12. Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 22 april 2011
i Boulder, Colorado

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning, en riktning som den inte har behövt röra sig i tidigare. Ty världen har förändrats, och mänskligheten står inför ett Större Samfund av liv i universum – en stor förändring, en stor tröskel i mänsklighetens långa evolution, en tid av enorm omvälvning och osäkerhet, en farlig tid för den mänskliga familjen, en tid som kommer att rinna iväg med händelser som utspelas snabbt.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning, mot ett världssamhälle som kan bevara världen, som kan möta realiteterna av liv i universum, realiteter vilka kommer att överrumpla er och vilka redan nu överrumplar er. Det är en stor förändring som många människor känner, men inte förstår sig på.

Världens rörelse tilltar, där människors liv kommer att överväldigas och drabbas av den stora miljöförändring som äger rum och genom politisk och ekonomisk omvälvning. Allt detta pågår nu och kan inte stoppas, endast lindras. Detta kommer att kräva en stor anpassning.

Det är vid denna stora tröskel i mänsklighetens historia som en Ny Uppenbarelse har sänts till världen, och en Budbärare har sänts hit för att motta den, att förbereda den och att presentera den. För honom, är det en lång resa, en lång och svår resa.

Budskapet för mänskligheten är nu stort, mer omfattande och komplett än något annat Budskap som någonsin har sänts till världen, med tillhörande läror och kommentarer så att dess visdom och Kunskap kan urskiljas och tillämpas korrekt och inte bara överlåtas åt mänsklig tolkning.

Människor ser inte, de hör inte. De är främlingar för sig själva. Och deras naturliga förmågor i att bedöma omgivningen har för många glömts bort och är outvecklade.

Detta försvårar Budbärarens uppgift. Han måste bära på Mysteriet, ty Uppenbarelsen är bortom intellektets sfär och är förvisso inte beroende av människors förväntningar, övertygelser eller förståelse.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Det är en riktning som alltid varit avsikten, men den kommer att vara ny för världens folk. Den kommer att var ny i er förståelse.

Sådana är alltid de stora Uppenbarelserna från Skaparen. De presenterar alltid en ny verklighet, en ny medvetenhet, en ny dimension och ett större löfte.

Världen mörknar, och detta större löfte behövs nu. Endast Kunskapens ljus, den större intelligens som Skaparen har skänkt mänskligheten och alla raser i universum, endast denna kan nu göra det möjligt för er att begripa och svara an.

Ty ni återvänder till Gud på Guds villkor. Budskapen från Gud måste begripas, sådana de verkligen är och är avsedda att vara.

Det kommer att kämpas och stridas mycket med detta, och Budbäraren och Budbärarens följare måste möta denna svårighet, denna frustration, och vara mycket tålmodiga.

En sådan Uppenbarelse kommer inte att accepteras i början, och endast några få kommer att svara fullt ut. Men alltmedan tiden går och alltmedan världen blir turbulentare, kommer det Nya Budskapet att få större dragningskraft, större erkännande och större relevans.

Den besvarar frågor ni inte ens har ställt. Den är en förberedelse för framtiden liksom ett botemedel för närvarande tid.

Era filosofer och teologer kommer inte att veta vad de ska tro om den. De kommer att invända mot den. Den kommer inte att vara förenlig med deras förståelse, till vilken de i så hög grad har förbundit sig. Religiösa ledare kommer att strida mot den därför att den talar om en verklighet som de ännu inte igenkänner.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Budbäraren är här för att tillhandahålla Uppenbarelsen. Det har tagit honom årtionden att motta den. Det kommer att ta årtionden för att den ska erkännas i världen.

Men problemet är tid. Mänskligheten har inte mycket tid för att förbereda för en ny värld och för kontakt med liv i universum – kontakt som redan sker, kontakt med ett farligt syfte och en farlig intention.

