Den Stora Närvaron inom er

Ni har en Stor Närvaro inom er. Skaparen sätter sin lit till att det är den som skall få er att hörsamma Det Nya Budskapet. Era bundsförvanter i Det Större Samfundet måste anse att ni har stora möjligheter; ty annars skulle de inte, med så stor risk för sig själva, ha brytt sig om att skicka sina sändebud för att rapportera om Interventionen som pågår i er värld.

Både Skaparen och era bundsförvanter har stor tilltro till mänsklighetens andliga integritet; men det har inte mänskligheten själv. Inte ännu. Läget är väldigt allvarligt, för människor har fortfarande inte förstått att deras frihet är hotad, att denna frihet måste försvaras och stärkas, och att de faktiskt redan har förmågan att göra det. Människor känner sig för närvarande så svaga och hjälplösa och så beroende av att världens auktoriteter skall leda dem och avgöra deras verklighet, så beroende av att världens vetenskaper skall definiera hur världen är beskaffad, att mänskligheten faktiskt befinner sig i ett ganska ömkansvärt tillstånd.

Kontrasten mellan Skaparens och er egen syn på er själva är mycket påtaglig. Skaparen har en tilltro till att er inneboende vishet skall reagera för Budskapet. Era bundsförvanter har en tilltro till att er styrka och integritet skall få er att hörsamma deras vägledning. Dock har inte ni samma tilltro till eller uppfattning om er själva; och det är där det verkliga problemet ligger.

Återknytandet till Den Stora Närvaron inom er är det som kommer att återge er er självrespekt, självtillit, värdighet och integritet. Det kommer ni att inse när ni går den förestående situationen till mötes; för ni kommer att upptäcka att ni inte kan förlita er på att era regeringar talar om vad Interventionen är, hur den går till eller vad den innebär. Ni kommer inte att kunna förlita er på vetenskapen; för den vet i stort sett ingenting om den. Inte heller kommer ni att kunna förlita er på era religiösa ledare att ge er information eller råd om vad ni skall göra; för de vet faktiskt inte. Det är därför ni får ett Nytt Budskap från Gud. Gud kan tala direkt till er via Budskapet; och eftersom er innersta kärna är skapad av Gud kommer den att ta det till sig.

Denna direktkontakt med Gud innebär att mänskligheten inte behöver några myndighetspersoner för att tala om vad Interventionen är, hur den går till eller vad den innebär. Auktoriteterna vet för lite för att kunna uttala sig om vad ni står inför och kan dessutom ha en skev bild. Det är inte heller säkert att de är fria att uttala sig även om de är medvetna om situationen. Det finns ingen på jorden som till fullo förstår vad Interventionen är, hur den fungerar eller vad den innebär för mänskligheten. Kunskap inom människor kan göra dem medvetna om Interventionen; men de får inte en fullständig bild av den. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud. Budskapet måste komma från Gud eller från era bundsförvanter, om ni skall kunna se sådant ni inte kan upptäcka på egen hand eller få sådan information som ni inte kan skaffa på egen hand, men som er värld är i så stort behov av idag.

Hur stort genomslag Budskapet får beror på Den Stora Närvaron inom er. Ty det är endast denna Närvaro som kan få er att reagera för Guds Nya Budskap och få er att ta till er den sanning det förmedlar. Bara Den Stora Närvaron kan få er att förstå att Interventionen verkligen är en realitet. Människors tankevärld är en produkt av deras prägling och är formad av deras tidigare erfarenheter. Människor försöker fortfarande lära sig att leva efter de Budskap som tidigare har förmedlats av Gud; Budskap som förmedlades för länge sedan. Många tror fortfarande att jorden är isolerad i Universum och att ingen utifrån kan ta sig hit.

Det är därför upp till Den Stora Närvaron inom varje människa att ta emot och hörsamma Budskapet. Guds Nya Budskap erbjuder befrielse till var och en som hörsammar det. Ert medvetande kommer kanske inte att förstå det; men ert hjärta kommer att svara an på det. Det är på det sättet Budskapet kommer att visa er var er sanna kraft och ert livs sanna auktoritet finns.

