Det finns ett Större Mörker i världen

Det Nya Budskapet från Gud är ett svar på ett större behov; ett behov så stort att mänskligheten varken är medveten om det eller kan förbereda sig för det på egen hand. Detta behov tvingar Gud att ingripa. Ty Gud kan inte låta mänskligheten utan hjälp träda in på en ny och för mänskligheten okänd arena för att där möta en ny utmaning.

Guds ingripanden är sällsynta men ytterst nödvändiga när de väl sker. Ankomsten av sådana stora, andliga Budbärare som Jesus, Buddha och Muhammed är alla exempel på sådana ingripanden. Hur deras gärning än tolkades och hur de än bemöttes, så förde dessa stora Budbärare med sig någonting till mänskligheten som den var i desperat behov av och inte kunde finna på egen hand.

Ni har nu kommit till en sådan viktig och avgörande vändpunkt i er utveckling, att ni ännu en gång är i behov av en sådan Uppenbarelse. Denna Uppenbarelse är inte bara en upprepning av de Budskap ni tidigare fått, utan är ett helt Nytt Budskap; en ny kunskap; en kunskap som bygger på alla de Gudomliga Budskap som tidigare förmedlats till världen för att hjälpa mänskligheten. Just på grund av att det är nytt kan det utlösa en hel del meningsskiljaktigheter och förvirring. Det är ofrånkomligt. Tiden är inne för en Ny Uppenbarelse. Det har föranletts av mänsklighetens utveckling och av närvaron av intelligent liv av utomjordiskt ursprung i er värld.

Det finns ett Större Mörker i världen – ett mörker mänskligheten aldrig tidigare upplevt. Det hotar er frihet och integritet på ett sätt som aldrig förr. Det pågår en utomjordisk Intervention i er värld; och den har pågått länge. Dess avsikt är att ta över världen och dess befolkning. Den är bedräglig, för den utger sig för att vara en god kraft som kommit till världen för att hjälpa mänskligheten i dess stora praktiska nöd. Den utger sig för att vara mer andlig än den i själva verket är och vill därigenom förleda mänskligheten och invagga den i tron att den är i behov av Interventionens hjälp och att det skulle ligga i mänsklighetens intresse att följa de råd och de anvisningar den ger.

Interventionen har pågått i många år nu. Likväl är de flesta människor helt omedvetna om att deras värld är infiltrerad av utomjordiska besökare; och de som är medvetna om det har en mycket diffus bild av vad som egentligen pågår. Mänskligheten är helt oförberedd på konsekvenserna av dessa besök. Den har inte varit med om en Intervention tidigare.

Eftersom Interventionen är en naturlig och inte en mystisk företeelse kan ni genom att se hur det går till i naturen förstå vad en Intervention egentligen handlar om. Genom erfarenhet vet ni ju redan att överlägsenhet och styrka är något som alltid utmanas i naturen; att naturen är en konkurrensbetingad värld där de starka alltid försöker dominera de svaga.

Detta faktum gäller för allt liv i det fysiska Universum. Så är det däremot inte i ert Ursprungliga Hem. Världen ni lever i nu är inte det Ursprungliga Hem från vilket ni har kommit och till vilket ni skall återvända. Den är inte er andliga verklighet, utan en fysisk verklighet där de starka alltid försöker dominera de svaga.

Det Större Samfundet, i vilket ni håller på att träda in, myllrar av intelligent liv i alla stadier av mognad och utveckling. Det finns många teknologiskt avancerade raser; men att de är teknologiskt utvecklade betyder inte nödvändigtvis att de är andligt utvecklade. Mänskligheten har mycket att lära om livet i Universum, för den är som ett övermodigt barn som håller på att upptäcka en större värld. Hur skall ni kunna förstå vad som pågår i er värld och hur skall ni kunna förbereda er för den stora omvälvning ni står inför på ett sådant sätt att ni kan fullfölja er bestämmelse i Det Större Samfundet och som ett fritt släkte träda in på denna större arena av intelligent liv?

Detta är den största utmaningen mänskligheten står inför; och det viktigaste för mänskligheten nu är att förbereda sig för den. De flesta är emellertid varken medvetna om eller förstår situationen på rätt sätt. Därför får världen nu ett Nytt Budskap från Gud; ty det vilar ett Större Mörker över mänskligheten. Syftet med Det Nya Budskapet är att göra mänskligheten medveten om sin situation och att ge den verktyg för att utveckla den medvetenhet den kommer att behöva för att kunna behålla sin frihet i Det Större Samfundet och skapa enighet i världen. Endast en enad mänsklighet är nämligen stark nog att kunna behålla sin självständighet.

Det är Guds vilja att ni förbereder er för framtiden. Det är Guds vilja att mänskligheten överlever som ett fritt släkte inom Det Större Samfundet av intelligent liv, där friheten ständigt utmanas. Men Guds vilja och mänskligt förstånd är olika saker. Är ni villiga att överbrygga denna klyfta? Är ni villiga att se er situation sådan den verkligen är? Är ni villiga att ta emot den gåva Gud skänker er för att ni skall kunna förbereda er, skydda er och överleva i Det Större Samfundet? Dessa frågor måste alla som får ta emot Guds Nya Budskap ställa sig; och de måste själva besvara dem.

Det finns ett Större Mörker i världen. Mänsklighetens frihet och välfärd står på spel. Mänsklig frihet är ingenting som besökarna i er värld respekterar. Och även om de vill bevara det mänskliga samhället så att det skall kunna tjäna dem, betraktar de inte människorna som sina jämlikar. De ser på er på samma sätt som ni ser på era tamdjur. De anser er vara förvirrade och destruktiva och i färd med att förstöra er värld; en värld de vill ha för sig själva. Det faktum att de håller på att etablera sig här utan att mänskligheten reagerar har föranlett Gud att sända ett Nytt Budskap.

Om någon annan än Gud skulle försöka upplysa världen om att den har utomjordiska besökare skulle hon eller han inte bli tagen på allvar; inte ens om personen i fråga till fullo förstod den rådande situationen; något som i det närmaste är omöjligt, eftersom den människa inte finns som helt på egen hand kan förstå vad som pågår. Och skulle den personen mot all förmodan verkligen ha en fullständigt klar bild av situationen skulle hon eller han ändå inte bli trodd. Människor skulle säga: ”Han är galen! Det är fullständigt befängt! Vad vi behöver göra är att koncentrera oss på det som verkligen hotar mänskligheten.”

Ni får ett Nytt Budskap från Gud därför att Budskapet måste komma från Gud. Det måste komma från Gud för att verkligen bli förstått. Det kan inte komma från en människa. Ingen människa förstår vad Universum är eller hur livsvillkoren där är. Ingen människa förstår vad Interventionen verkligen innebär eller hur den går till. Ni behöver ett Nytt Budskap från Gud för att kunna förstå.

Även om det inte är Skaparens vilja att mänskligheten skall misslyckas kan den ändå göra det. Ty detta är er värld. Mänskligheten ville skapa sin egen verklighet. Det vill allt intelligent liv i Universum. Det var denna önskan som skiljde er från Gud till att börja med; och det var den som skapade det Universum som ni kan se och röra vid – ett Universum som är föränderligt, storslaget och farligt. Av den anledningen kan Skaparen endast ge vägledning. Av den anledningen styr inte Skaparen det Universum ni ser. Det finns emellertid starka andliga krafter som är verksamma i den fysiska verkligheten – krafter som uppmuntrar Kunskap, samarbete och sanning i alla manifestationer av liv. Ni delges nu denna information så att ni skall kunna se, känna och veta vad Guds Budskap verkligen innebär för er.

Det Större Mörker som finns i världen verkar i det fördolda. Det är bedrägligt. Det utger sig för att vara välvilligt och en tillgång för er. Det vill förmå människor att acceptera dess närvaro och att samarbeta med det. Det är inte en andlig kraft det är frågan om här, utan om en fysisk kraft. Det utgörs inte av multidimensionella varelser, utan av fysiska varelser från Universum som framställer sig själva på ett sätt som får människor att tro att de är mystiska och andliga ”besökare” med övernaturliga krafter. De enda övernaturliga krafter de har är sin teknologi och förmågan att kunna övertala er genom påtryckningar på det mentala planet.

Det finns bara en enda sann kraft; och det är den kraft ni har i er själva. Den kraften är kraften av Kunskap; och den ger er förmågan att genomskåda bedräglighet. Kraften av Kunskap är emellertid svag hos mänskligheten och måste därför stärkas. Den är en kraft som de som intervenerar i er värld varken använder eller är medvetna om. Om de vore det skulle de inte intervenera i er värld; de skulle inte försöka ta över er värld och dess befolkning. Ty Kunskap har sitt ursprung i Gud; och Gud kan inte angripa sig själv.

Den största kraften i Universum finns inom er; men ni använder den inte. Ni behöver nu denna kraft, som aldrig förr. Det överhängande hotet mot mänsklig frihet saknar motstycke. Ändå lever människorna sina liv fullständigt omedvetna om detta hot; och skulle de vara medvetna om det skulle de rationalisera bort det för att kunna känna sig lugna och trygga. Hur skall mänskligheten då kunna förklara den utomjordiska Interventionen? Hur förklarar mänskligheten det Större Mörker som finns i världen? Vem kan göra mänskligheten medveten om det? Och hur kan mänskligheten förbereda sig för att få ett slut på Interventionen och börja förverkliga sitt öde, som är att träda in i ett Större Samfund av intelligent liv som ett fritt släkte? Ingen filosofi kan svara på detta, utan bara Gud; och det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Det Större Mörkret kommer att påverka varenda människa på jorden. Det kommer att påverka era barn och alla kommande generationer. Det kommer att påverka hela mänsklighetens framtid. Det kommer att påverka alla folk. Ni står alla inför samma utmaning och kommer alla att få ta konsekvenserna av ett misslyckande. Detta kommer att få er att inse att er fientlighet och misstänksamhet mot varandra inte har något utrymme i Universum. De som intervenerar i er värld anser er alla vara av samma slag. Ingen anses bättre eller sämre än den andre såvida inte den personen kan vara dem till nytta i deras sak.

Mänskligheten kommer att helas, era gamla konflikter och er oförsonlighet mot varandra få sin lösning, när ni tillsammans möter en större utmaning. Ni står inför denna utmaning nu. Den berör hela världen. Detta är den stora omvälvning ni alla känner är på väg. Detta är orsaken till er oro för framtiden. Detta är vad som manar er att reagera.

Den stora andliga pånyttfödelse som pågår i världen idag handlar inte enbart om att ni skall må bättre. Den manar er att svara an på en stor utmaning. Är ni emellertid inte medvetna om utmaningen, så kommer ni att misstolka och missförstå kallelsen.

Det Universum ni är på väg att möta är en mycket konkurrensinriktad miljö med starka krafter som vill utnyttja genombrytande världar som er. Ni kan emellertid göra motstånd mot ett sådant utnyttjande. Det går verkligen att hindra. Men för att kunna göra det måste ni börja acceptera den andliga kraft ni har inom er och också finna den och bejaka den hos era medmänniskor. Mänskligheten har förutsättningen att vara ett fritt och starkt släkte; men ni måste vara oberoende för att kunna vara det. Ni måste lära er se er gemensamma grund och era gemensamma behov. Ni måste sluta upp med att utnyttja varandra för egen vinning. Det är avgörande för er överlevnad och er frihet.

De utomjordiska krafter som finns i världen idag och som intervenerar i mänskliga angelägenheter vill ta ifrån er denna frihet. Det kan de emellertid bara göra om ni själva tillåter det och vägrar att se sanningen. Skulle ni aktivt resa hinder för dessa krafter, så skulle de tvingas att lämna er värld; ty de är helt beroende av mänsklighetens medgörlighet. De räknar med er svaghet, inte med er styrka.

Det Nya Budskapet från Gud uppenbarar vad det Större Mörkret som finns i världen är, hur det verkar, och vad ni måste göra. Det kallar på det ni innerst inne vet. Det låter er veta att ni faktiskt har kapacitet att förstå vad som verkligen pågår i världen – ni kan och är tvungna att förstå det. Det manar er att höja er över era personliga angelägenheter för att kunna bli medvetna om ett större behov; ett behov som är avgörande för er frihet och välfärd.

Genom Det Nya Budskapet vill Gud förmå er alla att inte ge företräde åt en filosofi eller religion på bekostnad av en annan; utan att bli varse ett större behov i världen. Det manar er att använda den inneboende vishet som era kulturer och religioner besitter för att hörsamma detta större behov. I alla världsreligioner finns en gemensam sanning; och det är att det finns en andlig dimension och att människan är en andlig varelse. Hur fördunklad denna sanning än är, hur förlorad den än kan verka i era religioner och hur den än har förmedlats, så består denna centrala sanning. Det Nya Budskapet från Gud riktar sig till och förstärker denna centrala sanning, vidgar den och ger den ett större tillämpningsområde.

Vissa människor kommer kanske att reagera på Guds Nya Budskap genom att säga: ”Detta är mycket skrämmande. Jag tror inte jag klarar av det!” Men det är era liv och er värld som nu är hotade. Därför kan och måste ni reagera. Kunskap, eller Ande inom er, kan och kommer att hörsamma det – om ni bara tillåter det.

Det finns ett Större Mörker i världen. Det går inte att undkomma. Ni har ingenstans att ta vägen. Att förneka eller undvika problemet underminerar er och era möjligheter att skydda er framtid och bevara både ert personliga och ert kollektiva oberoende.

Guds Nya Budskap manar människor att lyssna på det som Kunskap – eller Ande inom dem – säger; och inte följa det de vill, tror eller föredrar. Det manar människor att lyssna på den större andliga intelligens de har inom sig och som är deras Väsens själva hjärta och själ. Det är inte tro som krävs nu, utan medvetenhet och ansvarstagande.

Ni är alla i stånd att ta itu med de villkor som gäller i världen i denna tid. Ni kanske känner er svaga och maktlösa, känner att ni inte kan göra något; men det är inte sant. Era kulturer och samhällen har kanske fått er att tro att ni är odugliga och ineffektiva; men det stämmer inte.

Det Nya Budskapet från Gud manar till ansvarstagande. Detta är samförståndets och ansvarstagandets tidsålder. Ni skall inte överlämna er till något stort helgon eller någon stor avatar nu; inte heller följa en dold eller oåtkomlig ledare. Detta är en tid för mänskligt ansvarstagande och samarbete. Det är ert enda alternativ nu.

Ni kommer att förstå, att även om den utomjordiska Interventionen – det Större Mörkret i världen – är en synnerligen allvarlig och olycksbådande företeelse som utgör ett enormt hot mot er, så är den på samma gång det enda som kommer att kunna ena mänskligheten, tvinga den att lösa sina gamla konflikter, och få den att bygga upp en ny grundval för en ny verklighet på jorden. Ty det är bara genom att vara enad och oberoende som mänskligheten kan hoppas på att förbli fri i Universum.

Det Nya Budskapet från Gud kommer att presentera allt detta så att ni kan förstå det. Ty ni förmår faktiskt förstå verkligheten även om ni är rädda för den, även om ni inte är säkra på att ni verkligen vill vara en del av den eller tror er kunna vara starka i den. Guds Nya Budskap riktar sig inte till människors tro. Det riktar sig till en djupare del av var och en av er. Hur varje enskild människa kommer att reagera på Budskapet beror på hur mycket hon eller han är i kontakt med sin sanna andliga natur och intelligens.