Människor är besatta av sina behov, sina problem, sina längtanden och sina önskningar. De ser inte världens rörelse. Ty världen har förändrats, men människor har inte förändrats med den. Och nu står ni inför en ny samling realiteter.

Vad kommer Gud att säga om detta då folk känner sig överväldigade, då deras profetior för framtiden inte uppfylls, då deras räddares återkomst inte sker, då de tror att Gud skapar alla dessa problem för dem?

Uppenbarelsen behandlar alla dessa frågor, men ni måste vara öppen för Uppenbarelsen, och ni måste möta utsikten till stor förändring, ty den är över er och världen, och den kommer att röra sig framåt.

Ni kan inte gå tillbaka tusentals år och försöka begripa det som sker idag, ty mänsklighetens evolution har förflyttat sig till ett nytt läge, ett läge av dominans i världen och ett läge av större sårbarhet i universum.

Var kommer denna utbildning att börja för att förbereda er för en ny värld och för de Större Samfundet av liv – två händelser som kommer ändra kursen för människans historia och påverka varje persons liv?

Regeringarna vet inte. De religiösa ledarna vet inte. Experterna vet inte. Universiteten kan inte förbereda människor.

Uppenbarelsen måste komma från Skaparen av allt liv, och detta är vad som sker nu, ty ni lever i en tid av Uppenbarelse, och Budbäraren är i världen. Så länge han är i världen, har ni en tillfälle att motta och förbereda. När han är borta, kommer det vara annorlunda. Det kommer vara svårare. I detta avseende är han Ljuset i världen.

Han är en ödmjuk man och hävdar inget annat än att vara Budbäraren, ty det är den roll som har tilldelats honom. Han måste förbereda mänskligheten för en ny värld genom Uppenbarelsen. Han måste förbereda mänskligheten för det Större Samfundet genom Uppenbarelsen. Han måste tala om den stora förändring som kommer och som redan är över människor allestädes, genom Uppenbarelsen.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Kan mänskligheten röra sig? Kan människor svara? Kan ni svara? Kan ni acceptera att ni lever i en tid av Uppenbarelse och överväga vad detta betyder för ert liv och de utmaningar det medför för er?

Människor inser inte hur mycket deras liv och omständigheter är beroende av världens förhållanden och världens rörelse. Endast i de fattigare nationerna är denna större realitet närvarande på alla håll och kanter. I rika nationer, isolerar rikedomen er från livets större realiteter till en viss grad under en period. Men denna rikedom kommer att minska, och de större realiteterna är över er.

Hur mänskligheten svarar an och förbereder kommer att göra hela skillnaden. Vad som påverkar individers beslut kommer att göra hela skillnaden. Vilken röst de lyssnar till, huruvida det är makten och närvaron av Kunskap som Gud har givit dem för att vägleda dem och skydda dem, eller huruvida det är deras kulturs röst eller rädslans röst eller ilskans eller ambitionens röst.

Dessa beslut är grundläggande för individen, och vad individer beslutar kommer att avgöra mänsklighetens öde och framtid. Således faller ansvaret på alla, inte endast på ledare och institutioner.

Det är därför Gud medför det Nya Budskapet till folket och inte till nationernas ledare. Ty ledarna är inte fria. De är bundna till sina ämbeten och till dem som hjälpte dem att bli valda, till andras förväntningar. Det är därför Uppenbarelsen kommer till er och till folket. Det är deras beslut och beslutsamhet som kommer att göra hela skillnaden.

Människor vill ha många saker. De vill inte förlora vad de har. De är tagna av stunden. De har inte det perspektiv som krävs för att se vart deras liv är på väg.

Uppenbarelsen kommer att vara en stor chock och en stor utmaning för varje person, men denna chock och utmaning är Uppenbarelsens chock. Utmaningen är att konfronteras med Skaparens Vilja. Och utmaningen gäller huruvida ni kan svara och ert svars natur.