Skaparen ber er inte följa någon enskild person. Skaparen ber er att följa er inre Kunskap och att förena er med andra människor på Kunskaps medvetandeplan; för det är endast på detta plan som verkliga relationer uppstår. Människors relationer är fortfarande baserade på personlig attraktion och gemensamma värderingar och intressen. Dessa relationer är därför svaga och utan en verklig gemensam grund som kan bära dem. Relationerna blir då snart slentrianmässiga och utan liv. Det är endast när Den Stora Närvaron i en människa förenar sig med Den Stora Närvaron i en annan människa som en verklig förbindelse och en verklig relation kan uppstå; d.v.s. ett verkligt äktenskap, en verklig vänskap eller ett verkligt partnerskap. En sådan relation kan utjämna alla olikheter mellan parterna och övervinna de destruktiva tendenser som alla människor har inom sig.

Den Stora Närvaron vill förmå er att inte svika vare sig er själva, världen eller mänskligheten. Den vill visa att ni egentligen aldrig kan vara skilda från Gud. Den vill visa att separation inte fungerar och att upplevelsen av separation i grunden inte är verklig. Den Stora Närvaron är allt det som presenteras här. Den kommer att bekräfta Guds Nya Budskap. Den kan se Interventionen och möta den. Er själs största glädje och mening är att fullfölja det ni kom hit för att göra; men så länge ni inte har fått kontakt med Den Stora Närvaron inom er får själen träda tillbaka. Den är medvetandets fånge. Den tystnar och drar sig tillbaka för att bli en vag möjlighet inom er.

Guds Nya Budskap kallar på Den Stora Närvaron i ert medvetande. Detta är inte bara en underbar möjlighet ni har nu. Det är ert enda alternativ – ett alternativ som är avgörande för er fortsatta överlevnad och er frihet. Människor måste vakna upp ur sina drömmar om den egna självuppfyllelsen och inse att hela mänskligheten står inför ett allvarligt hot – ett hot som både går att se och få kännedom om och att avvärja.

Ni måste börja förlita er på Den Stora Närvaron inom er. Den är sanningen inom er. I början kommer ni kanske att ha svårt att förstå den. Ni kommer att behöva lära er att lyssna på den för att förstå vad den verkligen betyder och slutligen bli förvissade om att den är en verklig kraft inom er som vill ert bästa.

Interventionen använder sig av bedrägeri, list och övertalning för att uppnå sitt mål att få herravälde över jorden. Kunskap inom er kan dock inte övertalas eller luras. En människa som är stark i Kunskap kan varken manipuleras eller duperas, förledas eller förföras. De som inte är starka i Kunskap, däremot, kan förledas på alla möjliga sätt. Deras ideal kan manipuleras och utnyttjas; likaså deras passioner, böjelser, drömmar, rädslor, ängslan, problem, smärta och oförsonlighet; och de kommer att falla offer för en eller flera av dessa.

Mänsklighetens frihet är beroende av Den Stora Närvaron inom er. Eftersom den frihet som en del människor i världen åtnjuter idag inte är förankrad i Den Stora Närvaron inom dem är den i grunden inte till någon verklig glädje och kan heller inte upplevas till fullo. De tar sin frihet för given. De förstår inte hur värdefull frihet är eller hur mycket som har offrats för att trygga och bevara den. I Det Större Samfundet, precis som i er värld, måste frihet förtjänas och upprätthållas. Er frihet kommer alltid att utmanas, både inifrån och utifrån, så länge ni befinner er i det fysiska livet.

Hur ni reagerar på denna utmaning och hur ni väljer att agera kommer att vara avgörande för er framtid. Om ni inte reagerar kommer ni att berövas er frihet och bli slavar under andra makter. Det spelar ingen roll om ni anser er leva i en demokrati; för ni kommer likväl att vara slavar under andra makter. Frihet i Universum är det viktigaste av allt, eftersom den utgör grundvalen för allt det goda som sker. Det är svårt att bidra till livet om man inte är fri. Kan man inte bidra till livet är det svårt att uppleva vare sig glädje eller tillfredsställelse och svårt att finna mening i relationer. Allt det som ger mänskligheten en känsla av mening, värde och självkänsla kommer ur dess möjligheter och dess frihet att bidra till livet. Utan de möjligheterna blir mänskligheten utarmad.

