4. Gud har talat på nytt

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 24 februari 2011
i Boulder, Colorado

Gud har talat på nytt.

Gud har talat på nytt därför att världen står inför sina största prövningar, sina svåraste utmaningar.

Den mänskliga familjen har skapat en miljökatastrof som har förmågan att undergräva dess civilisation–en katastrof av flera faktorer; en katastrof som kommer att förändra er miljö, uttömma era jordar, uttorka era floder; en katastrof som kommer att sätta stopp för er tillväxt och expansion; en katastrof som är produkten av årtionden och århundradens missbruk av världen, utan någon tanke på morgondagen, som om världen vore en oändlig rikedom som kan utnyttjas gränslöst.

Och världens religioner, vilka alla initierades av Gud, strider mot varandra–ibland våldsamt, ofta intensivt–strider de mot varandra, kämpandes för företräde och erkännande, och i många fall påstår de vara den bästa eller till och med den enda sanna manifestationen av Guds Uppenbarelse–den enda sanna vägen som måste följas.

Gud har talat på nytt därför att mänskligheten har plundrat världen och står nu inför en besvärlig situation som kan leda till stor berövelse och konflikt.
Gud har talat på nytt därför att religion har misslyckats med att finna sin enighet, utom bland ytterst få individer och organisationer.

Religion har misslyckats med att överbrygga de stamidentiteter hos människor som behövde överbryggas i tillräcklig mån för ett världssamhälle att etableras–för att överskrida ens omedelbara grupp, ens regionala identitet, ens unika seder och kultur, för att bli en del av ett världssamhälle.

Detta är evolution för mänskligheten, en evolution som leder till en stor mångfald av kulturella uttryck, men som gör det möjligt för människor att leva och kommunicera och dela sina skapelser med varandra.

Gud har talat på nytt även om det finns många som säger att detta inte är möjligt, att den senaste profeten hade det stora och sista budskapet till världen. Men vem kan säga detta? Inte ens Guds Budbärare kan göra sådana påståenden.

Ty Gud kommunicerar när Gud önskar och begränsas inte av mänskliga idéer eller trosuppfattningar. Vilken arrogans att tro att Skaparen av alla universa kommer att hindras av mänskliga antaganden och mänskliga tillrättavisningar.

Det är därför som Gud har talat på nytt, ty stor korrektion måste komma till er förståelse av den Gudomliga närvaron och kraften i ert liv, i världen och bortom världen inom ett Större Samfund av intelligent liv i universum.

Mänskligheten står vid rymdens tröskel, vid tröskeln av att möta ett Större Samfund av liv–ett Större Samfund som är mycket mer invecklat, krävande och utmanande än något som den mänskliga familjen någonsin har stött på.

Det är som om mänskligheten vore en ungdom som träder in i en vuxenvärld, naturligtvis full av antaganden och självtillräcklighet, men omedveten och farligt naiv gällande vuxenvärldens verkligheter och svårigheter.

Världens religioner, vilka gavs för att bygga mänsklig civilisation, var inte avsedda att förbereda mänskligheten för det Större Samfundet. Det var inte deras syfte eller funktion, förstår ni.

Men nu har evolutionens framgång och process fört mänskligheten till denna stora tröskel. Mänskligheten som nu lever i en värld av minskande resurser måste möta verkligheten, svårigheten och den stora möjligheten med att ställas inför ett Större Samfund av intelligent liv.
Bortom era rädslor, bortom er ångest, bortom ert undvikande och er förnekelse, har ni möjlighet att se att de Stora Vågorna av förändring som kommer till världen och mänsklighetens möte med ett universum av intelligent liv är de två största händelser, de två största drivfjädrar som kommer att leda mänskligheten till att slutligen etablera en fungerande och rättvis världsordning, en världsstabilitet som aldrig tidigare har uppnåtts.

Denna stabilitet kan inte vara under en förtryckande regering för då kommer den inte att lyckas. Det är nu nödvändigheten som ger upphov till den, ty nationer som konkurrerar och strider med varandra kommer endast att utarma världen ytterligare och fortare. Och med ett föränderligt klimat och en föränderlig miljö, kommer nationer att behöva samarbeta om de ska överleva och försörja sitt folk.

Det är livet på en sådan enkel, grundläggande nivå; obegripligt för det moderna sinnet som tänker på sina önskningar och sina rädslor, sina fantasier och sina skapelser med sådan tvångsmässig överdrift att det inte kan se livets verkliga förhållanden.

Förstör er miljö och den kommer att underminera er. Den kommer att motarbeta er. Strid med varandra, och det kommer att leda till oupphörligt krig. Gamla missnöjen kommer att återväckas, och nya kommer att etableras.

Världen behöver en ny Uppenbarelse. Ty Kristendomen kan inte rädda världen. Islam kan inte rädda världen. Buddhismen och Hinduismen kan inte rädda världen. Och Judendomen var aldrig avsedd att rädda världen.

Nu när det finns ett världssamhälle med stort ömsesidigt beroende, stor bräcklighet och stor sårbarhet, både för intern kollaps och extern konkurrens och intervention, är tiden inne för mänskligheten att växa upp. Det är dags för en sinnesförändring, för människor av alla nationer–en redogörelse av situationens verklighet, en förståelse av de Stora Vågorna av förändring och deras förmåga att påverka och underminera en stabil värld.

Tiden är inne för Gud att tala på nytt. Gud vet naturligtvis om detta, även om få personer igenkänner det.

Många människor väntar på uppfyllelsen av sina äldre profetior–Imamens, Maitreyans eller Jesu återkomst. Men de kommer inte att återvända, förstår ni. Och de som kommer för att göra anspråk på dessa titlar och dessa identiteter kommer inte att vara de andligt upplysta eller de andligt begåvade, utan de från det Större Samfundet som är här för att utnyttja mänskligt oförstånd och mänskliga förväntningar.

Gud har talat på nytt. Om ni uppriktigt kunde inse behovet av detta–behovet av detta i ert liv, i ert samhälle, i er familj, i er nation och mellan era nationer–då skulle ni kunna se att en Ny Uppenbarelse behövs och att ni faktiskt lever i en tid av Uppenbarelse.

Men här måste ni vara mycket klarsynt, ty Gud ger er inte en ny superhjälte att tro på. Gud ger er inte en omfattande doktrin att hålla er till under hot om straff om ni skulle misslyckas. Gud begär inte att ni ska tro på en lärare. Gud begär inte att ni ska ha en teologi eller en filosofi.
Gud medför istället kraften av Kunskap till individen och tillsammans med denna kraft, ansvar och tjänande av världen. Gud kommer inte att ge mänskligheten en ny idé som den kommer att slåss över och avvisa. Gud kommer att ge er något mer fundamentalt, något man i själva verket endast kan ge till ett världssamhälle som står inför stor fara och omstörtning.

Detta är en mer avancerad Uppenbarelse–den ges nu inte i form av enkla berättelser eller anekdoter, den ges inte i form av admonitioner, den beskrivs inte genom enkla andliga illustrationer, den ges inte inom mystiska identiteter med löfte om upplysning, utan ges för att föra individen till ett tillstånd av insikt och en känsla av ansvar, inte endast gentemot en själv, utan för att rädda själva den mänskliga civilisationen.

Folk kommer inte att förstå detta först eftersom de inte ser den stora faran för mänskligheten. De tror att livet kommer att vara som det har varit förut, möjligen mer problematiskt, svårare, mer osäkert. De inser inte att de lever i en ny värld–en värld som oförmärkt har förändrats, en värld som inte kommer att vara densamma som den värld de växte upp i, deras föräldrars eller förfäders värld. De kommer inse att utan vägledningen från Kunskap inom dem, är de vilse i denna värld–denna värld som kommer att bli alltmer upprörande och alltmer osäker.

Förr eller senare kommer ni inte längre att kunna undfly detta. Ni kan inte leva i ett fantasitillstånd eller i ett tillstånd av förnekelse, projicerandes er kritik och er fientlighet på era föräldrar eller er kultur eller organisationer eller regeringar.

