vad de som kan se redan har upplevt och upplever i detta nu. Den kommer att genklinga med alla era religioners stora sanningar, likväl kommer den att avslöja saker som aldrig tidigare har avslöjats. Det är ett Budskap till individen som kämpar för att se och veta sanningen. Och det är ett Budskap till hela världen, som står inför de Stora Vågorna av förändring.

Det är inte en fråga om att vara positiv eller negativ. Det är en fråga om huruvida ni kan se eller ej, huruvida ni har ögon att se med och öron att höra med. Det är inte en fråga om politisk orientering eller ideologi eller tankeskola. Det är en fråga om huruvida ni kan se och svara – inte endast på dagens händelser, utan på de kommande händelserna, de händelser som förestår er, världens förhållanden som förändras under era fötter och som redan har förändrat världen till den grad att ni nu lever i och står inför en annan slags värld.

Det är inte era föräldrars eller era förfäders värld. Det är inte den värld på vilken civilisationen har byggts och säkrats. Det är inte den värld i vilken människans teori och filosofi har utvecklats genom flera århundradens lopp. Det är en annorlunda, svårare och osäkrare värld – en värld av urartning, en värld av förändring, en värld som inte ens vetenskapen kommer att kunna begripa fullständingt, en värld som är er nu.

Ni kommer att behöva en större intelligens för att navigera denna värld. Ni kommer att behöva makten av Kunskap inom individen för att veta och se vad som måste göras. Ni kommer behöva ett stort samarbete mellan människorna och nationerna, annars kommer utfallet vara katastrofalt.

Det Nya Budskapet tillhandahåller nyckelelementen som saknas. Den kommer inte att ta itu med allt. Den kommer inte att lösa alla problem. Den kommer inte att besvara alla frågor. Självklart inte. Men den kommer ge er ert livs prioriteringar och framtidens prioriteringar. Den kommer göra det möjligt för er att förbereda för saker som ni inte kan se och inte vet om än. Den kommer ge er styrkan att ompröva era idéer och övertygelser. Den kommer återställa till er visionens makt, som medför seende ögon och hörande öron.

Inte alla kommer att motta detta. Inte alla kommer att svara. Inte alla kommer att lära och vittna om det Nya Budskapet. Absolut inte. Men många kommer behöva göra det – i ledarpositioner, i befolkningen, i olika länder, olika kulturer, olika religioner – därför att detta är ett Budskap för världen.

Det är inte ett Budskap för ett land. Det är inte ett Budskap för en tidpunkt eller en händelse. Det är inte en reaktion på religion. Det är inte ett förkastelse av religion. Det är inte en förkastelse av regeringsmakt. Det är inte en förkastelse av vad som existerar, utan en varning, en välsignelse och en förberedelse för att leva och att avancera i en annorlunda värld.

Ni kan nu inte förlita er på det som har inträffat tidigare. Till och med naturen har fördärvats så till den grad att ni inte kommer att kunna förlita er på vissa saker. Nationer kommer ha det ekonomiskt kämpigt. Tillväxt kommer ske, men endast tillfälligt. Och den mänskliga familjens behov kommer, åtminstone till synes, överskrida kapaciteten så till den grad att det kommer överhopa alla framsteg som ni kan åstadkomma.

Detta kommer att skapa en förändring av prioriteringar. Säkerhet kommer nu inte blott att innebära att skydda en nation från en annan. Det kommer innebära att säkra stora befolkningsgruppers stabilitet. Alla kommer behöva vara engagerade i detta i någon mån. Det är inte endast en fråga för regeringar eller styrelser. Det handlar om hela världen.

Många människor kommer att förloras i denna stora övergång. Men förlusterna kan minimeras, och tragedierna kan lindras. Det kommer att krävas att alla deltar om mänskligheten ska kunna överleva de Stora Vågorna av förändring och ha rätt förutsättningar för att bygga en ny och mer samverkande värld – en värld som inte baseras på oändlig tillväxt och expansion, utan på världens folks stabilitet och säkerhet. Det kommer vara en framtid som skiljer sig mycket från den värld ni ser just nu.