Det Nya Budskapet från Gud överlämnas först i USA, därför att det är den nation som på ytan verkar vara den friaste och mest inflytelserika i världen. Dock står denna frihet i direkt relation till människornas medvetenhet om Den Stora Närvaron inom dem. Oavsett vilken frihet era regeringar ger er kommer ni ändå att vara slavar under andra makter om ni inte kan finna och låta er ledsagas av Kunskap. Ni kommer ändå att vara olyckliga. Era problem kommer kanske att te sig annorlunda än de problem som mindre fria nationer har; men i grunden kommer er hopplöshet att vara densamma.

Det finns två slags frihet – medvetandets frihet och själens frihet. Båda måste finnas. Om inte medvetandet har frihet kommer själens frihet att vara mycket svårare att uppnå.

Skaparen vill göra er medvetna om Den Stora Närvaron inom er. I Det Större Samfundet kallas den för Kunskap, d.v.s. förmågan att veta. Den utgör er frihets och er sanna verklighets grundval. Den är också den frihet och den verklighet ni delar med allt intelligent liv i Universum, oavsett om de är fria eller inte, oavsett om de intervenerar i er värld eller inte. Ni kan inte lära de som intervenerar i er värld vad frihet är, för ni har varken förmågan eller styrkan som krävs. Ni är inte tillräckligt utvecklade. Ni måste emellertid själva uppvisa exempel på denna frihet och ytterst uppvisa den även för alla dem som håller uppsikt över jorden.

Ni behöver alla lära er mer om Den Stora Närvaron inom er, för den är det enda som kan säkra er frihet. Ni kommer inte att kunna avstyra Interventionen med teknologi; för den teknologin har ni inte ännu. Ni kommer inte att kunna hindra Interventionen med kollektiv sammanhållning; för den kollektiva sammanhållningen har ni inte heller ännu. Ert största och enda hopp är att utveckla Kunskap och att förmedla den till andra.

Alla människor vill ha frihet. Alla människor värdesätter frihet – personlig frihet om inte annat. Behovet och strävan efter frihet är det alla människor har gemensamt. Oavsett vilket land de kommer ifrån, hur gamla de är, vilket språk de talar, om de är rika eller fattiga, är frihet det väsentligaste och mest grundläggande behovet.

Vad är då denna Stora Närvaro inom er? Det finns många olika sätt att beskriva den; men den är egentligen bortom alla ord. Man skulle kunna säga att Den Stora Närvaron är den verklighet ni befann er i innan ni kom till denna värld och den verklighet ni kommer att återvända till när ni lämnar denna värld. Det är den verklighet som Gud skapade inom er. Det är ni, den ni egentligen är. Ta bort allt det som för er på avvägar i världen – rädsla, begär, bindningar, identifieringar – och det som finns kvar är denna verklighet, denna Stora Närvaro. Somliga kallar den Kristusmedvetandet, andra Buddhanaturen, Vishet, eller Upplysning. Dessa begrepp är förknippade med en massa olika förväntningar och föreställningar, men dem behöver ni inte känna till för att förstå vad som sägs här.

Ni behöver inte vara upplysta för att hejda Interventionen. Det är fullt tillräckligt att ni är andligt förankrade i Kunskap. Ni behöver inte vara perfekta, helgonlika eller ofelbara för att säkra er kollektiva frihet. Ni behöver bara vara andligt förankrade i Kunskap. Det går att uppnå. Det räcker med att tio procent av jordens befolkning är andligt förankrad i Kunskap och medveten om Interventionen för att hindra den.

Alla era religioner har en gemensam grund. Denna gemensamma grund är Den Stora Närvaron inom er och dennas länk till allt livs Skapare. I Det Nya Budskapet från Gud är det inte upplysning som betonas, utan den andliga förankringen i Kunskap. Upplysning är ett alltför avlägset mål, som alltför få människor skulle kunna uppnå på den korta tid ni har på er. Dock skulle tillräckligt många människor kunna bli andligt förankrade i Kunskap för att göra det möjligt att hejda Interventionen och verka för Kunskap hos alla människor. Detta är en realistisk målsättning som går att uppnå. Det enda hindret är mänsklig okunskap och förmätenhet.

Interventionen kommer att göra vad den kan för att hindra er från att bli medvetna om Den Stora Närvaron inom er. Detta kan den emellertid endast göra om ni tillåter det. Den Stora Närvaron inom er, Kunskaps närvaro, kan varken duperas eller manipuleras. Tänk på vad detta verkligen betyder. Det betyder att Den Stora Närvaron inom er är det enda hos er som är verkligt pålitligt. Det är det enda hos er som är ofördärvat, vad ni än har gjort i era liv. Det är det enda hos er som vet vem ni är, varför ni är här och vad som egentligen pågår i världen. Det är det enda hos er som verkligen kan förena sig med en annan människa i en meningsfull relation.

Kunskap inom er är här på ett uppdrag. Den är här för att ge något, åstadkomma något och möta ett verkligt behov i världen. Varför skulle ni annars ha kommit till världen? En del människor tror att de har kommit till världen för sitt eget helande och egen terapi. Det stämmer dock inte helt. Det enda som verkligen kan hela er är återknytandet till den Kunskap ni har förnekat. Ert helande och era terapeutiska vinster är bara bieffekter av att ni fullbordar ert uppdrag här. Om inte den egna helandeprocessen är förenad med en känsla av syfte och mening blir den inget annat än en inkrökt och egoistisk process, ett uttryck för okunskap och världsfrånvändhet. Här blir strävandet efter helande det som vidmakthåller den ursprungliga sjukdomen.

Det Nya Budskapet från Gud tar upp allt detta i detalj. Det talar om livets Fyra Pelare som människor måste upprätta: Relationernas Pelare, Hälsans Pelare, Arbetets Pelare och Den Andliga Utvecklingens Pelare. De Fyra Pelarna utgör grunden i ert liv. Det Nya Budskapet talar om hur dessa Pelare skall byggas och varför det är så viktigt att var och en av dessa fyra byggs.

Guds Nya Budskap talar om de tre stadierna av mänsklig utveckling – beroende, oberoende och ömsesidighet – och hur relationer fungerar på de olika stadierna. Det talar om hur man skall utveckla relationer med ett högre syfte; relationer som utgår ifrån Den Stora Andliga Närvaron inom varje enskild individ. Det talar om hur man finner dessa relationer och vådan av att låta sig luras in i andra lockande relationer, som ser ut att ha dessa kvaliteter, men som i själva verket saknar dem. Guds Nya Budskap talar om vad arbete och bidragande till livet innebär. Det talar om mod och tillit, om kraft, styrka och förlåtelse, på ett sätt som det aldrig tidigare har talats om i er värld.

En del människor kommer att tänka: ”Jovisst, men det här har jag hört förr.” Det har ni inte. Om ni tar er tid att läsa Guds Nya Budskap i dess helhet kommer ni att inse detta. Visst kommer ni att känna igen delar av den sanning som alltid har funnits i det mänskliga medvetandet; men det mesta kommer att vara nytt för er. Förutsättningen för sanning finns redan inom er. Det finns en kärna av sanning i alla era religiösa traditioner; men de kan inte förbereda er för Det Större Samfundet. De kan inte hjälpa er att hejda Interventionen. Här bygger Gud på det Gud redan har grundlagt. Här kan ingenting förstöras. Allt vilar på en fast grund; ja, så fast mänskligheten nu tillåter.

Detta är anledningen till att människor från olika religiösa traditioner med starka bindningar till sina traditioner inte behöver känna sig hotade av Det Nya Budskapet från Gud. De borde istället välkomna det; för det kommer att stärka deras tradition och deras tro och ge dessa en möjlighet att bli verkligt användbara i Det Större Samfundet.