Ni kan inte stå där ni är, ty världen har förändrats, och den kommer att förändras ytterligare. Den rör sig. Ni måste röra er med den. Detta är vad det innebär att vara i harmoni med livet. Detta är vad det innebär att komma ut ur isolation. Detta är vad det innebär att frigöra sig själv från distraktioner och besattheter. Detta är vad det innebär att lära sig att lyssna, att se, att stilla ens sinne så man må se. Detta är vad det innebär att man slutar klaga så man må förstå var man är. Detta är vad det innebär att man tar Stegen till Kunskap så Guds närvaro och kraft må tala genom en och till en.

Detta är den Uppenbarelse som tar mänskligheten i en ny riktning. Är människor villiga att gå, eller kommer de att stanna kvar – att stå inför de Stora Vågorna av förändring, sovandes på stranden medan de Stora Vågorna formas, bo på strandlinjen och tro att allt är väl, leva för stunden, oförmögna att svara på världens signaler, inbilla sig saker som inte stämmer överens med livets realiteter?

Vem kan svara? Vem kommer att titta? Vem kommer att lyssna? Vem kommer att åsidosätta sina idéer, sina trosuppfattningar och sina preferenser tillräckligt länge för att se något, att höra något, att veta något?

Detta är vad Budbäraren kommer be er göra. Detta är vad Uppenbarelsen kräver. Detta är vad inträdet i ett Större Samfund av liv kräver.

Kommer mänskligheten att vara dåraktig och klumpig, ignorant och oemottaglig, samtidigt som dess större intelligens inte igenkänns och tillvaratas? Dessa är frågorna. Svaren är inte uppenbara, ty de har ännu inte blivit till. De har inte mött det stora test som nalkas den mänskliga familjen.

Men Skaparen av allt liv älskar världen och älskar mänskligheten och har sänt makten av återlösning till världen – för att återlösa individen och återställa deras makt och integritet, för att möta livets stora utmaningar som nu framträder över horisonten.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Tiden är inne att förbereda, att motta och att stödja Uppenbarelsen.

Människor kommer att klaga. De kommer att protestera. De kommer att göra motstånd. De kommer att anklaga Budbäraren. De kommer att brännmärka Uppenbarelsen. De kommer göra motstånd, då de är oförmögna att svara, oförmögna att tänka om sitt liv och sina idéer.

Detta sker alltid i Uppenbarelsens tidevarv. De som har investerat mest i det förflutna kommer att motstå den nya världen och allt som finns i den. De kan inte se. De vill inte veta. De har inte modet att tänka om sin position. De har inte ödmjukheten att stå upp och möta Uppenbarelsen.

Vad kan Gud göra för dem? De bad Skaparen om så mycket, men de kan inte svara an på Skaparens svar. Vad kan Gud göra för dem?

Var bland de första att svara så era större gåvor i livet må etableras och ha en möjlighet att framträda i ert livs dagar och år.

Detta är Uppenbarelsens makt – att frigöra visdom och Kunskap som mänskligheten nu desperat behöver för en framtid som kommer vara olik det förflutna.

Välsignelserna är med er. Makten av återlösning finns inom er, i Kunskap inom er. Men vad kan antända denna Kunskap och framkalla den och göra det möjligt för er att närma er den, att förstå den och framgångsrikt följa den?

Den måste antändas av Gud. Uppenbarelsen är här för att rulla i gång individernas större återlösning i förberedelse för den nya världen och för mänsklighetens öde i universum, som ännu inte igenkänts och uppfyllts.

Tiden är inne att svara. Tiden är inne att vara verkligt ärlig med sig själv, inte basera ens liv på ens preferenser eller ens rädslor, utan på sant igenkännande inom en själv.

Att möta Uppenbarelsen kommer utmana er att svara med denna djupare ärlighet. Att möta Uppenbarelsen kommer att utmana er med denna djupare ärlighet. Det är ert livs största utmaning. Det är ert livs viktigaste utmaning. Det är ert livs viktigaste händelse.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning.