Möta Pandemin och de Stora Vågorna av förändring

Som uppenbarats för
Marshall Vian Summers
den 7 november, 2021
i Boulder, CO

I detta ögonblick i historien står mänskligheten inför en stor pandemi, en världsomfattande pandemi, en pandemi som kommer från naturen, en pandemi som är ytterst farlig, smittsam och högeffektiv när det gäller att förflytta sig runt om i världen med alla de resor och den interaktion som mänskliga nationer och befolkningar har med varandra.

Det är en stort test för den mänskliga familjen. Kan den svara? Kommer den att utbilda sig om detta? Eller kommer den helt enkelt att hoppas att det bara är en övergående fas, ett moln som passerar över deras liv och till vilket de försöker återvända som om inget allvarligt har hänt?

Men dessvärre är pandemin ett stort förändringselement för den mänskliga familjen, eftersom den kommer att pågå i flera år, och förstörelsen som den kommer att medföra kommer att vara så stor och så livsavgörande att det kommer att påverka människor bokstavligen överallt: deras ekonomier, deras sociala strukturer, hur de umgås med andra människor, förbindelserna mellan nationer och så vidare.

Den är en stor utjämningsfaktor. Den diskriminerar inte när det gäller vem den vill påverka, för den kommer att ta sig varthelst möjligheten finns, oavsett om man är rik eller fattig.

Till och med med den moderna medicinen utgör den en mycket stor svårighet, för många människor kommer inte att ta emot denna medicin, i tron att det är en invasion i deras liv, eller att det är tvivelaktigt, eller misstänksamt, eller att det kommer från en regering som de inte litar på. Men den kommer att vara till hjälp och effektiv. Men det kommer att krävas mycket mer än så.

Till och med i detta ögonblick, till och med efter det att detta redan orsakat oerhörd skada för den mänskliga familjen, för nationer över hela världen, till och med nu är människor skeptiska och ambivalenta. De svarar inte riktigt på lämpligt sätt. De tror att detta bara är ett omfattande dilemma, ett omfattande problem, att det kommer passera snart och alla kommer att återgå till att sova, eller att försöka överleva, eller vad de nu gjorde tidigare, huruvida meningsfullt det är eller inte.

Men detta är en Stor Våg av förändring, en Stor Våg över världen. För mänskligheten har stört naturen så mycket att den har synliggjort element i naturen som den aldrig borde ha haft direkt kontakt med, genom att gå in i och exploatera världens dolda resurser, världens underjordiska grottor, och alla de sjukdomar som nu finns inbäddade i de stora arktiska områdena och som kan släppas ut under detta århundrade och de kommande århundradena till en mänsklighet som inte har något motstånd mot dem.

Därför måste ni möta dessa saker. Sluta låtsas. Sluta berätta historier för er själva om varifrån det kom och hur det kommer att lösas och hur det snart kommer att vara över och att ni inte behöver oroa er för det eftersom ni är friska, eller att ni är unga, eller något liknande. Sluta lura era själva. Ni står inför en enorm motståndare, en motståndare som bokstavligen finns överallt nu. Överallt där människor fungerar och interagerar så kommer den att finnas där. Den kommer att hitta alla vägar för transmission.

Ni kan inte skylla på Gud. Detta har att göra med er relation till naturen—en relation som ni har skövlat, som ni inte har tagit på allvar; en relation som ni har glömt bort eller inte kände er kopplade till; en relation som medför stora fördelar men också ett stort ansvar; en relation som kräver enorm återhållsamhet, försiktighet och visdom, vilket till stor del har saknats i mänsklighetens exploatering av världen.

Detta får konsekvenser. Det är inte Guds vilja. Det är helt enkelt ett resultat av att leva i er naturliga miljö. Det finns krafter där som ni inte vet hur ni ska brottas med, osynlig kanske, något som ni aldrig skulle kunna tänka er, något som de forntida befolkningarna aldrig kunnat tänka sig. Det är inte mystiskt. Det kommer inte från någon annan planet eller någon annan dimension av verkligheten. Det är en del av den materiella livsväv i vilken ni lever. Separation i den “här” världen.

Se dig omkring och du kommer att se vem som svarar och vem som inte gör det, vem som tar ansvar och vem som inte gör det, vem som vidtar försiktighetsåtgärder och vem som inte gör det, hur få människor i dag som verkligen är utbildade om vad de står inför.

Det här har skett i världen i stor utsträckning genom mänsklighetens historia. Mer förödande än världskrigen är det, med mer konsekvenser än något som någonsin har hänt på planeten tidigare under mänsklighetens tid. Och ändå förblir människor ignoranta gällande detta. De studerar inte det förflutna, så de är inte förberedda för framtiden eller ens för det nuvarande ögonblicket.

Ni måste bli starka för att kunna möta detta. Att möta detta kommer att göra er starka. Det bär mycket osäkerhet med sig. Det kommer inte att ta slut någon gång i framtiden, så vad kommer du att göra? Vilken typ av förändring kommer du att åstadkomma i ditt liv och ditt beteende? Vilka idéer eller övertygelser måste du överge? Hur kommer du att förändra ditt tänkande och din inställning till livet?

Du kan inte fly från detta. Du kan inte gömma dig någonstans tills det går över. Du kan inte låsa in dig i ett rum och hoppas att det inte når dig.

Vi säger dessa saker till er i dag eftersom det finns större vågor av förändring som kommer till världen. Ni lever i en värld som blir allt hetare. Ni har förändrat världens klimat och atmosfärens kemi.

Gradvis, ögonblick för ögonblick, ni kanske inte märker av det om ni inte bor på en väldigt förorenad plats, men ni förändrar världens atmosfär, och konsekvenserna av detta kommer att bli ännu större än pandemin.

Hela regioner i världen kommer att bli obeboeliga för människor. Vart ska de ta vägen? Vilka kommer att ta emot dem i sina länder? Vilka kommer att svara? Det bär med sig ännu större konsekvenser och utmaningar än vad ni står inför här i dag.

En pandemi, så omfattande som den är—och den är stor—är bara en av de Stora Vågorna av förändring. Den kan förbereda er för det som kommer att komma bortom den, men om ni inte kan förbereda er, om ni inte vill förbereda er, om ni inte utbildar er och anpassar er till förändrade omständigheter, då kommer ni inte att klara er väl i framtiden.

Gud har givit er en större styrka av Kunskap, en djupare intelligens inom er, för att lära er hur ni ska svara, för att vägleda er vart ni ska gå och inte gå, vad ni ska göra och inte göra, vad ni ska tänka och inte tänka. Det är så Gud kommer att rädda er.

Gud ingriper inte i världen i sista sekund för att rädda alla. Detta är dumheter. Miraklet av Guds Nåd och assistans lever inom er i detta ögonblick och väntar på att bli upptäckt. Men så få människor som känner till detta i världen idag. Det betonas inte riktigt i världens religioner, även om det finns där som en del av undervisningen.

Människor följer varandra som får. Människor gör bara det som är enklast. Människor vill inte ta itu med saker och ting—sin hälsa, sina relationer, sitt arbete, deras livskvalite, vad de gör för sig själva och andra människor. Så mycket självbelåtenhet, så mycket förnekelse.

Och så har vi de fattigaste människorna i världen som bokstavligen inte kan göra något av större omfattning på grund av sina omständigheter—strävar varje dag bara för att överleva under mycket svåra förhållanden och berövelse.

För att få veta sanningen måste du först möta sanningen, sanningen om dina omständigheter, personligen—ditt liv, din hälsa, ditt välbefinnande, din stabilitet och alla de faktorer som stöder eller underminerar den, kvalitén på dina relationer, för ingen i ditt liv är neutral. Alla kastar ett inflytande över dig, på gott och ont. Du kan inte vänta på att saker och ting ska hända, för när de gör det kommer du att lida. Och du kommer att vara maktlös när det gäller att svara.

Det är så mycket mänskligheten har att lära sig. Med sina rikedomar, rikedomen som relativt få människor i världen faktiskt har, har den blivit lat. Den har blivit oresponsiv för världen, till naturen—till naturen runt omkring dem och även deras djupare natur inom dem själva, som är verkligheten av Kunskapen som Gud har placerat där.

Låt det inte finnas några fantasier om detta. Låt det inte förekomma någon förnekelse om detta. Tro inte att ni kommer att klara er bra under dessa omständigheter utan att förbereda er för dem, medvetet och på ett beslutsamt sätt—inte bara för stunden här och där, utan på ett hållbart sätt.

Ni kommer att leva i en svårare och farligare värld. Ni kan inte tramsa omkring inför det här om ni önskar överleva och ha väl-mående av något riktig värde och mening.

Detta är verkligheten ni lever i. Ni kan inte få den att försvinna. Det är omständigheterna av vad som har skapats tidigare, för att mänskligheten har förstört så mycket av naturens rikedomar och stabilitet runt omkring sig. Nu måste ni möta konsekvenserna av det förflutna, liksom era barn och ni kommer att möta konsekvenserna av det som är nu när ni går vidare i livet.

Detta är en gåva, det som Vi berättar för er här i dag. Det är inte vad ni vill höra, men det är vad som kommer att rädda er. Det är inte vad ni föredrar, utan det ni föredrar kommer bara att göra er svaga och oemottagliga och kasta ert väl—mående och välfärd för framtiden i tvivel.

Människor kan vara väldigt bestämda när det gäller saker de vill ha, men du måste möta saker du inte vill ha. Det är verkligheten. Du måste åter-engagera dig med verkligheten—inte som du vill att den ska vara eller hoppas på att den ska vara eller insisterar att den ska vara, utan så som den verkligen är.

Det finns inga konspirationer här, utan bara det riktiga samspelet med livet, vad som faktist sker. Detta är verkligheten som du måste engagera dig med. En del av den kommer att vara hoppfull. En del av den kommer inte att vara hoppfullt. En del av det kommer att vara betryggande. En del av det kommer att vara ganska oroväckande. Du måste möta allt detta.

Kräv inte att andra människor ska möta det. Förvänta dig inte att andra människor kommer att möta det. Du måste möta det först. Om du inte gör det kommer livet att vara hårt för dig, och du kommer att känna dig hjälplös i dess kölvatten och manifestationer.

Detta är ett stort “wakeup call” för människor. Ni kan inte drömma nu om lycka och alla de underbara saker ni kommer att vara, göra och ha. Ni måste svara till det förändrade landskapet.

När er miljö förändras förändras allting. När klimatet förändras förändras allting. När resurserna tar slut så förändras allting.

De som kan se detta och möta detta kommer att hitta sätt att förbereda sig på ett konstruktivt sätt, inte bara för att förstärka sig själva, utan för att sätta sig sig i en position där de kan vara tillräckligt stabila för att vara till hjälp för andra. Det är målet här. Man kan inte gömma sig någonstans och bygga en fästning runt omkring sig själv, för det finns inget skydd för detta i framtiden.

Jag talar inte till dina personliga önskemål eller din personlighet. Jag talar till en djupare del av dig som kan svara och kommer att svara om du tillåter det. Det är därför du har kommit.

Du kommer aldrig att finna ditt sanna syfte i livet genom att jaga lycka och fantasier. Det är genom att möta verkliga utmaningar som du är skapad och avsedd att möta som verkligen kommer att återställa dig och ge dig ett liv med syfte, mening och större riktning.

Du kan argumentera. Du kan debattera. Du kan tro på vad som helst. Men det enda som betyder något är att du kan möta och engagera dig med verkligheten och bli en kraft för service och bidragande där.

Behoven i framtiden kommer att vara så övergripande att ni inte ens kan föreställa er det. Ni utkämpar nu en kamp med naturen. Det är inte en kamp som naturen hade i avsikt att låta ske. Det är en kamp som ni har etablerat och satt rörelse—ni och alla de som kom före er, som trodde att världen var en oändlig källa, ett överflöd av fördelar och rikedomar.

Men tyvärr har ni utarmat markerna, förorenat luften och vattnet och urholkat jordarna. Det kommer att krävas ett enormt mänskligt samarbete och ansträngning som upprätthålls över tid för att kunna rätta till dessa saker. Och det är inte upp till någon annan att göra det. Du ser, du kommer att spela en viss roll i allt detta, utifrån dina färdigheter och din naturliga benägenhet.

Redan nu blir Jorden allt mer svår. Klimatet förändras redan och katastrofer återkommer med ökad frekvens, styrka och destruktivitet. Redan nu så sträcker sig Pandemin långt in i det mänskliga samhället, till de mest avlägsna platserna. Ni kommer inte att stoppa den genom att fly eller gömma er.

Den kan bli konfronterad, men människor måste verkligen vara delaktiga och inse att det är ett långsiktigt arbete, inte något man är villig att göra under några veckor eller månader. Det är en omfattande ansträngning. Och den kan förena människor och stärka människor och göra det möjligt för dem att övervinna sina olikheter, sin idealism, sitt övertygande och ideologier som drabbar samman och skapar oändliga konflikter och dissonanser i världen.

Pandemin är er träning nu. Först, skydda dig själv, antingen genom vaccinering eller på något annat sätt om det är effektivt, men du måste skydda dig själv, för den kan antingen döda dig eller ge dig men för livet. Och den kan åter-inträffa, för även med vaccinering, om det inte upprätthålls, så kan det åter-inträffa. Du ser, det är så stort detta problemet är.

Du behöver inte bara hålla med. Gå bara runt detta. Överväg det. Begrunda det. Se var du är svag och var du är stark. Se var du sannolikt kommer att ge upp och hur du har gett upp tidigare. Och kom sedan ihåg tillfällen då du gjorde saker som var starka och krävande och svåra. Du kommer att leva i en svårare värld nu. Du kan inte vara svag och bräcklig och dumdristig i dess kölvatten.

Guds vilja är att mänskligheten ska förbereda sig, och denna pandemi kommer att vara en del av förberedelsen. Ni möter stora faror här på Jorden och stora faror bortom Jorden från raser som kommer söka använda den här världen för sina egna ändamål när mänskligheten går neråt och kämpar med sina egna svårigheter.

Detta har förutsetts av vissa människor. Det är en del av de storartade tider för vilka ni har kommit. Och du har kommit hit med ett syfte sänd från Himlen för att göra en skillnad i den här världen som du hellre skulle undvika eller förneka.

Detta är ert mer storartade liv, inte bara att vara svag och ytlig och inkompetent. Vissa människor kommer att välja den vägen, och har redan valt den. Låt det inte bli ditt beslut, för utgången för dem kommer säkerligen inte att vara gynnsam.

Naturen är obarmhärtig mot de som är oförberedda. Och ni har att göra med naturen nu. Gud iaktar för att se vad du kommer att göra, för Gud har redan placerat Kunskap inom varje person som väntar på att bli upptäckt. Om de inte nyttjar den, om de inte blir medvetna om den, om de inte följer den, då kommer de att få ta konsekvenserna—svårigheten att leva i det fysiska livet, den stora tragedin av att leva i separation från sitt ursprung i en tillfällig fysisk verklighet som är full av faror, förändringar och osäkerhet.

Innan du kan hjälpa andra måste du stabilisera ditt liv, för att förbereda ditt liv på att leva i en ekonomiskt instabil värld, en praktiskt instabil värld. Du måste stärka din hälsa, din beslutsamhet och endast associera med människor som kan stödja detta inom dig. Tjäna de som är svagare, ja, men de ska inte vara dina kompanjoner.

Det här är stor Visdom som Vi presenterar för er här i dag. Om ni negligerar den, eller inte håller med, eller undviker den, eller gör motstånd mot den, ja, då stänger ni bara dörren till era större möjligheter i livet. För storslagenhet är inte bara att ha stora idéer och fantasifulla föreställningar, det är en produkt av att möta riktiga händelser, att bistå med stor service under stress och press. Detta är vad som utformar stora män och kvinnor inom alla områden av strävande.

Om du vill vara säker och skyddad kommer du att gömma dig någonstans, och världen kommer att bli mörkare. Och du kommer att bli ännu mer livrädd för den, med väldigt lite lättnad.

Du föddes med Kunskapen inom dig själv. Det är din förbindelse till Gud. Bygg upp din förbindelse till Gud. Men för att göra det behöver du något från Gud som hjälper dig, eftersom du inte vet vad Kunskap är. Du tror att det är dina idéer eller dina känslor eller emotioner. Du kanske tror att det är dina fasta och fixerade övertygelser. Men det är inte den Kunskap som Vi talar om här i dag.

Ni kommer att behöva ta Stegen till Kunskap som Gud nu har försett världen med inför den stora pandemin och de stora Vågorna av Förändring som nu byggs upp på horisonten, av vilka en del ni kan se och en del ni ännu inte kan se. De håller alla på att byggas upp där.

Sök inte inte att vara bekväma och lyckliga i alla situationer, för ni har ett stort arbete att utföra, ett stärkande att uppnå som är omfattande och en stor förändring att åstadkomma i ert tänkande, era attityder och ert beteende.

Alla kommer naturligtvis inte att göra detta, men alla kommer inte heller att överleva de Stora Vågorna av förändring. Det är inte alla som kommer att engagera sig med Kunskapen, men det är inte alla som har styrkan och modet att navigera i de svåra tider framöver.

Du minns inte, men du gjorde en överenskommelse innan du kom till den här världen att det fanns vissa saker som du skulle försöka åstadkomma under mycket svåra omständigheter. Det är vägen som ligger framför dig. Det är vad som kommer att ge dig styrka, mod, självrespekt och själv-acceptans. Allt annat kommer med största sannolikhet att ta dessa saker ifrån dig.

Som du kan se runt omkring dig strävar folk efter fantasier eller nöjen eller bekvämligheter, och hur olyckliga och vilsna och distraherade de verkligen är.

Gud vill att ni ska lyckas, men för att lyckas måste ni bli modiga och beslutsama. Du kan inte skapa det själv. Du behöver rejält stöd, vilket Källan till allt liv nu har gett dig genom en Ny Uppenbarelse för världen, för inget annat kommer verkligen att rädda dig.

Att tro på Jesus kommer inte att rädda dig. Att försöka rena dig själv och inte vara bunden till någonting kommer inte att rädda dig, för det är inte därför du har kommit till världen. Att enbart följa religionens föreskrifter kommer inte att rädda dig, för de gavs i antiken och kan inte riktigt besvara ditt liv nu och ditt liv framöver.

Gud vet naturligtvis om detta, men människorna är förvirrade. Det är genom denna förvirring du nu måste passera och inte bli ett offer för den eller en anhängare av den. Det är som moln och dimma som hindrar dig från att se vart du måste gå och vad du måste göra—den fördunklar ditt sinne, fyller upp ditt liv och dominerar kanske dina associationer med andra.

Detta är den stora vägen framåt. Den leder inte till ett behagligt liv utan till ett utmanande liv. Den leder inte till oändlig lycka utan till stark beslutsamhet, till omfattande service och större belöningar. Det är inte nödvändigtvis vad du vill, men det är vad du vet eftersom Gud har placerat Kunskapen inuti dig, och den delen av dig vet vad vi talar om här i dag och kommer att resonera fullständigt med detta om du kan uppleva denna Kunskap inom dig själv.

Oavsett hur svår och farlig och osäker världen kan tyckas vara så finns Välsignelsen inom dig. Gud har redan skänkt dig gåvan. Om du lär dig att upptäcka den, rätta dig efter den och följa den kommer du att se exakt vad detta innebär. Innan dess kommer du att behöva tro. Du kommer att behöva ha tillit till den. Du måste låta den bevisa sig själv för dig genom verkliga omständigheter och verkliga utmaningar.

Välsignelsen går med dig varje dag, för en del av dig är fortfarande förbunden till din Källa. Det är inte den del av dig som har en namnlapp och identifieras som en medlem av samhället här, utan den djupare delen av dig som är permanent och som finns i världen för ett större syfte, vilket måste upptäckas och åtas i dag.