Mänsklighetens isolering är nu över. Ni kan inte vända tillbaka. Ni måste fortsätta framåt. Era accelererande sociala, ekonomiska och politiska utvecklingar leder alla till denna stora tröskel. Ni kan inte gå tillbaka och leva det liv som era far- och morföräldrar eller ens era föräldrar levde; för allt håller nu på att förändras mycket snabbt. Ni är i full fart på väg in i framtiden; men ni är inte förberedda. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Världens olika kulturer och religioner tvingas alltmer att lära sig samexistera och hitta sin gemensamma grund. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud. Om världens naturtillgångar skall kunna bevaras och om ni skall kunna vara självförsörjande i framtiden är det av yttersta vikt att mänskligheten lär sig att samarbeta. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Hur kommer ert liv i Det Större Samfundet att gestalta sig? Vad kommer att vara grundvalen för era relationer med andra raser i Universum och då i synnerhet för era relationer med de samhällen och världar som visar sig vara positiva till och förmånliga för er? Ni kan inte träda in på denna nya arena med ett förlegat synsätt som är grundat på en antropocentrisk världsbild. Mänskligheten är inte Universums medelpunkt. Mänskligheten är inte skapelsens krona. Mänskligheten är inte det intelligenta livets i Universum högsta nivå eller uttryck. Alla dessa antaganden kommer att vara meningslösa när er isolering i Universum är över.

Era framtida relationer i Det Större Samfundet måste grundas på er medvetenhet om Den Stora Närvaron inom er och på er förmåga att uppnå ett nytt perspektiv och en ny vishet rörande livet i Universum. Annars kommer ni att vara som de primitiva infödingarna som hamnar under främmande makters herravälde.

Kan mänskligheten uppnå detta på kort tid? Det kan den om tillräckligt många människor tar till sig det som presenteras här. Det kan den om tillräckligt många människor tar emot, studerar och lär sig Guds Nya Budskap och förstår hur de skall tillämpa det. Det kan den om tillräckligt många människor blir företrädare för Det Nya Budskapet från Gud.

Skaparen har tilltro till detta. Mänsklighetens bundsförvanter har tilltro till detta. Har ni själva det? Om inte, så måste ni återfå denna tro på er själva. Skaparen och era bundsförvanter ser nämligen sådant som inte ni kan se, vet sådant som inte ni vet, men som ni måste få veta. Att hindra Interventionen är en sak i sig; men utöver det måste också människors medvetenhet och andlighet återuppväckas. Mänsklighetens andlighet är dess största gåva till livet i Universum. Många raser i Universum har helt förlorat sin andliga medvetenhet och sina andliga traditioner. Deras andlighet har ställts i skuggan av deras teknologi och undergrävts av påverkan från andra krafter i Det Större Samfundet.

Andliga Krafter både i er värld och i Universum vill förmå er att inte gå samma väg. Låt inte teknologi bli er religion; ty om ni gör det kommer ni helt säkert att bli offer för raser som är mer teknologiskt utvecklade än ni. Om Kunskap blir er andliga medvetenhets grundval kan ingen i Universum få herravälde över er, för ingen annans Kunskap är större än er. Förutsättningen för Kunskap är densamma hos alla intelligenta raser i Universum, oavsett deras teknologi eller sociala utveckling. Ju mer ni förankrar er i er inre Kunskap, desto mer kommer ni att förstå och se hur ni med framgång skall kunna etablera relationer med andra raser och mota och tillbakavisa ovälkomna raser när det blir nödvändigt.

Självaste kärnan i Guds Nya Budskap är undervisningen i Kunskaps Väg, den viktigaste andliga lära som finns – grundvalen för världens alla religioner, det största löftet för mänskligheten och nu mänsklighetens största behov. Varje framsteg som en människa gör på Kunskaps Väg säkrar mänsklighetens framtida frihet och välfärd. Som redan nämnts är det inte upplysning som betonas här, utan den andliga förankringen i Kunskap – en förankring som gör er sansade, klartänkta, observanta, redo att reagera och redo att ge den gåva som ni kom hit för att ge, var den än är ämnad att ges. Detta är vad som har hållit mänskligheten vid liv genom alla dess umbäranden. Detta är också vad som kommer att trygga mänsklighetens framtid i Det Större Samfundet; en framtid som kommer att vara ljusare än dess förflutna.