Endast Gud vet vad som kommer över horisonten, men ni har fått seende ögon och hörande öron så att ni må se beviset på detta, idag och imorgon och under de dagar som följer. Ni ombeds inte att tro, utan att vara uppmärksamma, att ränsa ert sinne och att skärpa er iakttagelseförmåga. De minst sofistikerade bland er vet att vindarna förändras, medan experterna fortsätter debattera det verkligheter som hör till det förflutna. Det är inte en fråga om intellektuell briljans. Det är en fråga om uppmärksamhet och klarhet, vision och urskillningsförmåga.

Många människor kommer att misslyckas. Många människor kommer att förneka. Många människor kommer att undvika verkligheten, ty detta är en av mänsklighetens stora svagheter. Följaktligen kommer de som är starka, de som är klara, de som kan se, de som är engagerade i att tjäna en värld i förändring att vara desto viktigare i framtiden, oavsett vilken position de tillträder kultur- och samhällsmässigt.

Det är därför Uppenbarelsen måste ges. Den är inte en mänsklig uppfinning. Den är inte produkten av en mans tänkande eller föreställning. Knappast. Den är inte en revolution mot religiöst tänkande i dess nuvarande form. Den är helt ny. Den är inte här för att fördöma, utan för att korrigera och att ge er kraften att skapa. Det är ett Budskap för världen.

De mörknande skyarna tilltar. Mänsklighetens svårigheter eskalerar. Regeringar kommer att bli maktlösa inför detta såvida de inte vägleds av en större vision och en större förpliktelse.

Mänskligheten håller fortfarande på att lämna ett primitivt stadium, ett stadium av stamsamhällen för att träda in i ett världssamhälle. Det är en mycket svår och farlig övergång, men den måste ske, liksom den måste ske i alla världar i universum där intelligent liv har utvecklats.

Ni står nu inför dessa stora och svåra övergångar, från krigiska stamsamhällen till ett världssamhälle – ett samhälle baserat på nödvändighet och inte bara ideologi, ett samhälle baserat på att säkra och skydda världen från intern kollaps och skydda den från främmande intervention från universum runt omkring er.

Det är en annorlunda värld från den värld ni tänker på idag, men det är en värld som är i harmoni med naturen, ty naturen har inte förändrats. Världen har förändrats, men mänskligheten har inte förändrats med den. Nu träder ni in i nytt territorium. Främmande och farligt är det. Det kommer krävas stor aktsamhet medan ni tar stegen in i framtiden.

Vad kommer att vägleda människans uppfattningsförmåga? Vad kommer att påverka människors beslut? Det är därför det finns en Ny Uppenbarelse. Den medförs till världen av en man tillsammans med en liten grupp assistenter. Han är Budbäraren för denna tidsålder, men han kommer inte att infria förväntingarna om en supermänniska. Han kommer inte att ha magiska krafter. Han kommer inte att vara karismatisk. Han kommer inte att vara underhållande. Men han är Budbäraren, och det är hans liv som har varit ett medel för överföringen av ett Nytt Budskap från Gud.

Motta så. Lyssna. Öppna era sinnen. Ni kan inte navigera framtiden utan denna större Uppenbarelse. Ni kommer inte att vara beredda. Ni kommer inte att förbereda i tid. Ni kommer inte att kunna övertyga andra att svara.

Gud älskar världen och har givit mänskligheten stora Läror vid viktiga vändpunkter för att etablera mänsklig civilisation och för att frigöra människor från stamidentiteter, för att göra det möjligt för civilisationen att utvecklas och att växa trots dess många tragedier och misstag.

Nu rör ni er från en civilisation mot ett världssamhälle, ty endast detta kommer att sörja för och skydda den mänskliga familjen in i framtiden. Det är en övergång som få ens kan tänka sig på ett konstruktivt sätt i denna stund. Men det är ert öde.