En redogörelse måste inträffa, förstår ni, och ju förr denna redogörelse sker för individen, desto snarare kan han eller hon börja utvärdera sitt liv.

Men det som kommer att vägleda mänskligheten är det som påverkar och avgör era beslut. Vare sig ni är ledaren av en nation eller en fattig person som lever utanför staden, är det vad som påverkar era beslut och vad ni kan höra och se inom er själv och andra som kommer att göra hela skillnaden i vad ni väljer att göra då ni står inför de Stora Vågorna av förändring, och den grad av vishet ni kan medföra till era egna omständigheter, hur svåra de än må vara.

Gud ger mänskligheten något som mänskligheten inte ens är medveten om att den behöver–det enda nyckelelementet, den bit som saknas, delen som endast Gud kan tillhandahålla. Utan detta, kommer er teknologi inte att rädda er. Er påhittighet kommer inte att rädda er. Tur kommer inte att rädda er. Förnekelse eller undvikande kommer inte att rädda er. Att försjunka i era hobbies och förströelser kommer inte att rädda er. Det är därför som Gud har talat på nytt.

Budskapet är ärligt. Det är så ärligt att folk kommer att fly från det. Det är så ärligt, måhända kan det först förvirra personen som mottar det. Det är såpass ärligt eftersom det ber er att vara såpass ärliga.

Det ber er att vara vad Gud skapade inom er och att behärska den del av er själv som är en produkt av att leva i världen–en stor begäran, men en rättvis begäran om ni ska kunna möta en värld i nedgång och möta verkligheterna av det Större Samfundet, där barnslighet och dumhet kommer att vara till skada för er och göra er svaga.

Världen har förändrats. Guds stora Uppenbarelser måste nu skänkas nästa fas av deras uttryck–inte för att ersätta dem men för att upplyfta dem, för att rena dem och för att harmonisera dem med varandra. De är alla stigar till Kunskap, förstår ni. Det är vad de egentligen är.

De har förvandlats till andra saker av regeringar, av individer och institutioner, och av nationer som söker makt och dominans. De har sammansmält med kultur, seder och lokala uppfattningar så till den grad att deras essentiella betoning och syfte kan vara svåra att urskilja.

Syftet med det här är att föra tillbaka människor till andlighetens innersta natur, vilken är kraften och närvaron av Kunskap i individen, kraften och närvaron av Kunskap–denna större intelligens som Gud har givit varje person, som verkar genom grupper och nationer av människor, som stödjer frihet och förlåtelse, igenkännande, kommunikation, arbete, ansträngning och ansvar.

Detta är inte bara ett val nu, ty den värld som ni står inför kommer att vara mycket svårare och mer krävande. De beslut ni kommer att behöva fatta kommer att vara mycket betydelsefulla för er och för andra.

Ni kan inte vara oseriösa då ni inför de Stora Vågorna av förändring. Ni står vid det Större Samfundets tröskel. Endast Gud kan förbereda er för dessa två stora realiteter. Och Gud ger er de essentiella komponenterna av denna förberedelse.

Gud ger världen vad världen behöver, men människorna kan inte se det. Det vill ha en krigsledare. De vill ha en militär makt. De vill ha en Barabas, inte en Jesus. De vill ha jordarnas herre, inte Himlarnas herre. De vill ha materiell makt. De vill ha materiella lösningar. De vill få sina problem lösta åt dem. De vill lämna ifrån sig tyglarna istället för att erhålla ansvarets gåva.
Det Nya Budskapets mirakel är alla Uppenbarelsers mirakel. Det är miraklet av personlig uppenbarelse. Det är miraklet av personlig återlösning. Det är miraklet av personligt och individuellt ansvar och bidrag till samhället och till andra. Det är givandets mirakel. Det är förlåtelsens mirakel. Det är miraklet av samförstånd med en annan på en djupare nivå, bortom intellektets sfär och räckvidd. Det är miraklet av er sanna verklighet som uttrycker sig i en svår och tillfällig värld.

Vad era beslut kommer att baseras på kommer att göra hela skillnaden i att bestämma utfallet. Gud har givit er rösten och samvetet för att vägleda er, men det är inte er röst eller ert samvete. Det är en del av en större Röst och ett större samvete.

Gud härskar inte över världen, Gud styr inte vädret. Gud är inte källan till katastrofer och förödelser, orkaner och jordbävningar och översvämningar. Detta är endast naturens funktioner.
Gud har sänt in er i denna svåra och oförutsägbara värld, hur vacker den än må vara, för att återta kraften av Kunskap och med denna kraft vägledas att ge det som ni är skräddarsydda för att ge, särskilt där ert bidrag kan ha störst effekt.

Allt detta överskrider givetvis det mänskliga intellektets realitet, ty ni kommer aldrig att förstå hur Skapelsen och Himlen fungerar. De sträcker sig långt utöver det fysiska universum, som enbart det är så ofantligt att ingen ras någonsin har kunnat begripa dess helhet eller dess fulla betydelse.

Här förenas det praktiska och det mystiska. Här upprättar det inre och det yttre sin essentiella förbindelse. Här styrs sinnet av en större intelligens så att intellektets enorma förmågor kan användas och tillämpas klokt. Här tar folk ansvar inte bara för att reda ut och stabilisera sina egna angelägenheter, men också för att se vad de måste göra för att bistå människofamiljen varhelst deras gåvor kan ges.

Ni kommer att behöva se mycket medlidsamt på världen i framtiden. Ni kommer att se mycket misslyckande och förluster. Ni kommer att se en hel del dumheter och till och med mänsklighetens ständiga omåttligheter bli alltmer extrema.

Ni kommer att behöva förlåta och se på världen med medlidande. Ni kan inte helt frånskilja er den, ty ni är förbundna till den, ni är hitsända för att tjäna den och ert syfte och öde är kopplade till den.

Målet är inte [inre] frid. Målet är bidragande. Också de största helgonen har behövt inse detta och sändas ut i världen för att undervisa och predika och bidra varhelst de kan.
Era gärningar i världen, eller till och med era andliga gärningar, är alla ämnade att användas i syfte att tjäna, att lindra bördan för de i er omgivning, att uppmuntra människor att återvända till den kraft och den närvaro som är deras källa och deras förbindelse med det Gudomliga–med hjälp av vilka trosuppfattningar eller symboler eller bilder eller personligheter som än inspirerar dem mest.

Det som är grundläggande och viktigt är strävan och insikten att ni lever med två sinnen–det världsliga sinnet och Kunskapens djupare sinne. Detta är för alla, inte bara för en stam, en grupp eller en tidpunkt i historien eller för att möta en stor episod i den långa berättelsen om mänsklighetens närvaro i denna värld.

Gud har nu talat på nytt om större ting–frågor bortom det alldagliga och frågor som är extremt alldagliga och viktiga. Gud har talat om det Större Samfundet, de Stora Vågorna av förändring, meningen av er inre realitet och den essentiella strävan att återta er förbindelse med Kunskap, som är här för att vägleda er, skydda er och leda er till era större gärningar i livet.
Detta är ett enormt genombrott för individen. Och det kommer att vara individer som kommer att spela den avgörande rollen i att bestämma mänsklighetens öde och framtid. Vad deras beslut baseras på–huruvida det kommer att vara ambition, trosuppfattningar, rädsla, högmod och deras tidigare förståelse eller den större inspiration som endast Kunskap kan tillhandahålla–kommer att bestämma utfallet i varje situation.

Gud har talat på nytt. Ni måste komma till Uppenbarelsen för att se. Var inte oförståndiga och stå vid sidan om och försök döma den eller förstå den, ty ni kommer inte att förstå den. Och att döma den är enbart att uppvisa ert oförstånd och er brist på ärlighet.

Detta är en stor tid av Uppenbarelse. Det är en stor tid av förberedelse för framtiden. Det är en stor tid för er att stabilisera och harmonisera ert liv och förbereda er för att leva i en ny värld, en krävande värld, men också en återlösande värld om mänskligheten väljer att följa det som Gud har tillhandahållit.